Contestaţie împotriva procesului-verbal de distribuire a sumei rezultate din executarea silită întemeiată pe art. 570 Cod pr. civ. Contestaţie la executare


JUDECĂTORIA BISTRIŢA – sentinţa civilă nr. 5576/2011

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub numărul de mai sus, petenta R. A. O. S. V. S. R.A. a solicitat instanţei în contradictoriu cu intimatul D. I. anularea procesului verbal întocmit de judecătoresc în data de 18.04.2011 la cererea creditorului-intimat, considerând prematură încheierea acestui proces verbal pentru distribuirea sumelor disponibilizate de către executorul judecătoresc.

În motivare arată că, prin procesul verbal mai sus menţionat s-a procedat la distribuirea sumelor din dosarul execuţional la cererea creditorului, iar la data semnării procesului verbal a formulat obiecţiuni cu privire la distribuirea sumelor reprezentând onorar avocat şi respectiv expert contabil.

Totodată, petenta contestă repartizarea sumelor către creditorul intimat, în cuantum de 11.456 lei reprezentând despăgubiri şi nu drepturi salariale cum precizează executorul judecătoresc, deoarece pe rolul instanţelor de judecată se derulează un proces având ca obiect contestaţie la executare, respectiv dosarul cu nr. 1119/190/2011, promovat de petentă, obiectul fiind identic cu conţinutul dosarului de nr. 39/ex/2011.

Astfel, petenta consideră prematură încheierea procesului verbal de distribuire a sumelor, într-un dosar de executare pentru care s-a promovat o contestaţie la executare, a cărei soluţie încă nu este definitivă.

În drept s-au invocat prevederile art. 570 alin. 2, art. 242 alin. 2 Cod proc. civilă.

În probaţiune s-au anexat înscrisuri (f. 5).

Intimatul, legal citat, s-a prezentat în instanţă pentru termenul din data de 01.06.2011, solicitând, în concluziile pe fondul cauzei, respingerea contestaţiei.

Petenta a depus concluzii scrise, prin care a arătat că îşi menţine susţinerile din cererea iniţială.

Petenta consideră prematură încheierea procesului verbal de distribuire a sumelor, deoarece pe rolul Curţii de apel Cluj se află dosarul nr. 634/33/2011 având ca obiect contestaţie la executare (contestaţie la care s-a încheiat procesul verbal de distribuire atacat) cu termen de judecată la data de 21 iunie 2011. În acest context îşi menţine solicitarea de suspendare a prezentului dosar până la soluţionarea dosarului menţionat anterior.

Mai arată că nu este de acord cu suma reprezentând onorar expert contabil, deoarece în acest dosar de executare executorul judecătoresc a manifestat exces de zel şi a solicitat unui expert să facă calculul despăgubirilor, cu toate că petenta putea şi era în măsură să procedeze la calculul despăgubirilor care se cuvin contestatorului.

Petenta contestă de asemenea şi suma stabilită ca despăgubire de către expertul contabil, deoarece consideră că numai serviciul din cadrul regiei era în măsură să procedeze la calculul despăgubirilor cuvenite contestatorului, cum de altfel a procedat şi anterior. Mai mult, arată că tot acest dosar este indisolubil legat de dosarul nr. 634/33/2011 aflat pe rolul Curţii de apel Cluj, întrucât are ca obiect lămurirea înţelesului dispozitivului deciziei civile. Conform deciziei civile nr. 2628/R/2009 a Curţii de Apel Cluj, decizie care a stat la baza cererii de executare silită a contestatorului, s-a dispus reintegrarea contestatorului pe postul deţinut anterior, acela de pădurar, sens în care în două rânduri a oferit acestuia un post.

Contestatorul a formulat şi plângere penală împotriva conducerii petentei pentru nerespectarea aplicării prevederilor acesteia, sub aspectul reîncadrării pe postul deţinut anterior, care a fost desfiinţat în anul 2008. În urma analizării documentelor existente, parchetul a dat ordonanţa de neîncepere a urmăririi penale, ceea ce este încă o dovadă că petenta a respectat prevederile Deciziei civile nr. 2628/R/2009 a Curţii de Apel Cluj.

