Contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor. Declaraţie de creanţă tardivă. Creditor neinclus în lista depusă la dosar de către debitor. Ignorarea notificărilor prin Buletinul Procedurilor de insolvenţă Faliment


Prin sentinţa civilă nr. 617 din 01.06.2010 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, a fost admisă ca întemeiată contestaţia la tabelul preliminar formulată de creditoarea SC R.C.S. SRL, privind pe debitorul SC A.I. SRL Bistriţa, reprezentată de administrator judiciar şi în consecinţă, s-a dispus înscrierea creditoarei SC R.C.S. SRL pe tabelul definitiv de creanţe cu suma totală de 54.092,17 lei.

Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut că prin încheierea comercială nr. 352/CC/30 octombrie 2009 pronunţată de judecătorul-sindic, a fost admisă cererea formulată de debitorul SC A.I. SRL, pentru deschiderea procedurii generale de , iar în temeiul art. 34 din Legea privind procedura de insolvenţă, a fost numit administrator judiciar SC P. IPURL.

Creditoarea SC R.C.S. SRL Bistriţa a depus la dosarul de insolvenţă o contestaţie la tabelul preliminar întocmit de administratorul judiciar şi în care nu a fost înscris cu suma declarată cu titlu de creanţă de 54.092, 17 lei solicitând să fie înscris pe tabelul definitiv de creanţe cu această sumă.

In motivarea contestaţiei s-a arătat că cererea sa de creanţă a fost respinsă în mod nejustificat de către administratorul judiciar, cu motivarea că nu a depusă cererea în termenul legal, întrucât culpa de a nu înregistra şi pe această creditoare pe lista creditorilor aparţine administratorului statutar al societăţii debitoare, care avea această obligaţie potrivit art.28 alin.l din L.85/2006.

Cu privire la suma solicitată s-a arătat că debitoarea a fost somată prin ordonanţa nr.5882/2.11.2009 pronunţată de Judecătoria Bistriţa, să-i plătească suma de 54.092,l7 lei, cu precizarea că administratorul statutar a depus acte în acest dosar, iar ordonanţa a fost comunicată debitoarei, astfel că acesta avea cunoştinţă despre faptul că datorează suma de bani menţionată.

Administratorul judiciar a depus la dosar Note de şedinţă şi o copie a răspunsului dat creditorului contestator din care rezultă că acest creditor a solicitat iniţial, prin cererea de creanţă, înscrierea în tabelul de creanţe cu suma totală de 54.092,17 lei care nu a fost înscrisă în tabelul preliminar, întrucât declaraţia de creanţă a fost înregistrată tardiv la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, respectiv la 13.01.2010, iar limita pentru înregistrarea cererilor de creanţă a fost stabilită prin sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei la data de 28.l2.2009, astfel că în speţă sunt aplicabile prev.art.7 alin.3 teza II-a din L.85/2006.

La prezentul dosar a fost depusă şi copia tabelului preliminar de creanţe din care rezultă la poz. 10 este înscris creditorul SC R.C.S. SRL cu o creanţă declarată de 54.092,l7 lei, ce nu a fost acceptată de administratorul judiciar.

Examinând actele şi lucrările dosarului precum şi dosarul de insolvenţă, tribunalul a constatat că este întemeiată contestaţia creditoarei şi a admis-o pentru următoarele motive:

Este adevărat că cererea de creanţă formulată de creditoarea contestatoare a fost înregistrată peste termenul stabilit de judecătorul sindic pentru depunerea celui de creanţă, însă în cauză nu pot fi aplicate prev.art. 7 alin.3 teza II-a din L.85/2006, potrivit cărora „pentru creditorii care nu au putut fi identificaţi în lista prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. c), procedura notificării prevăzute la art. 61 va fi considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin Buletinul procedurilor de insolvenţă” .

