Contencios administrativ-fiscal. Termenul de prescripţie în care se poate formula cererea de acordare a despăgubirilor aferente creanţelor fiscale nedatorate bugetului de stat. Despăgubiri, penalităţi


administrativ-fiscal. Termenul de prescripţie în care se poate formula cererea de acordare a despăgubirilor aferente creanţelor fiscale nedatorate bugetului de stat.

Termenul de prescripţie a formulării cererii de acordare a despăgubirilor aferente creanţelor fiscale nedatorate bugetului de stat este de cinci ani, potrivit Ordinului MFP nr. 1899/2004, nefiind incident termenul de un an reglementat de art. 18, 19 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Secţia de contencios administrativ şi fiscal – Decizia nr. 1479/CA/01 septembrie 2010

Reclamanta S.C. X SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului S., obligarea pârâtei la plata sumei de 26.500 lei reprezentând daune.

În motivarea acţiunii se arată că în urma controlului fiscal efectuat, a fost întocmit raportul de inspecţie fiscală nr.3259 din 02.06.2007 şi decizia de impunere nr. 629 din 04.06.2007 prin care a fost obligată la plata sumei de 61.359 lei din care 28.549 lei impozit pe profit, 24.102 lei majorări aferente, 4.942 lei T.V.A. şi 3.765 lei majorări aferente T.V.A. Ulterior, reclamanta a atacat actele de inspecţie fiscală, iar prin sentinţa civilă nr. 970 din 03.09.2008, rămasă irevocabilă, s-a dispus anularea acestor acte, astfel că pârâta are obligaţia restituirii sumei încasate în temeiul actelor anulate, cât şi majorările de întârziere aferente.

În drept reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 117 şi 124 Cod de procedură fiscală.

Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Sibiu prin sentinţa nr. 86/CA/2010 a admis acţiunea, şi a obligat pârâta la plata sumei de 28.352 lei reprezentând daune .A fost respinsă excepţia prescripţiei acţiunii. Instanţa a reţinut prin considerentele expuse că prin decizia de impunere nr. 32/2007 s-a stabilit în sarcina reclamantei obligaţia de a plăti suma de 61. 359 lei impozit pe profit suplimentar, TVA, cât şi majorări de întârziere aferente acestor sume. Reclamanta a achitat debitul la data de 16 01 2008, iar prin sentinţa nr. 470/3 09 2008 pronunţată de Tribunalul Sibiu rămasă irevocabilă, au fost anulate actele fiscale şi exonerata reclamanta de plata creanţei. Instanţa de fond a arătat că în temeiul art. 18, 19 din L. nr. 554/2004, reclamanta este îndreptăţită la plata dobânzii legale aferenta sumei, calculata potrivit art. 114,117 din Codul de procedura fiscala .

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta Direcţia Generala a Finanţelor Publice a judeţului Sibiu, solicitând modificarea hotărârii şi respingerea acţiunii. Prin motivele de recurs se arata ca în mod greşit prima instanţă a respins excepţia tardivităţii acţiunii, fata de dispoziţiile art. 19 din L. nr. 554/2004 , deoarece în cauză se aplică termenul de prescripţie de 1 an . Actul administrativ a fost emis la data de 4 06 2007, iar acţiunea a fost formulată la data de 5 05 2009.

În drept s-au invocat dispoziţiile art. 312 din .

Recursul este scutit de plata timbrajului, potrivit art. 17 din L. 146/1997.

Curtea, analizând sentinţa atacată sub aspectul recursului declarat, constata ca este nefondat pentru următoarele considerente :

Reclamanta a solicitat plata de daune sub forma majorărilor de întârziere, ca urmare a faptului ca organele fiscale au stabilit prin acte plata unei creanţe fiscale, constatată ca nelegală prin hotărâre judecătoreasca irevocabila, potrivit art. 117, 120, 124 din Codul de procedură fiscală.

Potrivit art. 117 lit.d din Codul de procedură fiscală , se restituie, la cererea debitorului, sumele plătite ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale.

Procedura de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, inclusiv modalitatea de acordare a dobânzilor prevăzute la art. 124, se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor-art. 117 din Codul de procedură fiscală .

Dobânda datorată este la nivelul majorării de întârziere prevăzute de cod şi se suportă din acelaşi buget din care se restituie ori se rambursează, după caz, sumele solicitate de plătitori-art.124 din Codul de procedură fiscală .

Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nivelul majorării de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale -art. 120 din Codul de procedură fiscală .

Prin Ordinul MFP nr. 1.899 din 22 decembrie 2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal se reglementează expres ca

Restituirea se efectuează la cererea contribuabilului, în termen de 45 de zile de la data depunerii şi înregistrării acesteia la organul fiscal căruia îi revine competenta de administrare a creanţelor bugetare, potrivit prevederilor art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, denumit în continuare organul fiscal competent.

Cererea de restituire trebuie sa fie depusa în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire, sa cuprindă codul de înregistrare fiscală a contribuabilului, suma şi natura creanţei solicitate a fi restituită, precum şi documentele necesare din care sa rezulte ca aceasta nu este datorată la buget.

Codul de procedură fiscală reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat şi bugetelor locale, prevăzute de Codul fiscal-art. 1 .

Administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevăzute la art. 1, se îndeplineşte potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, ale Codului fiscal, precum şi ale altor reglementări date în aplicarea acestora. Prezentul cod constituie procedura de drept comun pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. Unde prezentul cod nu dispune se aplică prevederile Codului de procedură civilă-art. 2 din Codul de procedură fiscală .

În condiţiile în care există reglementări proprii în materia contenciosului fiscal în privinţa termenului de prescripţie în care se formulează cererile pentru plata daunelor datorate sub forma majorărilor de întârziere, aferente sumelor reţinute şi nedatorate bugetului de stat, termen ce a fost stabilit prin OMFP nr. 1899/2004 la cinci ani, instanţa de recurs constată că în speţă nu au aplicabilitate dispoziţiile art. 18,19 din Legea contenciosului administrativ care reglementează termenul de prescripţie de un an în care partea se poate adresa cu cerere în plata despăgubirilor, reglementări specifice contenciosului administrativ şi acţiunilor formulate potrivit art. 1 şi 8 din Legea nr.554/2004, existând reglementare expresă în actele normative fiscale.

În consecinţă, fiind singurul motiv de recurs formulat de pârâtă sub aspectul legalităţii sentinţei pronunţată de prima instanţă, se constata ca recursul este nefondat şi urmează a fi respins.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Vezi şi alte speţe de drept civil:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

/**/

Comentarii despre Contencios administrativ-fiscal. Termenul de prescripţie în care se poate formula cererea de acordare a despăgubirilor aferente creanţelor fiscale nedatorate bugetului de stat. Despăgubiri, penalităţi

function JCommentsInitializeForm()
{
var jcEditor = new JCommentsEditor(‘comments-form-comment’, true);
jcEditor.addButton(‘img’,’Image’,’Introduceţi adresa completă URL a imaginii’);
jcomments.setForm(new JCommentsForm(‘comments-form’, jcEditor));
}

if (window.addEventListener) {window.addEventListener(‘load’,JCommentsInitializeForm,false);}
else if (document.addEventListener){document.addEventListener(‘load’,JCommentsInitializeForm,false);}
else if (window.attachEvent){window.attachEvent(‘onload’,JCommentsInitializeForm);}
else {if (typeof window.onload==’function’){var oldload=window.onload;window.onload=function(){oldload();JCommentsInitializeForm();}} else window.onload=JCommentsInitializeForm;}