Drept civil. Acţiune în evacuare Revendicare (acţiuni, bunuri, drepturi)


– Art.1410 şi art. 1082 Cod civil.

Prevederea în contract clauza de încetare a lui în situaţia în care interesele proprietarului o impun duce la încetarea acestuia.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, reclamanta X a chemat în judecată pe pârâta Y, solicitând ca prin hotărâre judecătorească să se dispună evacuarea pârâtei din spaţiul situat în mun. F ocupat în baza Contractului de închiriere şi obligarea la plata daunelor interese calculate de al 01.06.2007 conform dispoziţiilor art. 18 din contract.

În motivarea cererii reclamanta arată că a încheiat cu pârâta Contractul de închiriere asupra unui spaţiu de 123,04 m.p.

Pentru că de spaţiul respectiv putea fi nevoie în derularea unui proiect s-a prevăzut în contract clauza de încetare a lui în situaţia în care interesele locatorului o impun, cu acordarea unui preaviz în favoarea locatarului de 30 de zile.

Întrucât spaţiul ce făcea obiectul contractului de închiriere a devenit necesar pentru desfăşurarea activităţii feroviare, la data de 20.04.2007 reclamanta a făcut acest lucru cunoscut locatarului şi totodată îl anunţă încetarea locaţiunii după împlinirea termenului de 30 de zile de la înştiinţare cu solicitarea de eliberare a imobilului.

Potrivit capitolului X art. 18 din contractul de închiriere societatea reclamantă solicită şi obligarea societăţii pârâte la plata daunelor interese în valoare de 27213,18 lei.

În drept, cererea este întemeiată pe dispoziţiile art.112 şi urm., art. 274, art. 242 alin.2 Cod procedură civilă, art. 1410 şi urm., art. 1082 Cod civil.

Legal citată societatea pârâtă nu a depus întâmpinare şi nici nu a desemnat vreun reprezentant care să o reprezinte în faţa instanţei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Între reclamantă şi pârâtă a fost încheiat Contractul de închiriere având ca obiect folosinţa spaţiului în suprafaţă de 123,04 m.p.

Contractul părţilor are natura unui act civil întrucât reclamanta nu poate avea această operaţiune în obiectul său de activitate.

Potrivit Capitolului IX „ Încetarea şi rezilierea contractului” la art. 16 I lit. c se arată că „Prezentul contract de închiriere încetează deplin de drept când interesele de exploatare, modernizare a clădirilor sau a zonei în care se află suprafeţele închiriate necesită eliberarea acestora, contractul îşi încetează valabilitatea fără acordul locatarului după expirarea preavizului de 30 de zile acordat de locator”.

Părţile au inserat în contract un pact comisoriu privind rezilierea de drept a lui (art.16 pct. II teza 2) precum şi obligaţia locatarului de a plăti daune interese pe perioada de ocupare a bunului după expirarea termenului (art.18) .

Potrivit art. 480 Cod civil, proprietatea este dreptul ce are cineva, de a se bucura şi dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele determinate de lege.

Conform dispoziţiilor art. 1082 „ Debitorul este osândit, de se cuvine, la plata de daune-interese sau pentru neexecutarea obligaţiei, sau pentru întârzierea executării, cu toate că nu este rea-credinţă din parte-i, afară numai dacă nu va justifica că neexecutarea provine din o cauză străină, care nu-i poate fi imputată.”

Faţă de aceste dispoziţii legale, ţinând seamă de prevederile art.969 Cod civil, având în vedere materialul probator administrat în cauză instanţa constată că cererea formulată de reclamanta X în contradictoriu cu pârâta Y este întemeiată urmând a o admite.

Va dispune evacuarea necondiţionată a pârâtei Y din spaţiul de 123,04 m.p.

Având în vedere clauzele contractuale sus-amintite (art.18 raportat la art.16) va obliga pârâta către reclamantă la plata sumei de 27.213,18 lei daune.