Divorţ Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Nr. 2890/2011

Şedinţa publică de la 13 Octombrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE M.M.

Grefier D.P.

Pe rol fiind soluţionarea acţiunii civile pentru cu copii minori, formulată de reclamanta D. E. A., domiciliată în comuna A., Judeţul G. , împotriva pârâtului D. E. F., domiciliat în comuna A., judeţul G., în contradictoriu cu Serviciul de Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei A. cu sediul în comuna A., judeţul G..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-a prezentat reclamanta şi martora M. V., lipsă fiind pârâtul şi reprezentantul Serviciului de Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei A., Judeţul G. .

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, reclamanta depune la dosar o adeverinţă.

În temeiul dispoziţiilor art. 193 Cod procedură civilă, a fost audiată martora M. V., sub prestare de jurământ religios, declaraţia acesteia fiind consemnată în scris şi ataşată la dosarul cauzei.

După care, nemaifiind formulate alte cereri sau probe de administrat, s-a acordat cuvântul pe fond.

Reclamanta a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a soţului pârât, revenirea la numele purtat anterior încheierii căsătoriei, acela de „M.”, încredinţarea minorului D. F. V., spre creştere şi educare, obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului şi la cheltuieli judecată.

J U D E C Ă TO R I A

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul 2656/317/2011, reclamanta D. E. A., a chemat în judecată pe pârâtul D. E. F., solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa, să se dispună, desfacerea căsătoriei încheiată între părţi la data de 16.07.2005, din culpa comună a soţilor, revenirea la numele purtat anterior încheierii căsătoriei, acela de „M.”, încredinţarea minorului D. F. V., spre creştere şi educare mamei reclamante, acordarea dreptului de vizitare a minorului pentru pârât, obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului şi la cheltuieli judecată.

În fapt, reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul la data de 16.07.2005, căsătoria fiind înregistrată sub nr. 8 de Consiliul Local al comunei A., judeţul G..

Datorită faptului că relaţiile de familie erau grav deteriorate, nepotrivirea de caracter fiind evidentă. de comun acord au hotărât în cursul anului 2010 să se despartă în fapt, motiv pentru care se impune prezenţa cerere de divorţ, căsătoria urmând a fi desfăcută din culpa comună a soţilor.

Cererea a fost legal timbrată ( fila 12 ).

În susţinerea afirmaţiilor sale, reclamanta a depus la dosar în copie, certificatul de naştere al minorului D. F. V., cartea de identitate, certificatul de naştere, certificatul de căsătorie.

Cu adresa nr. 3854 din 29.07.2011, Primăria comunei A. a comunicat ancheta socială (fila 9), iar cu adresa nr. 3759 din 08.08.2011, Unitatea Militară 01541 B., a comunicat veniturile realizate de pârât.

În şedinţa din 01.09.2011, reclamanta depune la dosar o întâmpinare, prin care solicită, întrucât pârâtul nu este de acord cu desfacerea căsătoriei, pronunţarea unei hotărâri de divorţ, din vina exclusivă a pârâtului, revenirea la numele avut anterior căsătoriei, obligarea pârâtului la de întreţinere şi la cheltuieli de judecată. . În motivarea acestei cereri, reclamantă, susţine că pârâtul a manifestat dezinteres pentru viaţa de familie de la începutul căsătoriei, toate cheltuielile privitoare la creşterea minorului şi întreţinerea familiei fiind în sarcina părinţilor reclamantei, pârâtul având o atitudine insultătoare, cu un comportament abuziv din punct de vedere psihic şi emoţional.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că acţiunea formulată de reclamant este întemeiată, urmând să fie admisă, pentru următoarele considerente:

În fapt, părţile s-au căsătorit în anul 2005, din dorinţa de a-şi întemeia o familie bazată pe încredere şi sprijin reciproc, însă, pe parcurs, relaţiile dintre aceştia s-au deteriorat, pârâtul prezentând un total dezinteres pentru viaţa de familie.

