Daune Plăţi


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Nr. 1024

Şedinţa publică de la 06 Aprilie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE C.P.

Grefier M.Z.

Pe rol, fiind solutionarea cauzei civile avand ca obiect acordarea de daune cominatorii formulată de reclamanţii O.G.domiciliat in T, strda P., nr. 1108, judetul Gorj, O.T.domiciliat in T, strada P. nr 1166, judetul Gorj in contradictoriu cu paratii Comisia Locala de Fond Funciar T, U.I.I.in caltate de primar si presendinte al comisiei.

La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamantii, lipsa paratii.

Procedura de citare legal indeplinita.

S-a expus referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza instantei ca prin seviciul registratura al instantei a fost depusa adresa cu nr.3888/6.04.2011 de parata Comisia Locala de Fond Funciar T insotita de inscrisuri respectiv proces verbal incheiat la data de 29.03.2011, proces verbal incheiat la data de 30.03.2011, adresa cu nr. 12242/4.04.2011, proces verbal incheitat la data de 5.04.2011.In continuare reclamantii solicita incuviintarea provbei cu inscrisuri in cadrul careia depun la dosarul cauzei acte de stare civila.

Instanta procedeaza la administrarea probei cu interogatoriul reclamantilor.

Interpelati reclamanti arata ca nu mai au de formulat cereri sau probe de administrat.

Asa fiind instanta constata terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvantul partilor prezente in dezbateri pe fondul cauzei.

Reclamantii solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulat obligarea paratilor la plata catre acestia a sumei de 20 lei cu titlu de daune cominatorii pentru fiecare zi de intarziere pana la executarea sentintei cu nr. 1600/2010.

Instanta retine cauza spre solutionare.

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele.

Prin actiunea inregistrata la aceasta instanta la data de 22.02.2011 reclamantii O.G.si O.T.au chemat in judecata pe paratii Comisia Locala de Fond Funciar T si U.I.I.in calitate de primar si presedinte al acestei comisii, pentru ca in urma probelor ce s evor administra si prin sentinta ce se va pronunta să fie obligati la daune cominatorii pentru fiecare zi de intarzierere pana la data la care se vor conforma dispozitivului sentintei civile cu nr. 1600/19.05.2010 a Judecatoriei Tg Carbunesti.

In motivarea actiunii reclamantii au aratat ca prin sentinta civila 1600/2010 s-a dispus obligarea intimatilor la elibererarea unui titlul de proprietate in favoarea autoarei O.I.in calitate de mostenitoare a defunctului O.V.pentru suprafata de 3,18 ha terenuri situate pe raza localitatii T, suprafata cu care autoarea O.I.a fost validata prin HCJ cu nr. …/1991.

De la data ramanerii definitive a sentintei si pana in prezent arata reclamantii ca a trecut o perioada mare de timp si pentru ca au formulat mai multe cereri de a se proceda la eliberarea unui titlu de proprietate si paratii refuza nejustificat acest lucru li se impune prezenta cerere.

In drept actiunea a fost intemeiata pe disp. legilor fondului funciar.

In dovedirea actiunii au depus reclamantii sentinta civila cu nr. 1600/2010.

La solicitarea instantei parata Comisia Locala de Fond Funciar T a mentionat ca nu a fost emis titlu de proprietate in favoarea numitei O.I., intrucat nu s-a realizat punerea in posesie deoarece mostenitorii defunctei O.I.nu au putut participa la lucrarile comisiei de punere in posesie, astfel comsia locala nu are nici o culpa intrucat reclamantii nu s-au prezentat la lucrarile efectuate in vederea punerii in posesie. A depus parata in aceste sens procese verbale incheiate cu ocazia lucrarilor efectuate de catre comisie.

Analizand intreg materialul probator administrat in cauza coroborat cu dispozitiile speciale ce reglementeaza materia fondului funciar instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila cu nr. 1600/19.05.2010 pronuntata de Judecatoria Tg Carbunesti in dosar cu nr. 282/317/2010 a fost admisa in parte actiunea civila pentru constatate nulitate absoluta si obligatie de a face formulata de primarul U.I.I.in contradictoriu cu paratii O. T., P.C., R. M., B. I., B. O., M. C., S. O., P. E. G., Comisia Locala de Fond Funciar T si Comisia Judetean Gorj, a fost constatata nulitatea absoluta a titlului de proprietate cu nr. 13501518/2003 si a procesului verbal de punere in posesie si s-a dispus eliberarea unui nou titlu de proprietate in favoarea numitei O.I.in calitate de mostenitoare a defunctului O. Vasile, a fost respinsa cererea privind acordarea cheltuielilor de judecata.

A retinut instanta in considerentele sentintei civile ca numai O.I.a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate in calitate de mostenitoare a defunctului O.V.astfel ca titlul de proprietate nu a fost emis conform actelor premergatoare, intrucat la data validarii numita O.I. era in viata, caz în care titlul de proprietate se emite pe numele solicitantului.

Intrucat pana la aceasta data sustin reclamantii nu a fost eliberat titlul de proprietate in acord cu prevederioe sentintei civile, solicita pe calea prezentei actiuni obligarea primarului si a Comisiei Locale la plata daunelor cominatorii.

Potrivit art 64 din legea 18/1991 in cazul in care comisia locala refuza inmanarea titlului de proprietate emis de catre Comisia Judeteana sau punerea efectiva in posesie, persoana nemultumita poate face plangere la instanta in a carei raza teritoriala este situat terenul.Daca instanta admite plangerea primarul va fi obligat sa execute de indata inmanarea titlului de proprietate sau dupa caz punerea in posesie efectiva sub sanctiunea condamnarii la daune cominatorii pentru fecare zi de intarziere anume stabilite de catre instanta.

Deci obiect al plangerii îl reprezenta refuzul comisiei locale de a inmana titlul de proprietate emis de comisia judeteana. Pentru existenta acestui caz trebuie ca in speta sa existe un titlu de proprietate emis de catre comisia judeteana si comisia locala sa refuze inmanarea acestuia. In speta aceasta conditie nu este indeplinita intrucat emiterea noului titlu de proprietate trebuia sa o faca Comisia Judeteana Gorj si pana in prezent aceasta comisie nu a emis titlul de proprietate pentru ca acesta sa fie inmant de catre comisia locala reclamantilor.

In ceea ce priveste cea de –a doua conditie refuzul comisiei locale de a realiza punerea in posesie, acesta nu este indeplinita in speta deoarece, prevederile sentintei civile sunt clare, in sensul ca titlul de proprietate deja emis si procesul verbal de punere in posesie au fost constatate nule numai in ceea ce priveste persoana indreptatita nu si amplasamentul terenului pentru care deja se emisese titlul de proprietate astfel incat nu mai este necesar a se realiza o noua punere in posesie.

Acesta stare de fapt rezulta clar din considerentele sentintei civile cu nr. 1600/2010 fila 4.

Pntru considerentele mai sus expuse instanta apreciaza ca in speta nu sunt indeplinite disp. art 64 c.pr.civ astfel incat instanta va respinge ca neintemeiata cererea formulata de catre reclamanti.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Rspinge actiunea formulata de reclamantii O.G.domiciliat in T, strada P., nr. 1108, judetul Gorj, O.T.domiciliat in T, strada P. nr 1166, judetul Gorj in contradictoriu cu paratii Comisia Locala de Fond Funciar T, U.I.I.in caltate de primar si presendinte al comisiei.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi 6.04.2011.

Preşedinte,

C.P.

Grefier,

M.Z.

C.P. 29.04.2011/6 ex