Contestaţie la executare executare silită contract de leasing, necesitatea învestirii, întinderea creanţei Contestaţie la executare


Contestatoarea SC A SA a formulat, în contradictoriu cu SC R L IFN SRL contestaţie la executare solicitând anularea formelor de executare în dosarul de executare 81130.03.2011 al BEJ A C.

În motivarea contestaţiei a arătat contestatoarea că actele de executare silită sunt lovite de nulitate deoarece la momentul întocmirii lor contractul de leasing financiar nr. 32553/10.09.2008 nu era investit cu formulă executorie. Chiar dacă acesta are caracter de titlu executoriu punerea efectivă în executare nu poate avea loc decât după învestirea cu formulă executorie. Excepţiile de la regula învestirii sunt de strictă interpretare iar titlul arătat nu este exceptat de la învestire.

Pe fond arată că a încheiat contractul de leasing financiar nr. 32553/10.09.2008 având ca obiect autoturismul V T pe o durată de 36 luni cu o valoare de 53780 euro la care se adaugă TVA dobânzi taxe comisioane asigurări şi alte cheltuieli nespecificate în contract şi care au îngreunat executarea contractului. Deoarece nu a mai putut achita ratele de leasing a purtat corespondenţă cu societatea de leasing solicitând rezilierea contractului şi predarea maşinii. S-a procedat la predarea maşinii la 17.02.2009 conform procesului verbal de predare primire anexat. La mai bine de 2 ani după predare creditoarea a iniţiat proceduri de executare silită împotriva sa pentru executarea sumei de 32314,32 euro debit la care se adaugă cheltuieli de executare.

Bunul a fost valorificat de către creditoare aceasta reuşind astfel să acopere eventuale prejudicii.

Mai arată contestatoarea că nu rezultă de nicăieri ce reprezintă debitul solicitat, dacă el cuprinde şi dobânzi, dacă e aferent ratelor de leasing sau altor debite pentru ce perioadă este datorat, creditoarea încercând o îmbogăţire fără justă cauză. A ataşat adresa de poprire nr. 811/2010 din 30.03.2011 contract de leasing financiar., proces verbal de stabilire a cheltuielilor de executare, proces verbal de predare primire a autovehiculului.

Cererea a fost legal timbrată.

Intimata a formulat întâmpinare solicitând respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

Susţine intimata că a încheiat cu contestatoarea un număr de 14 contracte de leasing printre care şi contractul ce constituie titlu executoriu în prezenta cauză, nr. 32553 din 10.09.2008. începând cu luna octombrie 2008 nu a mai plătit ratele astfel încât prin declaraţia de reziliere 45933 din 02.02.2009 a declarat contractele de leasing financiar reziliate.

Conform art. 10 din OG 51/1997 în cazul neachitării a două rate de leasing scadente locatorul are dreptul rezilierii contractului iar utilizatorul obligaţia restituirii bunului şi a achitării tuturor sumelor datorate până la restituirea bunului

Conform dis part. 8 din contractul de leasing încheiat între părţi constituie neîndeplinirea obligaţiilor contractuale neplata unei rate de leasing timp de 2 luni consecutive.

Art. 9 prevede că rezilierea contractului are loc în cazul neîndeplinirii contractului şi că finanţatorul are dreptul să execute garanţiile contractuale … să considere contractul desfiinţat de drept fără punere în întârziere şi fără altă formalitate prealabilă.

Utilizatorul are obligaţia să restituie bunul în termen de 3 zile de la notificarea rezilierii, să plătească finanţatorului ratele de leasing scadente şi neachitate inclusiv penalităţi aferente acestora, şi o indemnizaţie de reziliere care devine scadentă prin efectul rezilierii compusă din toate celelalte rate de leasing şi valoarea reziduală. Utilizatorul datorează de asemenea TVA taxe vamale, accize şi orice alte costuri aferente încetării contractului de leasing financiar.

Deoarece contestatoarea nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale s-a procedat la notificarea rezilierii contractului, acesteia revenindu-i obligaţia de plată a sumei de 51.030,50 euro reprezentând capital şi valoare reziduală, 4.444,16 euro reprezentând debite neîncasate , 639,66 euro reprezentând taxă de depozitare impozite şi alte taxe.

