Despăgubiri pentru lipsă de folosinţă Fondul funciar


Admite in parte cererea formulata de reclamanţii MAŞ si MBIE cu domiciliul ales la Cab Av BM, in contradictoriu cu C.C. R. de aplicare a Legii 18/1991, C.J.I. pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, A.D.S., si obliga paratele in solidar sa le plateasca reclamantilor suma de 131700 lei cu titlu de daune materiale.

Respinge cererea reclamantilor formulata in contradictoriu cu parata SC A.SA Tg Frumos.

Obliga paratele C.C. R. de aplicare a Legii 18/1991, C.J.I. pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor si A.D.S. sa le plătească reclamanţilor suma de 6152 lei reprezentând cheltuieli de judecata. »

Pentru a se dispune astfel, s-au reţinut următoarele:

Prin cererea adresata Judecatoriei Pascani si inregistrata sub nr 1834/866/2009 reclamanţii MAŞ si MBIE au chemat in judecata pe paratii C.C. R. de aplicare a Legii 18/1991, C.J.I. pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, A.D.S. si SC A. SA solicitând sa se dispună.

-obligarea paratilor in solidar la plata despăgubirilor materiale echivalente lipsei de folosinţa a suprafetei de 50 ha teren agricol pentru perioada 2.08.2006- 12.05.2009

-obligarea paratilor in solidar la plata despăgubirilor morale in cuantum de 10000 lei pentru suferinţele cauzate prin nerecunoaşterea si nerespectarea drepturilor cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate si tergiversarea îndeplinirii obligaţiilor stabilite prin lege si hotărâri judecătoreşti in sarcina partilor

– obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata

In motivarea cererii arata reclamanţii ca prin sent civ nr 2505 din 13.11.2003 pron de Judecatoria Pascani li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafetei de 50 ha teren arabil situat pe raza mun Pascani iar prin sent civ nr 449 din 17.03.2005 pron de Judecatoria Pascani a fost obligata Comisia Judeteana Iasi de aplicare a Legii 18/1991 sa le restituie in natura suprafata de 50 ha teren.

Arata reclamanţii ca paratele prin neîndeplinirea individuala a obligatiilor lor legale cat si prin necorelarea activităţilor lor comune au reusit sa tergiverseze timp de mai bine de 4 ani restituirea in natura a terenului încălcându-le dreptul de proprietate. Mai arata reclamanţii ca prin necomasarea de către ADS a terenurilor de pe raza mun Pascani si neefectuarea demersurilor necesare pentru identificarea si punerea la dispoziţia comisiilor a suprafeţei de 50 ha teren agricol, comisiile la rândul lor nu au putut sa si îndeplinească obligaţiile referitoare la punerea in posesie si emiterea titlului de proprietate. Mai arata reclamanţii ca in acelaşi timp după momentul in care Comisia Judeţeana a emis intr-un târziu Hotărârea de reconstituire a dreptului de proprietate in natura pentru suprafaţa de 50 ha teren agricol( Hot nr. 2341/2.08.2006) după aproape un an si jumătate de la obligarea acesteia prin hotărâre judecătoreasca , aceasta hotărâre neputând fi pusa in legal deoarece ADS a întârziat încheierea protocolului de delimitare cu SC A. SA si Comisia Comunala R., prin aceasta întârziere nejustificata ADS împiedicând practic Comisia Comunala R. sa efectueze punerea in posesie iar Comisia Judeţeana sa emită titlu de proprietate. Arata de asemenea reclamanţii ca prin neîndeplinirea obligaţiilor legale si prin întârzierea reconstituirii dreptului de proprietate si punerii in posesie paratele i au privat de folosinţa suprafeţei de 50 ha teren la care aveau dreptul. Mai arata reclamanţii ca si in prezent sunt privaţi de folosinţa terenului deşi titlul de proprietate a fost emisa la data de 11.02.2009 punerea in posesie neavând loc. Arata de asemenea reclamanţii ca si in prezent ca si in trecut parata SC A. SA este cea care foloseşte terenul proprietatea lor chiar daca cunoştea faptul ca acest teren le aparţine.

