Contestaţie titlu şi contestaţie executare Contestaţie la executare


Dosar nr. 2983/204/2010

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1187

Şedinţa publică din data de 12.04.2011

obiect- contestaţie titlu şi contestaţie

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.2983/204/2010, contestatoarea ŞME a formulat în contradictoriu cu intimaţii GL, ŞV, ŞIF, GM, ŞV şi ŞMB contestaţie la titlu privind lămurirea înţelesului şi întinderii titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr.XXX pronunţată de Judecătoria Câmpina în dosarul nr.YYY precum şi contestaţie la executare in sensul anulării formelor de executare din dosarul execuţional nr.ZZZ al BEJ FM Câmpina.

In motivarea contestaţiei contestatoarea a arătat că la data de 31.05.2010 s-a întocmit procesul verbal nr. ZZZ de către BEJ Frîncu Mihai prin care s-a procedat in baza sentinţei civile nr.YYY, definitivă prin neapelare, la punerea în posesie conform dispozitivului hotărârii menţionate, hotărâre care o prejudiciază atât pe aceasta cât şi pe soţul său ŞMB întrucât în masa succesorală reţinută de instanţă ca fiind rămasă la decesul defunctului Ş I, este inclus şi terenul pe care ei l-au dobândit conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. XXX.

Contestatoarea a mai menţionat că terenul care i-a fost atribuit lotului 1, respectiv intimatei GL este in fapt terenul cumpărat de ei cu contract de vânzare-cumpărare întrucât, astfel cum rezultă din cuprinsul acestuia cit şi din planul anexă ,terenul in cauză este situat în pct.”Acasă” existând identitate intre acesta şi terenul din pct.”Acasă” indicat in hotărârea judecătorească, situaţie în care se impune a fi lămurit titlul executoriu în ceea ce priveşte întinderea sa întrucât contractul de vânzare-cumpărare nu a fost avut in vedere la momentul pronunţării încheierii interlocutorii şi ulterior al sentinţei.

S-a mai arătat de către contestatoare că, actele de executare întocmite în dosarul nr. ZZZ , respectiv somaţia nr. ZZZ , procesul verbal de stabilire cheltuieli executare şi procesul verbal de punere in posesie nr. ZZZ urmează a fi anulate întrucât prin întocmirea lor se încalcă dreptul lor de proprietate, fiind in mod direct prejudiciaţi şi vătămaţi întrucât nu se mai respectă actul lor de proprietate.

În drept contestatoarea a invocat art.399 cod proc.civilă, art.400, 401, 402, 404, 4041 cod proc.civilă.

În dovedirea contestaţiei contestatoarea a depus la dosar contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.XXX de fostul NSL Câmpina cu schiţa de plan anexă şi releveul construcţiei .

Prin întâmpinarea depusă la dosar de intimaţii ŞV şi ŞIF au solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, arătând că prin sentinţa civilă nr.XXX pronunţată în dosarul nr. YYY nu s-a adus atingere dreptului de proprietate al contestatoarei , terenul dobândit de aceasta împreună cu soţul său nefiind inclus in masa partajabilă.

În acest sens intimaţii au arătat că intimatul ŞMB , cu ocazia măsurătorilor efectuate in acel dosar, le-a pus la dispoziţie pentru a putea fi înmânată expertului dovada dreptului său de proprietate, astfel că din suprafaţa de teren din pct.”Acasă” a fost exclusă suprafaţa pe care acesta o deţinea împreună cu contestatoarea, obiect al partajului constituind doar diferenţa de teren din acest punct.

La data de 9.07.2010 a formulat întâmpinare şi intimata GL prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, întrucât contestatoarea se află în eroare cu privire la componenţa masei succesorale care rezultă din încheierea interlocutorie pronunţată în cauză şi din schiţele de plan întocmite in dosarul nr. YYY , toate cele trei loturile formate cu ocazia împărţelii judiciare cuprind teren şi în pct.”Acasă” astfel că nu poate exista identitate între terenul partajat şi cel deţinut de contestatoare împreună cu soţul său.

