Contestatie la executare Executarea silităContestaţie la executareProcedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


R O M A N I A

R O M A N I A

R O M A N I A

Tribunalul Bucureşti Secţia a V a Civilă

Tribunalul Bucureşti Secţia a V a Civilă

Tribunalul Bucureşti Secţia a V a Civilă

ÎNCHEIERE

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din data de 13.05.2011

Tribunalul constituit din:

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE: CIOBOTARU SORINA

PREŞEDINTE: CIOBOTARU SORINA

JUDECĂTOR: MATEESCU ANDREEA

JUDECĂTOR: MATEESCU ANDREEA

JUDECĂTOR: NĂSTASIE NICOLETA

JUDECĂTOR: NĂSTASIE NICOLETA

GREFIER: MATEESCU CRISTINA

GREFIER: MATEESCU CRISTINA

Pe rol soluţionarea recursului civil formulat de recurenta REGIA AUTONOMĂ –ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT, împotriva sentinţei civile nr. 17990/20.09.2010 pronunţată de Judecătoria Sector 1 Bucureşti în dosar nr. 21276/299/2010 având ca obiect contestaţie la executare, în contradictoriu cu intimaţii BEJ R.G., D.D.P. şi B.I.V..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns recurenta prin care depune delegaţie la dosar şi intimaţii, persoane fizice, prin avocat care depune împuternicire avocaţială la dosar, lipsă fiind intimata BEJ R.G..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care

Recurenta prin consilier juridic depune la dosar dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 97 lei şi timbru judiciar de 3 lei.

Tribunalul ia act de achitarea taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, tribunalul constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe recurs.

Recurenta prin consilier juridic, solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat, modificarea în tot a sentinţei instanţei de fond, admiterea contestaţiei la şi înlăturarea tuturor actelor de executare, fără cheltuieli de judecată.

Intimatul D.D.P. prin avocat solicită respingerea recursului, menţinerea ca legală şi temeinică a sentinţei instanţei de fond, având în vedere că toate motivele invocate în contestaţia la executare sunt aspecte de fond care nu pot fi rediscutate în cadrul contestaţiei la executare. Toate actele de executare au fost efectuat conform legislaţiei în vigoare la acea dată. Învederează instanţei că îşi rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată şi depune la dosar concluzii scrise şi practică judiciară.

Intimata B.I.V. prin avocat, solicită respingerea recursului, menţinerea ca legală şi temeinică a sentinţei instanţei de fond, conform concluziilor apărătorului intimatului. Îşi rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

TRIBUNALUL

TRIBUNALUL

TRIBUNALUL

Având nevoie de timp pentru a delibera, urmează a amâna pronunţarea, motiv pentru care

DISPUNE

Amână pronunţarea la data de 20.05.2011.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.05.2011.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

Ciobotaru Sorina Mateescu Andreea Năstasie Nicoleta

Ciobotaru Sorina Mateescu Andreea Năstasie Nicoleta

GREFIER

GREFIER

Mateescu Cristina

Mateescu Cristina

Mateescu Cristina

Dosar nr. 21276/299/2010

Dosar nr. 21276/299/2010

Şedinţa publică din data de 20.05.2011

În aceeaşi compunere şi pentru aceleaşi motive

DISPUNE

Amână pronunţarea la data de 27.05.2011.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.05.2011.

DECIZIA CIVILĂ NR. 1623

Şedinţa publică din data de 27.05.2011

Pe rol se află pronunţarea asupra recursului civil formulat de recurenta REGIA AUTONOMĂ –ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT, împotriva sentinţei civile nr. 17990/20.09.2010 pronunţată de Judecătoria Sector 1 Bucureşti în dosar nr. 21276/299/2010 având ca obiect contestaţie la executare, în contradictoriu cu intimaţii BEJ R.G., D.D.P. şi B.I.V..

Dezbaterile asupra recursului civil au avut loc în şedinţa publică din data de 13.05.2011 fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată care face parte integrantă din prezenta, când, tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea la data de 20.05.2011 şi 27.05.2011.