Reclamanţii au precizat ca in ceea ce priveşte răspunderea solidara a pârâţilor aceasta se datorează conlucrării deficitare dintre parati , activitatea fiecărui parat depinzând într-o oarecare măsura de activitatea celorlalţi parati. Referitor la despăgubirile morale solicitate arata reclamantii ca acestea sunt îndreptăţite raportat la situaţia in care au fost puşi de a lungul anilor de parati, fiind nevoiţi sa apeleze de 3 ori la coerciţia instanţelor pentru a determina paratii sa si execute obligaţiile legale, fiind ignoraţi in nenumărate rânduri in solicitările lor.

In drept au fost invocate dis part 998,999 cod civ. Legea nr 268/2001, HG 890/2005.

La cerere s-au ataşat înscrisuri: sent civ nr 1189/17.05.2007 pron de Judecatoria Pascani, sent civ nr 449/17.03.2005 pron de Judecatoria Pascani , Hotatarea nr 2341/2.08.2006 emisa de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupta terenurilor, protocol de delimitare nr 1643/31.01.2007, TP nr 310025/11.02.2009, protocol de predare preluare a terenurilor cu destinatie agricola din domeniul privat al statului nr 15766/6.10.2008, proces vebal de delimitare incheiat la data de 10.06.2008, adrese nr 1660/12.02.2007, 4132/24.06.2008, 1681/19.02.2007 emise de ADS Iasi, adrese nr 2097/8.02.2007 si 3359/25.06.2008 emise de Consiliul Local al Com R., Jud Iasi, adresa nr 1931/28.05.2008 emisa de Institutia Prefectului Judetului Iasi .

Comisia Locala de fond funciar a Com R., Jud Iasi a depus intampinare prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiata a cererii formulata de reclamanţi. Arata parata ca neavând personalitate juridica si nici patrimoniu propriu nu pot fi dispuse masuri cu caracter patrimonial in sarcina sa.

-prin Hotărârea nr 2341/2.08.2006 emisa de Comisia Judeteana Iasi de fond funciar s a admis cererea reclamanţilor in sensul radierii acestora din anexa nr 38 a mun Pascani cu suprafata de 50 ha teren si inscriererea acestora in anexa nr 30 din Hotararea Guvernului Romaniei nr 890/2005 a comunei R., Jud Iasi cu aceiasi suprafata teren aflata in administrarea ADS si concesionat la acea data de SC A. SA Tg Frumos si OCPI.

-prin adresa nr 12110/3.07.2006 Comisia Judeteana de fond funciar a facut cunoscut reclamanţilor oferta de amplasament a celor 50 ha aceasta fiind identificata in T8, T 9, T 20 totalizând 51,16 ha si T 106, T 130, T 132 totalizand 240 ha suprafeţe aflate pe raza Com Ruginoasa, Jud Iasi administrate de ADS si concesionate de SC A.SA Tg Frumos

– prin cererea nr 3731/6.07.2006 adresata preşedintelui Comisiei Judetene Iasi de fond funciar reclamanţii au facut cunoscut faptul ca de comun acord cu specialiştii din cadrul ADS Iasi au acceptat sa fie pusi in posesie pe terenul cu amplasamentul cadastral T5- A48 si T2-A 10.

-Prin cererea nr 5170/28.09.2006 adresata preşedintelui Comisiei Judetene Iasi de fond funciar reclamanţii au solicitat sa fie puşi in posesie pe amplasamentul cadastral identificat in T8- a 75 teren pe raza Com R. administrat de ADS si concesionat de SC A. SA motivat de faptul ca amplasamentul T5- A48 si T2- A10 pe care acceptase iniţial sa fie pusi in posesie nu este menţionat in cuprinsul Hotărârii Comisiei Judeţene Iasi de fond funciar nr 2341/ 2.08.2006.

-ADS Iasi a trimis Comisiei locale de fond funciar Ruginoasa Protocolul de delimitare nr 1643/31.01.2007 semnat de reprezentantul ADS si directorul SC A. SA fara a purta viza Oficiului de si publicitate imobiliara Iasi si a Comisiei Judetene de fond funciar Iasi , cu scopul de a fi semnat de catre presedintele Comisiei locale de fond funciar R. privind acceptarea suprafeţei de 50 ha pe care urma sa fie puşi in posesie reclamanţii potrivit Hotararii nr 2341/ 2.08.2006 după primirea predarea efectiva a acestei suprafeţe de catre ADS Bucuresti pe baza de proces verbal.

