Contestaţie în anulare Cereri


Sedinta publica de la 16 Iunie 2011

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei ……….. sub nr. ………..contestatorul ……….. a formulat în contradictoriu cu CONSILIUL LOCAL ……….. DIRECTIA ÎNTRETINERE ADMINISTRARE PATRIMONIU, contestatie în anulare prin care a solicitat anularea Sentintei civile nr. ……….. din ……….. a Judecatoriei ……….. pronuntata în dosarul …………

În motivare, contestatorul ……….. a aratat ca Sentinta civila nr. ……….. din ……….. este netemeinica si nelegala, toate actele de procedura fiind îndeplinite cu neobservarea formelor legale. A mai precizat contestatorul ca CONSILIUL LOCAL ………..-DIRECTIA ÎNTRETINERE ADMINISTRARE PATRIMONIU cu rea credinta sau din eroare a indicat în cererea de chemare în judecata ca domiciliu, adresa unde el a locuit ca minor si nu domiciliul la care locuieste de la data de 07.06.2007, datorita acestui fapt neavând cunostinta despre proces.

În dovedirea sustinerilor, au fost anexate la cerere o serie de înscrisuri.

În drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 317 alin. 1 pct. 1 C.proc.civ.

Intimatul a depus întâmpinare solicitând respingerea contestatiei ca nefondata si mentinerea ca temeinica si legala a Sentintei civile nr. ……….. din …………

Din oficiu, instanta a dispus atasarea dosarului nr. ……….. al Judecatoriei …………

Prin sentinta civila nr. ……….. din ……….. a Judecatoriei ……….. a fost admisa exceptia inadmisibilitatii actiunii si respinsa contestatia în anulare ca inadmisibila.

Pentru a hotarî astfel prima instanta ca prin sentinta civila nr. ……….. din ……….. pronuntata în dosarul nr. ……….., a Judecatoriei ……….. a admis în parte cererea formulata de CONSILIUL LOCAL ……….., PRIN DIRECTIA DE ÎNTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU ……….. împotriva pârâtilor ……….. si ……….. si a dispus rezilierea Contractului de închiriere nr. ……….., evacuarea pârâtilor din imobilul situat în ……….., str. ……….., nr., bl. ……….., sc. ……….., ap. 1 si obligarea lor la plata sumei de 1310.83 lei, cu titlul de chirie restanta.

Împotriva acestei sentinte, partile nu au exercitat caile de atac.

În sedinta de judecata din data de 11.03.2011, instanta din oficiu a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii.

Având în vedere exceptia invocata, potrivit art. 137 alin. 1 din C.proc.civ., instanta a fost obligata sa se pronunte cu prioritate asupra exceptiei inadmisibilitatii, exceptie de fond, absoluta, cu caracter peremptoriu, deoarece o eventuala admitere a acesteia face de prisos cercetarea în fond a pricinii.

Potrivit art. 317 Cod procedura civila, “Hotarârile irevocabile pot fi atacate cu contestatie în anulare, pentru motivele aratate mai jos, numai daca aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului: când procedura de chemare a partii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinita potrivit cu cerintele legii;”

De asemenea, potrivit art. 318 Cod procedura civila, “Hotarârile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie când dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale sau când instanta, respingând recursul sau admitându-l numai în parte, a omis din greseala sa cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare.”

Din interpretarea textelor legale sus citate, rezulta ca pot fi atacate cu contestatie în anulare numai hotarârile judecatoresti care au fost criticate pe calea apelului sau recursului, pentru motive limitativ prevazute de lege, aceasta cale de atac având caracter subsidiar cailor ordinare de atac.

În consecinta, este inadmisibila formularea contestatiei în anulare împotriva unei hotarâri care nu a fost atacata pe calea apelului sau recursului, asa cum este cazul sentintei civile a carei anulare se solicita, întrucât imposibilitatea de a fi invocat motivele de contestatie în cadrul caii ordinare reprezinta o conditie esentiala pentru admisibilitatea acesteia.

Împotriva acestei sentinte contestatorul ……….. a formulat apel.

În motivarea apelului s-a aratat ca prin cererea înregistrata la Judecatoria ……….. sub nr. ………..din data de 23.11.2010, în contradictoriu cu Consiliul Local ………..- Directia de Întretinere si Administrare Patrimoniu, în baza dispozitiilor art. 317 alin.1 pct.1 Cod procedura civila, s-a formulat contestatie solicitând anularea sentintei civile nr. ……….. din data de ……….. a Judecatoriei ……….. pe considerentul ca toate actele de procedura care îl priveau au fost îndeplinite cu neobservarea formelor legale.

A precizat contestatorul, aspectul ca, reclamantul Consiliul Local ………..- …………I.A.P. cu rea credinta sau din eroare, în cauza respectiva, a indicat în cererea de chemare în judecata în ceea ce îl priveste ca domiciliu adresa din municipiul ……….. , str. ……….., nr. 5, bl. ……….., sc. ……….., ap.1, Jud. ……….., unde a locuit acesta cât timp a fost minor si nu domiciliul din municipiul ……….., str. ……….., nr. ……….., Jud. ……….., unde locuieste acesta din data de 07.06.2007, într-un imobil proprietatea sa.