Această dispoziţie este doar o excepţie la regula instituită prin disp.art. 6l alin. 3 din acelaşi act normativ, care prevede în mod expres că notificarea deschiderii procedurii va fi trimisă tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor, în conformitate cu art.28 alin.1 lit.c, iar notificarea se realizează conform prevederilor Codului de procedură civilă şi se va publica, totodată într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Pe de altă parte, tribunalul a reţinut că în cauză procedura insolvenţei a fost deschisă la cererea debitorului SC A.I. SRL Bistriţa, iar în lista creditorilor depusă la dosar conform art.28 alin.l lit.c, printre cei 44 de creditori menţionaţi nu apare şi creditorul SC R.C.S. SRL Bistriţa, despre care debitorul avea cunoştinţă cel puţin din faptul că a fost parte în dosarul în care s-a dat ordonanţa nr.5882/2.11.2009, ce i-a fost comunicată şi pe care nici nu a atacat-o. Mai mult, creditorul şi-a întemeiat pretenţiile ca urmare a neexecutării unui contract de proiectare cu nr. 9/2007 şi a unor facturi emise în baza acestui contract.

Aşadar, creditorului contestator nu i se poate aplica un regim discriminatoriu atâta timp cât culpa pentru neînscrierea în tabelul creditorilor revine administratorului statutar al societăţii debitoare şi ca atare, declaraţia creditorului SC R.C.S. SRL Bistriţa a fost apreciată ca fiind depusă în termen, din moment ce nu au fost respectate prevederile legale referitoare la notificarea deschiderii procedurii şi cu privire la acest creditor.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs S.C.P. IPURL, solicitand instantei admiterea recursului si modificarea sentintei atacate, in sensul respingerii contestatiei formulate la tabelul preliminar al creantelor.

În motivarea recursului, recurenta arată că sentinţa a fost pronunţată cu interpretarea gresita a actului juridic dedus judecatii si aplicarea gresita a legii.

Se sustine ca desi s-a constatat ca cererea de creanta s-a inregistrat tardiv, nu pot fi aplicate prevederile art. 7 alin. 3, teza II-a, fără a se motiva insa in drept, fără a se invoca un text de lege care sa interzica aplicarea acestui text din actul normativ. Textul prevazut de art. 7 arata in mod imperativ ca “procedura notificarii va fi considerata indeplinita daca a fost efectuata prin Buletinul procedurilor de insolventa” si trebuie aplicat ca atare, nelasand loc aplicarii voluntare.

Pe de alta parte, in cauza nu au fost constatate incalcarea de catre administratorul judiciar a regulii generale instituita de art. 61 din lege, la care face referire instanta in motivarea sa. Chiar in sentinta se citeaza din textul art. 61 si se observa in mod clar ca se refera la creditorii mentionati in lista depusa de debitor. Este evident ca nu exista nici o contradictie in aplicarea prevederilor legale in cauza, notificarea facandu-se dupa regula generala pentru creditorii inscrisi in lista, conform art. 61, iar in baza exceptiei prevazute de art. 7 alin. (3) teza II-a, creditorul respectiv se considera notificat prin publicarea notificarii in BPI. Ca urmare, in baza prevederilor art. 76 din Legea nr. 85/2006, creditorul este decazut din dreptul de a fi inscris in tabelul creditorilor si din celelalte drepturi mentionate in lege.

De asemenea, in motivarea sentintei se arata ca “pe de alta parte, se retine ca in cauza procedura insolventei a fost deschisa la cererea debitorului S.C A.I. SRL Bistrita, iar in lista creditorilor depusa la dosar conform art. 28 alin. 1 lit. c, printre cei 44 de creditori mentionati nu apare si creditorul S. C R.C.S. SRL Bistrita, despre care debitorul avea cunostinta cel putin din faptul ca a fost parte in dosarul in care s-a dat ordonanta nr. 5882/2.11.2009, ce i-a fost comunicata si pe care nici nu a atacat-o “.