-La protocolul de delimitare nr 1643/31.01.2007era anexata fisa cadastrala referitoare la suprafata de 50 ha ca fiind identificata in T8 A 75 clasa de fertilitate II in suprafata de 37,12 ha si in T8, A 75 clasa III de fertilitate in suprafata de 12,84 ha.

-Din evidentele Comisiei locale de fond funciar R. rezulta ca in T8 A 75 marcata in schiţa anexa la protocol totalizând 73 ha, SC A. SA deţine efectiv in fizic numai 32 ha si ca pentru suprafaţa de teren diferenţa exista emisa 31 titluri de proprietate pentru suprafaţa de 26,09 ha iar alta suprafaţa de 16,62 ha este deţinuta de alţi 24 cetăţeni din Com R., Jud Iasi înscrişi in planul parcelar motiv pentru care protocolul de delimitare nu a fost semnat de către preşedintele Comisiei locale de fond funciar R. fiind trimis la ADS Iasi cu adresa nr 2097/8 02 2007.

-La data de 30.03.2007 cu adresa nr 2669 urmare a petiţiei reclamanţilor a fost înaintata Instituţiei Prefectului Jud Iasi tabelele cu personale carora li s-a emis titluri de proprietate si T 8 A 75 si care detin terenuri potrivit planurilor cadastrale si pe vechiul amplasament in aceiasi tarla.

-Dispersarea in teren a suprafeţelor înscrise in titlurile de proprietate a constituit imposibilitatea obiectiva ca amplasamentul marcat in schiţa anexa la protocol sa fie atribuit reclamanţilor mai înainte de clarificarea in justiţie a legalităţii emiterii titlurilor de proprietate din perioada 1993-2003.

-Prin cererea de chemare in judecata înregistrata la Judecătoria Paşcani sub nr 1407/866/2007 reclamanţii au solicitat obligarea Comisiei comunale de fond funciar R. sa i puna in poseie pe suprafata de 50 ha potrivit disp hota comisiei judetene Iasi prin sent civ nr 1189 din 17.05.2007 pron de Judecatoria Pascani fiind admisa cererea reclamantilor.

-Prin adresa nr 3914/18.07.2007 consiliul local R. a facut cunoscut Institutiei Prefectului Iasi imposibilitatea obiectiva de moment privind punerea inposesie a reclamantilor pe suprafata de 50 ha teren in contextul relatiilor solicitate de catre Autoritatea pentru Restituirea Proprietatii solicitand cu aceasta ocazie sprijinul Comisiei Judetene Iasi de fond funciar.

– Prin adresa nr 5674 din 5.10.2007 Comisia locala de fond funciar R. a solicitat Comisiei Judetene Iasi sa intervina pe langa ADS pentru a fi identificate si puse la dispozitie pe baza de protocol suprafata de 50 ha teren pe un amplasament liber, bine deliitat topometric pe raza Com Ruginoasa din cel administrat de ADS si concesionat de ctare SC A. SA pe care sa fie pusi in posesie reclamantii.

– La data de 13.06.2008 ADS Iasi a comunicat Comisiei locale de fond funciar R. procesul verbal de delimitare a suprafetei de 50 ha potrivit hot Comisiei Judetene 2341 din 2.06.2006 a Comisiei Judetene Iasi suprafata aflata in administarea SC A. cu amplasamentul cadastral T 12 A 139/150, acest act fiind inregistrat in evidenta sub nr 3192 din 13.06.2008.

– In cursul luii octombrie 2008 la Comisia locala de fond funciar R. s a primit de la ADS Bucuresti protocolul de predare preluare a terenurilor cu destinatie agricola din domeniulprivat al statului cu nr 15766 din 6.10.2008 prin care s-a predat efectiv suprafata de 50 ha.

-Comisia locala de fond funciar dupa primrea protocolului e predare preluare a terenurilor nr 15766 din 6.10.2008 a intocmit documentatia necesara emiterii titlului e proprietate pe numele reclamantilor respectiv adeverinta tip nr 1/27.10.2008, schita proprietatii reclamantilor, schita amplasamentului cadastral respectiv procesul verbal de punere in posesie a reclamantilor din data de 27.10.2008.

– la data de 3.11.2008 cu adresa nr 7342 Comisia locala de fond funciar a inaintat OCPI Iasi documentatia necesara intocmirii titlului de proprietate privind pe reclamanti, documentatie primta si inregistrata la nr 2141/4.11.2008.

