Daune Prejudicii, daune


Asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 23.03.2010, sub nr. de mai sus reclamanţii B A, B S A, S E în contradictoriu cu pârâta REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA a solicitat obligarea pârâtei: la plata sumei de 10.000.000 RON cu titlu de beneficiu realizat la data de la 25.08.2008 până la punerea în posesie, din activitatea de exploatare de masă lemnoasă de pe suprafaţa de 9323 Ha şi 8108 mp., terenuri cu vegetaţie forestieră pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate: la suma de 1.000.000 lei cu titlu de cheltuieli de reîmpădurire a suprafeţelor neregerate aferente suprafeţei de 9323 Ha şi 8108 mp., terenuri cu vegetaţie forestieră pentru care s-a fost reconstituit dreptul de proprietate;, precum şi la plata cheltuielilor de judecată de câtre pârâtă.

În motivare, reclamantul a arătat că prin Sentinţa civilă nr. 764/28.06.2007, pronunţată de Judecătoria Reghin, în dosarul nr. 1726/2006, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 368/28.05.2008, pronunţată de către Tribunlul Mureş, în dosarul nr. 18/289/2006, s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 9323 Ha şi 8108 mp., terenuri cu vegetaţie forestieră, în favoarea reclamanţilor, precum şi restituirea terenurilor descrise pe vechile amplasamente , situate pe raza comunelor Răstolniţa, Lunca Bradului şi Stânceni.

De asemenea, a mai arătat că suprafaţa de terenuri cu vegetaţie forestieră asupra căruia s-a reconstituit dreptul de proprietate este identificată în evidenţele de CF, după cum urmează: CF nr. 1267 Stânceni- nr. top. 1129/6, , CF nr. 240 Stânceni, – nr. top. 1920,1921,1922,1523, CF nr. 817 Stânceni – nr. top. 1516/1/1, 1128/1/17, 1516/3, 1128/1/12, CG nr. 815 Stânceni – nr. top. 284/2/2, 1128/18/2/2, CF nr. 1586 Stânceni – nr. top. 2366/2, CF nr. 997 Lunca Bradului – nr. top. 819/b/2, 823/2, 831/2, 828/3, 830/3, 844/3, 849/3, 851/3, 857/14/3, 869/3, 862, 868 ,870 ,871, 872, 874/a, 875, 876, 877, 878, 873, 874, 880, 892, 893/2, 894, 898, 895/1, 896, 897, 900, 903/1, 913, 914/1, 916, 879/2, 883/2, 884/1/2, 884/2/2, 885/2, 886/2, 887/2, 888/2, 888/2/2, 0679683, 922/1, 923/3/1, 893/1/1, 893/1/2, 899/1, 899/2, 904/2-908/2, 901/1-902/1, 904/1-908/1, 913/1, 917/1-921/1, 917/2-921/2, 890/2/1, 891/2/1, 890/2/2, 891/2/2, 923/1/1, 923/2/1, 923/1/2, 923/2/2,924/1/1/1,924/1/1/2, CF nr. 90 Lunca Bradului – nr. top. 684, 685/1, 685/2, 685/3, 686/1, 686/2, 695, 696, 697, 698-704, 713/1, 879/1, 883/1, 884/1/1, 884/2/1, 885/1, 886/1, 887/1, 888/1/1, 888/2/1, 890/2/1, 890/1, 891/1, CF nr. 123 Lunca Bradului – nr. top. 688, 687, 687/a, 690/1, 689, 689/a, 690/3/2, 691/1, 694/2, 882/2, CF nr. 998 Lunca Bradului – nr. top. 16/2/2, 20, 10, 11/1, 11/2, 13, 14, 18, CF nr. 851 Lunca Bradului- nr. top. 960/33,960/33/4, CF nr. 648 Lunca Bradului – nr. top. 923/4, CF nr. 56 Răstolniţa – nr. top. 450-470/4, (A+3), 536/1-537/13 (A+4), 537/14/1-547/6/1 (A+5), CF nr. 231 Răstolniţa – nr. top. 537/11/2-544/8/2, 540/10 (A+1), CF nr. 210 Răstolniţa – nr. top. 306, 341, 383/3, 526, 527, 530, 531, 532, 535, CF nr. 189 Răstolniţa – nr. top. 388-398, 400-405, 409, 411, 413-415, 399/2, 399/4, 416, 419, 420, 421, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, CF nr. 297 Filea – nr. top. 1277, 1278.

