Drept civil. Plângere contravenţională – art. 13 din O.G. 2/2001 Plângeri prealabile


DREPT CIVIL. PLÂNGERE CONTRAVENŢIONALĂ – art. 13 din O.G. 2/2001

I N S T A N T A

Asupra acţiunii civile de faţă;

Prin plângerea introdusă la această instanţă la data de 19.04.2011 şi înregistrată sub nr. _____, contravenienta SC A. şi A. SRL , cu sediul în Călăraşi a solicitat ca prin hotărîrea judecătorească ce se va pronunţa să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria A , nr. 0250338, dresat de D.G.F.P. Călăraşi la data de 5.04.2011 .

În motivarea plângerii sale contravenienta a arătat că a fost sancţionată la data de 5.04.2011 cu o amendă în cuantum de 12000 lei ,pe motiv că nu ar fi înregistrat în suma de 4454 lei, reprezentând TVA stabilit suplimentar printr-un act de control anterior, R.I.F. 2/30.11.2007, adică dispoziţia de măsuri 5816/30.11.2007 .

A mai arătat că procesul verbal de contravenţie este nul absolut întrucât au fost încălcate disp. art. 13 din OG2/2001, în sensul că aplicarea sancţiunii este prescrisă, deoarece fapta a fost comisă de societate şi constatată cu 3 ani de zile în urmă, actul fiscal în baza căruia s-a constatat această datorie datând din 2007 .

De asemenea, a mai adăugat că procesul verbal este netemeinic , în primul rând, întrucât nu se face vinovată de săvârşirea contravenţiei , deoarece a înregistrat în suma respectivă, situaţie ce rezultă din nota contabilă din data de 28.02.2008. A mai adăugat că, în al doilea rând ,s-a ajuns la această situaţie datorită modului defectuos de desfăşurare a controlului, respectiv mai întâi s-a aplicat sancţiunea , iar apoi s-a luat nota explicativă administratorului societăţii, care a precizat că societatea înregistrase în contabilitate TVA-ul suplimentar .A mai învederat că şi prin SC nr. __ din ____ pronunţată de Judecătoria Călăraşi, s-a constatat faptul că a achitat TVA-ul suplimentar mai sus menţionat, dispunându-se încetarea executării silite pornită împotriva sa pentru recuperarea acestuia .

În dovedirea plângerii sale contravenienta a depus la dosarul cauzei copia procesului verbal de contravenţie , nota contabilă din 28.02.2008, un extras de cont, fişa sintetică totală , dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală , nota explicativă, SC nr. ___ din _____ a Judecătoriei Călăraşi, rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale .

În drept a invocat OG 2/2001.

Plângerea este scutită de taxă de timbru .

Agentul constatator , în termen legal, a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale .

În ceea ce priveşte excepţia prescripţiei ,invocată de contravenientă , solicită respingerea acesteia, întrucât în speţă este vorba de o inacţiune a acesteia, respectiv nerespectarea dispoziţiei de măsuri nr. 5816/2007, deci o contravenţie continuă , iar prescripţia poate interveni numai după ce încălcarea legii încetează, adică aceasta duce la îndeplinire măsurile dispuse de organele de control.

A mai invederat că şi pe fondul cauzei procesul verbal este dresat legal, întrucât nu există nici un act doveditor privind înregistrarea în contabilitate a TVA-ului suplimentar,nota contabilă prezentată de contravenientă nereprezentând o dovadă veridică , câtă vreme ea poate fi redactată oricând de aceasta. În plus, a mai arătat că această notă contabilă nu a fost preluată de contravenientă şi în balanţa analitică de verificare ceea ce denotă că cele mai sus menţionate sunt conforme cu realitatea .

În drept a invocat prev. art. 115-118 C.p.c .

La termenul din data de 12.05.2011 instanţa a pus în discuţie excepţia prescripţiei , invocată de contravenientă .

Analizînd excepţia invocată instanţa a reţinut următoarele: contravenienta a fost sancţionată la data de 5.04.2011 cu o amendă în cuantum de 12000 lei ,pe motiv că nu ar fi înregistrat în contabilitate suma de 4454 lei, reprezentând TVA stabilit suplimentar printr-un act de control anterior, R.I.F. 2/30.11.2007, adică dispoziţia de măsuri 5816/30.11.2007,faptă ce constituie contravenţie conform art. 219 al. 1 lit. e din OG 92/2003 R .

Contravenţia reţinută reprezintă o contravenţie continuă ,întrucât încălcarea obligaţiei legale durează în timp, aspect pe care nici agentul constatator nu-l neagă, conform susţinerilor din întâmpinare .

Conform art. 13 din O.G. nr. 2/2001 aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni , de la data săvârşirii faptei, iar în cazul contravenţiilor continue , termenul mai sus menţionat curge de la data constatării faptei .

În speţă , fapta contravenientei de a nu fi înregistrat în contabilitate TVA-ul suplimentar în cuantum de 4454 lei , a fost constatată cu ocazia controlului din 30.11.2007, conform celor menţionate în procesul verbal de contravenţie . Aşadar, conform dispoziţiilor legale mai sus menţionate , agentul constatator avea posibilitatea ca în termen de 6 luni , de la data constatării faptei să aplice sancţiunea contravenţională a amenzii . Aplicând această amendă după trei ani de zile, a încălcat în mod evident prevederile art. 13 din OG 2/2001, astfel că instanţa urmează a admite excepţia invocată de contravenientă şi pe cale de consecinţă a admite plîngerea formulată şi a constata prescris dreptul agentului constatator de aplicare a sancţiunii contravenţionale .

1