-Ulterior a fost intocmit TP nr 310025/11.02.2009 pe numele reclamantilor si a numitei B.N.I.E. in calitate de mostenitori ai defunctei M.V. care au primit in proprietate suprafata de 50 ha teren pe teritoriul Com. R. cu amplasamentul extravilan T 12 A139/160, TP fiind primit pe baa de semnatura la data de 17.02.2009 de persoana desemnata de reclamanti T.I..

Arata parata ca de la data primirii efective a suprafetei e 50 ha prin protocolul înregistrat la ADS Bucuresti la nr 15766 din 6.10.2008 si pana la data punerii efective in posesie a reclamanţilor respectiv 27.10.2008 cat si pana la data depunerii documentaţiei necesare întocmirii TP la OCPI Iasi si anume 4.11.2008 a trecut o perioada scurta de timp ce circa 15 zile.

Arata de asemenea parata ca despăgubirile solicitate de reclamanţi sunt total nejustificate deoarece a acţionat conform prevederilor legale in materia fondului funciar , punerea in posesie a reclamanţilor pe suprafeţe de teren pentru care erau emise titluri de proprietate fiind ilegala.

Mai arata parata ca susţinerea reclamanţilor ca si in prezent sunt privaţi de folosirea proprietatii lor cu toate ca li s a emis titlu de proprietate dar ca nu au fost puşi in posesie nu subzista motivat de faptul ca prin procesul verbal din 27 10 2008 semnat de către împuternicitul lor T.I. s-a făcut punerea in posesie efectiva puţin probabila fiind necunoaşterea existentei acestui document de către reclamanţi.

Parata Agenţia Domeniilor Statului a depus întâmpinare. A invocat parata excepţia lipsei calităţii procesuale pasive potrivit disp Legii 268/2001 neintrând in atribuţiile sale punerea in posesie a reclamanţilor pe suprafeţele de teren menţionate sau reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de teren respectiva aceasta obligaţie revenind Comisiei Judeţene de fond funciar la propunerea si pe baza documentaţiei înaintata de Comisia locala de fond funciar.

Pe fondul cauzei arata parata ca reclamanţii au fost validaţi de Comisia Judeţeana de fond funciar prin hotărârea nr 2341/2.08.2006 fiind înscrişi in anexa 30, in baza acestei hotărâri fiind încheiat procesul verbal de delimitare 3192/13.06.2008. Mai arata parata ca, Comisia Judeţeana de fond funciar prin adresa 20983/ 9.09.2008 a solicitat ADS predarea suprafeţei de 50 ha teren, in urma solicitării primite la data de 9.09.2008 ADS a predat catre Comisia locala de fond funciar R. suprafata de 50 ha prin protocolul de predare preluare nr 15766/6.10.2008 .

Arata parata ca in ceea ce priveşte hotararile judecatoresti definitive si irevocabile invocate de reclamanti, in dosarul nr 1407/866/2007 s-a constatat lipsa calitatii procesuale pasive a ADS iar in dosarul nr 2565/2004 ADS nu a avut calitatea de parata.

Parata a precizat ca nu se poate retine in sarcina sa vreo culpa atata timp cat a predat prin protocolul de predare preluare nr 15766/6.10.2008 catre Comisia locala de fond funciar R. suprafata de 50 ha teren in vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor si punerii in posesie a reclamantilor. De asemenea arata parata ca avand in vedere ca era obligatia Comisiei Judetene Iasi de a initia demersurile necesare in vederea predarii unei suprafete de teren catre Comisia locala de fond funciar R. in vedere reconstituirii dreptului de proprietate catre cei indreptatiti, obligatie neindeplinita in timp util de catre aceasta , cererea reclamantilor este neintemeiata.

In drept au fost invocate disp Legii 268/2001, HG 626/2001 si art 115 cod proc civ.

Comisia Judeteana de fond funciar Iasi a depus intampinare. Para a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive motivat de faptul ca si a indeplinit obligatiile legale cu privire la recunoasterea dreptului reclamantilor.