S-a mai arătat de către intimată că , cu ocazia identificării şi măsurării terenurilor ce au format obiectul partajului a fost exclusă suprafaţa înstrăinată anterior către ŞMB, aspect ce rezultă din raportul de expertiză topografică din data de 24.01.2009, iar din compararea schiţei de plan anexă la contractul de vânzare-cumpărare cu schiţele întocmite de expertul desemnat in dosarul de partaj se poate observa că s-au respectat atât forma cât şi dimensiunile terenului ce a făcut obiectul vânzării, astfel cum acesta a fost stăpânit de contestatoare şi de soţul acesteia.

La dosarul cauzei a fost înaintat în copie dosarul de executare nr.ZZZ al BEJ FM.

În cauză a fost efectuată o expertiză topometrică de către expert AF cu participarea din partea contestatoarei a expertului consilier PD a cărui coraport a fost depus la dosar la f.117, faţă de acest coraport expertul AF exprimându-şi punctul de vedere prin expertiza refacere depusă la dosar la filele 148,149.

De asemenea a fost administrată în cauză proba cu înscrisuri.

Totodată s-a ataşat la prezenta cauză dosarul nr. YYY al Judecătoriei Câmpina în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr.XXX.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele:

Prin acţiunea ce a făcut obiectul dosarului nr. YYY al Judecătoriei Câmpina, reclamantă GL (intimată în prezenta cauză) a solicitat în contradictoriu cu pârâţii GL, ŞV, ŞIF, GM, ŞV şi ŞMB,intimaţi în cauza de faţă, partajarea averii succesorale rămase de pe urma autorului lor ŞI iar prin completarea la acţiune şi partajarea averii succesorale rămase de pe urma defunctului ŞDI .

Prin încheierea interlocutorie pronunţată în dosarul de mai sus la data de 12.03.2009 instanţa a admis in parte cererea completată şi modificată şi a constatat deschise succesiunile defuncţilor ŞDI şi ŞI moştenitorii acestora, precum şi masa succesorală rămasă de pe urma defuncţilor.

Cu referire la defunctul ŞI, în masa succesorală rămasă de pe urma acestuia s-a reţinut şi cota de 1/2 din terenul in suprafaţă de 1600 mp în pct.Acasă, precum şi cota de l/2 din terenul in suprafaţă de 1584 mp din pct.La Sondă sau Peste drum, restul cotei de l/2 fiind cota de bun comun a soţiei supravieţuitoare.

Prin sentinţa civilă nr.XXX pronunţată în dosarul nr.YYY, definitiva si irevocabila prin neapelare, s-a dispus partajarea bunurilor succesorale reţinute prin încheierea interlocutorie pronunţată în acest dosar fiindu-i atribuit reclamantei GL, intimată în prezenta cauză, terenul în suprafaţă de 922 mp din pct.Acasă, definit de conturul 25,29,30,31,26 pe schiţa de plan anexă la raportul de expertiză lotizare IN.

În baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă mai sus menţionată intimaţii G L, ŞVşi ŞIF au formulat cerere de executare silită formându-se dosarul de executare nr.ZZZ în care la data de 19.05.2007 a fost încheiat procesul verbal de stabilire cheltuieli executare şi a fost emisă somaţia nr.ZZZ, iar la data de 31.05.2010 a fost întocmit procesul verbal de punere in posesie nr.ZZZ prin care creditorii au fost puşi în posesie asupra terenurilor atribuite prin sentinţa civilă nr.XXX.

Instanţa mai reţine că prin contestaţia ce face obiectul prezentului dosar, contestatoarea Ş ME susţine că, în masa succesorală reţinută de instanţă prin sentinţa civilă nr.XXX este inclus şi terenul pe care l-a dobândit împreună cu soţul său ŞMB ,intimat în prezenta cauză, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.XXX de fostul NSL Câmpina , teren care a fost atribuit prin sentinţa menţionată în lotul intimatei GL(lotul nr.1)

Cu referire la acest aspect expertiza AF efectuată în cauză a concluzionat , în raport de contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.XXX şi de schiţa de plan anexă la aceasta şi în raport de sentinţa civilă nr.XXX şi de expertiza întocmită de expert IN ce a fost omologată în cauză prin această sentinţă precum şi de schiţa de plan anexă la această expertiză, că terenurile din masa de partaj menţionată în sentinţa civilă nr.XXX nu se includ în terenurile din contractul de vânzare-cumpărare autentificat nr.XXX.