Petenta contestă de asemenea sumele repartizate ca popriri şi cheltuieli papetărie, deoarece executorul judecătoresc putea să o contacteze pentru a stabili de comun acord modul de calcul şi data acordării despăgubirilor solicitate de contestator, cum anterior a mai procedat. Contestă de asemenea şi onorariul de avocat, considerând că nu se impunea într-un asemenea caz participarea unui avocat.

Aplicând popriri asupra conturilor petentei fără a-i comunica această măsură, petenta susţine că a suferit pierderi datorită faptului că prin blocarea conturilor, a fost în imposibilitate de a finaliza corespunzător activitatea de împăduriri de primăvară, neputând cumpăra cantităţile necesare de puieţi pentru plantarea de primăvară.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin decizia civilă nr. 2628/R/2009 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în dos. nr. 3042/112/2008, irevocabilă, s-a constatat nulitatea absolută a deciziei de concediere a intimatului emisă de contestatoare, s-a dispus reintegrarea intimatului în postul deţinut anterior concedierii iar contestatoarea a fost obligată la plata către intimat a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat intimatul până la data reintegrării efective.

Pentru perioada octombrie 2008-15.02.2010 contestatoarea a achitat intimatului suma reprezentând drepturi salariale stabilită prin hotărâre judecătorească însă ulterior a încetat achitarea sumelor la care a fost obligată prin decizia mai sus menţionată în condiţiile în care nu a procedat nici la reîncadrarea intimatului în postul deţinut anterior. Drept urmare, intimatul a demarat procedura executării silite pentru recuperarea sumelor restante.

Pentru calcularea cuantumul sumei restante, la data de 03.03.2011, executorul judecătoresc a încheiat un contract cu expertul contabil M. L., având ca obiect efectuarea unei expertize contabile pentru calcularea sumelor restante, pentru onorariul de 150 lei, contract în baza căruia s-a întocmit de către expert raportul de expertiză prin care s-a concluzionat că suma datorată de contestatoare era de 11456 lei.

La data de 08.03.2011 executorul judecătoresc a încheiat, în temeiul art. 371 ind. 7 alin. 3 din Codul de procedură civilă, procesul-verbal prin care a stabilit sumele reprezentând cheltuieli de executare ce urmau a fi plătite de contestatoare, în calitatea sa de debitoare, sume în care au fost incluse onorariul executorului judecătoresc, taxă poprire, cheltuieli de executare silită conform Hot. Nr. 2/2007 a UNEJ, cheltuieli papetărie, onorariu expert contabil, onorariu avocat şi taxă de timbru. La aceeaşi dată, s-a dispus de către executorul judecătoresc înfiinţarea popririi asupra conturilor contestatoarei deschise la terţii popriţi până la concurenţa sumei de 13.729,80 lei reprezentând suma datorată în temeiul deciziei civile nr. 2628/R/2009 pronunţată de Curtea de Apel Cluj şi cheltuielile de executare stabilite de executorul judecătoresc în temeiul art. 371 ind. 7 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Prin adresa nr. 94076 din data de 28.03.2011 terţul poprit BCR SA a comunicat executorului judecătoresc plata integrală a sumei, conform adresei de poprire, iar la data de 18.04.2011 s-a întocmit, în prezenţa reprezentantului contestatoarei şi a intimatului, procesul-verbal de distribuire a sumei de 13.729,80 lei prin care s-a dispus ca suma de 11.456 lei să revină intimatului, cu titlu de contravaloare drepturi salariale, suma de 674 lei să revină intimatului cu titlu de taxă timbru, onorariu expert şi onorariu avocat, iar suma de 1599,80 lei să revină executorului judecătoresc cu titlu de onorariu judecătoresc.

Potrivit art. 570 alin. 2 din cel nemulţumit de modul stabilit pentru eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare poate cere executorului să consemneze obiecţiile sale în procesul-verbal, care poate fi contestat în termen de 3 zile. Contestaţia suspendă de drept eliberarea sau, după caz, distribuirea.