Arata parata ca prin hotararea nr 2341/2006 a comisiei judetene s a stabilit amplasamentul cu acordul reclamantilor din perimetrul SC A. SA , pe raza Com R., Jud Iasi. De asemenea se mai arata ca prin adresele nr 5782/2006, 1462/2007 si 5090/2007 comisia judeteana a solicitat ADS Iasi predarea terenului catre comisia locala R. în vederea potrivit art 3 din Legea 268/2001. Mai arata parata ca din corespondenta avuta cu ADS rezulta ca tergiversarea finalizarii reconstituirii dreptului de proprietate nu este cauzata de Comisia Judeteana de fiind funciar Iasi.

Parata SC A. SA a depus intampinare prin care a invocat lipsa calitatii procesuale pasive. Arata parata ca prin contractul de concesiune nr 21/28.03.2002 SC A. SA are concesionat teren de – la ADS Bucuresti pentru care plăteşte o redeventa neavand in proprietate nici o suprafata de teren ci doar in folosinta. . Mai arata parata ca o data cu semnarea protocolului de predare primire a terenurilor cu destinatie agricola din domeniul privat al statului nr 15766/6.10.2008 SC A. SA a incetat orice act de folosinţă asupra suprafetei de 50 ha tern agricol. Arata de asemenea parata ca reclamantii sunt in eroare cand afirma ca si in prezent dansa foloseste suprafata de teren dat fiind faptul ca in data de 11.02.2009 a fost eliberat titlu de proprietate nr 310025 iar printr o adresa din data de 3.04.2009 a fost instiintata ca ca reclamantii au solictat intocmirea doumentatiei cadastrale pentru inscrierea terenului in cartea funciara

In dovedirea cererii reclamantii au solicitat administrarea probei cu inscrisuri interogatoriu parati si expertiza in specialitatea agricultura.

Din actele si lucrarile dosarului instantaretine urmatoarele:

Prin sent civ nr 2505 din 13.11.2003 pron de Judecatoria Pascani reclamantilor li s a reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafetei de 50 ha teren arabil situat pe raza mun Pascani iar prin sent civ nr 449 din 17.03.2005 pron de Judecatoria Pascani a fost obligata Comisia Judeteana Iasi de aplicare a Legii 18/1991 a fost obligata sa le restituie acestora in natura suprafata de 50 ha teren.

Prin Hotatarea nr 2341/2.08.2006 emisa de Comisia Judeteana Iasi de fond funciar s a admis cererea reclamantilor in sensul radierii acestora din anexa nr 38 a mun Pascani cu suprafata de 50 ha teren si inscriererea acestora in anexa nr 30 din Hotararea Guvernului Romaniei nr 890/2005 a comunei Ruginoasa , Jud Iasi cu aceiasi suprafata teren aflata in administrarea ADS si concesionat la acea data de SC A. SA si OCPI.

Prin adresa nr 12110/3.07.2006 Comisia Judeteana de fond funciar a facut cunoscut reclamantilor oferta de amplasament a celor 50 ha aceasta fiind identificata in T8, T 9, T 20 totalizand 51,16 ha si T 106, T 130, T 132 totalizand 240 ha suporafete aflate pe raza Com R., Jud Iasi administrate de ADS si concesionate de SC A. SA.

Prin cererea nr 3731/6.07.2006 adresata presedintelui Comisiei Judetene Iasi de fond funciar reclamantii au facut cunoscut faptul ca de comun acord cu specialistii din cadrul ADS Iasi au acceptat sa fie pusi in posesie pe terenul cu amplasamentul cadastral T5- A48 si T2-A 10.

Prin cererea nr 5170/28.09.2006 adresata presedintelui Comisiei Judetene Iasi de fond funciar reclamantii au solicitat sa fie pusi inposesie pe amplasamentul cadstral identificat in T8- a 75 teren pe raza Com R. administrat de ADS si concesionat de SC A. SA motivat de faptul ca amplasamentul T5- A48 si T2- A10 pe care acceptase initial sa fie pusi in posesie nu este mentionat in cuprinsul Hotararii Comisiei Judetene Iasi de fond funciar nr 2341/ 2.08.2006.

ADS Iasi a trimis Comisiei locale de fond funciar R. Protocolul de delimitare nr 1643/31.01.2007 semnat de reprezentantul ADS si directorul SC A. SA fara a purta viza Oficiului de cadastru si publicitate imobiliara Iasi si a Comisiei Judetene de fond funciar Iasi , cu scopul de a fi semnat de catre presedintele Comisiei locale de fond funciar Ruginoasa privind acceptarea suprafetei de 50 ha pe care urma sa fie pusi in posesie reclamantii potrivit Hotararii nr 2341/ 2 08 2006 dupa primirea predarea efectiva a acestei suprafete de catre ADS Bucuresti pe baza de proces verbal.

