Contestare act administrativ fiscal Acte ale autorităţilor publice


Prin cererea înregistrata la Tribunalul Teleorman – sectia CMASCAF sub nr. 5843/87/2000 din 02.11.2010 reclamanta T.E. în contradictoriu cu pârâta Camera de Conturi Teleorman a solicitat pronuntarea unei hotarâri prin care sa se dispuna anularea Deciziei nr. 41/11 octombrie 2010 emisa de pârâta cu privire la masura de imputare a sumelor cheltuite cu transportul de la domeniul la locul de munca.

Reclamanta contesta si masura de restituire a sumei de 180.000 lei si a dobânzilor si penalitatilor aferente acesteia în suma de 61.380 lei .

Suma de 180.000 lei , arata reclamanta , rezultata din situatiile justificative de lucrari din ordinele de plata si din adresele de deblocare a sumelor aferente si au fost justificate integral în anul 2010 când lucrarile s-au putut executa . Aceasta suma a fost primita la 22 decembrie 2009 iar exercitiul bugetar în trezorerie trebuia încheiat la 27 decembrie 2009.

Au fost anexate cererii , în xerocopie , Decizia nr. 41/2010 emisa de Camera de Conturi Teleorman si actele care au stat la baza emiterii acesteia .

La 10.12.2010 este primita la dosar întâmpinarea formulata de Curtea de Conturi a României prin care invoca exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei , actiunea fiind introdusa de o persoana fara calitate procesuala Activa iar pe fond , respingerea actiunii ca neîntemeiata.

La 14.12.2010 este primit la dosar înscrisul „ contestatie ” înregistrat sub nr. 1321/27.10.2010 care sustine reclamanta ca a fost depus la camera de Conturi Teleorman .

Instanta constata si retine ca prin Decizia nr. 41/11 octombrie 2010 privind înlaturarea abaterilor de la legalitate si regularitate constatate si consemnate în procesul verbal de constatare înregistrata la Primaria comunei Maldaeni sub nr. 3635/24.09.2010 încheiat în urma misiunii de financiar al contului de executie bugetara pe anul 2009 s-a stabilit la pct. 1 lit. e din decizie, virarea catre bugetul de stat a sumei de 180.000 lei reprezentând sume primite din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului , de comuna Maldaeni , pentru finantarea unor cheltuieli de capital la unitatile de învatamânt , neutilizate pâna la 30 decembrie 2009 pentru intrarea în legalitate , potrivit dispozitiilor art. 4 din H.G. 1531/2009 precum si a majorarilor , dobânzilor si penalitatilor în suma de 61.380 lei calculate de la data scadentei obligatiei pâna la data platii efective potrivit art. 119 alin. 1 , art. 120 alin. 1 lit. c si alin. 3 din O.G. nr. 92/2003 . . . termen de realizare 15 noiembrie 2010.

La pct. 4 din decizia nr. 41/2010 este stabilita întinderea prejudiciului creat bugetului local al comunei Maldaeni pe ultimii 3 ani anteriori datei misiunii de audit , prin plata nelegala a cheltuielilor de transport ( naveta ) catre reclamanta din aceasta cauza, numita Tudor Ecaterina si dispunerea masurilor pentru recuperarea acesteia inclusiv a foloaselor nerealizate determinate de la datele platilor pâna la data recuperarii prejudiciului , termen de realizare , 30 octombrie 2010.

Decizia nr. 41/2010 emisa de Camera de Conturi Teleorman reprezinta un act administrativ fiscal în întelesul Legii nr. 554/2004 si O.G. nr. 92/2003 privind codul de procedura fiscala, act ce poate fi contestat pe cale administrativa.

Cu înscrisurile depuse la dosar reclamanta nu face dovada ca a contestat pe cale administrativa acest act , în cauza nefiind emisa o decizie de solutionare a contestatiei, definitiva în sistemul cailor administrative de atac deoarece potrivit art. 218 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003 deciziile emise în solutionarea contestatiile pot fi atacate instanta de judecata de administrativ competenta.

În materia contenciosului administrativ , regula generala stabilita de legiuitor prin art. 7 din legea nr. 554/2004 este aceea ca respectarea procedurii administrative prealabile reprezinta o conditie de admisibilitate a actiunii .

Asadar , în lipsa plângerii prealabile obligatorii , în cauza de fata , va fi admisa exceptia inadmisibilitatii actiunii având ca obiect anularea partiala a deciziei emisa în baza raportului de audit financiar nr. 50/1203/27.09.2010 , adresata direct instantei de judecata , cu consecinta respingerii actiunii formulata de reclamanta Tudor Ecaterina ca inadmisibila.