Contestaţie la executare Impozite şi taxe


Contestatie la executare

R O M Â N I A

JUDECATORIA TG – JIU

SENTINTA CIVILA NR. 306

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE: 20.01.2011

PRESEDINTE: MIHAELA SURDOIU

GREFIER: IRINA CALUGARU

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în sedinta publica din data de 18.01.2011, cu privire la contestatia la formulata de contestatorul M I, cu domiciliul fiscal în…. în contradictoriu cu intimata Administratia Finantelor Publice a municipiului Tg- Jiu.

Dezbaterile si cuvântul partilor au fost consemnate în încheierea de sedinta din data de 18.01.2011, ce face parte integranta din prezenta sentinta, când instanta, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronuntarea astazi, 20.01.2011.

Deliberând, instanta pronunta urmatoarea sentinta:

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:

Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 07.09.2010, sub numarul 18382/318/2010, contestatorul M I a formulat, în contradictoriu cu intimata Administratia Finantelor Public a municipiului Tg- Jiu contestatie împotriva titlului executoriu nr. 56931/23.08.2010, emis de intimata în dosarul de executare nr. 1M15000/18/30/1/2010/14768, prin care s-a pus în executare un debit de 29.434 lei, reprezentând dobânzi si penalitati de întârziere aferente taxei pe valoare adaugata, stabilita prin decizia de impunere nr. 6783/28.07.2010, solicitând admiterea contestatiei si anularea titlului executoriu; Pâna la solutionarea contestatiei la executare, contestatorul a solicitat suspendarea executarii silite.

În motivarea contestatiei contestatorul a invocat nulitatea titlului executoriu pentru lipsa elementelor actului administrativ fiscal referitoare la data de la care îsi produce efectele, semnatura persoanelor împuternicite ale organului fiscal si stampila organului emitent, deoarece titlul executoriu trebuie sa cuprinda toate elementele prevazute de articolul 43, alineat 2, asa cum prevad dispozitiile articolului 141, alineat 4 Cod de Procedura Fiscala.

Tot cu titlu de exceptie contestatorul a invocat si prematuritatea emiterii titlului executoriu si a începerii executarii silite, având în vedere ca titlul executoriu a fost emis în temeiul deciziei de impunere nr. 6783/28.07.2010 însa aceasta nu a ramas definitiva deoarece a contestat-o la organul emitent, fiind înregistrata sub nr. 37.779/26.08.2010.

Pe fondul cauzei contestatorul a aratat ca titlul executoriu este neîntemeiat si nelegal, fiind fundamentat pe decizia de impunere nr. 6783/28.07.2010, emisa cu încalcarea dispozitiilor articolului 153 si a articolului 83, alineat 4 Cod Procedura Fiscala întrucât, decizia de impunere, din oficiu, a obligatiei de plata TVA si dobânzilor de întârziere a fost emisa prematur.

A mai aratat contestatorul ca organul fiscal a cunoscut din declaratia speciala privind veniturile realizate în 2006, înregistrata sub nr. 25.247/23.04.2007, ca încasarile estimative pentru anul 2007 erau de 166.650 lei si ca depaseau plafonul de scutire de T.V.A, cunoscând aceasta situatie si la emiterea deciziei pentru plati anticipate pe 2007 însa, nici pâna la data de 18.07.2010, nu a fost înstiintat ca a depasit termenul legal de depunere a declaratiei fiscale ca platitor de TVA, în lipsa înstiintari cu 15 zile, apreciind ca nu se putea stabili din oficiu obligatia de plata TVA.

Contestatorul a aratat de asemenea ca decizia de impunere din oficiu a obligatiei de plata a T.V.A si a dobânzilor de întârziere trebuia emisa pentru perioada ce a urmat deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de T.V.A si nu pentru perioada anterioara acestei decizii deoarece, în lipsa unei solicitari exprese a sa pentru înregistrarea în scopuri de T.V.A la organul fiscal competent si a înregistrarii din oficiu nu era îndreptatit sa perceapa si sa deduca TVA-ul din sumele încasate de la clienti, decizia 55695, privind înregistrarea din oficiu în scopuri de T.V.A, fiind emisa pe 16 august 2010 iar, decizia de impunere ca platitor de T.V.A a fost emisa cu nr. 6783/28.07.2010, pentru perioada 01.11.2007-30.06.2010.