La protocolul de delimitare nr 1643/31.01.2007 era anexata fisa cadastrala referitoare la suprafata de 50 ha ca fiind identificata in T8 A 75 clasa de fertilitate II in suprafata de 37,12 ha si in T8, A 75 clasa III de fertilitate in suprafata de 12,84 ha.

Din evidentele Comisiei locale de fond funciar R. a rezultat ca in T8 A 75 marcata in schita anexa la protocol totalizand 73 ha , SC A. SA deţine efectiv in fizic numai 32 ha si ca pentru suprafata de teren diferenta exista emisa 31 titluri de proprietate pentru suprafata de 26,09 ha iar alta suprafata de 16,62 ha este detinuta de alti 24 cetateni din Com R., Jud Iasi inscrisi in planul parcelar motiv pentru care protocolul de delimitare nu a fost semnat de catre presedintele Comisiei locale de fond funciar R. fiind trimis la ADS Iasi cu adresa nr 2097/8.02.2007.

La data de 30.03.2007 cu adresa nr 2669 urmare a peteitiei reclamantilor a fost inaintata Institutiei Prefectului Jud Iasi tabelele cu personale carora li s a emis titluri de proprietate si T 8 A 75 si care detin terenuri potrivit planurilor cadastrale si pe vechiul amplasament in aceiasi tarla.

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata la Judecatoria Pascani sub nr 1407/866/2007 reclamantii au solicitat obligarea Comisiei comunale de fond funciar R. sa i puna in posesie pe suprafata de 50 ha potrivit disp hota comisiei judetene Iasi prin sent civ nr 1189 din 17.05.2007 pron de Judecatoria Pascani fiind admisa cererea reclamantilor.

Prin adresa nr 3914/18.07.2007 consiliul local R. a facut cunoscut Institutiei Prefectului Iasi imposibilitatea obiectiva de moment privind punerea inposesie a reclamantilor pe suprafata de 50 ha teren in contextul relatiilor solicitate de catre Autoritatea pentru Restituirea Proprietatii solicitand cu aceasta ocazie sprijinul Comisiei Judetene Iasi de fond funciar.

Prin adresa nr 5674 din 5.10.2007 Comisia locala de fond funciar R. a solicitat Comisiei Judetene Iasi sa intervina pe langa ADS pentru a fi identificate si puse la dispozitie pe baza de protocol suprafata de 50 ha teren pe un amplasament liber, bine deliitat topometric pe raza Com R. din cel administrat de ADS si concesionat de ctare SC A. SA pe care sa fie pusi in posesie reclamantii.

La data de 13.06.2008 ADS Iasi a comunicat Comisiei locale de fond funciar R. procesul verbal de delimitare a suprafetei de 50 ha potrivit hot Comisiei Judetene 2341 din 2.08.2006 a Comisiei Judetene Iasi suprafata aflata in administarea SC A. cu amplasamentul cadastral T 12 A 139/150, acest act fiind inregistrat in evidenta sub nr 3192 din 13.06.2008.

In cursul lunii octombrie 2008 la Comisia locala de fond funciar R. s a primit de la ADS Bucuresti protocolul de predare preluare a terenurilor cu destinatie agricola din domeniulprivat al statului cu nr 15766 din 6.10.2008 prin care s a predat efectiv suprafata de 50 ha.

Comisia locala de fond funciar dupa primrea protocolului e predare preluare a terenurilor nr 15766 din 6.10.2008 a intocmit documentatia necesara emiterii titlului e proprietate pe numele reclamantilor espectiv adeverinta tip nr 1/27.10.2008, schita proprietatii reclamantilor, schita amplasamentului cadastral respectiv procesul verbal de punere in posesie a reclamantilor din data de 27 10 2008.

La data de 3.11.2008 cu adresa nr 7342 Comisia locala de fond funciar a inaintat OCPI Iasi documentatia necesara intocmirii titlului de proprietate privind pe reclamanti, documentatie primta si inregistrata la nr 2141/4.11.2008.