Prin contestaţia formulată în termenul legal de contestatoare, aceasta a invocat drept temeiuri de anulare a procesului-verbal de distribuire a sumei întocmit de executorul judecătoresc prematuritatea încheierii procesului-verbal de distribuire a sumei întrucât pe rolul Curţii de Apel Cluj se află dos. nr. 634/33/2011 având ca obiect contestaţie la executare, lipsa utilităţii efectuării expertizei contabile şi implicit a efectuării cheltuielilor cu această expertiză, imposibilitatea expertului de a calcula suma datorată întrucât doar serviciul de al intimatei era în măsură să procedeze la calculul despăgubirilor, existenţa ordonanţei de neîncepere a urmăririi penale care probează respectarea de către contestatoare a deciziei civile nr. 2628/R/2009 pronunţată de Curtea de Apel Cluj, inutilitatea efectuării cheltuielilor cu papetăria şi poprirea întrucât executorul judecătoresc a manifestat exces de zel în efectuarea acestor cheltuieli în condiţiile în care avea posibilitatea de a contacta contestatoarea pentru a stabili modul de calcul şi data acordării despăgubirilor şi inutilitatea angajării unui avocat, acest lucru nefiind necesar, astfel că instanţa urmează a verifica legalitatea distribuirii sumelor prin prisma acestor motive.

În ceea ce priveşte prematuritatea încheierii procesului-verbal de distribuire a sumelor instanţa reţine faptul că existenţa unui dosar având ca obiect contestaţie la executare nu are drept efect suspendarea de drept a executării silite în dosarul de executare în care au fost întocmite actele atacate, suspendarea executării silite putând fi dispusă doar de către instanţa de judecată, în condiţiile prevăzute de art. 403 din Codul de procedură civilă. Atâta vreme cât executarea silită nu a fost suspendată printr-o hotărâre judecătorească în temeiul dispoziţiilor legale menţionate, executorul judecătoresc era obligat, în virtutea atribuţiilor sale stabilite prin Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, să efectueze toate actele de executare silită necesare în vederea recuperării debitului, neavând justificare să suspende executarea silită. Astfel, susţinerea contestatoarei potrivit căreia întocmirea procesului-verbal de distribuire a sumei a fost prematură este neîntemeiată.

Privitor la suma reprezentând onorariu expert contabil, distribuită intimatului, instanţa reţine că efectuarea expertizei contabile a fost necesară în vederea stabilirii sumei restante, în condiţiile în care prin decizia civilă nr. 2628/R/2009 pronunţată de Curtea de Apel Cluj nu s-a stabilit cuantumul sumei datorate de contestatoare intimatului ci doar criteriile de determinare a acestei sume. Posibilitatea contestatoarei de a calcula ea însăşi sumele restante nu lipseşte de utilitate expertiza contabilă, care asigură imparţialitate în calcularea acestor sume, şi nu există vreo dispoziţie legală care să oblige executorul judecătoresc, anterior apelării la un expert, să solicite debitoarei calcularea cuantumului creanţei. Susţinerea contestatoarei potrivit căreia doar serviciul contabil din cadrul regiei ar fi fost în măsură să calculeze suma datorată de contestatoare este neîntemeiată, aceasta putând fi determinată printr-o expertiză contabilă, ceea ce s-a şi întâmplat, şi nu există vreo dispoziţie legală care să atribuie contestatoarei dreptul exclusiv de a calcula suma datorată. De altfel, contestarea sumelor stabilite de executorul judecătoresc ca fiind cheltuieli de executare era necesar a fi efectuată pe calea contestaţiei la executare împotriva procesului-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare, pe calea contestaţiei la procesul-verbal de distribuire a sumei putând fi invocate doar obiecţiuni la modul de distribuire a sumei între creditori iar nu la cuantumul creanţei executate.

