Contestaţie la executare+suspendare executare Contestaţie la executare


Dosar nr. 605/280/2011

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 2646/2011

Şedinţa publică de la 18 Martie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE F M

Grefier SB

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestatorii T M şi T M şi pe intimata BC R SA,

având ca obiect „contestaţie la +suspendare executare”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns contestatorul T M, personal şi asistat

de avocat DF, acelaşi apărător şi pentru contestatoarea T M, lipsind aceasta şi intimata.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că la

dosarul cauzei s-au ataşat dosarul nr. 17154/280/2010 al Judecătoriei Piteşti, copii certificate ale

înscrisurilor aflate în dosarele de executare nr.68 şi 69/2010 solicitate intimatei ( f.31 – 282), note

scrise formulate de contestatori, la care s-a anexat un raport de expertiză contabilă extrajudiciară.

Apărătoarea contestatorilor depune la dosar împuternicire avocaţială.

La întrebarea instanţei, apărătoarea contestatorilor precizează că se contestă suma de

98.273,67 lei.

Având în vedere că la termenul de judecată din data de 18.02.2011 s-a pus în vedere

contestatorilor să depună la dosar dovada achitării cauţiunii în cuantum de 10 % din valoarea

contestată, însă la acest termen s-a precizat valoarea contestată, instanţa va acorda un nou termen

de judecată pentru când va în vedere contestatorilor, să facă dovada achitării cauţiunii în cuantum

de 9.827 lei, în vederea discutării cererii de suspendare a executării silite, sub sancţiunea prevăzută

de lege.

După acordarea termenului de judecată, se prezintă contestatorii personal şi asistaţi de

avocat D F care solicită reluarea cauzei arătând că renunţă la judecata cererii de suspendare şi

solicită să fie soluţionat dosarul la acest termen.

Se legitimează contestatorul T M – CNP şi contestatoarea T M – CNP , care precizează

că renunţă la cererea de suspendare a executării silite formulată în cadrul contestaţiei la executare

şi solicită acordarea cuvântului asupra contestaţiei la executare întrucât nu mai au alte cereri de

formulat în cauză.

În raport de precizarea făcută de contestatori la acest termen, în baza disp.art.246 Cod

procedură civilă, instanţa ia act de renunţarea contestatorilor Teodorescu Marian şi Teodorescu

Mariana la judecata capătului de cerere prin care se solicita suspendarea executării silite până la

soluţionarea contestaţiei la executare.

De asemenea, instanţa ia act de cererea formulată de către părţi, constată cauza în stare de

judecată şi acordă cuvântul pentru dezbateri asupra fondului.

Contestatorii T M şi TM, prin apărător, avocat DF, având cuvântul, solicită admiterea

contestaţiei la executare astfel cum a fost formulată, anularea tuturor formelor de executare silită

efectuate în dosarele de executare nr.68/2010 şi 69/2010 ale executorului bancar E G, întrucât

actele de executare fiind premature, având în vedere că sunt garanţi ai împrumutului acordat de

BCR SA către fosta SC M ST SRL, actual SC A D SRL, societate care în prezent se află în

procedura insolvenţei, intimata având posibilitatea să se înscrie la masa credală, aşa cum prevede

procedura specială în materie. Mai arată că deşi societatea are bani în bancă, conturile acesteia

sunt blocate datorită procedurii insolvenţei.

INSTANŢA

Prin acţiunea înregistrată sub nr.605/280/2011 contestatorii T M şi T M în contradictoriu

cu intimata B CR S.A. a formulat contestaţie la executare împotriva actelor de executare din

dosarul de executare silită nr.68/2010 al executorului bancar G E, a actelor de executare din

dosarul de executare silită nr.69/2010 al executorului bancar G E, solicitând instanţei ca prin

hotărârea ce va pronunţa să dispună anularea actelor de executare, inclusiv a încheierii de şedinţă

pronunţată de Judecătoria Piteşti în dosarul nr.17153/280/2010 prin care a fost încuviinţată

executarea silită.

Au mai solicitat contestatorii suspendarea executării silite până la soluţionarea irevocabilă

a contestaţiei la executare.

În motivarea contestaţiei au arătat că în data de 30 decembrie 2010 au primit de la O.CP.I.

Argeş încheierea nr.39249/10 noiembrie 2010 prin acre erau informaţi că asupra imobilului teren

proprietatea lor a fost notată somaţia de plată nr.68/2010 emisă de bancar G E.

