Divort Familie (infracţiuni şi alte probleme în legătură cu familia)


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1214/2011

Şedinţa publică de la 02 Februarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE Mariana Secara

Grefier Remus Codrean

Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamant N.D şi pe pârât N.C., având ca obiect divorţ.

La apelul nominal facut in cauza, nu se prezinta nimeni.

Procedura este completa.

S-a facut referatul cauzei, după care :

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 19.01.2011, fiind consemnate în acea încheiere, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitate părţilor să depună concluzii scrise, a amânat pronunţarea pentru data de 26.01.2011 respectiv 02.02.2011, când în aceeaşi compunere şi pentru aceleaşi motive a hotărât următoarele:

JUDECATORIA

DELIBERAND,

Constată că, prin cererea inregistrata pe rolul instantei la data de 23.03.2010,legal timbrata,ulterior precizată reclamanta N.D a chemat in judecata pe paratul N.C reprezentat de d-na av. N.E. prin specială autentificată sub nr. 13/2010 la BNP Popescu Victoria.

S-a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna desfacerea casatoriei incheiata intre părti la data de 21.08.2009 în loc. Oradea, jud. Bihor, din vina paratului; reclamanta sa-şi reia numele avut anterior casatoriei acela de „S” , incredintarea spre crestere si educare a minorului M, născut la data de 27.02.2010, în loc. Oradea jud. Bihor, la reclamanta; cu obligarea paratului la plata pensiei de intretinere in favoarea minorului, in cota procentuala, potrivit legii, in raport de venitul minim pe economie, începând cu data de 02.02.2011 pana la majorat. De asemenea propune să se stabilească în favoarea pârtului un program de vizitare în prima şi a-III-a vineri din lună de la orele 16-18 la domiciliul mamei reclamante, fără ridicarea minorului şi numai dacă pârâtul nu se află sub influenţa băuturilor alcoolice.

Cheltuielile de judecata se cer a fi compensate.

In motivarea cererii sale, reclamanta învederează instanţei că relaţiile dintre părţi sunt grav şi iremediabil vătămate din cauza pârâtului, care devine agresiv când consumă băuturi alcoolice.

Sunt invocate in drept, prev.art 38 ,40, 42 alin.1, art 43, art 93, 97 Cod fam, Legea nr. 272/2004.

Paratul, se opune admiterii acţiunii principale doar în ceea ce priveşte culpa, solicitând desfacerea căsătoriei din culpă comună.

De asemenea, cere, pe cale de acţiune reconvenţională, legal timbrată, ulterior precizată încuviinţarea următorului program de vizitare:

-în fiecare joi de la orele 16-18- la domiciliul său, în prezenţa mamei reclamante.

-în fiecare duminică de la orele 16-18 la domiciliul reclamantei;

Acţiunea reconvenţională este argumentată în fapt prin dreptul pe care îl au ambii părinţi de a se implica în creşterea copilului lor.

Reclamantul reconvenţional nu îşi motivează în drept cererea.

Compensarea cheltuielilor de judecată.

Reclamanta, pârâtă-reconvenţională, se opune admiterii programului de vizitare propus de pârâtul reclamant-reconvenţional.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Părtile s-au casatorit la data de 21.08.2009 în loc. Oradea, jud. Bihor, aspect ce rezultă din certificatul de casatorie seria CE, nr. 276819 emis de Primaria Oradea, jud. Bihor.

Sub durata casatoriei lor, s-a nascut minorul M, la data de 27.02.2010, in loc. Oradea, jud. Bihor- fapt ce rezulta din actul de nastere seria NF nr. 866574, aflat la fila 8 a dosarului.

Coroborind probele administrate in cauza, inclusiv declaratiile martorilor P.M., N.C. şi S.M., rezultă că încă înainte de naşterea minorului au apărut neînţelegeri între soţi, care s-au acutizat în timp şi care au culminat cu separarea în fapt a acestora, produsă în luna mai 2010, dată de la care nu a mai fost reluată convieţuirea.

Chiar şi în prezent, ori de câte ori se întâlnesc, continuă disensiunile între părţi, după spusele martorei P.M., pârâtul fiind cel care iniţiază „discuţii aprinse”.