Contestatorul a mai aratat ca emiterea deciziei de impunere T.V.A, pe perioada anterioara înregistrarii, din oficiu, ca platitor de T.V.A îl prejudiciaza grav si îl pune în imposibilitatea achitarii acestor debite, având în vedere faptul ca sumele ce trebuiau sa reprezinte T.V.A în perioada 01.11.2007-31.12.2009, le-a inclus în veniturile nete realizate în aceea perioada, i-au fost emise decizii de impunere impozitate pe acele sume si a achitat la bugetul de stat nu numai impozitul aferent ci si majorari de întârziere la impozitul datorat.

De asemenea, contestatorul a mai aratat ca, sanctiunea pentru nedepunerea solicitarii de plata T.V.A nu constituie impunerea T.V.A- ului si a dobânzilor de întârziere, pentru perioada anterioara înregistrarii ca plata de T.V.A, ci contraventia prevazuta de articolul 219, alineat 2, litera d, Cod Procedura Fiscala, învederând instantei ca s-a ajuns la situatia ridicola ca T.V.A -ul si dobânzile de întârziere sa fie aproape echivalente cu venitul net realizat si datorita culpabilitatii organului fiscal care nu si-a îndeplinit obligatia de a-l înstiinta cu privire la depasirea termenului legal pentru a solicita înregistrarea cu plata de T.V.A, dar nici obligatia prevazuta de articolul 153, alineat 8 Cod Fiscal de a-l înregistra din oficiu, ca platitor de T.V.A.

Contestatorul a mai aratat ca, pentru a evita adaugarea unor dobânzi si majorari de întârziere la sumele reprezentând T.V.A, cu chitantele nr. 0210461/29.07.2010 si nr. 0452582/04.08.2010, a achitat suma de 46.227 lei organului fiscal însa, nu a înteles atitudinea organului fiscal care, dupa ce i-a impus un TVA nelegal, pentru o perioada anterioara înscrierii sale din oficiu ca platitor de TVA, îi calculeaza dobânzi si majorari întârziere pentru TVA, când organul fiscal este culpabil pentru neînstiintarea sa cu privire la depasirea termenului legal pentru înregistrarea ca platitor de TVA si neîndeplinirea obligatiei de a-l înregistra din oficiu ca platitor de TVA, la data când avea obligatia sa constate ca a depasit plafonul de scutire de T.VA.

În drept au fost invocate dispozitiile articolului 172-174 Cod de Procedura Fiscala.

Au fost anexate, în fotocopie, titlu executoriu nr. 56931/23.08.2010, somatie nr. 18/30/2/2010/14768, decizia de impunere nr. 6783/28.07.2010, contestatia formulata de catre contestator si înregistrata la intimata sub nr. 37799/26.08.2010, declaratie speciala privind veniturile realizate, decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activitati independente pe anul 2007, decizie privind înregistrarea din oficiu, în scopuri de T.V.A nr. 55695/16.08.2010, decizia de impunere nr. 6.784/29.07.2010 si chitantele nr. 0210461 si nr. 0452582.

S-a depus dovada achitarii taxei judiciare de timbru în valoare de 194 lei, conform chitantei nr. 0068097/07.09.2010 si timbru judiciar în cuantum de 5 lei.

Prin întâmpinarea formulata în cauza intimata Administratia Finantelor Publice a municipiului Tg- Jiu a solicitat respingerea contestatiei formulata de contestatorul MI ca nefondata si mentinerea formelor de executare silita ca temeinice si legale, mentionând ca pentru creante datorate si neachitate, dupa expirarea termenului de plata, a instituit formele de executare silita instituita pentru creante datorate si neachitate dupa expirarea termenului scadent de plata, creante stabilite de organul fiscal de control prin decizia nr. 6783/28.07.2010 iar, contestatia înregistrata sub nr. 37799/26.08.2010, împotriva deciziei nr. 6783/28.07.2010, i-a fost respinsa petentului, prin decizia nr. 287/23.09.2010, de catre Directia Generala a Finantelor Publice Gorj.