Mai arată că în data de 5 ianuarie 2011 au solicitat O.C.P.I. extrase de pe documentele în

baza cărora a fost efectuată notată în cartea funciară, arătând că aceste înscrisuri le-au fost

comunicate în data de 10 ianuarie 2011.

Precizează că titlurile pe care se bazează aceste somaţii sunt:

– contractul de ipotecă nr.210/J119/13428/2007, contract prin care ei, în calitate de

persoane fizice garantau împrumutul acordat de BCR S.A. către S.C. M S T S.R.L. în cuantum de

persoane fizice garantau împrumutul acordat de BCR S.A. către S.C. M S T S.R.L. în cuantum de

1.049.354 lei, pentru somaţia nr.68/2010 şi

– contractul de ipotecă nr.700/J120a/13428/2007, contract prin care ei, în calitate de

815.000 lei, pentru somaţia nr.69/2010.

Mai arată contestatorii că solicită anularea tuturora actelor de executare pentru faptul că se

încearcă executarea lor pentru o creanţă care nu este certă, lichidă şi exigibilă, astfel cum prevăd

disp. art.397 Cod proc. civ.; că ei, în calitate de persoane fizice sunt garanţi ai împrumutului

acordat de BCR S.A. către S.C. M S T S.R.L.; că împotriva S.C. M S T S.R.L. s-a deschis

procedura insolvenţei, iar la data de 6 septembrie 2010 s-a publicat în BPI tabelul creanţelor,

document în care BCR a înscris o creanţă de 1.292.057 lei împotriva S.C. M S T S.R.L.

Menţionează că suma solicitată a fi plătită de ei, aşa cum rezultă din însumarea sumelor

menţionate în cele două titluri executorii este de 2.192.954,17 lei, sumă care este cu aproximativ

1.000.000 lei mai mare decât suma pe care B.C.R. o solicită de la împrumutatul principal.

Arată că ei nu pot fi ţinuţi răspunzători pentru o sumă mai mare decât cea datorată de

debitorul principal, considerând că sunt incidente disp. art.36 din Legea nr.85/2001, care

stipulează că după data deschiderii procedurii nu mai curg majorări şi penalităţi, arătând că acestea

nu pot să curgă nici împotriva lor, deoarece în acest fel s-ar ajunge ca o obligaţie accesorie să fie

mai mare decât obligaţia principală, cu atât mai mult cu cât arată ei, că obligaţia asumată a fost

aceea de a plăti cel mult cât are de plătit debitorul principal şi nu mai mult decât acesta.

Totodată arată că au cunoştinţă de faptul că în patrimoniul S.C. M S T S.R.L. (actual S.C.

A T DS.R.L.) se află sume semnificative de bani în conturile acestei societăţi – peste 150.000 lei –

cât şi bunuri mobile ce urmează a fi valorificate în procedura insolvenţei precum şi suma de

încasat.

În drept, plângerea contravenţională se întemeiază pe disp. art.399 Cod proc. civ.

Au anexat contestaţiei la executare înscrisuri (filele 6-17).

La data de 18.03.2011 au depus la dosar înscrisurile de la filele 295-315 şi raportul de

expertiză contabilă extrajudiciară (filele 291-294).

Intimata nu a depus întâmpinare.

S-au solicitat de către instanţă copii ale înscrisurilor din dosarele de executare nr.68/2010

şi nr.69/2010 ale executorului bancar G E (filele 31-147 şi 148-315).

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

La data de 18.03.2011 contestatorii au renunţat la judecata cererii de suspendare a

executării silite.

Faţă de cele prezentate instanţa constată şi reţine următoarele:

În baza titlului executoriu reprezentat de contractele de credit nr. J120/ 13428/12.03.2007

(filele 141-147) şi J119/13428/12.03.2007 (filele 92-97), modificate prin actele adiţionale

ulterioare (filele 105-140 şi 83-91) şi contractele de ipotecă nr.211/J120/13428/2007 autentificat

sub nr.599/12.03. 2007 la BNP A S (filele 102-104), nr.210/J119/13428/ 12.03.2007 autentificat

sub nr.598/12.03.2007 la BNP A S (filele 80-82) şi contractul de ipotecă nr.699/J120/19.09.2007

autentificat sub nr.2254/19.07. 2007 la BNP A S (filele 98-101) a început executarea silită în

cadrul dosarului de executare nr.68/2010 al executorului bancar G E.

