Contencios administrativ si fiscal – contestatie act administrativ Acte ale autorităţilor publice


TRIBUNALUL BACAU

SECTIA COMERCIALA SI ADMINISTRATIV

Sentinta civila Nr. 164

Sedinta publica de la 11 Martie 2010

Pe rol judecarea cauzei Contencios administrativ si fiscal privind pe

contestator SC M. SRL si pe intimat D.G.F.P..BACAU, intimat A.F.P. BACAU, având ca obiect contestatie act administrativ fiscal.

Dezbaterile de sedinta au avut loc la data de 4 martie 2010, fiind consemnate în încheierea de sedinta,din acea zi.

INSTANTA

Deliberând

Asupra cauzei de fata constata urmatoarele:

Prin sentinta civila nr.15CC din 13.10.2009, pronuntata de Curtea de Apel Bacau a fost stabilita competenta de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bacau.

La aceasta instanta cauza a fost înregistrata sub nr. */2009.

Reclamanta SC M. SRL Bacau, a chemat în judecata pe Directia Generala a Finantelor Publice Bacau – Activitatea de Control Fiscal Bacau si Administratia Finantelor Publice Bacau, solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta, sa se anuleze actul administrativ contestat – Nota de compensare emisa de AFP Bacau în baza referatului nr. */21.08.2007, restituirea sumei de 60.456 lei, reprezentând TVA de rambursat, ce a facut obiectul compensarii, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea contestatiei s-a aratat ca prin Nota de compensare emisa de AFP Bacau, în baza referatului nr.* din 21.08.2007, s-a dispus compensarea sumei de 60.456 lei reprezentând TVA de rambursat catre SC M. SRL Bacau cu debitele înregistrate de SC N.M.S. SRL catre bugetul de stat, masura ce contravine Codului de procedura fiscala. Deoarece SC M. SARL Bacau, a solicitat rambursarea TVA-ului aferent perioadei de 01.12.2007 – 31.03.2007 , s-a procedat la verificarea operatiunilor desfasurate în perioada respectiva, întocmindu-se raportul de inspectie fiscala nr.*/15.08.2007, care la Cap.II Date despre contribuabili, mentioneaza ca SC M. SRL Bacau are relatii de participare cu SC N.M.S. SRL Bacau, din care rezulta ca la data de 30.06.2007 soldul este „zero”.Cu toarte acestea AFP a dispus cu Nota de compensare amintita, efectuarea operatiunii de compensare a sumei de 60.456 lei, reprezentând debitele pe care SC N.M.S.Z SRL le înregistreaza la bugetul de stat. S-a mai aratat ca operatiunea de compensare reprezinta o modalitate de stingere a obligatiilor de plata pâna la concurenta sumei celei mai mici, ori atâta timp cât cea mai mica suma care putea face obiectul contestatiei este zero, deoarece soldul dintre cele doua societati a fost constatat zero, o eventuala operatiune de compensare este lipsita de obiect. Astfel, la momentul întocmirii Notei de compensare SC M. SRL nu datora catre SC N.M.S. SRL Bacau suma contestata în actul administrativ contestat , motiv pentru care la data de 7.09.2007, s-a solicitat revocarea actului administrativ, având ca obiect compensarea obligatiilor de plata amintite. Intimata a raspuns cu adresa */10.07.2007 fara sa emita vreo decizie motivata de solutionare a contestatiei pe care SC M. SRL a formulat-o împotriva actului administrativ, având ca obiect compensarea, raspunsul fiind generic si nu face referire la situatia de fapt invocata în contestatie.

Judecatoria Bacau prin sentinta nr.9318/24.10.2008 a admis exceptia

calitatii procesuale pasive a D.G.F.P. Bacau si a respins cererea pentru contestatie la formulata in contradictoriu cu aceasta intimata ca fiind introdusa împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva si a admis contestatia la executare privind anularea Notei de compensare formulata de catre S.C. M. S.R.L. in contradictoriu cu D.G.F.P. Bacau si A.F.P. Bacau.

