Contencios administrativ-Anulare act administrativ-contestaţie împotriva încheierii deciziei Camerei de Conturi Cereri


SENTINTA CIVILA NR. 708

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Tulcea la nr….., PRIMARIA COMUNEI …….. – JUDET TULCEA a formulat contestatie împotriva Incheierii nr. VI/273/14.09.2010 si a Deciziei Camerei de Conturi Tulcea nr. 16 din 28.05.2010, solicitând anularea ca netemeinice, nelegale.

S-a sustinut în motivarea actiunii ca, prin Decizia nr. 16 din 25.06.2010 a Camerei de Conturi Tulcea s-a dispus ordonatorului de credite al comunei …….. realizarea unor masuri ca urmare a auditului financiar asupra contului de executie bugetara pe anul 2009.

Astfel, la pct. 3 referitor la tichetele cadou acordate salariatilor Primariei …….., judet Tulcea, Curtea de Conturi a solicitat determinarea contributiilor fata de bugetele publice aferente tichetelor cadou primite, dar se sustine ca nu este legal a se calcula si retine impozit si contributii întrucât nu se încadreaza în dispozitiile art. 55 din Codul fiscal.

La pct. 4 din decizie cu privire la necalcularea, neevidentierea si nevirarea impozitului pe datorat, pentru drepturile speciale acordate salariatilor Primariei se sustine ca nu se datoreaza contributii de asigurari sociale de stat, contributii de asigurari sociale de stat, contributii de asigurari sociale de sanatate, si contribuii la bugetul asigurarilor pentru somaj, în situatia în care aceste drepturi nu sunt venituri impozabile.

La punctul 7 din decizie privind plata fara temei a indemnizatiei de dispozitiv de 25% din salariul de baza s-a aratat ca a existat o practica neunitara a instantelor în ce priveste acordarea acestui drept solicitat, astfel ca nu este imputabil institutiei.

In dovedirea actiunii, contestatoarea a depus la dosar Incheierea nr. VI/273/14.09.2010 a Curtii de Conturi, decizia nr. 16 din 28.05.2010 a Camerei de Conturi Tulcea.

Curtea de Conturi a României a formulat Intâmpinare, solicitând respingerea contestatiei ca netemeinica si nelegala, si mentinerea Incheierii nr. VI/273/14.09.2010 a Comisiei de solutionare a contestatiilor din cadrul Curtii de Conturi a României.

S-a invocat ca Primaria …….. nu are personalitate juridica si deci nu poate sta în proces în nume propriu.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Cu privire la lipsa calitatii procesuale active se retine ca potrivit art. 20 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, comunele, orasele, municipiile si judetele sunt unitati administrativ-teritoriale în care se exercita autonomia locala, iar potrivit art. 21 alin. 1, unitatile administrativ teritoriale sunt persoane juridice de drept public cu capacitate deplina si patrimoniu propriu.

Este adevarat ca, potrivit art. 77 din Legea nr. 215/2001, Primaria reprezinta o structura functionala cu activitate permanenta, compusa din primar, viceprimar, secretar si aparatul de specialitate, dar în cauza actiunea a fost formulata prin Primarul comunei, fiind în acelasi timp si parte în structura functionala, cu activitate permanenta a Primariei, astfel ca nu se va retine lipsa calitatii procesuale active a contestatoarei.

Cu privire la fondul cauzei, instanta retine ca prin Decizia nr. 16/2010, s-a stabilit în sarcina ordonatorului de credite obligatia de a determina prejudiciul si a dispune masurile necesare recuperarii acestuia în urma verificarii acordarii de tichete cadou angajatilor, fara a se calcula, retine si vira la bugetele publice obligatiile aferente acestor venituri.

Sustinerea contestatoarei ca aceste contributii nu sunt datorate nu este întemeiata, întrucât tichetele cadou acordate personalului Primariei sunt avantaje materiale de natura salariala ori asimilate salariilor conform art. 55 alin. 2 si 4 Cod fiscal, ceea ce face ca angajatorul sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul pe venit si contributiile sociale aferente.

Drept urmare, în mod corect la pct. 3 din Decizia nr. 16/2010 s-a stabilit în sarcina conducatorului institutiei obligatia platii sumelor stabilite.

La pct. 4 din decizia nr. 16/2010, de asemenea s-a constatat în mod corect ca trebuie determinat prejudiciul privind drepturile speciale acordate salariatilor în sensul calcularii, retinerii si virarii impozitului pe venit si a contributiilor aferente.

Nu este întemeiata sustinerea ca nu se datoreaza impozit si contributii întrucât drepturile speciale acordate salariatilor în baza contractelor colective de munca, pentru mentinerea sanatatii, refacerea capacitatii de munca, tinuta decenta si premii sunt drepturi sau avantaje în bani conform art. 55 alin. 1 si 2 lit. k) si art. 41 lit. b) din Codul fiscal, potrivit cu care sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani si/sau în natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate în baza unui contract individual de munca, fiind asimilate salariilor în vederea impunerii si orice alte sume sau avantaje de natura salariala.

La pct. 7 din Decizia nr. 16/2010, s-a dispus în sarcina contestatoarei, luarea masurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciului si recuperarea acestuia, prejudiciu creat prin plata fara temei legal a indemnizatiei de dispozitiv si prin Incheierea NR. vi/273/14.09.2010 s-a respins contestatia formulata de catre contestatoare în mod corect în conditiile în care Primaria …….. nu se regaseste printre institutiile publice, din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala si deci nu se justifica acordarea indemnizatiei de dispozitiv personalului din subordine.

De asemenea, prin Decizia nr. 39/2009 a I.C.C.J. s-a admis recursul în interesul legii, declarat de Procurorul general privind acordarea indemnizatiei de dispozitiv si categoriile de personal care beneficiaza de acest spor si s-a stabilit ca indemnizatia de dispozitiv lunara în cuantum de 25% din salariul de baza se acorda functionarilor publici si personalului contractual care îsi desfasoara activitatea în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si în institutiile publice din subordinea ministerului, precum si personalului care îsi desfasoara activitatea în serviciile comunitare din subordinea consiliilor locale si a prefecturilor care au beneficiat de acest drept salarial si înainte de transfer sau detasare din cadrul fostului Minister de Interne.

Fata de toate aceste considerente, se va respinge actiunea ca nefondata.