La data de 20.07.2010 contestatorii, în calitate de garanţi ipotecari ai S.C. A T DAG

S.R.L.(fosta S.C. M S T S.RL.), au fost notificaţi în legătură cu faptul că S.C. A TDAG

S.R.L.(fosta S.C. M STAR T S.RL.) nu şi-a îndeplinit obligaţiile rezultate din contractul de credit

nr.J120/ 13428/12.03.2007 şi J119/13428/12.03.2007 modificate prin actele adiţionale ulterioare.

În aceeaşi notificare se arată că ,,la data prezentei asupra societăţii s-a deschis procedura

În aceeaşi notificare se arată că ,,la data prezentei asupra societăţii s-a deschis procedura

insolvenţei şi înregistrează restanţe faţă de bancă în sumă de 1.289.342,14 lei, reprezentând credite

insolvenţei şi înregistrează restanţe faţă de bancă în sumă de 1.289.342,14 lei, reprezentând credite

şi dobânzi, cu un serviciu al datoriei de 169 zile (fila 79).

La data de 05.08.2010 prin Dispoziţia nr.967 E/05.08.2010 s-a autorizat executarea silită

imobiliară împotriva debitorilor Teodorescu Marian şi Teodorescu Mariana (fila 76).

Prin încheierea de şedinţă din 05.10.2010 pronunţată de Judecătoria Piteşti în dosarul

nr.17153/280/2010 (fila 68) s-a încuviinţat executarea silită indirectă prin urmărire imobiliară

împotriva debitorilor T M şi T M.

împotriva debitorilor T M şi T M.

La data de 09.11.2010 s-a încheiat procesul-verbal de situaţie (fila 66) şi la aceeaşi dată s-a

emis somaţia nr.68/09.11.2010 (fila 65), comunicată contestatorilor potrivit adresei nr.848/09.11.

2010 (fila 62) şi procesului-verbal de constatare /comunicare a actelor de procedură (fila 60) la

data de 04.01.2011.

S-a întocmit raportul de evaluare a imobilului (filele 45-51).

La data de 17.02.2011 s-a întocmit procesul-verbal de stabilire a preţului de vânzare la

La data de 17.02.2011 s-a întocmit procesul-verbal de stabilire a preţului de vânzare la

licitaţie (fila 44), iar la 21.02.2011 s-a încheiat procesul-verbal privind afişarea publicaţiilor de

vânzare (fila 43) şi procesul-verbal de vânzare imobiliară nr.68/21.02.2011 (fila 42), comunicate

potrivit procesului-verbal din 21.02.2011 (fila 41) şi dovezilor de primire şi proceselor-verbale de

predare (filele 37-39).

La data de 23.02.2011 s-a încheiat procesul-verbal de îndreptare a erorii materiale

nr.68/23.02.2011 (fila 36), comunicat potrivit înscrisurilor de la filele 32-34).

În baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr.120/ 13428/12.03.2007

(276-282) modificat prin actele adiţionale ulterioare (filele 240-275) şi contractul de ipotecă nr.

700/J120a/13428/19.07.2007 autentificat sub nr.2255/19.07.2007 de BNP AS (filele 236-239) a

început executarea silită în cadrul dosarului de executare nr.69/2010 al executorului bancar G E.

La data de 20.07.2010 contestatorii, în calitate de garanţi ipotecari ai S.C. A TD AG

S.R.L.(fosta S.C. MS T S.RL.), au fost notificaţi în legătură cu faptul că S.C. A T DAG

S.R.L.(fosta S.C. MS T S.RL.) nu şi-a îndeplinit obligaţiile rezultate din contractul de credit

nr.J120/ 13428/12.03. 2007 şi J119/13428/12.03.2007 modificate prin actele adiţionale

ulterioare.

şi dobânzi, cu un serviciu al datoriei de 169 zile (fila 233).

La data de 05.08.2010 prin Dispoziţia nr.966 E/05.08.2010 s-a autorizat executarea silită

imobiliară împotriva debitorilor T M şi T M (fila 230).

Prin încheierea de şedinţă din 28.09.2010 pronunţată de Judecătoria Piteşti în dosarul

nr.17154/280/2010 (fila 221) s-a încuviinţat executarea silită indirectă prin urmărire imobiliară

La data de 09.11.2010 s-a încheiat procesul-verbal de situaţie (fila 217) şi la aceeaşi dată s-

a emis somaţia nr.69/09.11.2010 (fila 216), comunicată contestatorilor potrivit adresei nr.874/

12.11.2010 (fila 214) şi procesului-verbal de constatare /comunicare a actelor de procedură (fila

205) la data de 04.01.2011.