Deliberând asupra recursului de faţă, constată următoarele:

În data de 11.05.2010 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti sub nr. 21276/299/2010 contestaţia formulată de REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT în contradictoriu cu intimaţii D.D.P., B.I.V. şi BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC R.G., completată la data de 12.05.2010, prin care se solicită instanţei admiterea contestaţiei la executare , anularea somaţiei emisă de BEJ în dosarul de executare nr. 588/2010 comunicată contestatoarei la data de 07.05.2010 şi anularea tuturor actelor de executare întocmite şi suspendarea executării silite.

În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că s-au pronunţat două hotărâri potrivnice, respectiv hotărârea prin care s-a admis acţiunea în revendicare şi s-a dispus lăsarea de către contestatoare în deplină proprietate şi liniştită posesie intimaţilor D.D.P. şi B.I.V. imobilul situat în Bucureşti, str. Atena , …, hotărâre ce a avut la baza certificatul de moştenitor nr. 106/22.03.1996, înscris care ulterior prin sentinţa civilă nr. 9660/12.12.2006 a fost anulat, astfel că arată contestatoarea faţă de dispoziţiile celor două acte jurisdicţionale invocate intimata B.I.V. nu are calitatea de a revendica imobilul. A mai arătat contestatoarea că a formulat cerere de revizuire care a fost respinsă prin decizia civila nr. 709A/2.10.2008, dar că apreciază că hotărârea judecătorească pronunţată în acţiunea în revendicare devine lipsită de efecte juridice. A mai invocat contestatoarea lipsa încheierii de încuviinţare a executării silite.

Alăturat cererii de chemare în judecată s-a depus la dosar, în copie, înscrisuri.

În drept, contestatoarea şi-a întemeiat cererea pe disp. art. 3731, 399 alin.1 teza II, 399-404, 581 C.pr.civ.

Cerere este scutită de plata taxei de timbru şi timbrului judiciare în conformitate cu dispoziţiile art. 17 din Legea 146/1997.

La data de 14.06.2010, intimata Bej a formulat întâmpinare, invocând excepţia lipsei de calitate procesual pasivă, înaintând anexat copia certificată a dosarului de executare nr. 588/2009.

La cererea instanţei de judecată, în temeiul art. 402 alin. 1 C. proc. civ. , s-au ataşat la dosarul cauzei, în copie, toate înscrisurile dosarului nr. 1340/2009.

În cauza, instanţa a încuviinţat şi administrat pentru contestatoare proba cu înscrisuri.

Prin sentinta civila nr. 17990/20.09.2010 Judecatoria sector 1 Bucuresti a admis excepţia lipsei de calitate procesuală pasivă a Biroului Executorului Judecătoresc R.G., a respins contestaţia la executare formulată împotriva intimatei Biroul Executorului Judecătoresc R.G. ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă; a respins contestaţia la executare formulată de contestatoarea REGIA AUTONOMĂ ,,ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT împotriva intimaţilor D.D.P. şi B.I.V. ca neîntemeiată, a respins cererea de suspendare a executării silite ca rămasă fără obiect; a luat act că intimaţii nu au solicitat cheltuieli de judecată.

In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesual pasive a BEJ instanta a retinut ca in conformitate cu art.373 alin 1 C.proc.civ. judecatoresc este doar un organ de executare , avand drepturile si indatoririle prevazute in art 35-48 din Legea 188/2000, nefiind asadar parte in executarea silita, aceasta calitate regasindu-se in persoana creditorului, a debitorului si a tertului poprit, daca este cazul, admitand exceptia si respingand contestatia la executare, formulata in contradictoriu cu BEJ ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesual pasiva.

Analizand inscrisurile aflate la dosarul cauzei, in raport cu motivele expuse mai jos, instanta a constatat ca aceasta contestatie la executare este neintemeiata.

Prin decizia civilă nr. 438A/24.09.2003 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, definitivă şi irevocabilă prin respingerea recursului şi învestită cu formulă contestatoarea a fost obligată să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie intimaţilor imobilul situat în Bucureşti, str. Atena ….

Deoarece contestatoarea nu s-a conformat actului jurisdicţional şi nu a adus la îndeplinire de bună voie obligaţia instituită în sarcina sa, intimaţii au formulat cerere de executare silită împotriva contestatoarei, constituindu-se pe rolul BEJ dosarul de executare nr. 588/2009.