Referitor la aceasta motivare, apreciază la fel ca o interpretare gresita a actului juridic si ca o aplicare gresita a legii. Debitorul A.I. SRL nu a inscris acest creditor in lista prevazuta de art. 28 din deoarece in evidenta sa contabila nu este inregistrata vreo obligatie de plata catre acest creditor. Referitor la Ordonanta nr. 5882/2.11.2009, judecatorul sindic nu a observat ca aceasta ordonanta este lovita de nulitate. Pentru acest motiv, debitorul nu a luat-o in considerare si nu a atacat-o. Se observa usor ca procedura insolventei s-a deschis la data de 30.10.2009, iar ordonanta in cauza a fost pronuntata la data de 2.11.2009 cu incalcarea prevederilor art. 36 din Legea nr. 85/2006, care prevad ca “de la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare sau masurile de silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale”, precum si a prevederilor art. 243 alin. (1) pct. 5 Cod procedura civila. Prin Incheierea comerciala nr. 352/CC/2009 pronuntata de Tribunalul Bistrita-Nasaud la data de 30.10.2009 in s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa fata de S.C. A.I. SRL Bistrita. În temeiul prevederilor art. 37 din Legea nr. 85/2006 hotararea de deschidere a procedurii a fost comunicata si Judecatoriei Bistrita, pentru ca instantele de judecata sa ia act de deschiderea procedurii insolventei si sa aplice prevederile legale cu privire la eventualele cauze aflate pe rolul instantelor, fapt care insa nu s-a intamplat in acest caz.

În urma verificarii efectuata de administratorul judiciar la debitoarea S.C. A.I. SRL s-a constatat ca la baza acestui litigiu a stat un contract care a avut ca obiect intocmirea de catre A.I. SRL a unui proiect tehnic de executie a unui obiectiv de investitii ce urma sa fie efectuat de catre S.C. R.C.S. SRL prin obtinerea unei finantari nerambursabile. Ca urmare a nefinalizarii documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile, beneficiarul proiectului tehnic a refuzat receptia si plata acestui proiect, utilizand un artificiu tehnic si pentru solicitarea restituirii sumei achitate. Acest aspect, trebuia analizat insa pe fondul cauzei, in situatia respingerii exceptiei tardivitatii, fapt care nu s-a intamplat nici in dosarul privind contestatia formulata.

In drept recurentul invocă prevederile art. 8, art. 12, art. 36, art. 37, art. 61, art. 76 din Legea nr.85/2006, art. 243 alin. (1) pct 5, art. 299, art. 304 si 304 indice 1 Cod procedura civila.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa de recurs reţine următoarele:

Argumentele invocate de catre recurenta creditoare S.C.P. IPURL în sustinerea caii de atac deduse judecatii sunt intemeiate, fiind în concordanţă cu normele de drept incidente si principiilor generale care guverneaza legea insolventei.

Potrivit art. 7 alin. 1 din Legea 85/2006, citarea partilor precum si comunicarea oricarui alt act de procedura se efectueaza prin Buletinul Procedurilor de Insolventa, iar potrivit alin. 3 al aceluiasi articol ,,Prin exceptie de la prevederile alin. (1) se vor realiza, conform Codului de procedura civila, comunicarea actelor de procedura anterioare deschiderii procedurii si notificarea deschiderii procedurii. Pentru creditorii care nu au putut fi identificati in lista prevazuta la art. 28 alin. (1) lit. c), procedura notificarii prevazute la art. 61 va fi considerata indeplinita daca a fost efectuata prin Buletinul procedurilor de insolventa,,.

In conditiile in care reprezentantul legal al debitoarei a predat o lista incompleta a creditorilor, in conformitate cu textul enuntat creditorii care nu se regasesc pe aceasta lista sunt legal notificati prin Buletinul Procedurilor de Insolventa in vederea depunerii declaratiilor de creanta. Prin aceeasi modalitate procedurala a fost comunicat si termenul de declarare a creantelor, respectiv de intocmire si definitivare a tabelului de creante al debitoarei.

