Contestaţie la executare. Caracterul excesiv al onorariului executorului judecătoresc Contestaţie la executare


Sentinţa civilă nr. 9507/12.08.2010

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ……. sub numărul ……. contestatoarea OP a solicitat în contradictoriu cu intimaţii CM şi TP cu terţul poprit BANCA anularea proceselor verbale de cheltuieli de încheiate în dosarele de executare nr. …… pe motiv că onorariul executorului judecătoresc are un caracter excesiv raportat la activitatea efectiv prestată.

Cât priveşte caracterul excesiv al onorariului de executor, instanţa constată următoarele:

Potrivit art. 37 alin. 1 lit. a Legea 188/2000 Executorii judecătoreşti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale şi maximale stabilite de ministrul justiţiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. În cazul executării silite a creanţelor având ca obiect plata unei sume de bani, onorariile maxime sunt următoarele: pentru creanţele în valoare de până la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentând valoarea creanţei ce face obiectul executării silite.

Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 2550/14.11.2006 privind onorariile minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, executorii judecătoreşti, pot percepe în cazul executării silite a creanţelor având ca obiect plata unei sume de bani minimum 60 de lei plus 2% din suma ce depăşeşte 1000 lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 1000 lei şi maximum 10 % din creanţă pentru sume mai mici de 50000 lei.

Având în vedere aceste dispoziţii, instanţa reţine că faţă de valoarea creanţelor actualizate ( conform procesului verbal din data de 07.12.2009) ce au fost valorificate în cadrul acestui dosar de executare, respectiv 5012,26 lei pentru creditorul intimat CM şi 14943,12 lei pentru creditorul TP, onorariul maxim ( onorariu în care este inclusă şi TVA datorată de bugetului de stat, având în vedere că aceasta este o obligaţie fiscala ce incumba executorului, în calitatea sa de prestator de servicii) ce putea fi perceput de executor era de 10% din valoarea creanţelor, adică 501,22 lei pentru recuperarea creanţei creditorului CM şi 1494,31 lei pentru recuperarea creanţei creditorului TP.

Din contractele de executare silită încheiate de creditori cu judecătoresc, rezultă că acesta şi-a stabilit un onorariu compus dintr-o sumă fixă de 50 lei + TVA şi o sumă procentuală de 9,5 % + TVA din suma recuperată. Aplicând criteriile de stabilire a onorariilor prevăzute în contractele de executare silită, rezultă următoarele onorarii: 626,13 lei onorariu stabilit pentru recuperarea creanţei creditorului CM şi 1748,81 lei onorariu stabilit pentru recuperarea creanţei creditorului TP.

În aceste condiţii, instanţa constată că onorariile stabilite de executor depăşesc cuantumul maxim al onorariului stabilit potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, motiv pentru care în temeiul art. 404 Cod procedură civilă va anula în parte procesul verbal de cheltuieli de executare din data de 07.12.2009 din dosarul de executare nr. ….., în sensul reducerii onorariului de executor de la 626.13 lei la 501.22 lei şi de la 1748,81 lei, la 1494,31 lei.

În temeiul art. 404 Cod procedură civilă, instanţa va anula actele de executare ulterioare efectuate în baza procesului verbal de cheltuieli de executare din data de 07.12.2009 din dosarul de executare nr. ….., pentru ceea ce depăşeşte suma de 501,22 lei şi suma de 1494,31 lei.