Contestatie la executare. Adjudecare imobil de catre tert. Refuzul executorului de declarare a tertului ca adjudecatar. Contestaţie la executare


În conditiile în care practic, creditorul s-a opus adjudecarii, judecatoresc care actioneaza, în baza contractului încheiat chiar cu creditorul, în interesul acestuia din urma, a dat eficienta principului disponibilitatii titularului cererii de silita. Principiul disponibilitatii, care guverneaza si faza de executare silita, impune obligatia executorului judecatoresc, învestit prin cererea creditorului, de a oprii executarea când constata din pozitia creditorului faptul ca acesta nu doreste continuarea executarii silite. Ca atare, executorul judecatoresc, nu poate depasi limitele mandatului sau, nu poate trece peste vointa partii, în interesul careia actioneaza.

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele

Prin cererea înregistrata la data de 31.04.2011, sub nr. …../2011, pe rolul judecatoriei Craiova contestatorul M.M.A. în contradictoriu cu intimatii B.T. SA SA PRIN BANCAR A.I., B.T. SA SUCURSALA CRAIOVA, SC E.A.T. SRL a solicitat anularea partiala a procesului verbal de licitatie publica încheiat la data de 23.03.2011, ora 12.00, de catre intimata B.T. SA – prin executor bancar A.I. în dosarul de executare silita nr. …/2010 privind debitoarea S.C. E.A.T. S.R.L. în ceea ce priveste refuzul creditorului B.T. SA. de adjudecare a imobilului scos la licitatie la pretul de 71.000 lei, stabilirea unui nou termen de licitatie si continuarea executarii silite, obligarea executorului bancar sa întocmeasca un nou proces verbal prin care sa îl declare adjudecatar al imobilului vândut la licitatie la pretul de 71.000 lei si sa îi elibereze actul de adjudecare de licitatie publica încheiat în data de 23.03.2011, ora 12.00, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea contestatiei s-a aratat ca, în fapt, la data de 23.03.2011, ora 12.00, urmând instructiunile din Publicatia de vânzare nr. …/21.02.2011 emisa de Executor bancar A.I. în dosarul de executare silita nr. ../2010 si publicata inclusiv pe un site public destinat publicitatii executarilor silite (www.executari.com). contestatorul s-a prezentat la licitatia publica, depunând o oferta reala de cumparare, însotita de cautiunea de 10% din pretul de pornire al licitatiei.

Mai arata contestatorul ca, aflându-se la al doilea termen de licitatie pretul de pornire la acest termen a fost de 171.000 lei, iar oferta sa a fost în valoare de 71.000 lei, iar în afara de oferta sa a mai fost depusa o oferta reala de cumparare, din partea domnului S.D., în valoare de 60.500 lei.

Se mai arata ca dupa începerea licitatiei, executorul bancar a citit Publicatia de vânzare si ofertele depuse la dosar si apoi, în loc sa faca aplicarea dispozitiilor art. 509, alin. 5 din Codul de Procedura Civila, sa constate ca nu s-a oferit nici pretul de pornire al licitatiei si sa faca vânzarea la cel mai mare pret oferit, declarându-l adjudecatar, a luat act de faptul ca banca, în calitate de creditor nu este de acord cu vânzarea la acest pret si a închis licitatia, mentionând ca urmeaza sa stabileasca un nou termen de licitatie.

Mai arata, contestatorul ca aceasta masura este vadit ilegala, întrucât dispozitiile art. 509, alin. 5 din Codul de Procedura Civila sunt clare si imperative – „Daca nu se obtine pretul de începere al licitatie, la acelasi termen, bunul va fi vândut la cel mai mare pret oferit” iar refuzul de a-l declara adjudecatar nu are nici un temei legal, neexistând nici un text de lege în materia executarii silite care sa permita întreruperea, suspendarea, amânarea luata de catre executorul bancar, pe motiv ca un creditor nu este de acord cu vânzarea la pretul legal oferit în cadrul licitatiei publice, iar amânarea termenului de licitatie nu este prezenta ca si notiune în Codul de Procedura Civila.

De asemenea, contestatorul arata ca, executorul nu a motivat legal refuzul de a-l declara adjudecatar prin suspendarea executarii si ca este adevarat ca, în calitate de creditor, B.T. SA are dreptul sa dispuna asupra executarii silite sau sa îsi impuna vointa referitor la unele aspecte ce privesc executarea silita, dar situatiile acestea sunt strict reglementate de lege, iar nu de reglementari interne ale creditorului, simpla opinie a creditorului cum ca pretul oferit este prea mic raportat la valoarea de evaluare, în conditiile în care s-au

îndeplinit masurile obligatorii de publicitate a vânzarii si în plus

anuntul de vânzare a fost prezent mai multe zile pe un site public

specializat pe anunturi de vânzari în executare silita

(www.executari.com). nu este de natura sa constituie temei

legal pentru oprirea, amânarea licitatiei sau pentru refuzul

de a declara adjudecatar un licitator care a îndeplinit toate

conditiile cerute de lege.

