Drept civil. Revendicare. Revendicare (acţiuni, bunuri, drepturi)


DREPT CIVIL . REVENDICARE

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă instanţa reţine următoarele:

Prin cererea introdusă la această instanţă la data de _____ şi înregistrată sub nr. ______, reclamanţii C.V. şi C. M., domiciliaţi în Călăraşi i-au chemat în judecată pe pârâţii A. I. şi A. G., domiciliaţi în Călăraşi, solicitând ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să se dispună obligarea acestora la lăsarea în deplină proprietate şi posesie imobilul situat în Călăraşi , format din suprafaţa de 209 mp teren intravilan şi construcţie, casă de locuit în suprafaţă de 57,27 mp, având nr. cadastral definitiv ___ şi fiind înscris în carte funciară electronică nr.____ a localităţii Călăraşi. Totodată, solicită obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamanţii arată că sunt proprietarii imobilului mai sus descris conform actului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. ____ de B.N.P. Ţ. D. C. .

Reclamanţii mai arată că imobilul revendicat est posedat de pârâţi din data de 29.06.2005 când aceştia au încheiat cu numita M. M. un de vânzare cumpărare şi despre a cărui existenţă au aflat după perfectarea actelor legale de vânzare cumpărare.

Mai arată reclamanţii că, deşi le-au cerut pârâţilor în repetate rânduri să le lase în deplină proprietate şi posesie imobilul, aceştia au refuzat întrucât se consideră proprietarii de drept ai imobilului.

În dovedirea cererii reclamanţii au înţeles să se folosească de proba cu înscrisuri, sens în care au depus la dosar copiile contractului de vânzare cumpărare nr. _______ emis de B.N.P. Ţ. D. C., a încheierii şi a extrasului de carte funciară pentru informare privind intabularea dreptului de proprietate , decizia de impunere emisă de Primăria municipiului Călăraşi şi a C.I. .

În drept, reclamanţii au invocat prevederile art.480, 483 C civil şi a art. 274 C.p.c. .

La data de 23.03.2010 reclamanţii au depus cerere pentru ajutor public judiciar deoarece nu realizează venituri şi au ataşat acte de stare civilă, decizia de impunere şi adeverinţa emisă de Primăria municipiului Călăraşi din care rezultă că nu deţin terenuri agricole.

La data de 24.03.2010 pârâţii au depus note scrise şi un set de înscrisuri (file 31 – 42 din dosar).

În şedinţa de judecată din data de 29.03.2010 pârâţii au precizat că după încheierea antecontractului de vânzare cumpărare din anul 2005 nu au mai mers la notar, nici ei şi nici vânzătoarea M. M., pentru perfectarea actelor de vânzare cumpărare şi întrucât aceasta a vândut reclamanţilor imobilul în cauză, la data de 14.12.2009 au formulat plângere penală, sens în care depun adeverinţa nr. ____ emisă de Poliţia municipiului Călăraşi din care rezultă că au formulat plângere împotriva numitei M. M. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune şi fals în declaraţii şi că în prezent această plângere formează obiectul dosarului nr._____ ce se află la Parchetul de pe lângă Judecătoria Călăraşi. Mai precizează că după data de 29.09.2005 nu au formulat acţiune pentru constatarea vânzării cumpărării imobilului de la numita M. M..

Apărătorul reclamanţilor a precizat că aceştia nu au avut cunoştinţă de această situaţie, întrucât reclamanţii şi numita M. M. au perfectat actele de vânzare cumpărare la notar.

Instanţa, faţă de faptul că la Parchetul de pe lângă Judecătoria Călăraşi se află dosarul nr. P/43/2009 ca urmare a plângerii formulată de pârâţi împotriva numitei M. M. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune şi fals în declaraţii, a dispus efectuarea unei adrese către Parchetul de pe lângă Judecătoria Călăraşi pentru a comunica dacă împotriva numitei M. M. s-a început urmărirea penală şi data la care s-au început cercetările.

Totodată, instanţa a pus în vedere reclamanţilor să depună declaraţiile pe propria răspundere în susţinerea cererii pentru ajutor public judiciar.

La cererea instanţei, în baza art. 3 indice 2 din Legea nr. 147/1997 R, aşa cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 276/07.07.2009, la data de 07.04.2010 O.C.P.I. Călăraşi comunică extrasul de carte funciară pentru informare al imobilul ce face obiectul cauzei.

În şedinţa de judecată din data de 12.04.2010, în completarea înscrisurilor solicitate de către instanţă în susţinerea cererii de scutire de la plata taxei de timbru, reclamanţii au depus adeverinţele de emise de A.N.A.F. Călăraşi şi declaraţiile olografe.

În aceeaşi şedinţă de judecată, pârâţii au precizat că nu au mers la pentru perfectarea actelor de proprietate deoarece numita M. M. trebuia să procedeze la efectuarea cărţii funciare a imobilului, că nu i-au adresat acesteia nici o adresă şi nici vreo notificare în acest sens şi nici nu au promovat acţiune în instanţă pentru constatarea dreptului de proprietate. Pentru faptul că numita M. M. a vândut imobilul fără drept reclamanţilor, deşi ştia că locuiesc şi au investit în acest imobil, au formulat plângere penală împotriva acesteia.