Deoarece bunul ce a făcut obiectul contractului a fost revândut cu suma de 23800 euro a solicitat executarea silită doar pentru suma de reprezintă diferenţa de 32314,32 euro, paguba suferită efectiv ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor de către contestatoare.

Creanţa ce se execută este certă, rezultând din contract, lichidă deoarece cuantumul este determinat cu exactitate în valoarea sa prin înscrisurile constatatoare ale creanţei şi exigibilă deoarece termenul prevăzut în favoarea debitoarei pentru achitarea sumei ce reprezintă contravaloarea ratelor de leasing a expirat prin declararea scadenţei ca urmare a încălcării prevederilor contractuale.

Contestaţia la executare este neîntemeiată. La data de 22.02.2009 a emis declaraţia de reziliere a contractului fapt ce are drept consecinţă obligarea utilizatorului la plata sumelor stabilite prin contract şi restituirea obiectului de leasing.

Deţine împotriva contestatoarei o creanţă certă lichidă şi exigibilă, executarea silită a fost încuviinţată de către instanţă iar executarea silită a avut loc cu respectarea dispoziţiilor legale.

A depus în susţinerea întâmpinării declaraţia de reziliere a contractului, calculul debitului restant, fişa de cont a contractului de leasing.

În drept, intimata a invocat prevederile art. 115 şi urm. Cod procedură Civilă.

La dosarul cauzei, s-a ataşat în copie certificată dosarul de executare nr. 811/2010 al BEJ A C

Analizând probele administrate pe fondul cauzei instanţa reţine următoarele:

Potrivit art.3711 C.p.civ., obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu se aduce la îndeplinire de bunăvoie, iar, în cazul în care debitorul nu o execută de bunăvoie, prin executare silită. Aceasta are loc în oricare dintre formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobânzilor, a penalităţilor sau a altor sume, acordate potrivit legii prin acesta, precum şi a cheltuielilor de executare.

În prezenta cauză, titlul executoriu este reprezentat de contractul de leasing nr. 32553/10.09.2008 care conform art. 8 din OG nr. 51 din 1997 constituie titlu executoriu.

Potrivit art. 372 din Codul de procedura civila, executarea silita se va efectua numai în temeiul unei hotarâri judecatoresti ori al unui alt înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

Art. 376 alin. 1 din Codul de procedura civila stabileste ca se învestesc cu formula prevazuta de art. 269 alin. 1 hotarârile care au ramas definitive ori au devenit irevocabile, precum si orice alte hotarâri sau înscrisuri, pentru ca acestea sa devina executorii, în cazurile anume prevazute de lege”.

Legile speciale si Codul de procedura civila reglementeaza mai multe categorii de titluri executorii, altele decât hotarârile judecatoresti respectiv hotarâri arbitrale, cele straine, recunoscute în România, acte autentice notariale, titlurile de valoare, contractele de credit bancar, de garantie reala, contractele de leasing actele care atesta creante fiscale.

Conform disp art. 3741 Cod de procedura civila, înscrisurile carora legea le recunoaste caracterul de titlu executoriu sunt puse în executare fara învestirea cu formula executorie. Un astfel de înscris este şi contractul de leasing financiar care, aşa cum a arătat este titlu executoriu, conform dispoziţiilor art. 8 din OG 51/1997 şi conform dis part. 374 1 cod proc civilă poate fi pus în executare fără a mai fi învestit, motiv pentru care excepţia de nulitate invocată de contestatoare va fi respinsă ca neîntemeiată.

În ce priveşte actele de executare întocmite în cauză instanţa reţine următoarele

Creditoarea SC R L IFN SRL a formulat cerere de executare silita solicitând recuperarea creanţei de 32314,32 euro de la debitoarea contestatoare SC A SRL

În cererea de executare silită depusă la BEJ A C arată aceasta că suma solicitată a fi executată reprezintă diferenţa dintre sumele datorate de contestatoarea în temeiul contractului reziliat( 51.030,50 euro capital şi valoare reziduală, 4.444,16 euro debite neîncasate, 639,66 euro taxă de depozitare impozite şi alte taxe) şi suma de 23.800 euro rezultată din valorificarea bunului.

