Contestaţie la executare. Contestaţie la executare


JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1554/2011

Şedinţa publică de la 10 Februarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE Corina Marilena Gavra

Grefier Sanda Olaru

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe contestator F.A şi pe intimat C.L. O – A.I, având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă nimeni.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că s-a solicita judecarea cauzei în lipsă şi s-a depus la dosar întâmpinare din care rezultă că intimata nu se opune admiterii contestaţiei iar contestatorul a depus la dosar „Note de şedinţă” în care arată că renunţă la capătul de cerere privind suspendarea executării.

În baza art. 167 C.pr.civ. instanţa încuviinţează proba cu înscrisurile depuse la dosar, considerându-le concludente şi utile soluţionării cauzei, constată că nu mai sunt alte cereri de formulat sau probe de administrat, considerând cauza lămurită închide faza probatorie şi procedează la judecarea cauzei pe fond.

INSTANŢA

Prin contestaţia la executarea silita înregistrata la instanţa la data de 30.09.2010, contestatorul F.A. in contradictoriu cu intimata C.L. O – A.I a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa sa dispună anularea titlului executoriu si a somatiei de nr 70445 din data de 29.06.2010 emise de intimata, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii se arata următoarele – prin titlul executoriu si somaţia de executare nr. 70445 din data de 29.06.2010 emise de intimata, s-a declanşat procedura executării silite impotriva contestatorului, in vederea recuperării unor creante bugetare in suma de 150 lei – amenda contravenţionala – si 15 cheltuieli de executare silita. Creanta bugetara pusa in executarea silita reprezintă amendă contravenţională aplicată contestatorului prin procesul verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei seria .. nr 0023490 din data de 09.02.2009 intocmit de CLO. Împotriva procesului verbal contestatorul din cauza a formulat plângere contravenţionala, instanţa dispunând admiterea plângerii si anularea actului atacat, prin sentinţa civ.nr. 11805 din 15.10.2010 pronunţata de Judecătoria Oradea.

Contestatorul arata ca procesul verbal de contraventie a fost anulat, nemaiexistând in prezent ca titlu de creanta apt a fi pus in executare silita, iar plângerea formulata avea efect suspensiv de executare.

Contestaţia nu este motivată în drept.

Prin întâmpinare, intimata a arat că nu se opune admiterii contestatiei la executarea silită, solicitând ca în privinţa cheltuielilor de judecată instanţa să aibă in vedere faptul prevederile art. 275 c. pr. Civilă.

In drept au fost invocate dispozitiile art.115 si 275 C pr. Civilă.

Analizand actele si lucrarile dosarului se retin urmatoarele :

Intimata a procedat la declanşarea executării silite împotriva contestatorului prin emiterea titlului executoriu si a somaţiei de executare nr 70445 din data de 29.06.2010 precum si prin înfiinţarea popririi asupra sumelor datorate de terţe bănci comerciale (f4 dosar).

Actele de executare silita au fost comunicate contestatorului la data de 22.09.2010, raportat la care data, contestaţia la executarea silita depusa la posta la data de 28.09.2010 (f 10 dosar) a fost formulata cu respectarea termenului de 15 zile prevăzut de art. 173 c.pr.fiscala.

Titlul de creanta constă in procesul verbal de contraventie seria AIOP nr 0023490 din data de 09.02.2009.

Întrucât împotriva proceselor verbale de constatare si sanctionare a contravenţiei legea speciala, OG nr 2 din 2001, prevede o cale de atac speciala – aceea a plângerii contraventionale – persoana sancţionata a uzat de aceasta procedura iar prin sentinţa civilă nr. 11805 din 15.10.2010 pronunţata de Judecatoria Oradea in dosarul 3747/271/2010, acest proces verbal a fost anulat. Hotărârea judecătoreasca prin care s-a dispus anularea nu este irevocabila in prezent, insa sunt incidente in cauza dispoziţiile art. 31, al. 3 din OG nr 2 din 2001, privitoare la efectul suspensiv de executare silita al plângerii contravenţionale. In consecinţa, actele de executare silita întocmite cu nesocotirea dispoziţiilor legale mai sus arătate urmează a fi anulate ca fiind premature.

Fata de considerentele arătate, instanţa va admite contestaţia la executarea silita in conformitate cu prevederile art. 172 c.pr.fiscala, conform dispozitivului prezentei hotărâri.

În temeiul art. 246 c pr. Civilă instanţa va constata că a renunţat contestatorul la cererea de suspendare a executării silite .

Reţinând culpa procesuala a intimatei,care este de altfel parte si in dosarul 3747/271/2010 al Jud Oradea având ca obiect plângerea impotriva procesului verbal de contravenţie in calitate de intimat si deci având cunoştinţa despre contestarea procesului verbal de contravenţie si despre efectul suspensiv de executare silita al plângerii contravenţionale, in baza art. 274 c.pr.civ., o va obliga sa plătească contestatorului cu titlu cheltuieli de judecata suma de 28 lei reprezentând taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite contestatia la executarea silita formulata de contestatorul F.A. cu domiciliul in Oradea, .. jud. Bihor in contradictoriu cu intimata C.L. O – A.I cu sediul in Oradea, … jud. Bihor si in consecinţa:

Dispune anularea titlului executoriu si a somatiei de executare nr. 70445 din 29.06.2010 emise de intimata.

Constată că a renunţat contestatorul la cererea de suspendare a executării silite .

Obliga intimata să achite contestatorului suma de 28 lei reprezentând cheltuieli de judecată constând în taxa judiciară de timbru si timbru judiciar.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.02.2011.

PREŞEDINTE GREFIER

CORINA MARILENA GAVRA SANDA OLARU