In consecinta, in lipsa unei liste complete a creditorilor si a vreunei posibilitati concrete de a afla identitatea celor care nu se regasesc in aceasta lista, notificarea facuta prin B.P.I. este pe deplin temeinica si procedurala. In cazul concret dedus judecatii, notificarea a fost publicata in BPI numarul 5849/7.12.2009, iar termenul limita de declarare a creantelor a fost stabilit pentru data de 28.12.2009 In consecinta, creditorii care nu s-au regasit in lista creditorilor debitoarei, (inclusiv intimata) au avut la indemana un interval de timp suficient de 21 de zile pentru declararea creantelor. Creditoarea recurenta a depus declaratia de creanta doar la data de 13.01.2010, cu depasirea culpabila a acestui termen, mai ales in conditiile in care intimata contestatoare nu a invocat si cu atat mai mult nu a facut dovada faptului ca a aflat despre deschiderea procedurii de insolventa a debitoarei pe alta cale decat din B.P.I.

In mod legal recurentul practician in insolventa sustine ca termenul de declarare a creantelor stabilit prin sentinta de deschidere a procedurii de insolventa nu a fost respectat de catre creditoarea recurenta. Astfel, potrivit art. 103 alin. 1 C.pr.civ., neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în termenul legal atrage decăderea, afară de cazul când legea dispune altfel sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa ei.

Din textele legale mai sus citate, rezulta fără echivoc că atât citarea, cât şi comunicarea actelor de procedură în procedura insolvenţei, se realizează prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, iar în ceea ce priveşte procedura notificării deschiderii procedurii, aceasta se realizează şi potrivit Codului de procedură civilă, astfel cum prevede art. 61 din Legea nr. 85/2006, cu o singură excepţie, aceea în care creditorii nu au putut fi identificaţi in actele contabile predate de catre administratorii statutari ai debitoarei, ipoteză în care, potrivit alin. 3 al art. 7 din legea 85/2006 procedura notificării va fi considerată îndeplinită dacă a fost publicată în Buletinul procedurilor de insolvenţă. În acest sens, a arătat judecătorul sindic, lichidatorul judiciar desemnat în procedura insolvenţei debitoarei, a publicat notificarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă dovada privind îndeplinirea procedurii de publicare, astfel încât, s-a constatat că dispoziţiile legale mai sus citate au fost respectate.

Dispoziţiile art. 7 alin. 3 teza finală nu disting aşa încât textul este pe deplin aplicabil indiferent de modalitatea de deschidere a procedurii: la cererea creditorilor sau la cererea debitoarei, deoarece conform unui principiu unanim admis în dreptul privat, acolo unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie sa distingă.

Mai mult, instanţa de recurs nu apreciază faptul că reaua credinţă a administratorului statutar al debitoarei ar înlătura aplicabilitatea textului enunţat deoarece chiar ipoteza textului are în vedere mai ales reaua credinţă a acestuia. Astfel, în quasitotalitatea situaţiilor în care nu se predă lista creditorilor sau lista predată este incompletă, acest fapt este pe deplin imputabil administratorului statutar al debitoarei (sau administratorilor statutari). Protejarea creditorilor în această situaţie se realizează prin notificarea acestora prin BPI, publicaţie pe care au obligaţia conferită de calitatea de comerciant de a o studia. Sunt lipsite de relevanţă şi aspectele invocate de creditoare legate de existenţa pe rolul unei instanţe din Bistriţa a unei cereri de ordonanţă de plată împotriva debitoarei precum şi a unei cereri de investire cu formulă a respectivei ordonanţe. Faptul că instanţa nu a fost sesizată în vederea suspendării acestei cereri în conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. 1 din Legea 85/2006 nu afectează cu nimic legalitatea notificării creditoarei intimate prin B.P.I.