Conform susţinerilor martorei N.C., pârâtul este o fire paşnică, neagresivă, care doar atunci când este provocat sau, uneori când consumă alcool reacţionează astfel.

Toate martorele audiate relevă că au apărut probleme contradictorii din motive materiale şi certuri legate de faptul că pârâtul a alocat bani pentru „terminarea interiorului casei reclamantei”, aceasta nerecunoscându-i nici un drept. mai mult, obişnuia să-l umilească şi să-l dea afară din casă.

Luând in considerare cele de mai sus, instanţa apreciază ca relaţiile dintre soţi sunt grav si iremediabil vătămate. Astfel, in baza art 38 cod fam. va dispune desfacerea casatoriei încheiata intre părţi la data de 21.08.2009 în loc. Oradea, jud. Bihor, din culpă comună.

In baza dispoziţiilor art 40 alin.3, cod fam. reclamanta va relua numele avut anterior casatoriei acela de „S”

Deoarece minorul a rămas permanent in grija reclamantei care se preocupa foarte bine de creşterea şi îngrijirea acestuia, faţă de vârsta fragedă a lui, văzând si concluziile Anchetei sociale nr. 144134/19.07.2010 întocmita de Primaria Mun.Oradea, conform art .42 , art. 100 cod fam. instanţa îl va încredinţa spre creştere şi educare mamei reclamante.

O atare măsura nu înlătura insa obligaţia celuilalt părinte de a contribui la creşterea si educarea minorului, obligaţie stabilita in sarcina sa ca efect al filiatiei. Din analiza prevederilor art 94 cod fam. rezultă ca determinarea acesteia se face in functie de doua criterii: nevoia creditorului şi posibilităţile materiale ale debitorului. Vârsta minorului, nevoile specifice şi împrejurarea ca veniturile reclamantei nu pot acoperi in întregime necesităţile acestuia, conduc la concluzia ca prima condiţie avuta in vedere de legiuitor este îndeplinită.

Cât priveşte posibilităţile materiale ale paratului, din înscrisul existent la fila 56 a dosarului rezultă că i-a încetat contractul de muncă.

Aşa fiind, venitul minim pe economie reprezintă baza de calcul a pensiei de întreţinere.

Pe cale de consecinţa, in temeiul textului de lege invocat, raportat la art. 86 cod fam,instanţa il va obliga pe parat la plata pensiei de întreţinere reprezentând 25 % lei lunar din venitul minim pe economie, începând cu data de 02.02.2011, (întrucât s-a dovedit că a contribuit doar sporadic la întreţinerea minorului), pana la majoratul beneficiarului.

Conform dispozitiilor art.43 alin.3 cod fam. in cazul desfacerii casatoriei părintilor minorului, drepturile părinteşti se exercită de parintele caruia i s-a incredintat copilul, iar celalalt pastreaza dreptul de a avea legaturi personale cu minorul si de a veghea la cresterea, educarea si pregatirea profesională a acestuia.

In cadrul ocrotirii parintesti, deplina egalitate a parintilor in ceea ce priveste exercitarea drepturilor si indatoririlor fata de copiii minori reprezinta unul din principiile de baza proclamate de codul familiei ( art 97 alin.1) Exercitarea drepturilor parintesti este prevazuta exclusiv in interesul copiilor minori. Ca o expresie a acestui principiu, art 98 alin.1 cod familie, dispune ca masurile privitoare la persoana si bunurile copiilor sa se ia de catre parinti, de comun acord.

In general, toate problemele care se ridica cu cresterea , ingrijirea, educarea si supravegherea minorilor sunt rezolvate de parinti prin buna intelegere, chiar si atunci cind casatoria a fost desfacuta ,iar copiii minori au fost incredintati spre crestere si educare unuia dintre ei.

Exista totusi cazuri cind intre parinti exista neintelegeri cu privire la modul de exercitarea a drepturilor pe care le iau in cadrul ocrotirii drepturilor parintesti. Dintre acestea face parte si dreptul care permite parintelui caruia nu I s-a incredintat copilul minor spre crestere sie educare de a avea legaturi personale cu el. In aceasta privinta s-a decis ca drepturile parintesti se exercita de parintele caruia I s-a incredintat copilul , iar celalalt parinte pastreaza dreptul de a avea legaturi personale cu minorul si de a veghea la cresterea, invatatura si pregatirea profesionala a acestuia ( art 43 alin.3 cod fam.),

Codul familiei nu prevede modurile sau mijloacele in care trebuie sa se asigure realizarea legaturilor personale dintre parinte si copil.