Se mai arata de catre contestator ca la nici unul dintre cele doua termene de licitatie nu au existat oferte de cumparare la pretul de pornire al licitatiei, ceea ce înseamna fara drept de tagada ca valoarea reala de piata a imobilului în cauza, în conditiile de vânzare prin executare silita, este cea oferita de contestator si chiar daca acest pret nu este pe masura asteptarilor creditorului, iar executorul este angajat al creditorului, acesta din urma nu poate solicita ca executarea silita sa se efectueze cu încalcarea dispozitiilor legale.

Contestatorul a mai solicitat suspendarea executarii silite în baza art. 403, alin. 1, Cod de Procedura Civila aratând ca pana la judecarea prezentei contestatii, B.T. SA poate continua executarea silita, vânzând imobilul ce face obiectul dosarului de executare silita nr. 1362/2010.

În drept, au fost invocate prevederile art. 399 si urm. C.p.civ.

În dovedire, contestatorul a depus urmatoarele înscrisuri: publicatia de vânzare nr. …/21.02.2011, procesul verbal de licitatie publica încheiat în data de 23.03.2011, ora 12.00, de catre Executor Bancar – A.I.

La data de 14.04.2011 intimata B.T. SA Sucursala Craiova a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestatiei la executare ca netemeinica si nelegala.

În motivarea întâmpinarii intimata a aratat ca, executorul bancar a procedat în mod legal si corect în data de 23.03.2011 nedeclarând ca si adjudecatar al licitatiei pe M.M.A. întrucât avea mandat din partea creditorului B.T. SA – Suc Craiova sa nu vânda la licitatie bunul sub limita sumei de 171.000 lei.

A mai aratat intimata ca dispozitiile art. 509 alin 5 C. p.civ potrivit carora bunul va fi vândut la cel mai mare pret oferit, nu exclud respectarea art. 1303 care stabileste ca pretul vânzarii trebuie sa fie serios si determinat de parti.

Prin încheierea de sedinta din data de 18.04.2011 instanta constatând ca au fost respectate dispozitiile art. 403 alin. 1 si 3 C.p.c. a admis cererea de suspendare a executarii silite dispuse în dosarul nr. …./2010 al Executor Bancar A.I., din cadrul Corpului Executorilor Bancari – B.T. SA pâna la solutionarea contestatiei la executare.

La data de 14.04.2011 a fost înaintat de catre Executor Bancar dosarul de executare nr. …/2010.

Instanta a încuviintat proba cu înscrisuri, considerând raportat la dispozitiile art. 167 alin. 1 C.Pr.Civ ca aceasta proba este pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei.

Analizând întregul material probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

În fapt, prin procesul verbal de licitatie publica încheiat în data de 23.03.2011, de catre executor bancar A.I., în dosarul de executare silita nr. …./2010, întrucât niciunul dintre licitatorii nu a oferit pentru imobilul ce a facut obiectul executarii silite peste suma de 71.000 lei, iar prin adresa nr. 2412/23.03.2011, creditorul garantat B.T. SA – Sucursala Craiova, si-a exprimat opina cu privire la licitatia în speta, în sensul ca nu este de acord cu adjudecarea bunului, considerând pretul oferit ca fiind derizoriu, raportat la valoarea de evaluare, s-a constatat ca bunul imobil nu este adjudecat, urmând a se stabili un nou termen de licitatie(filele 8-10).

În drept, potrivit dispozitiilor 509, alin 5 Cod de procedura civila, în cazul în care nu este oferit pretul la care imobilul a fost evaluat, vânzarea se va amâna la alt termen de cel mult 60 zile pentru care se va face o publicatie de vânzare, în conditiile art. 504 alin 3 Cod de procedura civila, termen la care licitatia va începe la pretul de 75 % din cel la care imobilul a fost evaluat. Daca nu se obtine pretul de începere al licitatiei, la acelasi termen bunul va fi vândut la cel mai mare pret oferit, vânzarea putându-se face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de la care începe licitatia.