S-a retinut de catre instanta ca Prin Nota de compensare (f. 40 ds.5282/110/2007 a Trib. Bacau), emisa de intimata AFP Bacau în baza referatului nr. */21.08.2007 (f.38, 39 ds. */2007) s-a compensat creanta contestatoarei fata de intimata AFP Bacau reprezentând T.V.A. de rambursat cu mai multe creante fiscale ale intimatei AFP Bacau fata de SC N.M.S. SRL. Referatul nr. */21.08.2007 întocmit de AFP Bacau a avut în vedere decizia de instituire a masurilor asiguratorii nr. */06.06.2007 si care a fost emisa ca urmare a constatarii în balanta întocmita de SC N.M.S. SRL, în contul 4611, „debitori diversi M.”, ca societatea contestatoare are o datorie catre SC N.M.S. SRL în suma de 272.720 lei. De asemenea a fost avut în vedere R.I.F. nr. 151179/15.08.2007 prin care a fost aprobata rambursarea catre contestatoare a sumei de 60.456 lei.

Potrivit art.116 C.pr.fisc. prin compensare se sting creantele administrate de Ministerul Economiei si Finantelor cu creantele debitorului reprezentând sume de rambursat sau de restituit de la buget, pâna la concurenta celei mai mici sume, când ambele parti dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât si pe cea de debitor, daca legea nu prevede altfel.

In cauza partile, respectiv contestatoarea si intimata AFP Bacau nu au dobândit reciproc calitatea de creditor si debitor, intimata având o creanta fata de SC N.M.S. SRL si nu fata de contestatoare. Contestatoarea ar fi putut dobândi calitatea de debitoare a intimatei, in interpretarea primei instante , daca aceasta, în baza dispozitiile art. 149,150 C.pr.fisc., ar fi obtinut o hotarâre de mentinere a popririi fata de contestatoare care este un tert în raportul dintre AFP Bacau si SC N.M.S. SRL asa cum se arata chiar in decizia de instituire a masurilor asiguratorii din 04.06.2007 (f. 60,61 ds. 5282/110/2007 a Trib. Bacau).

Având în vedere ca nu erau îndeplinite conditiile legale pentru a opera compensarea creantelor partilor, instanta, în baza art 174c.p.f. a admis contestatia la executare privind anularea Notei de compensare si a dispus anularea Notei de compensare emisa de intimata AFP Bacau în baza referatului nr.*/21.08.2007, iar Tribunalul Bacau prin Decizia 132/7.04.2009, a respins ca nefondat recursul retinându-se ca nu erau îndeplinite conditiile legale pentru a opera compensarea creantelor fata de prevederile art 174 Cod pr.fiscala.

Prin nota de compensare emisa AFP Bacau a recunoscut implicit ca datoreaza reclamantei TVA de rambursat în suma de 60.456 lei, aferent perioadei 1.01.2007 – 31.03.2007.

SC M. SRL a solicitat rambursarea TVA-ului aferent perioadei l ian.21007-31.03.2007, motiv pentru care s-a procedat la verificarea de catre Activitatea de Inspectie Fiscala a operatiunilor desfasurate în perioada respectiva.

Cum pârâta a stabilit ca reclamanta are TVA de rambursat în suma de 60.456 lei capatul de cerere respins va fi admis si se va constata îndeplinita procedura prealabila prev de art 7 din LG.554/2004.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea, privind pe contestator SC M. SRL si pe intimat D.G.F.P..BACAU, intimat A.F.P. BACAU, având ca obiect contestatie act administrativ fiscal.

Dispune restituirea sumei de 60.456 lei reprezentând TVA de rambursat catre reclamanta.

Ia act ca nu se solicita cheltuielile de judecata.

Definitiva.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica.

4