Martora M. V. a declarat că pârâtul,pe lângă dezinteresul faţă de familie, nu contribuia la cheltuielile gospodăreşti, deşi încadrat în muncă,obişnuia să aloce sume importante de bani jocurilor de noroc.(fila 27 din dosar).

L atermenul de judecată din daat de 01.09.2011, pârâtul prezent a solicitat acordarea unui termen în vederea împăcării, însă, ulterior nu s-a mai prezentat în instanţă şi nu a propus probe în dovedirea lipsei culpei sale în destrămarea relaţiilor de căsătorie.

Dată fiind starea de fapt expusă anterior, instanţa constată că în cauză sunt întrunite dispoziţiile art. 379 alin. 1 din Codul civil şi reţine că vinovat de destrămarea relaţiilor dintre soţi se face pârâtul, motiv pentru care va dispune desfacerea căsătoriei încheiată între părţi la data de 16.07.2011 şi înregistrată în registrul stării civile al Primăriei A., sub nr.8 , din culpa exclusivă a pârâtului.

În baza art. 383 alin. 3 din Codul civil, instanţa va dispune ca pârâta să-şi reia numele avut anterior încheierii căsătoriei, acela de „M.”, cu efectuarea cuvenitelor modificări în registrele de stare civilă.

Referitor la cererea reclamantei privind încredinţarea minorului rezultat din căsătorie spre creştere şi educare, instanţa, având în vedere interesul superior al copilului ,vârsta acestuia şi gradul de ataşament faţă de mamă, dar şi concluziile anchetei sociale efectuate în cauză, precum şi dispoziţiile art. 397 şi 400 Cod civil, urmează să hotărască ca autoritatea părintească să revină ambilor părinţi şi să stabilească locuinţa copilului minor la părintele cu care locuieşte în mod statornic, respectiv la domiciliul mamei reclamante în comuna A., judeţul G..

În temeiul art. 402 Cod civil, pârâtul urmează să fie obligat la de întreţinere în favoarea minorului D. F. V., începând cu data de 07.07.2011 şi până la intervenirea altei cauze legale de modificare sau stingere a acestei obligaţii,având în vedere că în şedinţa publică din data de 13.10.2011, reclamanta a precizat că acesta nu mai este încadrat în muncă,astfel că, la stabilirea cuantumului pensiei la care va fi obligat pârâtul, se va avea în vedere venitul minim pe economie, dar şi faptul că acesta nu mai are în întreţinere alte persoane.

Având în vedere dispoziţiile art. 274 Cod procedură civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea civilă având ca obiect divorţ cu minori, formulată de reclamanta D. E. A., domiciliată în comuna A., Judeţul G. , împotriva pârâtului D. E. F., domiciliat în comuna A., judeţul G., în contradictoriu cu Serviciul de Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei A. cu sediul în comuna A., judeţul G. şi în consecinţă:

Desface prin divorţ căsătoria încheiată între părţi la data de 16.07.2005 şi înregistrată la Primăria A., judeţul G., sub nr. 8, din culpa exclusivă a soţului pârât.

Dispune reluarea de către reclamantă a numelui avut anterior încheierii căsătoriei, acela de „M.”, cu efectuarea modificărilor în registrele de stare civilă.

Dispune ca exercitarea drepturilor părinteşti asupra minorului D. F. V., născut la data de 10.07.2006, să se facă în comun acord, de ambii părinţi şi stabileşte domiciliul minorului D. F. V., la domiciliul mamei reclamante.

Stabileşte pensie de întreţinere în sarcina pârâtului şi în favoarea minorului de câte 125 lei lunar, începând cu data de 7.07.2011 şi până la majoratul acestuia sau noi dispoziţii ale instanţei.

Cu drept de apel.

Pronunţată azi, 13.10.2011, în şedinţă publică.

Preşedinte,

M.M.

Grefier,

D.P.

D.P. 18 Octombrie 2011