Din cauza acestei situatii de fapt, nu a avut cunostinta de existenta procesului în care avea calitatea de pârât, fiindu-i încalcate toate garantiile procesuale si în principal dreptul la aparare.

Mai mult decât atât, nu a avut cunostinta de hotarârea pronuntata de prima instanta, Judecatoria ……….., fiind astfel pus în imposibilitatea exercitarii atât a apelului cât si a recursului.

Practic, a luat la cunostinta de existenta litigiului, la data de 17.11.2010, când judecatoresc i-a comunicat somatia si titlu executor, si anume sentinta civila nr. ………../2010 a Judecatoriei ……….. investita cu formula executorie.

Prin sentinta civila nr. ………../……….. pronuntata în dosarul nr. 8707/327/2010, Judecatoria ……….. a respins ca inadmisibila contestatia în anulare formulata de el, motivând ca o astfel de contestatie poate fi formulata…..” numai împotriva hotarârilor judecatoresti care au fost criticate pe calea apelului sau recursului.

Aceasta interpretare, este gresita, conditiile de admisibilitate fiind prevazute în mod expres de dispozitiile art. 317 alin.1 pct.1 Cod procedura civila, si anume: a) hotarârea atacata cu contestatie sa fie irevocabila; b) motivele prevazute în contestatie sa nu fi putut fi invocate pe calea apelului sau recursului, c) procedura de chemare a partii, pentru ziua când s-a judecat pricina nu a fost îndeplinita potrivit cu cerintele legii;

Îndeplinirea cumulativa a acestor cerinte legale în cauza de fata fac contestatia în anulare admisibila.

La dosarul cauzei, s-a depus hotarârea atacata ce cuprinde mentiunea ca este definitiva si irevocabila.

De asemenea, din dosarul cauzei rezulta indubitabil faptul ca atât citatiile cât si celelalte acte de procedura inclusiv hotarârea pronuntata de Judecatoria ……….., i-au fost comunicate la o adresa gresita, situata în ……….., str. ……….., nr. 5, Bl. ……….. sc. ……….., ap.1, Jud. ……….., fiind astfel pus în imposibilitatea exercitarii caii de atac a apelului si cu atât mai putin a recursului.

S-a facut de asemenea dovada, ca procedura de citare a sa la Judecatoria ……….., nu s-a facut la domiciliul sau situat în municipiul ……….., Str. ……….., nr. ……….., Jud. ……….., domiciliul pe care îl mai are înca din data de 07.06.2007.

Sub acest din urma aspect, instanta de fond a ignorat dispozitiile art. 82 alin.1 raportat la art. 112 pct.1 Cod procedura civila, potrivit carora orice cerere adresata instantei de judecata trebuie sa cuprinda aratarea domiciliului pârâtului.

De asemenea, au fost ignorate dispozitiile art. 88 alin.1 si 2 Cod procedura civila, potrivit carora citatia, sub sanctiunea nulitatii trebuie sa cuprinda printre altele domiciliul celui citat.

Totodata, au fost ignorate dispozitiile art. 90 cod procedura civila potrivit carora, înmânarea citatiei si a tuturor actelor de procedura se face la domiciliul celui citat.

Examinând apelul formulat se constata ca acesta este nefondat pentru cele ce urmeaza.

Se cuvine a fi observat ca, apelul desi cale de atac, provoaca o noua judecata în fond, atât cu privire la problemele de fapt, cât si cu privire la cele de drept.

Efectul devolutiv are totusi doua limite.

Pe de o parte, din cauza faptului ca si în aceasta etapa procesul este guvernat de principiul disponibilitatii, instanta de apel nu poate proceda la aceasta noua judecata decât în limitele stabilite de apelant.

Pe de alta parte efectul devolutiv este limitat de regula potrivit careia prin apel nu se poate largi cadrul procesual stabilit în fata primei instante.

În aceste coordonate, se observa ca potrivit art. 317 alin.1 lit. a Cod procedura civila hotarârile irevocabile pot fi atacate cu contestatie în anulare numai daca aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului când procedura de chemare a partii, pentru ziua când s-a judecat pricina nu a fost îndeplinita potrivit cu cerintele legii.

În mod judicios, prima instanta a procedat la verificarea conditiilor de admisibilitate a contestatiei în anulare si pornind de la premise exacte a ajuns la o solutie corecta.

În legatura cu prima conditie care vizeaza de fapt si obiectul contestatiei, trebuie precizat ca pe aceasta cale pot fi desfiintate numai hotarâri irevocabile, astfel cum sunt ele definite de art. 377 cod procedura civila.

A doua conditie restrânge admisibilitatea contestatiei la situatia în care motivul pe care se sprijina cererea partii nu a putut fi invocat pe calea apelului sau a recursului.

Deci, ori de câte ori partea avea la dispozitie cel putin una din caile de atac de reformare comune si nu folosit-o contestatia în anulare este inadmisibila. Altfel spus, nu exista optiune între apel ori recurs si contestatia în anulare.

Cum apelantul din prezenta cauza avea deschisa în ceea ce priveste prima hotarâre de fond, si anume sentinta civila nr. ………../……….. a Judecatoriei ……….., calea apelului, urmeaza ca prezenta instanta sa respinga apelul formulat ca nefondat.

Totodata instanta va mentine hotarârea atacata ca legala si temeinica.

4