Faptul că termenul de depunere a cererii de admitere a creanţei este un termen de decădere, rezultă cu evidenţă din dispoziţiile art. 76 din Legea 85/2006, potrivit cărora creditorul care depune cererea de admitere a creanţei peste termenul legal este decăzut din dreptul de a-şi mai realiza creanţa în cadrul procedurii insolvenţei. Rezultă astfel că sancţiunea aplicabilă în ipoteza expusă este decăderea, împrejurare faţă de care dispoziţiile art. 103 C.pr.civ. sunt pe deplin aplicabile. Într-o altfel de interpretare, respectiv cu excluderea incidenţei celor două texte de lege (art. 76 din Legea nr. 85/2006 şi art. 103 C.pr.civ.), orice creditor ar fi îndreptăţit la depunerea unei cereri de admitere a creanţei, pe tot parcursul procedurii şi acesta, împotriva tuturor regulilor şi termenelor reglementate de legea privind procedura insolvenţei tocmai pentru asigurarea unui cadru riguros în vederea accelerării desfăşurării procedurii.

Trimiterile judecătorului sindic la deciziile Curtii Constitutionale sunt neconforme cu continutul acestora. Astfel, prin decizia 1137/2007 s-a decis ca ,,dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sunt contrare art. 24 şi art. 53 din Constituţie, în măsura în care se interpretează că prima comunicare a actelor de procedură către persoanele împotriva cărora se promovează o acţiune în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 85/2006, ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, se realizează numai prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, iar nu şi potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă,,. In consecinta, decizia enuntata nu dispune cu privire la modalitatea de notificare a creditorilor, dispozitivul ei este extreme de clar, lipsit de echivoc si nesusceptibil de interpretare sau de aplicare prin analogie.

Deasemenea, decizia 232/2008 nu aduce nimic relevant cu privire la acest aspect. Prin acesta decizie s-a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1 si 8 din Legea 85/2006, iar in considerentele deciziei se retine ,,.efectuarea citării părţilor, precum şi comunicarea oricăror acte de procedură, a convocărilor şi notificărilor prin Buletinul procedurilor de insolvenţă au în vedere soluţionarea procesului cu celeritate, în absenţa unei atari dispoziţii de lege, procedura insolvenţei, care, de regulă, este o procedură cu caracter colectiv, implicând participarea unui număr mare de creditori ce vin în concurs pentru satisfacerea propriilor creanţe, ar fi cu mult întârziată. Or, această situaţie ar genera o stare de perpetuă incertitudine cât priveşte raporturile juridice stabilite între părţile implicate, persoane fizice sau comercianţi, afectând grav stabilitatea şi securitatea care trebuie să le caracterizeze.,,

Contrar celor reţinute de către judecătorul sindic, calitatea de comerciant a creditoarei o obliga sa urmareasca incasarea creantelor pe care le detine, iar in ipoteza in care un creditor intarzie plata mai mult de 30 de zile de la data scadentei obligatiei de plata cu mai mult de 30 de zile de la data scadentei obligatiei de plata, are sarcina de a incepe demersurile pentru recuperarea creantei, demers care implica in primul rand verificarea solvabilitatii debitoarei si a masurii in care aceasta intelege sa-si onoreze obligatiile de plata fata de toti partenerii comerciali. Acest rezultat se atinge cu usurinta prin accesarea Buletinului Procedurilor de Insolventa care are ca rol principal tinerea unei evidente complete a tuturor comerciantilor care au ajuns in incapacitate de plata si impotriva carora s-a deschis procedura insolventei,,.

Pentru toate aceste considerente, in baza dispoziţiilor art. 304 alin. 1 punctul 9 C.p.c., recursul declarat de catre recurenta S.C.P. IPURL împotriva sentinţei comerciale nr. 617 din 01.06.2010 a Tribunalului Bistriţa Năsăud va fi admis şi sentinţa va fi modificată în sensul că se va respinge contestaţia formulată de creditoarea SC R.C.S. SRL.