Drept civil. Acordare personalitate juridică. Art.33.al. 1 din Ordonanţa nr. 26/2000 Potrivit art.33 al. 1 din Ordonanţa nr. 26/2000 , modificarea actului constitutiv şi/sau a statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul asoc A


În drept au fost invocate dispozitiile art. 7 alin 1 din O.G. nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

În dovedirea cererii petenta a depus la dosar urmatoarele înscrisuri: dovada disponibilitatii denumirii nr. 86830/01.07.2010 eliberata de Departamentul pentru Comunicare si Relatii Publice din cadrul Ministerului Justitiei, valabila, actul constitutiv si statutul asociatiei, atestate sub nr. 21/19.07.2010, si respectiv 22/19.07.2010 de av. C.B., din cadrul Baroului Bucuresti, dovada depunerii patrimoniului initial la CEC Bank, Sucursala Calarasi, în cuantum de 910 lei, dovada sediului; contract de comodat încheiat la data de 20.07.2010, Certificatele de fiscal ale membrilor fondatori si copiile cartilor de identitate ale acestora, respectiv: D.D., B.M.V.V., I.M. si I.A.

Cererea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru în cuantum de 19 lei si timbru judiciar în valoare de 0,3 lei.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca asociatia petenta, se constituie pe o durata nedeterminata, în baza vointei de asociere a asociatilor fondatori: D. D.C., în calitate de membru fondator, B.M.V.V., în calitate de membru fondator si I. A., în calitate de membru fondator, în temeiul Ordonantei Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata prin Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu respectarea prevederilor legislatiei române, precum si a prevederilor actelor sale de constituire si functionare, semnat de catre fiecare membru fondator în parte, având ca scop îmbunatatirea participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii si promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea structurilor si activitatilor specifice economiei sociale.

Totodata, asociatia care ca scop sprijinirea activitatii Agentiei Nationale pentru Romi, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, înfiintata prin H.G. nr. 1703/14.10.2004, în implementarea proiectului „Împreuna, pentru o societate mai buna” I.D. 4729, aprobat prin contractul de finantare POSDRU/14/1/S/3 prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.

Obiectivul asociatiei, constând în atingerea scopului propus, si anume îmbunatatirea participarii grupurilor vulnerabile (populatia roma, persoane cu dizabilitati, persoane cu risc sporit de marginalizare sau excluziune sociala) pe piata muncii si promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea structurilor si activitatilor specifice economiei sociale la nivel national, va fi atins prin:

a) sustinerea informarii, consilierii si orientarii profesionale a unui grup de 2.000 de persoane apartinând grupurilor vulnerabile, motivarea acestora în scopul participarii la piata muncii, fara a obtine profit;

b) activitati care vizeaza atât dezvoltarea profesionala, cât si dezvoltarea personala a acestei categorii de persoane, cresterea nivelului de formare si calificare a acestor persoane, prin îmbunatatirea competentelor, capacitatilor si aptitudinilor personale urmarind ca rezultat integrarea grupurilor vulnerabile pe piata muncii, fara a obtine profit;

c) sustinerea consilierii grupurilor vulnerabile în scopul îmbunatatirii încrederii si a stimei de sine, factori care promoveaza incluziunea sociala, fara a obtine profit;

d) contacte si colaborari cu persoane apartinând domeniului medical, învatamântului, industriei, administratiei, fara a obtine profit;

e) promovarea egalitatii de sansa si tratament între barbati si femei apartinând grupurilor vulnerabile;

f) promovarea parteneriatului si a colaborarii cu si între organizatii si înfiintarea de parteneriate public-private, fara a obtine profit;

g) înfiintarea de filiale în regiunile importante din România, centre regionale de resurse pentru Economia Sociala;

h) specializarea expertilor din cadrul centrelor regionale de resurse în domeniul economiei sociale si a incluziunii sociale, în scopul promovarii obiectivelor asociatiei, fara a obtine profit;

i) încheierea parteneriatelor pe regiuni pentru sustinerea si dezvoltarea economiei sociale si a unor grupuri judetene de sprijin;

j) sustinerea de proiecte în domeniul economiei sociale;

k) sustinerea structurilor si activitatilor specifice economiei sociale cu consecinta generarii oportunitatilor de angajare, în medii flexibile si moderne, fara a obtine profit;

k) preocupari pentru obtinerea fondurilor necesare obiectivelor amintite;

l) alte mijloace de actiune organizate în vederea realizarii scopului asociatiei, fara a obtine profit.

Patrimoniul initial al asociatiei petente este format dintr-un activ patrimonial initial în valoare de 900 lei provenit prin subscrierea libera a asociatilor fondatori.

Prin urmare, instanta retine ca înfiintarea petentei,CENTRUL REGIONAL DE RESURSE PENTRU PROMOVAREA SI DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE SUD-MUNTENIA, s-a facut cu respectarea prevederilor legale, motiv pentru care, în temeiul dispozitiilor art. 8 alin 2 din O.G. nr. 26/2000, modificata si completata, va admite cererea dispunând înscrierea asociatiei în Registrul Special – Asociatii, aflat la grefa Judecatoriei Calarasi.

Atrage atentia persoanei juridice asupra consecintelor prevazute de art. 33 alin. 1 din O.G. nr. 26/2000 coroborat cu art. 8 alin 1 din Ordinul nr. 954/2000 privind obligativitatea declararii modificarilor intervenite în compunerea organelor de directie si administratie, în atributiile lor, cu privire la sediu, la organizare, scopul asociatiei, la încetare, dizolvare sau lichidare, mentiuni care trebuie înscrise în Registrul Persoanelor Juridice, sub sanctiunea lipsirii de efecte juridice.

Încheierea civila a ramas definitiva la data de 09.08.2010.