Contestaţie la executare Contracte economice


R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR.994

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE:27.10.2010

COMPLET FORMAT DIN:

PREŞEDINTE :STOICA DANIELA MARILENA

Cu participare:

GREFIER : BUŢUCAN DANIELA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect „contestaţie la executare” formulată de contestatoarea SC DORA EXPRES SRL, prin administrator Neagu Nicolae, în contradictoriu cu intimata S.C ARĂBESQE SRL Galaţi.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns Saulea Teodor Sebastian pentru intimata SC ARABESQUE SRL Galaţi, lipsă fiind contestatoarea SC DORA EXPRES SRL, prin administrator Neagu Nicolae şi avocat Ioniţă Ştefan, apărătorul acesteia.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa constată că s-a depus prin serviciul registratură cerere formulată de d-l avocat Ioniţă Ştefan, apărătorul contestatoarei prin care arată că s-a reziliat contractul de asistenţă juridică.

Reprezentantul intimatei SC ARABESQUE SRL consilier juridic Saulea Teodor Sebastian, având cuvântul arată că are cunoştinţă de acest aspect şi nu mai are cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată, şi acordă cuvântul pe fond.

Intimata, prin consilier juridic Saulea Teodor Sebastian, având cuvântul pe fond, solicită respingerea cererii formulată de contestatoare şi continuarea formelor de silită din dosarul 59/08.07.2010 a BEJ Păncescu Nicolae Daniel, fără cheltuieli de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A,

– deliberând –

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 847/829/2010 la data de 21.07.2010, contestatoarea SC DORA EXPRES SRL a formulat, în contradictoriu cu intimata, SC.ARABESC SRL GALATI, contestatie impotriva formelor de executare silita declansate pentru executarea filei Cec , cerere de suspendare a executarii silite si opozitie la executare.

In motivare,contestatoarea a aratat ca impotriva sa a fost declansata procedura executarii silite pentru suma de 19.220,79 ron cu titlu de suma refuzata la plata CEC- ului , seria CARP1AA nr 0004201 emis la data de 7.04.2010 pe numele creditoarei SC ARABESQUE SRL.

Cauza a fost legal timbrata cu suma de 204 lei si timbru judiciar in valoare de 3,3 lei.

Legal citata in cauza intimata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei .

In cauza a fost dispusa administrarea probei cu acte si au fost depuse la dosar filele 11-17 copie dupa fila Cec , somatia adresata catre contestatoare prin intermediul executorului judecatoresc , procesul verbal de executare silita si contractul de vanzare cumparare incheiat intre contestatoare si intimata care atesta obligatia de plata a sumei stipulate in cuprinsul filei CEC .

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

La data de 3.10.2008 intre contestatoare si intimata a fost incheiat un contract de vanzare –cumparare avand ca obiect achizitionarea unor produse de feronerie instalatii termice si sanitare.

Conform filei CEC emisa la data de 7.04.2010 de catre contestatoare la ordinul intimatei pentru suma de 19.220.79 ron aceasta suma nu a putut fi acoperita din contul debitoarei datorita lipsei de disponibil.

In aceste conditii ,intimata a declansat procedura executarii silite impotriva contestatoarei pentru suma ramasa neacoperita precum si pentru cheltuielile de executare in valoare de 2050 lei .

Intrucat contestatoarea a solicitat suspendarea executarii silite , instanta a dispus plata de catre aceasta a unei cautiuni in cuantum de 2000 lei .

Avand in vedere faptul , ca societatea debitoare nu a achitat cautiunea instanta a respins la termenul din data de 8.09.2010 suspendarea executarii silite.

Pe fondul cauzei privitor la exceptiile cambiale legate de validitatea titlului instanta constata ca fila CEC nu prezinta neregularitati in masura a-i afecta validitatea.

Conform fisei contabile atasata la fila 142 din dosar de catre intimata , rezulta ca valoarea debitului principat era de 15.264,52 lei la care se adauga penalitatile calculate in baza contractului in valoare de 3.956,27 lei.

Avand in vedere cele aratate mai sus instanta urmeaza sa respinga contestatia la executare ca nefondata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatoarea SC DORA EXPRES SRL, cu sediul în comuna Glăvăneşti, judeţul Bacău, prin administrator Neagu Nicolae, domiciliat în comuna Glăvăneşti, judeţul Bacău, împotriva intimatei S.C ARĂBESQE SRL Galaţi, cu sediul în mun. Bacău, str. Constantin Muşat, nr.1, judeţul Bacău, ca nefondată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 17.03.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

STOICA MARILENA DANIELA BUŢUCAN DANIELA

Red .SMD/tehnoredact.BD

Ex 5

18.11.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 27.10.2010 şi a devenit irevocabilă la data de 09.12.2010.

??

??

??

??

2