Contract de concesiune a serviciilor: Neplata serviciilor prestate. Constatarea măsurii juridice a contractului. Inaplicabilitatea O.G. nr. 5/2001 Contracte


Prin cererea înregistrata la Tribunalul Teleorman sectia CMASCAF sub nr.1903/87/2011 din 25.03.2011 reclamanta SC”Supercom”SA în contradictoriu cu pârâtii orasul Rosiori de Vede prin Primar, Primaria municipiului Rosiori de Vede prin Primar si Consiliul Local al municipiului Rosiori de Vede a solicitat pronuntarea unei hotarâri prin care sa se dispuna emiterea somatiei de plata pentru suma de 559474,20 lei.

În motivare, reclamanta arata ca între Consiliul Local al municipiului Rosiori de Vede si SC”Supercom”SA s-a încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Rosiori de Vede nr.11188/26.04.2007 având ca obiect exploatarea serviciului public de salubritate din municipiul Rosiori de Vede. Executarea obligatiilor asumate de concesionar(prestator) trebuia sa fie confirmata de concedent Consiliul Local al municipiului Rosiori de Vede .

Reclamanta sustine ca si-a îndeplinit obligatiile de a achita la timp, în fiecare luna, pretul lucrarilor de salubritate executate pentru anul 2008 si anul 2009.

Potrivit art.23 alin.4 din contract concedentul este obligat sa achite în termen de 10 zile de la data emiterii facturii c/v prestatiilor efectuate dar, reclamanta sustine ca acesta nu si-a îmdeplinit obligatia asumata si a creat grave probleme cu privire la plata la timp a salariilor angajatilor precum si achizitionarea la timp a materiilor prime, materialelor, a pieselor de schimb, a combustibililor si lubrifiantilor necesari desfasurarii ritmice a activitatii de salubritate.

Reclamanta arata ca lucrarile de salubritate executate în perioada ianuarie-aprilie 2009 nu au fost achitate pâna în prezent desi prin mai multe notificari a solicitat achitarea sumei restante existente la timpul respectiv, astfel ca suma solicitata este de 488049,11 lei, reprezentând facturi neachitate aferente perioadei ianuarie-aprilie 2009 si penalitati de întârziere acestei perioade, suma de 71425,09 lei.

Reclamanta si-a întemeiat cererea pe dispozitiile O.G. nr.5/2001.

Au fost anexate cererii de chemare în judecata în xerocopie înscrisuri:contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a municipiului Rosiorii de Vede nr.11188/24.10.2007, caiet de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de salubritate a municipiului Rosiorii de Vede, facturi emise în perioada 26.01.2009-30.04.2009 si dobânzi, situatii de plata nr.721/11.09.2008, 29/02.02.2009, 27/02.02.2009, 28/02.02.2009,56/02.03.2009,57/02.03.2009,58/02.03.2009,101/02.04.2009,102/02.04.2009,103/02.04.2009,184/04.05.2009,185/04.05.2009,186/04.05.2009, notificare catre Consiliul Local al municipiului Rosiori de Vede .

La 29.04.2011 este primita a dosar întâmpinare formulata de pârâtii Primaria municipiului Rosiori de Vede prin Primar ,Consiliul Local Rosiori de Vede prin Primar, orasul Rosiorii de Vede-municipiul, prin care invoca exceptiile lipsei capacitatii procesuale de folosinta a Consiliului Local Rosiorii de Vede fata de prevederile art.18 alin.1 din Legea nr.215/2001 si art.5 alin.2 din decretul nr. 31/1954.

Pârâtii invoca exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a Primariei Rosiorii de Vede fata de prevederile art.66 alin.3 si 4 din Legea nr.215/2001 si exceptia autoritatii de lucru judecat pentru suma de 574337,12 lei reprezentând facturi aferente lunilor ianuarie-aprilie 2009.

Pârâtii sustin ca actiunea este si inadmisibila întrucât situatia de fapt este extrem de complexa.

La 03.06.2011 reclamanta precizeaza cadrul procesual si arata ca întelege sa formuleze actiunea împotriva municipiului Rosiorii de Vede prin Primar si nu orasul Rosiorii de Vede si primaria Rosiorii de Vede.

Instanta constata si retine ca între pârâtul Consiliul Local al municipiului Rosiori de Vede prin Primar(concedent) si reclamanta SC”Supercom”SA Bucuresti(concesionar) s-a încheiat contractul de delagare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a municipiului Rosiorii de Vede având ca obiect exploatarea serviciului public de salubrizare în conformitate cu obiectivele expuse în Cap.III-conditii de exploatare a serviciilor publice de salubrizare a municipiului Rosiorii de Vede din Caietul de sarcini, anexa integranta la prezentul contract de concsiune.

Acest contract este semnat de parti concedent fiind atât primarul municipiului Rosirii de Vede cât si Primaria Rosiorii de Vede.

Prin urmare calitatea de parti semnatare ale contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a municipiului Rosiorii de Vede, retine instanta, confera calitate procesuala pasiva acestora iar sub aspectul raportului juridic obligational, partile semnatare ale contractului raspund una fata de cealalta întrucât si-au asumat obligatii prin contractul mai sus mentionat, astfel ca, exceptia lipsei capacitatii procesuale invocata de pârâti este nefondata.

Exceptia autoritatii de lucru judecat nu a fost precizata de catre pârâti si în dovedirea acesteia pârâtii nu au prezentat o alta sentinta civila, somatie de plata, solutionata de instanta care sa poata fi analizata conform art.1201 Cod civil, astfel ca si aceasta exceptie este nefondata si urmeaza a fi respinsa.

Reclamanta precizeaza cererea de chemare în judecata la termenul din 3 iunie 2011 sub aspectul cuantumului pretentiilor în sensul majorarii sumei de la 829055,33 lei plus dobânda aferenta în valoare de 43610 lei la suma de 1010119,95 lei plus dobânda aferenta în valoare de 49756,99 lei.

Din înscrisurile depuse la dosar si contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a municipiului Rosiorii de Vede, prin concesiune, încheiat între parti, instanta retine ca se impun a fi administrate probe de catre instanta de drept comun si nu în cadrul procedurii speciale reglementata de OG nr.5/2001, ca se impune analiza si interpretarea contractului si a înscrisurilor semnate de parti în baza acestuia de catre instanta de drept comun deoarece aprecierea asupra caracterului cert,lichid si exigibil al creantei, al penalitatilor si dobânzii pretinse de catre creditor în conditiile executarii clauzelor contractuale impune administrarea de dovezi privind stadiul executarii lucrarilor si conformitatea facturilor emise.

Fata de considerentele ce preced actiunea privind emiterea somatiei de plata formulata de reclamanta SC”Supercom”SA este nefondata si urmeaza a fi respinsa.