Contestaţie la executare respinsă ca neîntemeiată Contestaţie la executare


În motivare, contestatoarea a arătat faptul că, în fapt, creditoarea, prin organele proprii, a început executarea silită împotriva sa pentru recuperarea sumei de 20.040 lei, însă această creanţă nu este una certă, lichidă şi exigibilă, înţelegând să conteste debitul stabilit de către intimată, mai ales că se încalcă principiile libertăţii economice şi comerciale.

S-a precizat totodată faptul că, în cauza de faţă, este încălcat accesul liber al persoanei la o activitate economică..

În dovedirea cererii sale, contestatoarea a ataşat şi documente.

Cererea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile C.proc.civ. şi cele ale OG nr. 92/2003.

La data de 02.11.2010, intimata DGFP PRAHOVA a formulat întâmpinare, prin care a invocat faptul că nu are calitate procesuală pasivă în cauză, întrucât actele care se contestă au fost întocmite de ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ A ORAŞULUI BUŞTENI, s-a invocat totodată excepţia inadmisibilităţii acţiunii, iar pe fond s-a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiată.

În susţinerea întâmpinării au fost depuse înscrisuri.

La termenul de judecată din 06.12.2010, instanţa a pus în vedere contestatoarei necesitatea achitării unei cauţiuni în valoare de 2000 lei în vederea soluţionării cererii de suspendare.

Urmare solicitării instanţei, la data de 10.02.2011, s-au comunicat la dosarul cauzei toate înscrisurile care au stat la baza emiterii titlului executoriu nr. 17889/13.10.2010.

De asemenea, instanţa a dispus citarea în mod corect a intimatei DGFP PRAHOVA-ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ A ORAŞULUI BUŞTENI, astfel că apărarea invocată iniţial de DGFP PRAHOVA a rămas ca lipsită de obiect.

La termenul de judecată din 28.02.2011, apărătorul ales al contestatorilor a precizat faptul că aceştia din urmă înţeleg să renunţe la capătul de cerere vizând contestaţia la titlu.

În cauza de faţă s-a făcut dovada achitării cauţiunii în cuantum de 2000 RON prin recipisa de consemnare care s-a predat în original.

În cauză a fost încuviinţată şi administrată proba cu înscrisuri pentru ambele părţi.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Executarea silită a format obiectul dosarului de executare nr. 604/2010 privind pe debitoarea contestatoare S.C. X S.R.L, fiind emisă somaţia nr. 17888 din data de 13.10.2010.

Astfel, societatea contestatoarea era încunoştinţată cu privire la faptul că s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu nr. … pentru o sumă de 20.040. lei, reprezentând TVA, majorări TVA, şomaj asiguraţi, fond garantare, imp. profit, imp. dividente, CAS asiguraţi, etc.

De altfel, societatea S.C. X S.R.L a fost sancţionată şi contravenţional pentru faptul că, în calitate de terţ poprit, nu a respectat prevederile art. 149 alin. 9 lit. a din OG nr. 92/2003, republicată.

Împotriva executării silite a fost formulată la data de 19.10.2010 prezenta contestaţie la executare, de către contestatoarea S.C. X S.R.L solicitându-se de către aceasta anularea tuturor formelor de executare, respectiv a titlului executoriu nr. … şi a somaţiei nr. 17888/13.10.2010, apreciindu-le ca fiind nelegale.

Cu aceeaşi ocazie a fost formulată şi cererea de suspendare a executării până la soluţionarea contestaţiei la executare.

Potrivit prevederilor art. 403 C.proc.civ., până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanţa poate suspenda executarea dacă se depune o cauţiune în cuantumul fixat de către instanţă.

În cauză, s-a pus în vedere contestatoarei să achite cauţiune în sumă de 2000 lei prin consemnare la CEC, iar aceasta s-a conformat dispoziţiilor instanţei, însă, în raport de obiectul dedus judecăţii, ţinând cont de actele aflate la dosar, instanţa apreciază că nu se impune o astfel de măsură, context în care va respinge cererea de suspendare a executării silite ca fiind neîntemeiată.

De asemenea, deşi iniţial contestatoarea a înţeles să formuleze critici cu privire la titlul executoriu, ulterior, mai precis la data de 28.02.2011, şi-a precizat poziţia procesuală în sensul că înţelege să renunţe la acest capăt de cerere, situaţie faţă de care instanţa va respinge şi excepţia inadmisibilităţii invocată de intimată ca neîntemeiată, urmând să analizeze în ce măsură contestaţia la executare propriu-zisă este sau nu fondată.

Conform art.399 C.pr.civ., împotriva executării silite înseşi, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.

Prin urmare, motivele ce pot fi primite pe calea contestaţiei la executare vizează atât situaţia în care fie persoanele direct implicate în raporturile execuţionale, respectiv creditorul şi debitorul, fie orice alte persoane invocă o vătămare adusă prin nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea unui act de executare, cât şi situaţia în care se pretind de către terţe persoane faţă de executare silită începută un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit.

Instanţa constată însă că, în cauza de faţă, contestatorii nu au justificat nici una din aceste situaţii.

Pe fondul cauzei, instanţa constată faptul că potrivit titlului executoriu nr. … s-a început urmărirea silită a contestatoarei S.C. X S.R.L pentru o sumă de 20.040. lei, reprezentând TVA, majorări TVA, şomaj asiguraţi, fond garantare, imp. profit, imp. dividente, CAS asiguraţi, etc.

Prin somaţia nr. 17888/13.10.2010, organul de executare a emis către contestatoare somaţia prin care i se punea în vedere faptul că, în termen de 15 zile de la data primirii documentului, să achite suma de 20.040, în caz contrar urmând a se proceda la continuarea măsurilor de executare silită.

Constatând că în prezenta cauză nu s-a invocat, respectiv nu s-a probat nici un motiv întemeiat de natură a face aplicabilă dispoziţiile legale care reglementează instituţia contestaţiei la executare, care s-a desfăşurat cu respectarea dispoziţiilor art.372 şi urm. C.pr.civ., instanţa va respinge contestaţia la executare, astfel cum a fost formulată şi modificată, de contestatoarea S.C. X S.R.L în contradictoriu cu intimata DGFP PRAHOVA-ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ A ORAŞULUI BUŞTENI, ca neîntemeiată.

De asemenea, instanţa va lua act de faptul că nu se solicită cheltuieli de judecată.