Contestatie la executare respinsă având in vedere că debitorul – PFA afost anterior controlului fiscal radiată din Registrul Comertului Contestaţie la executare


În motivare, contestatorul a solicitat, cu privire la contestatia cu care a fost învestita instanta, anularea Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii nr.38/15.10.2010. Arata ca potrivit certificatului nr.26677 din 04.08.2010 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teleorman prin rezolutia nr.3265/4.08.2010, PFA- Z I a fost radiata din registrul comertului, din oficiu. Controlul fiscal al firmei sale a început la data de 01.10.2010, contrar precizarilor ANAF din adresa nr.6555/ 06.03.2007, ca firma nu mai trebuia supusa inspectiei fiscale, întocmindu-se un act de control nelegal.

Analizând probele administrate, instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, invocata de intimata D.G.F.P. Teleorman prin întâmpinare, întrucât emitentul Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii nr.38/15.10.2010 este Directia Generala a Finantelor Publice Teleorman – Activitatea de Inspectie Fiscala, asa cum rezulta din antet si din stampila aplicata pe aceasta decizie, fiind citata în calitate de intimata, alaturi de A.F.P. Rosiorii de Vede, conform disp.art.174 alin.1 Cod Procedura Fiscala.

Pe fond, s-a retinut ca prin decizia de instituire a masurilor asiguratorii nr.38/15.10.2010(f.39,40), Directia Generala a Finantelor Publice Teleorman – Activitatea de Inspectie Fiscala a instituit, în temeiul art.129 alin.2 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala®, la debitorul PFA Z I, cu domiciliul fiscal în S – G, cod de identificare fiscala RO., masura sechestrului asigurator asupra bunului mobil-tractor John Deere Type 5820, cu o valoare de inventar de 155.229 lei, conform facturii fiscale pro-forma nr.2138 din 01.10.2009.

Prin certificatul nr.26.677 din 04.08.2010 eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teleorman, conform rezolutiei nr.3265 din 04.08.2010, în baza art.39 alin.4 din OUG nr.44/2008 pentru Z I PFA, s-a dispus radierea din registrul comertului, din oficiu.

Contestatia nr.2/28.10.2010 înregistrata la DGFP sub nr. 23623/ 28.10.2010(f.3-9),este semnata de Z I, fara stampila, întrucât nu se mai afla în posesia acesteia, firma fiind radiata din registrul comertului din data de 04.08.2010, si având în vedere precizarile contestatorului din încheierea de sedinta din 14 martie 2011, în sensul ca, contestatia a fost formulata de Z I în nume propriu, instanta interpreteaza logic, a calificat si a apreciat contestatia ca fiind formulata de numitul Z I, având deci calitate procesuala activa în cauza.

Prin adresa nr.300.121/08.02.2007 emisa de A. N. de A F – Cabinet Vicepresedinte, înregistrata la D.G.F.P. Teleorman sub nr.6555 din 06.03.2007, se urmareste o aplicare unitara a prevederilor referitoare la posibilitatea efectuarii inspectiei fiscale la o societate dizolvata si radiata din registrul comertului. S-a concluzionat, având în vedere ca prin încheierea de radiere, persoana juridica a încetat sa mai fiinteze, nemaiavând calitatea de contribuabil, aceasta nu mai poate constitui obiect al inspectiei fiscale, în conditiile art.92 din OG nr.92/2003, deci nu mai poate fi supusa inspectiei fiscale.

În aceste conditii, instanta a constatat nelegalitatea Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii nr.38/15.10.2010, emisa ulterior datei radierii din Registrul comertului a PFA Z I – 04.08.2010, motiv pentru care a dispus anularea acesteia, având în vedere disp.art.174 alin.1 – 4 din Codul de procedura fiscala.