A mai aratat intimata ca, debitul necontestat legal pentru care Administratia Finantelor Publice Tg- Jiu a instituit executarea silita nu a fost achitat de debitor sau anulat prin sentinte emise de instanta de administrativ si care sa îl fi absolvit pe petent de plata acestui debit, executarea silita instituita de organul fiscal îndeplinind conditiile stabilite de articolul 145, alineat 1 Cod de Procedura Fiscala.

Intimata a solicitat instantei sa constate ca debitorul avea cunostinta de aceste debite, nu le-a contestat procedural, nefacând probatorii în acest sens, debitele fiind însasi recunoscute de acesta, invocând nemotivat si nefondat nulitatea acestora, acte administrative fiscale emise în sistem electronic dupa expirarea termenului scadent de plata cu respectarea prevederilor articolului 141 Cod Procedura Fiscala, coroborat cu articolul 43 din acelasi cod.

În ceea ce priveste ce-a de-a doua exceptie invocata de catre contestator, intimata a aratat ca sfera de competenta apartine Tribunalului Gorj, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal unde, D.G.F.P Gorj este emitentul acesteia astfel, motivat de faptul ca decizia nr. 6783/28.07.2010, i-a fost respinsa de D.G.F.P Gorj prin decizia nr. 287/23.09.2010, necontestata, rezulta astfel ca petentul recunoaste acest debit, pentru care Administratia Finantelor Publice a instituit formele de executare silita, invocând instantei de fond doar motivatii netemeinice si nefondate.

În temeiul articolului 242, alineat 2 Cod de Procedura Civila s-a solicitat judecarea cauzei în lipsa.

Au fost anexate, în fotocopie, decizia nr. 287/23.09.2010, chitanta nr. 0452582 si chitanta nr. 0210461.

Prin serviciul registratura, la data de 15.11.2010, contestatorul a depus un raspuns la întâmpinare, prin care a aratat ca apararile formulate de catre intimata sunt neîntemeiate si nelegale, apreciind ca nerealista sustinerea pârâtei potrivit careia nu a contestat în termenul procedural la Tribunalul Gorj decizia nr. 287/2010 a Directiei Generale a Finantelor Publice Gorj, deoarece termenul pentru contestarea acestei decizii este de 6 luni de la data comunicarii, termen neexpirat, având în vedere ca aceasta decizie a fost emisa pe data de 23.09.2010 iar, termenul pentru contestarea acesteia este de 6 luni si expira pe data de 23.03.2011.

Contestatorul a mai aratat ca nu putea formula o cerere de suspendare a executarii silite a deciziei 6783/2010 a Tribunalului Gorj, din moment ce nu a introdus înca o contestatie împotriva acestei decizii la tribunal însa, a solicitat suspendarea executarii silite a titlului nr. 56931/23.08.2010.

A mai aratat contestatorul ca nu poate sa accepte plata dobânzilor si majorarilor pentru întârziere în plata T.V.A, în cuantum de 29434 lei, din moment ce pentru plata cu întârziere a TVA – ului se face vinovat si organul fiscal care, desi a avut cunostinta despre faptul ca este platitor de TVA înca din 23.04.2007 nu si-a îndeplinit obligatia de a-l înstiinta cu privire la depasirea termenului legal pentru a solicita înregistrarea ca platitor de TVA, dar nici obligatia prevazuta de articolul 153, alineat 8 Cod Fiscal, de a-l înregistra din oficiu, ca platitor TVA.

De asemenea, contestatorul a aratat ca nu contesta calculul majorarilor de întârziere facute de organul fiscal, sustinând ca nu datoreaza aceste majorari de întârziere deoarece organul fiscal are o culpa majora în neînstiintarea sa ca este platitor de TVA, de la data la care a avut cunostinta ca este platitor de TVA.