Ulterior a fost intocmit TP nr 310025/11 02 2009 pe numele reclamantilor si a numitei BNIE in calitate de mostenitori ai defunctei MV care au primit in proprietate suprafata de 50 ha teren pe teritoriul Com R. cu amplasamentul extravilan T 12 A139/160, TP fiind primit pe baa de semnatura la data de 17.02.2009 de persoana desemnata de reclamanti TI.

Din cele retinute constata instanta ca asa cum au sustinut si reclamantii prin neindeplinrea individuala a obligatiilor lor legale cat si prin necorelarea activitatilor lor comune au reusit sa tergiverseze timp de mai bine de 4 ani restituirea in natura a terenului incalcandu le acestora dreptul de proprietate.

Astfel prin necomasarea de catre ADS a terenurilor de pe raza mun Pascani si neefectuarea demersurilor necesare pentru identificarea si punerea la dispozitia comisiilor a suprafetei de 50 ha teren agricol, comisiile la randul lor nu au putut sa si indeplineasca obligatiile referitoare la punerea in posesie si emiterea titlului de proprietate. In acelasi timp dupa momentul in care Comisia Judeteana a emis intr-un tarziu Hotararea de reconstituire a dreptului de proprietate in natura pentru suprafata de 50 ha teren agricol( Hot nr. 2341/2 08 2006) dupa aproape un an si jumatate de la obligarea acesteia prin hotarare judecatoreasca, aceasta hotarare nu a putut fi pusa in executare legal deoarece ADS a intarziat incheierea protocolului de delimitare cu SC A. SA si Comisia Comunala R., prin aceasta intarziere nejustificata ADS impiedicand practic Comisia Comunala R. sa efectueze punerea in posesie iar Comisia Judeteana sa emita titlu de proprietate.

Prin neindeplinirea obligatiilor legale si prin intarzierea reconstituirii dreptului de proprietate si punerii in posesie paratele i-au privat de folosinta suprafetei de 50 ha teren la care aveau dreptul.

In ceea ce priveste raspunderea solidara a paratelor ADS Bucuresti, Comisia locala de fond funciar R. si Comisia Judtetea de fond funciar Iasi retine instanta ca atata timp cat nu poate fi retinuta culpa exclusiva a uneia dintre parate la fapta cauzatoare de prejudicii, toate acestea avand o contributie in cauzarea prejudiciului, acestea vor raspunde solidar fata de reclamanti.

In ceea ce priveste contravaloarea prejudiciului material solicitat de reclamanti initial princererea e chemare in judecata si ulterior prin cererea de marire a pretentiilor dupa efectuarea expertizei agricole, retine instanta ca asa cum s a stabilit prinraportul de expertiza agricola echivalentul lipsei de folosinta a suprafeteti de 50 ha teren agricol pentru anii 1006, 2007 si 2008 este de 131700 lei.

Fata de cele retinute si avand in vedere ca sunt indeplinite conditiile raspunderii civile delictuale prev de art 998, 999 instanta va dispune obligarea paratelor ADS Bucuresti, Comisia locala de fond funciar R. si Comisia Judetetea de fond funciar Iasi la plata catre reclamanti a sumei de 131700lei cu titlu de despagubiri civile.

Pentru aceleasi motive retinute pe fond instanta va respinge si exceptiile lipsei calitatii procesuale pasive invocate de parate

Instanta va respinge cererea reclamantilor formulata in contradictoriu cu parata SC A. SA avand invedere ca asa cum rezulta din probele administrate in cauza prin contractul de concesiune nr 21/28.03.2002 SC A. SA are concesionat teren de la ADS Bucuresti pentru care plateste o redeventa neavand in proprietate nici o suprafata de teren ci doar in folosinta. Deasemenea retine instanta ca o data cu semnarea protocolului de predare primire a terenurilor cu destinatie agricola din domeniul privat al statului nr 15766/6.10.2008 SC A. SA a incetat orice act de folosinta asupra suprafetei de 50 ha tern agricol.

Pentru aceleasi motive retinute pe fond instanta va respinge si exceptiile lipsei calitatii procesuale pasive invocate de parate.

Cu privire la despagubirile solicitate de reclamanti cu titlu de daune morale retine instanta ca reclamantii nu si au formulat vreo proba in dovedirea acestor daune astfel incat instanta va respinge cererea acestora.