La data de 20.04.2010 prin încheierea de şedinţă dată în camera de consiliu s-a admis cererea şi s-a încuviinţat executarea silită împotriva contestatoarei în baza titlului executoriu- decizia civilă nr. 438A/24.09.2003 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti. Ulterior, la data de 05.05.2010 executorul judecătoresc a emis somaţia în baza disp. art. 387 şi 587 C.pr.civ., somând debitoarea la a executa de bună voie dispoziţia executorie din titlu, somaţie comunicată debitoarei conform procesului-verbal de la fila 69.

Astfel, în ce priveşte motivul de contestaţie invocat privind existenţa a doua hotărâri potrivnice ce nu se pot aduce la îndeplinire, instanţa reţine că acesta constituie motiv pentru exercitarea unei căi extraordinare de atac şi nu motiv pentru a atrage nelegalitatea formelor de executare efectuate pentru punerea în aplicarea a dispoziţiilor executorii din titlul executoriu.

Având în vedere şi dispozitiile art. 399 alin.3 C.pr.civ., instanţa reţine că nu se pot formula în cadrul contestaţiei la executare apărări ce privesc fondul raportului litigios dedus judecăţii şi care a fost soluţionat cu putere de lucru judecat prin decizia civilă nr. 438A/24.09.2003 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, astfel cum a rămas irevocabilă prin respingerea recursului.

Limitele învestirii instanţei în cadrul contestaţiei la executare sunt date de disp. Cartii V din C.pr.civ., respectiv verificarea existenţei unui titlu executoriu conform art. 371 alin.3 C.pr.civ. şi verificarea îndeplinirii condiţiilor procedurale pentru actele de executare, titlul executoriu producându-şi efectele până la realizarea creanţei creditorului sau până la desfiinţarea titlului executoriu, în cauză neputându-se reţine că titlul executoriu a fost desfiinţat.

Or, în cauză intimaţii au procedat la punerea în executare silită a unei hotărâri judecătoreşti, rămasă definitivă şi irevocabilă, care cu putere de lucru judecat stabileşte drepturi în favoarea intimaţilor şi obligaţii corelative pentru contestatoare, pe care aceasta din urmă nu le-a adus la îndeplinire de bună voie.

Apărarea contestatoarei care învederează existenţa unui alt litigiu pe rolul instanţelor de judecată care este în legătură cu dreptul recunoscut intimaţilor nu este de natură a face să înceteze caracterul de titlul executoriu al deciziei civile nr. 438A/24.09.2003 şi nu constituie un fundament juridic care să atribuie contestaţiei caracter întemeiat.

În ce priveşte motivul invocat al lipsei încheierii de încuviinţare a executării silite, instanţa a reţinut că este neîntemeiat, în dosarul de executare existând încheierea de încuviinţare a executării silite- f. 67 dosar- pronunţată în data de 20.04.2010, cu dată anterioară somaţiei emise şi comunicate contestatoarei- somaţie ce poartă data de 05.05.2010, fiind comunicată contestatoarei la data de 07.05.2010.

Nemaifiind alte motive de nelegalitate invocate de contestatoare, în temeiul art. 402 alin.1 C.pr.civ. instanta a respins ca neîntemeiată contestaţia formulată împotriva intimaţilor BIV şi DDP.

Cu privire la cererea de suspendare a executării, formulată în temeiul art. 403 al. 1 C.p.civ. de către contestatoare, avându-se in vedere finalitatea dispoziţiilor acestui text de lege, precum si soluţionarea contestaţiei la executare, instanţa a respins-o ca ramasa fara obiect , data fiind solutia capatului principal, luand act că intimaţii nu solicită cheltuieli de judecată în prezenta cauză

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs REGIA AUTONOMA “ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI O PROTOCOLULUI DE STAT, solicitand admiterea recursului, modificarea in totalitate a sentinţei recurate in sensul admiterii contestaţiei declarata de regie si anularea tuturor formelor de executare silita ce fac obiectul dosarului executional nr. 588/2010 a BEJ R.G..