În cea ce priveşte susţinerea contestatoarei în sensul că la momentul partajului nu s-a respectat amplasamentul celor două terenuri menţionate în contractele de vanzare cumpărare ale autorilor lor instanţa reţine următoarele:

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.YYY la fostul NSL Câmpina sotii ŞIşi ŞV au dobandit de la numitul SMI un teren in suprafata de 1600 mp.impreuna cu casa de locuit aflata pe acesta situat in vatra com.Provita de Jos iar prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.ZZZ la fostul NSL Câmpina acestia au dobandit de la numita NA un teren in suprafata de 1500 mp. situat de asemenea in vatra com.Provita de Jos.

Ulterior prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.XXX ŞI şi ŞV au vândut lui ŞMB, căsătorit cu ŞME, un teren în suprafaţă de 1100 mp situat în intravilanul com.Proviţa de Sus, învecinat cu drum, prop.ŞI, prop.BI şi rest proprietate ŞI, precum şi un teren în suprafaţă de 400 mp situat in com.Proviţa de Jos, având ca vecini rest proprietate, drum, rest proprietate, râul Proviţa.

Sub acest aspect in expertiza AF s-a menţionat că terenul în suprafaţă de 1500 mp din contractul de vânzare-cumpărare nr. ZZZ este probabil ca formă şi amplasament cel din perimetrul punctelor 1-2-3-4-5-11-12-13-14-15-16-1 precizand ca, intrucat acest contract nu are plan de situaţie anexa identificarea amplasamentului s-a efectuat după vecinătăţile menţionate în acesta.

Totodata s-a precizat ca terenul in suprafaţă de 1600 mp din contractul de vânzare-cumpărare nr. YYY este probabil ca formă şi amplasament cel din perimetrul punctelor 5-6-7-8-9-10-11-5 şi 20-21-29-30-31-32-20-21 deoarece neavand plan de situaţie, identificarea amplasamentului s-a efectuat după vecinătăţile menţionate in acesta.

Expertiza AF a concluzionat că, contractul de vânzare-cumpărare ZZZ a stat la baza contractului de vânzare-cumpărare nr. XXX insa la data întocmirii contractului de vânzare-cumpărare nr. XXX nu s-a mai respectat amplasamentul din contractul de vânzare-cumpărare nr. ZZZ si nici amplasamentul din contractul de vânzare-cumpărare nr.YYY.

Este de remarcat că, deşi soţul contestatoarei, respectiv intimatul ŞMB a fost parte in dosarul nr.YYY, in calitate de moştenitor al defuncţilor ŞDI şi ŞI ,acesta nu a atacat sentinţa civilă nr.XXX pentru a invoca pe calea apelului motivele invocate in prezenta contestatie.

Ori in literatura juridică s-a decis in mod constant că pe calea contestaţiei la executare nu se poate modifica sau anula hotărârea pusă in executare, singurele apărări de fond care pot fi invocate putând fi cele care vizează cauze de stingere a obligaţiei intervenite după rămânerea definitivă a hotărârii.

Totodata s-a statuat ca, pe calea contestatiei la titlu nu se poate combate situatia de fapt retinuta cu ocazia judecarii fondului intrucat pe aceasta cale nu se poate anula, modifica sau completa hotararea a carei interpretare se cere.

De asemenea, s-a decis că, pe calea contestaţiei la executare cu privire la înţelesul şi întinderea dispozitivului hotărârii atacate nu se poate ieşi din limitele litigiului stabilite prin cererea introductivă de instanţă şi să se adauge alte statuări în afara celor cuprinse în hotărârea pronunţată în fond în cauză întrucât astfel s-ar ajunge la încălcarea autorităţii lucrului judecat reieşit din acea hotărâre , ceea ce este inadmisibil întrucât pe această cale nu se poate relua judecata într-o pricină în care s-a pronunţat o hotărâre irevocabilă.

Astfel fiind, instanţa constată că prezenta contestaţie este neîntemeiată, sub ambele capete de cerere, urmând a fi respinsă ca atare.

În baza disp. art.274 cod pr.civilă va obliga contestatoarea să plătească intimatei GL suma de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentand onorariu avocat.