Pârâta a formulat întâmpinare la cererea de chemare în judecată promovată de reclamante, prin care solicită respingerea cererii , în principal ca prematur introdusă, iar în subsidiar ca netemeinică şi nefondată cu cheltuieli de judecată.

În motivare pârâta a invocat pe cale de excepţie: necompetenţa materială şi teritorială a Judecătoriei Tg. Mureş şi a solicitat declinarea competenţei materiale a cauzei în favoare Tribunalului Mureş, Secţia Civilă; excepţia netimbrării acţiunii la valoare potrivit art. 1 şi 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru; excepţia prematurităţii introducerii cererii solicitând admiterea ei în sensul în care suprafeţele pentru care reclamantele solicită beneficiu nu au fost validate în temeiul art. 40, Legea nr. 1/2000, astfel că obligarea acestora la plata sumelor de 10.000.000 lei şi respectiv 1.000.000 lei este prematură.

În probaţiune, reclamantele B A, B S A şi S E, au solicitat efectuarea unei expertize tehnice de către un inginer specialist în silvicultură cu următoarele obiective: stabilirea beneficiului realizat , după deducerea cheltuielilor de exploatare şi contravaloarea cheltuielilor de împădurire a suprafeţelor de neregerate pentru suprafeţe de 9323 Ha şi 8108 mp., terenuri forestiere situate pe raza Ocoalelor silvice Răstolniţa şi Lunca bradului , jud. Mureş pe perioada 25.05.2008 şi până în prezent. (f.41).

Prin răspunsul la întâmpinare, formulat de reclamantele B A B S A şi S E s-a solicitat respingerea excepţiilor invocate astfel:

1. cu privire la excepţia necompentenţei materiale a Judecătoriei Tg. Mureş invocată de pârâtă au solicitat respingerea excepţiei de necompentenţei materiale invocată de pârâtă, considerând că în temeiul dispoziţiilor art. 2 lit.b C.pr.civ., Judecătoria Tg. Mureş este competentă a judeca cauza în fond;

2. cu privire la excepţia necompentenţei teritoriale a Judecătoriei Tg. Mureş invocată de pârâtă au solicitat respingerea excepţiei invocată de pârâtă;

3. cu privire la excepţia prematurităţii introducerii cererii invocată de pârâtă au solicitat respingerea excepţiei ca nefondată.

La data de 07.09.2010, au fost depuse la dosar o precizare la întâmpinare în raport cu cererea de chemare în judecată, pârâta solicitând respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti s-a administrat proba cu următoarele înscrisuri: Sentinţa civilă nr. 764/28.06.2007, pronunţată de Judecătoria Reghin, în dosarul nr. 1726/2006 (f.4-10), Minuta Deciziei civile nr. 368/28.05.2008, pronunţată de Tribunalul Mureş, în dosarul nr. 18/289/2006 (f.11).

La termenul din 19.10.2010, instanţa a pus în discuţie excepţia prematurităţii formulării acţiunii.

Analizând actele dosarului, asupra excepţiei invocate de către pârâtă, se reţin următoarele:

Prin acţiunea ce face obiectul prezentei cauze reclamantele solicită obligarea pârâtei la plata unor sume reprezentând beneficiul realizat de către aceasta din exploatarea de masă lemnoasă, cheltuieli de reîmpădurire a suprafeţelor neregenerate, precum şi cheltuieli de judecată.