S-a aratat in motivare ca prin memoriul inregistrat la RA APPS cu nr. 2891/13.03.2008, petentii N.M.C. si N.M.F., înştiinţează ca prin sentinţa civila nr. 9660/12.12.2006, pronunţata in dosarul nr. 4644/300/2006 de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, sentinţa rămasa definitiva si irevocabila prin respingerea apelului si a recursului, s-a constatat nulitatea absoluta a certificatului de calitate de moştenitor nr. 106/22.03.1996 eliberat de BNP D.S.T., certificat prin care B.I.V. si-a probat calitatea procesuala activa in dosarul nr. 2561/2002. Prin urmare, doamna B.I.V. nu are calitate procesuala activa in a revendica imobilul situat in str. Atena, ……

Recurenta precizeaza ca a formulat cerere de revizuire, ca urmare a înscrisurilor nou apărute, insa instanţa a respins aceasta cerere ca inadmisibila, prin decizia civila nr. 709A/2.10.2008.

In aceste circumstanţe, paraţii D.D.P. si B.I.V. s-au adresat executorului judecătoresc solicitând obligarea recurentei la lăsarea in deplina proprietate si liniştita posesie a imobilului ce face obiectul prezentei cauze, sens in care s-a constituit dosarul de executare nr. 588/2010 pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc R.G.. Astfel, prin somaţia comunicata la data de 07.05.2010, paraţii (prin judecătoresc) au somat ca cel mai târziu in termen de cinci zile de la data primirii acesteia sa elibereze imobilul din str. Atena nr. 11, in caz contrar la data respectiva aceştia vor proceda la executarea silita, cu intervenţia organelor de politie.

In ceea ce priveşte imobilul ce face obiectul prezentei cauze, fac menţiunea ca acesta este si obiectul altor cauze aflate pe rolul instanţelor de judecata. Arăta, de exemplu, ca pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, secţia a lll-a civila se afla dosarul nr. 35598/3/2005, ce are ca obiect revendicare in temeiul art 480, 481 Cod civil, formulata de doamna S.M.I., prin care este solicitata retrocedarea unui apartament in suprafaţa totala de 402,13 mp, compus din subsol, format din garaj, camera şofer, pivniţa; etaj 1 compus din hali, 5 camere, 2 bai, un oficiu, o bucătărie si o cămara; etaj 2(….) si o garsoniera situata la etajul 1, in suprafaţa de 31,94 mp. De asemenea, în evidenţele regiei a fost înregistrată notificarea nr.225/22.05.2001 la biroul de Executori Judecătoreşti ….., prin care petenţii P.D.R.G. şi S.M.G.A. (soţul reclamantei din această cauză) au solicitat restituirea în natură a unui apartament şi a unei garsoniere situate în imobilul din str. Atena, sector 1. Pentru acelaşi apartament din imobilul Atena a formulat notificare şi reclamanta A.E., înregistrată cu nr.3219/16.10.2001 la Biroul Executor Judecătoresc A.P. şi înregistrată la RA-APPS cu nr.7731/17.10.2001.

Până la data introducerii acţiunii nu au fost emise decizii în temeiul Legii nr. 10/2001. De altfel, prin adresa nr.457/24.01.2002 petenţii P.D.R.G. şi S.M.G.A. au solicitat suspendarea soluţionării notificării până la soluţionarea litigiului existent între aceştia şi A.E..

In evidenţele regiei au mai fost înregistrate notificarea nr. 9972/4.11.2002, formulată de C.M.E. prin care a solicitat restituirea în natură a garsonierei 6, etaj I din imobilul situat în str.Atena. Pe rolul înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie s-a aflat inregistrat dosarul nr. 18026/3/2006, având ca obiect contestaţie Legea nr. 10/2001 cu privire la apartamentul situat in str. Atena, , in contradictoriu cu M.N. si G.M.. Prin Decizia civila nr. 9796/03.12.2009, instanţa a respins recursul formulat de RA APPS, ca nefondat.