Instanta retine ca, contestatorul M.M.A., contesta refuzul executorului judecatoresc de a-l declara adjudecatar al imobilului ce a constituit obiectul licitatiei organizate în data de 23.03.2011, desi avea obligatia legala de a-l declara adjudecatar, având în vedere ca la al doilea termen de licitatie, în calitate de licitator a oferit cel mai mare pret, fiind încalcate dispozitiile art. 509 alin 5 Cod de procedura civila.

Astfel, din analiza procesului verbal de licitatie publica încheiat în data de 23.03.2011, de catre executor bancar A.I., în dosarul de executare silita ../2010, precum si din adresa nr. …./23.03.2011 se constata faptul ca creditoarea B.T. SA – Suc. Craiova s-a opus adjudecarii, motivat de faptul ca pretul oferit pentru imobilul ce a facut obiectul licitatiei publice este unul derizoriu, neconstituind o cauza suficienta pentru transferul dreptului de proprietate asupra unui imobil evaluat initial la suma de 228.000 lei.

Ca atare, instanta constata ca în conditiile în care practic, creditorul s-a opus adjudecarii, executorul judecatoresc care actioneaza, în baza contractului încheiat chiar cu creditorul, în interesul acestuia din urma, a dat eficienta principului disponibilitatii titularului cererii de executare silita.

Principiul disponibilitatii, care guverneaza si faza de executare silita, impune obligatia executorului judecatoresc, învestit prin cererea creditorului, de a oprii executarea când constata din pozitia creditorului faptul ca acesta nu doreste continuarea executarii silite.

Ca atare, executorul judecatoresc, nu poate depasi limitele mandatului sau, nu poate trece peste vointa partii, în interesul careia actioneaza.

De asemenea, instanta mai retine ca opozitia creditorului B.T. SA – Sucursala Craiova a fost justificata, neputând fi considerata abuziva, în conditiile în care evaluarea initiala stabileste valoarea bunului imobil supus executarii silite la suma de 228.000 lei, iar oferta se ridica la circa 30% din valoarea de circulatie, iar interesul urmarit era satisfacerea creantei bancii, situatie în care, executorul judecatoresc trebuie sa actioneze tocmai în interesul creditorului, în vederea realizarii creantei sale.

Este real, faptul ca prevederile art. 509 Cod procedura civila, dau posibilitatea vânzarii unui bun la cel mai mare pret, oferit la licitatie, însa procesul verbal de vânzare la licitatie publica si implicit actul de adjudecare, reprezinta acte juridice, care pentru a fi valabile trebuie sa îndeplineasca conditiile de valabilitate a oricaror acte juridice, inclusiv cauza,

De asemenea, instanta mai arata faptul ca nu se poate contesta faptul ca vânzarea la licitatie este o sanctiune împotriva debitorului, dar prin aceasta este inadmisibil sa se creeze un prejudiciu mai mare, decât cel suferit prin vânzarea silita a unui bun, adica prin lipsirea de proprietatea asupra unui bun, în conditiile în care, scopul executarii silite este obtinerea unui pret real, în vederea acoperirii pe cât posibil a întregii creante a creditorului, evitându-se astfel, imposibilitatea recuperarii creantei daca debitorul nu mai are alte bunuri, respectiv vânzarea altui bun la licitatie apartinând debitorului.

Astfel, instanta retine ca, daca executorul judecatoresc ar fi declarat ca adjudecatar pe contestator, atât creditorul cât debitorul ar fi fost prejudiciati, în conditiile opozitiei exprese la vânzare manifestate de creditor.

Ca atare, instanta constata ca executorul bancar A.I., a procedat în conformitate cu dispozitiile legale, în data de 23.03.2011, cu ocazia celui de al doilea termen al licitatiei, nedeclarând adjudecatar pe contestatorul M.M.A., întrucât avea mandat din partea creditorului B.T. SA – Suc. Craiova sa nu vânda la licitatie bunul sub limita sumei de 171.000 lei asa cum rezulta din adresa nr. …/23.03.2011, respectându-se astfel principiul disponibilitatii partii care declanseaza executarea silita.

Pentru considerentele mentionate mai sus, instanta va respinge contestatia la executare formulata de contestatorul M.M.A. în contradictoriu cu intimatii B.T. SA – prin Executor A.I, B.T. SA Sucursala Craiova, SC E.A.T. ca neîntemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge contestatia la executare formulata de contestatorul M.M.A. cu domiciliul în …., în contradictoriu cu intimatii B.T. SA – prin Executor … cu sediul în …, B.T. SA Sucursala Craiova cu sediul în …., SC E.A.T. cu sediul în …., ca neîntemeiata.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 16.05.2011.

Presedinte, Grefier,