La data de 24.01.2011 s-a întocmit procesul-verbal de constatare /comunicare a actelor de

procedură (fila 199), iar la data de 27.01.2011 s-a întocmit procesul-verbal de constatare

/comunicare a actelor de procedură (fila 198).

S-a întocmit raportul de evaluare a imobilului (filele 157-172).

licitaţie (fila 156), iar la 21.02.2011 s-a încheiat procesul-verbal privind afişarea publicaţiilor de

vânzare (fila 155) şi procesul-verbal de vânzare imobiliară nr.69/21.02.2011 (fila 154), comunicate

potrivit procesului-verbal din 21.02.2011 (fila 153) şi dovezilor de primire şi proceselor-verbale de

predare (filele 149-151).

Analizând temeinicia contestaţiei prin prisma probelor administrate în cauză instanţa

apreciază că acţiunea este neîntemeiată motivat de următoarele:

Referitor la motivul invocat de contestatori potrivit căruia creanţa nu este certă, lichidă şi

exigibilă, instanţa analizând titlurile executorii în baza cărora s-a început executarea silită în cadrul

ambelor dosare de executare (dosarul nr.68/2010 şi dosarul nr. 69/2010 al executorului bancar G

E) constată că executarea silită a fost efectuată pentru o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, conform

dispoziţiilor art.379 alin.(1), alin.(3) şi alin.(4) Cod proc. civ.

În privinţa caracterului cert şi lichid al creanţei se constată că, existenţa acesteia rezultă din

titlurile executorii, câtimea ei fiind determinată prin acestea.

Referitor la exigibilitate, se constată că în raport de prevederile art.7.3. lit. c) din condiţiile

generale la contractul de credit nr.J119/13428/12.03.2007 şi art.7.3. lit. c) din condiţiile generale

la contractul de credit nr.J120/13428/12.03. 2007, este îndeplinită şi această condiţie.

În ce priveşte motivul invocat de contestatori referitor la faptul că împotriva S.C M S T

S.R.L. s-a deschis procedura insolvenţei, făcând referire la incidenţa dispoziţiilor Legii nr.85/2006

potrivit cărora după deschiderea acestei proceduri nu mai curg majorări şi penalităţi, şi prin

urmare ei, în calitate de garanţi, nu pot fi obligaţi să plătească mai mult decât debitoarea societate

comercială în , instanţa apreciază că şi acest motiv este neîntemeiat, cu atât mai mult cu

cât dispoziţiile art.41 alin.(1) din Legea nr.85/2006 vizează o dispoziţie aplicabilă unei persoane

juridice aflată în procedura insolvenţei, nicidecum aplicabilă persoanelor fizice – garanţi ipotecari,

care au garantat creanţa cu patrimoniul propriu, distinct de patrimoniul persoanei juridice

debitoare aflate în insolvenţă.

Nu poate fi reţinută apărarea contestatorilor că prin cele două somaţii ar fi practic obligaţi

la plata sumei de 2.192.954,17 lei din raportul de expertiză extrajudiciară, întrucât, expertul nu a

făcut altceva decât a adunat sumele menţionate în somaţia nr. 68 şi 69/12.11.2010, fără însă a

examina faptul că suma de 1.311.922,22 lei menţionată în somaţia nr.68/09.11.2010 include şi

suma de 881.031,95 lei menţionată în somaţia nr.69/12.11.2010, derivând din acelaşi titlu

executoriu (contractul de credit nr.J120/13428/12.03.2007 modificat prin actele adiţionale

ulterioare) ce este menţionat în ambele somaţii.

În privinţa solicitării contestatorilor de anulare a încheierii de şedinţă pronunţată de

Judecătoria Piteşti în dosarul nr.17153/280/2010 prin care a fost încuviinţată executarea silită,

instanţa constată că nu a fost invocat niciun motiv de anulare care să fie supus analizei

Din cele prezentate reiese că, în cauză, contestatorii nu au făcut dovada existenţei vreunor

motive de nelegalitate sau netemeinicie a actelor de executare propriu-zise.

Având în vedere considerentele expuse instanţa va respinge contestaţia la executare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatorii T M şi T M, domiciliaţi în

Mun.P, str. M B, nr.12, judeţul Argeş, împotriva intimatei B C R S.A., cu sediul în B, B-dul R E,

nr.5, sector 3.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Martie 2011.

Preşedinte,

F M

Grefier,

S B