Contestatorul a mai aratat ca organul fiscal se prevaleaza de dispozitiile articolului 145, alineat 1 Cod Procedura Fiscala care-i permit sa continue masurile de executare silita daca în termen de 15 zile de la comunicarea somatiei nu se stinge debitul, prevederi legale ce nu pot fi contestate.

Prin încheierea de sedinta din data de 07.12.2010, instanta a respins cererea de suspendare a executarii silite a titlului executoriu nr. 56931/23.08.2010, retinând ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 403, alineat 1 Cod de procedura civila, contestatorul nefacând dovada depunerii cautiunii fixata de instanta.

Pe parcursul cercetarii judecatoresti a fost administrata proba cu înscrisuri si proba cu expertiza contabila.

Prin contestatia formulata, contestatorul a invocat exceptia nulitatii titlului executoriu si exceptia prematuritatii emiterii titlului executoriu si a începerii executarii silite.

Analizând cu prioritate exceptiile invocate instanta constata ca acestea sunt neîntemeiate pentru urmatoarele considerente:

În ceea ce priveste exceptia nulitatii titlului executoriu instanta constata ca prin contestatia formulata contestatorul a invocat faptul ca acesta nu cuprinde semnatura persoanelor împuternicite ale organului fiscal si stampila organului emitent, sustinând faptul ca în conformitate cu dispozitiile art. 141, alineat 4 Cod de procedura fiscala acesta trebuie sa cuprinda obligatoriu elementele prevazute de art. 43, alineat 2, fiind eliminata exceptia prevazuta de art. 43, alineat 3 Cod de procedura fiscala.

Analizând titlul executoriu contestat si dispozitiile legale incidente instanta constata ca acesta a fost emis cu respectarea dispozitiilor art. 141, alineat 4 coroborat cu art. 43, alineat 3 din Codul de procedura fiscala, neputându-se retine sustinerea contestatorului în sensul ca în privinta titlurilor executorii nu s-ar aplica dispozitiile art. 43, alineat 3 Cod de procedura fiscala deoarece este tot un act administrativ fiscal caruia îi sunt aplicabile în întregime dispozitiile art. 43 Cod de procedura fiscala.

Mai mult instanta constata ca în conformitate cu dispozitiile art. 1 din Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 1364/2007 privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative, titlurile executorii ca si acte administrative emise prin intermediul mijloacelor informatice, în procesul de colectare a creantelor fiscale, sunt valabile fara semnatura si stampila organului emitent, îndeplinind cerintele legale aplicabile actelor administrative.

Astfel, având în vedere faptul ca titlul executoriu contestat a fost emis prin intermediul sistemului informatic, acesta este valabil fara semnatura si stampila organului emitent, exceptia nulitatii fiind neîntemeiata si urmeaza sa fie respinsa.

În ceea ce priveste exceptia prematuritatii emiterii titlului executoriu si a începerii executarii silite instanta constata ca în motivarea acesteia contestatorul a aratat ca decizia de impunere nr. 6783/28.07.2010 în temeiul careia a fost emis titlul executoriu contestat nu este definitiva, fiind contestata la organul emitent, contestatie ce a fost înregistrata sub nr. 37.799/26.08.2010.

Or, în conformitate cu dispozitiile art. 215 Cod de procedura fiscala introducerea contestatiei împotriva actului administrativ fiscal pe calea administrativa de atac nu suspenda executarea acestuia, astfel ca exceptia prematuritatii invocata de contestator este neîntemeiata si urmeaza sa fie respinsa.

Pe fondul cauzei instanta retine ca prin decizia de impunere nr. 6783/28.07.2010 în sarcina contestatorului a fost stabilita obligatia de plata a sumei de 46.227 lei reprezentând taxa pe valoare adaugata calculata pentru perioada 01.11.2007 – 30.06.2010 si a sumei de 29.434 lei reprezentând dobânzi de întârziere aferentei sumei de 46.227 lei, retinându-se ca din verificarea documentelor puse la dispozitia organelor de inspectie fiscala s-a constatat ca în data de 10.09.2007 contribuabilul a depasit plafonul de TVA, realizând încasari în suma de 129.878 lei, având obligatia ca în luna octombrie 2007 sa se înregistreze ca platitor de taxa pe valoare adaugata, urmând sa devina platitor de TVA începând cu data ed 01.11.2007.