La 30.03.2011 judecătoresc a înfiinţat poprire asupra conturilor contestatoarei pentru suma indicată de creditoare la care se adaugă cheltuielile de executare calculate conform procesului verbal de cheltuieli.

Contractul de leasing are caracter executoriu recunoscut de lege, dar ceea ce se execută efectiv în cazul nerespectării contractului, respectiv sumele de bani solicitate de la debitor trebuie să îndeplinească condiţiile dis part. 379 cod proc. civilă.

Rezultă din actele depuse de intimată, ataşat întâmpinării, dar şi din cerrea de executare silită că se solicită plata de către debitoare a ratelor de leasing declarate scadente de societatea de leasing ca urmare a rezilierii contractului, valoarea reziduală, şi costuri privind încetare prematură a contractului precum şi penalităţi pentru sumele datorate.

Instanţa retine că potrivit art. 15 din OG nr. 51 din 1997 , dacă în contract nu se prevede altfel, în cazul în care locatarul/utilizatorul nu execută obligaţia de plată integrală a ratei de leasing timp de două luni consecutive, calculate de la scadenţa prevăzută în contractul de leasing, locatorul/finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar locatarul/utilizatorul este obligat să restituie bunul şi să plătească toate sumele datorate, până la data restituirii în temeiul contractului de leasing.

Clauzele prevăzute de părţi în contractul ce stă la baza prezentei executări, dau posibilitatea creditoarei să constate operată rezilierea contractului de leasing dacă utilizatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale şi să ceară atât restituirea bunurilor cât şi plata în integralitate a ratelor de leasing rămase neachitate până la sfârşitul contractului, valoarea reziduală şi alte costuri suportate de finanţator.

Din înscrisurile depus de intimată la dosar rezultă că au existat restanţe la plata de către contestatoare a ratelor de leasing începând cu luna noiembrie 2008, fiind restante ratele aferente lunilor noiembrie decembrie şi ianuarie 2009. La data de 02.02.2009 intimata a procedat la notificarea contestatoarei privind rezilierea contractului de leasing şi obligarea acesteia la plata tuturor ratelor scadente şi neachitate conform facturilor, a indemnizaţiei de reziliere ce reprezintă valoarea în numerar a tuturor ratelor rămase neachitate până la expirarea contractului inclusiv a valorii reziduale precum şi TVA taxe

Apreciază instanţa că părţile contractuale sunt ţinute la executarea cu bună credinţă a convenţiilor încheiate între ele.

Rezultă din înscrisurile depuse la dosar, preţ obiect leasing şi scadenţar că suma solicitată a fi achitată de către contestatoare nu a fost calculată conform prevederilor contractuale în cazul rezilierii anticipate a contractului ci s-a procedat la efectuarea unui calcul al valorii pe factură a autoturismului ce a făcut obiectul contractului.

Astfel contestatoarea datorează conform dis part. 9 din contract ratele restante, respectiv ratele 2,3 şi 4 cu penalităţi de întârziere, indemnizaţia de reziliere compusă din celelalte rate de leasing plus valoarea reziduală şi plus TVA, taxe vamale, accize orice costuri ale încetării contractului şi orice alte sume pe care era obligat să le plătească conform contractului şi prevederilor legale, până la momentul rezilierii contractului.

Reţinând ca bază de calcul valoarea finanţată la care adaugă TVA şi adăugând ratele neachitate precum şi alte costuri la care de asemenea s-a adăugat TVA suma solicitată de către creditoare depăşeşte suma pe care utilizatorul o datorează.

Cum suma pentru care s-a pornit executarea silită nu este certă, aceasta nerezultând din contract ci dintr-un calcul efectuat de creditoare încălcând prevederile contractuale, instanţa va admite contestaţia la executare formulată şi va dispune anularea actelor de executare silită efectuate în dosarul nr. 811/2010 al BEJ A C.