Prezenta acţiune este formulată în baza prevederilor art. 40 din Legea nr. 1/2000, potrivit cu care “pentru suprafeţele de pe care s-a exploatat masă lemnoasă în perioada dintre validarea cererilor de retrocedare şi punerea în posesie a proprietarilor, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva va acorda acestora beneficiul realizat, după deducerea cheltuielilor de exploatare, şi va suporta cheltuielile de împădurire a suprafeţelor neregenerate”

Instanţa reţine faptul că prin sentinţa civilă nr. 764/28.06.2007 a fost obligată pârâta Comisia Judeţeană de Fond Funciar Mureş la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşuni şi fânaţe, în suprafaţă totală de 9323 ha şi 8108 mp. Sentinţa a rămas definitivă şi irevocabilă prin decizia nr. 368/28.05.2008.

Conform susţinerilor părţilor şi probelor administrate în cauză, instanţa reţine faptul că până în prezent reclamantelor nu le-a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor mai sus descrise. În acelaşi timp, pe rolul Judecătoriei Reghin se află dosarul nr. 6839/320/2008, având ca obiect aplicare amendă civilă, între reclamantele din prezenta cauză şi Comisia Judeţeană pentru Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, dosar la care a fost acvirat prezentul dosar, fiind respinsă excepţia de conexitate dintre cele 2 dosare.

Raportând prezenta acţiune la starea de fapt prezentată, instanţa constată faptul că sumele solicitate în temeiul art. 40 din Legea nr. 1/2000 ar putea fi calculate pentru beneficiul realizat între data validării cererilor de retrocedare şi data punerii în posesie a proprietarilor. Ori, în prezenta cauză, instanţa constată faptul că prin sentinţa civilă nr. 764/28.06.2008, rămasă definitivă şi irevocabilă, nu s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate, ci a fost obligată pârâta la această reconstituire.

Faptul că pentru o lungă perioadă de timp Comisia judeţeană nu a procedat la punerea în a unei hotărâri judecătoreşti excede obiectului prezentului litigiu şi urmează a fi soluţionată într-un alt dosar aflat pe rolul Judecătoriei Reghin, respectiv dosarul nr. 6839/320/2008.

Cu referire strictă la prezenta cauză, instanţa constată faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de textul de lege mai sus citat. Astfel, terenurile în cauză nu au fost restituite în natură foştilor în condiţiile prevăzute de sentinţa nr. 764/2007. Ca urmare, pârâta din prezenta cauză, în calitatea sa de administrator al fondului silvic, exploatează în mod legal terenurile în cauză, până la data validării cererii de retrocedare.

De altfel, instanţa constată că prin sentinţa în baza căreia ar urma să fie reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor nu s-a stabilit nici un fel de obligaţie în sarcina pârâtei din prezenta cauză, aceasta neavând calitatea de parte în acea cauză.

Ca urmare a celor prezentate, instanţa reţine faptul că cererea de acordare de despăgubiri cu titlu de beneficiu realizat şi cheltuieli de reîmpădurire poate fi formulată doar pentru perioada cuprinsă între validarea cererii de retrocedare şi data punerii în posesie. Ca urmare, la momentul analizării excepţiei prematurităţii, instanţa constată faptul că aceasta este întemeiată, în condiţiile în care până la acest moment nu a fost reconstituit în mod legal dreptul de proprietate în favoarea reclamantelor.

În susţinerea aceleiaşi concluzii, instanţa va constatata şi faptul că daunele provocate de întârzierea în reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea reclamantelor urmează a fi cuantificate şi dispuse în dosarul ce se află în prezent pe rolul Judecătoriei Reghin, sub nr. 6839/320/2008, astfel încât reclamantele nu sunt în măsură a solicita, în paralel, înainte de validarea dreptului lor de proprietate, o a doua despăgubire pentru beneficiul realizat în perioada dintre pronunţarea instanţei prin sentinţa civilă nr. 764/2007, rămasă irevocabilă la 28.05.2008, şi până la punerea efectivă în posesie.

Pentru considerentele mai sus prezentate, instanţa urmează a admite excepţia prematurităţii formulării prezentei acţiuni.

Raportat la soluţia pronunţată, instanţa constată că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.