Conform art. 153, alineat 1, litera b Cod Fiscal persoana impozabila care are sediul activitatii economice în România si realizeaza venituri sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoare adaugata cu drept de deducere trebuie sa solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent daca în cursul unui an calendaristic atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152, alineat 1 (35.000 euro) în termen de 10 zile de la sfârsitul lunii în care a atins sau a depasit acest plafon.

Conform art. 153, alineat 8 din Codul Fiscal în cazul în care o persoana este obligata sa se înregistreze în scopuri de TVA în conformitate cu prevederile alineatelor 1, 2, 4 sau 5 si nu solicita înregistrarea, organele fiscale competente vor înregistra persoana respectiva din oficiu.

Instanta constata ca în speta contestatorul a depus declaratia speciala privind veniturile realizate la data de 23.04.2007, fiind înregistrata de intimata AFP Tg Jiu sub nr. 25247 (fila 12) si prin urmare intimata avea cunostinta înca din anul 2007 despre depasirea de catre contestator a plafonului de scutire de TVA însa, în lipsa solicitarii de înscriere în scopuri de TVA, nu a procedat conform art. 153, alineat 8 Cod fiscal la înregistrarea din oficiu decât la data de 16.08.2010 (decizia privind înregistrarea din oficiu în scopuri de TVA nr. 55695, fila 15), deci dupa 3 ani de la data la care a luat cunostinta despre încasarile Cabinetului de avocat Magdoiu Ion, ocazie cu care s-a procedat la calcularea retroactiva a sumelor pe care acesta le datora bugetului de stat precum si a penalitatilor la aceste sume.

Având în vedere starea de fapt retinuta, tinând seama si de dispozitiile art. 153, alineat 8 Cod fiscal precum si de cele ale art. 7 Cod de procedura fiscala conform carora organul fiscal înstiinteaza contribuabilul asupra drepturilor si obligatiilor ce îi revin în desfasurarea procedurii potrivit legii fiscale, fiind îndreptatit sa examineze din oficiu starea de fapt, sa obtina si sa utilizez toate informatiile si documentele necesare pentru determinarea corecta a situatiei fiscale a contribuabilului, având obligatia sa examineze în mod obiectiv starea de fapt precum si sa îndrume contribuabilul pentru depunerea declaratiilor si a altor documente, pentru corectarea declaratiilor sau a documentelor, instanta constata ca nu poate fi retinuta culpa exclusiva a contestatorului pentru neîndeplinirea obligatiei prevazuta de art. 153, alineat 1, litera b Cod Fiscal si prin urmare acesta nu poate fio obligat la plata penalitatilor calculate prin decizia de impunere nr. 6783/28.07.2010, pentru care a fost emis titlul executoriu nr. 56931/23.08.2010.

Având în vedere cele aratate instanta urmeaza sa respinga exceptia nulitatii titlului executoriu si exceptia prematuritatii emiterii titlului executoriu si a începerii executarii silite invocate de contestatorul M I, sa admita contestatia la executare formulata de contestatorul Magdoiu Ion în contradictoriu cu intimata Administratia Finantelor Public a municipiului Tg- Jiu si sa anuleze titlul executoriu contestat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Respinge exceptia nulitatii titlului executoriu si exceptia prematuritatii emiterii titlului executoriu si a începerii executarii silite invocate de contestatorul M I.

Admite contestatia la executare formulata de contestatorul M I, cu domiciliul fiscal în…, în contradictoriu cu intimata Administratia Finantelor Public a municipiului Tg- Jiu, Anuleaza titlul executoriu contestat.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 20.01.2011

PRESEDINTE, GREFIER,

MIHAELA SURDOIU IRINA CALUGARU

RED SM/ THRED SM/

4 EX/ 17.02.2011

1