Practica judiciara si-a spus insă cuvantul in acest sens. Astfel, s-au conturat urmatoarele modalitati : vizitarea copilului la domiciliul celuilalt parinte, stabilindu-se zilele si durata in ore; lasarea copilului in grija parintelui caruia nu i-a fost incredintat, in anumite zile in cursul saptaminiii şi intre anumite ore; incuviintarea dată acestui parinte sa ia la domiciliul sau pe copil. In anumite intervale de timp in special in timpul vacantelor scolare.

La alegerea modalitatii trebuie sa se aiba in vedere, pe de o parte, faptul de a nu se impune persoanei la care se gaseste copilul, obligatii care nu au suport legal sau care ar fi de natura sa-I aduca grave prejudicii. Pe de altă parte, pentru a I se da parintelui posibilitatea de a intretine legaturi personale cu minorul ce nu I-a fost incredintat, se impune ca exercitarea acestui drept sa nu fie stinjenita, eventual, de prezenta celuilalt parinte, comunicarea dintre părinte si copilul sau minor trebuind sa aiba loc in mod firesc, fara nici o restrângere.

In temeiul considerentelor expuse, tinind cont de textele de lege invocate, instanta va admite în parte cererea reconvenţională, in sensul că o va obliga pe reclamantă sa-i permita pârâtului sa aiba legaturi părinteşti cu minorul M., născut la data de 27.02.2010, în loc. Oradea jud. Bihor, în fiecare duminică între orele 16-18 la domiciliul mamei-reclamante, fără ridicare (aşa cum s-a stabilit deja pe cale de ordonanţă preşedinţială).

Programul a fost stabilit în maniera expusă având în vedere vârsta fragedă a minorului şi necesitatea ca acesta să se obişnuiască şi cu tatăl său, necesar fiind pentru o dezvoltarea armonioasă ca figura parentală să fie prezentă în viaţa copilului.

Capătul 1 din acţiunea reconvenţională a fost respins, instanţa considerând că nu este legal să i se impună pârâtei-reconvenţionale să se deplaseze la domiciliul reclamantului-reconvenţional.

În condiţiile în care relaţiile dintre părinţii minorului se vor normaliza, în sensul de a nu se mai genera o stare conflictuală şi pe măsură ce minorul va mai creşte, programul de vizitare va putea fi reconsiderat.

Se va lua act de faptul ca părţile au solicitat compensarea cheltuielilor de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite cererea formulata şi precizată de reclamanta N.D. cu dom loc. Oradea, jud Bihor împotriva pârâtului N.C., cu dom în loc in Oşorhei, , jud Bihor.

Admite în parte cererea reconvenţională formulată şi precizată de pârâtul, reclamant-reconvenţional N.C. împotriva reclamantei, pârâtă-reconvenţională N.D.

Desface căsătoria încheiată între părţi la data de 21.08.2009 în loc. Oradea, jud. Bihor, din culpă comună.

Încuviinţează ca reclamanta să-şi reia numele avut anterior căsătoriei, acela de „S”.

Încredinţează reclamantei spre creştere şi educare pe minorul M, născut la data de 27.02.2010, în loc. Oradea jud. Bihor.

Obligă pe pârât la plata pensiei de întreţinere pe seama minorului, în cuantum de 25 % lei lunar din venitul minim pe economie, începând cu data de 02.02.2011 până la majoratul beneficiarului.

Obligă pe reclamantă să-i permită pârâtului să aibă legături părinteşti cu minorul, după următorul program:- în fiecare duminică între orele 16-18 la domiciliul mamei-reclamante.

Respinge capătul 1 de cerere din acţiunea reconvenţională precizată, privind vizitarea minorului în fiecare joi între orele 16-18 la domiciliul reclamantului-reconvenţional în prezenţa pârâtei-reconvenţionale.

Compensează cheltuielile de judecată.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 02.02.2011

PREŞEDINTE GREFIER

S.M.

DACT. R.C.-5 EX.-01.03.2011

2 PT CONF CU-