CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Îndeplinirea condiţiilor pentru emiterea somaţiei de plată. Art. 2 alin. 1 din OUG nr. 119/2007 Contracte


În motivarea cererii, creditoarea arata ca în cursul anului 2008 a prestat pentru debitoare activitatea specifica, respectiv servicii publice de activitate sanitar – veterinara, în speta de identificare, crotaliere si înregistrare a animalelor din speciile bovine, ovine, caprine si suine în circumscriptia sanitar veterinara de pe raza com. Oltenita, jud. Calarasi, în temeiul contractului de concesiune (prestari servicii) individual, ulterior aditionat prin acte aditionale. Se arata ca, pentru activitatea prestata, au fost emise facturile fiscale nr. 0000495/20.02.2009 si nr. 000648/08.10.2009 în valoare totala de 3.897,86 lei.

Mai arata creditoarea ca debitoarea nu contesta activitatea prestata, însa nici nu întelege sa achite debitele restante, desi este vorba despre servicii prestate în cursul anului 2008, termenul de plata ajungând la scadenta cu mult timp în urma, având în vedere cele 60 de zile convenite de la data depunerii documentelor justificative.

Prin urmare, apreciaza ca în speta este vorba de o creanta certa, lichida si exigibila ceea ce justifica pe deplin admiterea cererii formulate, motiv pentru care, în considerarea prevederilor art. 10 alin. 1, raportat la art.2 alin. 1 din OUG nr. 119/2007 solicita admiterea actiunii asa acum a fost formulata, obligarea debitoarei la plata sumei 3.897,86 lei, în termenul de plata minim prevazut la alin. (3) al art.10, obligarea debitoarei la plata dobânzii legale în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 lit. b pct. 1 din acelasi act normativ, calculata de la data scadentei fiecarei facturi si pâna la data platii efective, în conditiile prevazute de OG 9/2000 precum si obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecata.

În drept s-au invocat dispozitiile OUG nr. 119/2007, OG nr.9/2000, art. 274 C.pr. civ.

În dovedirea cererii s-au depus înscrisuri în copie.

Debitoarea Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Calarasi a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii creditoarei, având în vedere faptul ca contractul de prestarii servicii privind identificarea animalelor a fost încheiat în luna octombrie 2008, în perioada aprilie 2008-23.10.2008 nu a existat nici contract de prestarii servicii si nici acte aditionale, activitatea prestata de care vorbeste creditoarea fiind prestata în lunile în care nu au existat contracte, iar pentru acest motiv ordonatorul principal de credite nu a alocat fondurile necesare pentru a face plata.

În considerarea celor prezentate, solicita respingerea actiunii ca nelegala si neîntemeiata.

În drept a invocat dispozitiile art. 115 C.pr. civ.

În sustinerea întâmpinarii a depus înscrisuri în copie.

Verificând cererea depusa în lumina dispozitiilor art. 2 al. 1 din OUG nr.119/2007, instanta constata ca într-adevar creanta invocata este certa, numai în limita sumei de 396,86 lei, dovada acesteia fiind facuta cu mijloacele de proba specifice dreptului comercial – art.46 C.com. – respectiv factura fiscala nr. 000495/20.02.2009 acceptata de debitoare, factura emisa în baza contractului depus la dosar.

Potrivit acelorasi acte depuse, creanta este lichida si exigibila, în temenii fixati de art. 379 C.pr. civ.

Nu s-a avut în vedere factura fiscala nr. 000648/08.10.2009 în cuantum de 3501 lei neacceptata de debitoare si emisa în perioada mai – septembrie 2008 când nu a existat contract de prestarii servicii încheiat cu debitoarea.

Fiind deci îndeplinite conditiile impuse de art. 2 al.1 din OUG nr.119/2007, cererea creditoarei este întemeiata în parte, în limita sumei de 396,86 lei, astfel ca, tribunalul în baza art. 11 din OUG nr. 119/2007, urmeaza a emite o ordonanta de plata numai pentru o parte din creanta pretinsa, respectiv pentru suma de 396,86 lei.

Cum o astfel de obligatie nu poate fi stabilita decât în baza dispozitiilor art. 10 al.3 din OUG nr. 119/2007 si în termenul legal stipulat de aceste dispozitii, urmeaza ca aceasta obligatie de plata sa fie executata în termenul de 30 de zile de la data comunicarii ordonantei de plata.

Cât priveste dobânda solicitata, instanta urmeaza sa oblige debitoarea si la plata acesteia, conform art. 3 al.1 lit.b, pct.1 din OUG 119/2007 raportat la art. 2 din OG nr.9/2000.

Astfel, potrivit primului text de lege invocat, creanta produce dobânzi, în cazul contractului încheiat între comercianti si o autoritate contractanta, fara a fi necesara punerea în întârziere a debitorului, daca prin contract a fost fixat un termen de plata, din ziua urmatoare acestui termen.

Dupa cum s-a precizat, termenul de plata stabilit de parti prin contractul încheiat, a fost de 60 de zile, el nefiind respectat de catre debitoare, astfel ca, în lipsa altor prevederi contractuale cu privire la cuantumul dobânzilor, se va acorda conform art. 2 din OG nr.9/2000 dobânda legala aferenta sumei anterior mentionata, începând cu data scadentei de plata pâna la data platii efective.

Cum debitoarea se afla în cupla procesuala, tribunalul în baza art. 274 C.pr. civ. urmeaza a obliga debitoarea sa plateasca creditoarei suma de 39,3 lei, reprezentând taxa de timbru si timbru judiciar.

Pentru considerentele enuntate, vazând si dispozitiile legale aratate, tribunalul urmeaza a admite în parte cererea formulata pe cale de ordonanta de plata de creditoarea SC G SRL în contradictoriu cu debitoarea Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Calarasi, a soma debitoarea sa plateasca creditoarei suma de 396,86 lei reprezentând servicii publice de activitate sanitar veterinara, în termen de 30 zile de la data comunicarii ordonantei de plata precum si sa plateasca creditoarei dobânda legala aferenta sumei la care a fost obligata, începând cu data scadentei de plata ( 60 de zile de la data emiterii facturii) pâna la data platii efective, în termen de 30 zile de la comunicare.

Vazând si dispozitiile art. 13 al.1 din OUG nr.119/2007.