De asemenea, pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a IV-a civila se afla inregistrat dosarul nr. 50543/3/2009, având ca obiect contestaţie Lege nr. 10/2001 cu privire la Î4 din imobilul situat in str. Atena, ….. La termenul de judecata din data de 05.05.2010 instanţa a încuviinţat proba cu expertiza, respectiv, expertizarea intregului imobil, tocmai pentru a fi identificata construcţia aşa cum este la momentul actual si daca aceasta corespunde cu compunerea din autorizaţia de construire.

In ceea ce priveşte nelegalitatea Sentinţei civile nr. 17990/20.09.2010, s-a cum a arătat anterior, considera ca hotărârea judecătoreasca pronunţata in dosarul de revendicare este lipsita de efecte juridice, atâta vreme cat certificatul de moştenitor nr. 106/22.03.1996 a fost anulat.

Fata de toate motivele expuse anterior, solicita admiterea recursului si modificând sentinţa recurata, admiterea contestaţiei la executare formulata, anularea formelor de executare silita ce fac obiectul dosarului execuţional nr. 588/2010 a BEJ R.G..

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate de recurenta-contestatoare, Tribunalul îl găseşte nefondat, pentru următoarele argumente:

Prezenta contestaţie la executare este întemeiată sub un aspect, pe ideea ca hotărârea judecătoreasca ce constituie titlu executoriu este netemeinica si nelegala, iar sub un al doilea aspect, pe existenta altor litigii si notificări care ar putea influenta soluţia irevocabila pronunţata in aceasta cauza.

In mod corect a reţinut instanţa de fond ca in soluţionarea contestaţiei la executare, trebuie avute în vedere prevederile art. 399 alin. 1 – 3 c.pr.civ. care stabilesc obiectul şi limitele contestaţiei la executare, potrivit cărora împotriva executării silite, precum si împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie la executare, prin care se poate solicita si anularea încheierii prin care s-a dispus investirea cu formulă executorie , sau după caz, încuviinţarea executării silite.

In aplicarea textului de lege susmenţionat, Tribunalul constată că motivele invocate de contestatoare nu pot fi analizate pe calea contestaţiei la executare.

Prin contestaţiei le executare, indiferent de felul ei, nu se poate modifica sau desfiinţa hotărârea pusă în executare, motivele invocate de contestator nu se pot referi la probleme de fond care să repună în discuţie hotărârea ce se va executa, deoarece partea are posibilitatea să le valorifice în cadrul judecăţii, fie prin cererile adresate primei instanţe, fie prin executarea căilor de atac prevăzute de lege.

A admite o soluţie contrară, înseamnă a aduce atingerea puterii de lucru judecat de care se bucura hotărârea judecătoreasca.

Sub acest aspect Tribunalul constata ca nu s-au invocat prin contestaţia la executare sau ulterior motive de nelegalitatea care sa afecteze valabilitatea actelor de executare ,ori impedimente reale la executarea silita, contestaţia fiind formulata pentru argumente care vizeaza exclusiv fondul raportului juridic .

Pentru aceste argumente şi constatând că recurenţii contestatori nu au criticat legalitatea actelor de executare emise de executorul judecătoresc , respectiv somaţia adresată în vederea executării, Tribunalul va constata netemeinicia contestaţiei la executare formulata.

Pentru aceste argumente precum şi în considerarea celor avute în vedere de prima instanţă şi însuşite de instanţa de recurs, se apreciază că în cauză nu este incident motivul de nelegalitatea invocat, astfel încât Tribunalul, în baza art. 312 C. proc.civ. urmează să respingă recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge ca nefondat recursul civil formulat de recurenta REGIA AUTONOMĂ –ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT, împotriva sentinţei civile nr. 17990/20.09.2010 pronunţată de Judecătoria Sector 1 Bucureşti în dosar nr. 21276/299/2010 având ca obiect contestaţie la executare, în contradictoriu cu intimaţii BEJ R.G., D.D.P. şi B.I.V..

Irevocabila.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.05.2011.

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

Ciobotaru Sorina Mateescu Andreea Nastasie Nicoleta Mirela

GREFIER,

red. NNM

2 ex./th.red.N.V.

JUD.sector 1 Bucuresti

Jud. Garabet Loredana