Apărătorul reclamanţilor a precizat că soluţionarea cauzei nu atârnă de cercetările penale începute în baza plângerii pârâţilor, cu atât mai mult cu cât reclamanţii au făcut dovada proprietăţii asupra bunului revendicat şi asupra căruia pârâţii exercită posesia fără drept.

Prin încheierea camerei de Consiliu din 12.04.2010, reclamanţii au fost scutiţi de plata taxei de timbru, întrucât aceştia nu realizează venituri şi se încadrează în dispoziţiile art. 8 al. 2 din OUG 51/2008.

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de întreg materialul probator administrat, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În baza chitanţei de mână, încheiată între pârâtul A. I. şi vânzătoarea M. M, la data de 19.04.2005, aceasta a primit de la pârât, suma de 80.000.000 lei ROL pentru cumpărarea imobilului situat în Călăraşi .

La data de 29.06.2005, vânzătoarea M. M. şi pârâta A. G. căsătorită cu pârâtul A. I., se prezintă la BNP P. D. şi încheie antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat cu numărul ____, prin care promitenta-vânzătoare se obligă să vândă pârâtei A. G. imobilul situat în Călăraşi .

Din acest înscris, s-a reţinut că preţul vânzării imobilului a fost de 160.000.000 lei ROL, bani din care pârâta a achitat promitentei vânzătoare suma de 142.000.000 lei ROL, ocazie cu care a şi intrat în posesia imobilului la data de 01.07.2005.

La acest antecontract de vânzare-cumpărare, instanţa a mai reţinut că, promitenta vânzătoare, se obligă să nu înstrăineze în niciun fel imobilul ce face obiectul acestui înscris, că termenul pentru perfectarea actului de vânzare-cumpărare este la 29.09.2005 şi că ambele părţi, ştiu că acest antecontract de vânzare-cumpărare nu ţine loc de act de vânzare-cumpărare şi nu transferă dreptul de proprietate.

Din contractul de vânzare-cumpărare , încheiat între aceeaşi vânzătoare, M. M. şi reclamanţii C. V. şi C. M., autentificat la BNP Ţ. D.C. cu nr. ___, instanţa a reţinut, că prim a vândut reclamanţilor acelaşi imobil, situat în Călăraşi, la preţul de 15.000 lei RON, că vânzătoarea a declarat că acest imobil nu a fost înstrăinat,…, şi nici promis spre înstrăinare prin antecontract, sau sub orice altă formă şi că, aşa cum rezultă din certificatul de atestare fiscală nr. 13.320/02.12.2009 eliberat de Primăria Mun. Călăraşi, impozitele şi taxele sunt achitate la zi de vânzător.

Din extrasul de Carte Funciară pentru informare, transmis instanţei la data de 07.04.2010, s-a reţinut că imobilul situat în Călăraşi, a fost intabulat pe numele reclamanţilor C. V. şi M. .

Din poziţia pârâţilor avută în faţa instanţei s-a reţinut că aceştia locuiesc în imobilul ce face obiectul prezentului dosar, că au făcut îmbunătăţiri la acest imobil şi că nu au notificat-o pe vânzătoarea M. M. să se prezinte la notariat pentru a perfecta actul de vânzare –cumpărare, dar că i-au formulat plângere penală pentru fals în declaraţii şi înşelăciune.

În raport de situaţia de fapt reţinută, instanţa constată că singurii care au un drept de proprietate asupra imobilului situat în Călăraşi, sunt reclamanţii C. V. şi C. M., că pârâţii A. I. şi A. G. nu au un drept de proprietate asupra acestui imobil, pe care-l posedă în baza antecontractului de vânzare-cumpărare şi că acest act juridic are ca efect doar naşterea obligaţiei promitentului vânzător de a vinde imobilul în cauză, fără a transfera proprietatea de la promitentul-vânzător, la promitentul-cumpărător.

Având în vedere disp. art. 480 C.civ. potrivit cărora „ proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi dispune de lucru în mod exclusiv şi absolut”, ţinând cont de faptul că revendicarea este acţiunea prin care proprietarul neposesor solicită restituirea bunului său de la posesorul neproprietar şi are ca obiect soluţionarea conflictului între părţi, ce se poartă asupra dreptului de proprietate şi ca atare, este la îndemâna celui care are calitatea de proprietar exclusiv al lucrului revendicat şi cum în cauză reclamanţii au făcut dovada pretenţiilor lor, instanţa apreciind întemeiată şi dovedită acţiunea reclamanţilor, urmează a o admite şi a obliga pârâţii să lase reclamanţilor în deplină proprietate şi posesie imobilul situat în Călăraşi , format din suprafaţa de 209 mp teren intravilan şi construcţie, casă de locuit în suprafaţă de 57,27 mp, imobil intabulat pe numele reclamanţilor prin încheierea nr. ____ a O.C.P.I. Călăraşi.

În baza art. 18 din OUG 51/2008, urmează a obliga pârâţii, la plata c./val. taxei de timbru în cuantum de 2.146 lei şi timbru judiciar de 4,7 lei, pentru care reclamanţii au beneficiat de acordarea ajutorului public.

După rămânerea irevocabilă a hotărârii, aceasta se va comunica Primăriei municipiului Călăraşi – Serviciul de taxe şi impozite, în vederea executării obligaţiei privind plata taxei de timbru şi a timbru judiciar.

Prezenta hotărâre, urmează a constitui titlu executoriu conf. art. 21 din OUG 51/2008 .

Urmează a se lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată constând în plata onorariului de avocat.

1