Neîntemeiată este şi susţinerea contestatoarei potrivit căreia emiterea unei ordonanţe de neîncepere a urmăririi penale faţă de numitul C. S. I. reprezintă o dovadă a executării de către contestatoare a obligaţiilor stabilite prin decizia civilă nr. 2628/R/2009 pronunţată de Curtea de Apel Cluj, în condiţiile în care niciuna din părţi nu a contestat faptul că până în prezent intimatul nu a fost reîncadrat în postul deţinut anterior iar contestatoarea nu a achitat toate sumele datorate cu titlu de despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat intimatul până la data reintegrării efective, astfel cum s-a dispus prin decizia menţionată.

De asemenea, neîntemeiată este şi susţinerea contestatoarei potrivit căreia cheltuielile cu papetăria şi poprirea au fost efectuate doar dintr-un exces de zel al executorului judecătoresc, în condiţiile în care avea posibilitatea de a contacta contestatoarea pentru a stabili modul de calcul şi data acordării despăgubirilor, întrucât contestatoarea avea obligaţia de a respecta dispoziţiile date prin decizia civilă nr. 2628/R/2009 pronunţată de Curtea de Apel Cluj, la data pronunţării hotărârii judecătoreşti, respectiv 20.11.2009. Astfel, obligaţiile contestatoarei stabilite prin hotărârea judecătorească fiind scadente la data de 20.11.2009, trebuiau executate de contestatoarea de bună voie la acea dată, neexistând vreo obligaţie în sarcina intimatului sau a executorului judecătoresc de a contacta contestatoarea pentru stabilirea de comun acord a modului de calcul al despăgubirilor şi data acordării acestora. De altfel, aceste sume nu au fost contestate printr-o contestaţie la executare formulată în termenul legal împotriva procesului-verbal prin care executorul judecătoresc a stabilit cheltuielile de executare.

Privitor la onorarul de avocat, instanţa reţine că nici această sumă nu a fost contestată prin formularea unei contestaţii la executare împotriva procesului verbal prin care a stabilit sumele reprezentând cheltuieli de executare încheiat la data de 08.03.2011, ori inutilitatea efectuării de cheltuieli cu angajarea unui avocat era un motiv de contestaţie împotriva actului prin care s-a stabilit această sumă ca intrând în categoria cheltuielilor de executare, pe calea contestaţiei la procesul-verbal de distribuire a sumei putând fi invocate doar obiecţiuni la modul de distribuire a sumei între creditori iar nu la cuantumul creanţei executate. Oricum, potrivit art. 371 ind 7 alin. 2 din Codul de procedură civilă, cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, afară de cazul când creditorul a renunţat la executare sau dacă prin lege se prevede altfel, legiuitorul urmărind prin aceste dispoziţii legale protejarea creditorului care, datorită pasivităţii sau refuzului debitorului de a-şi executa obligaţia, este nevoit a face cheltuieli suplimentare pentru recuperarea creanţei.

Cheltuielile de executare în sumă de 500 lei reprezentând onorariu avocat constituie cheltuieli ocazionate de efectuarea executării silite, căzând sub incidenţa textului legal menţionat, cauzate exclusiv de culpa contestatoarei care nu a respectat obligaţia sa stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi executorie, ignorând dispoziţiile art. 371 ind. 1 alin 1 din Codul de procedură civilă potrivit cărora obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu se aduce la îndeplinire de bunăvoie. Prin nerespectarea acestor dispoziţii legale contestatoarea şi-a asumat riscul suportării cheltuielilor de executare silită.

Apelarea intimatului la serviciile unui avocat pentru recuperarea creanţei pe calea executării silite reprezintă o conduită firească, iar suma de bani avansată de intimat avocatului este o sumă care, în temeiul art. 371 ind 7 alin. 2 din Codul de procedură civilă, trebuie suportată de contestatoare, aceasta fiind cea care a determinat, prin neexecutarea de bună-voie a creanţei, efectuarea acestei cheltuieli.

Având în vedere aceste considerente, instanţa urmează să respingă contestaţia formulată de contestatoare împotriva procesului-verbal de distribuire a sumei ca neîntemeiată.