Dreptul functiei publice. Act de sanctionare emis cu nerespectarea dispozitiilor art. 77 din Legea nr. 188/1999. Raporturi de muncă


– Legea nr. 188/1999

Prin dispozitia contestata reclamanta a fost “sanctionata disciplinar” cu modificarea raporturilor de serviciu din functionar public, referent III in cadrul compartimentului “Relattii cu publicul” in functia de muncitor necalificat.

Prin dispozitia contestata reclamanta a fost “sanctionata disciplinar” cu modificarea raporturilor de serviciu din functionar public, referent III in cadrul compartimentului “Relattii cu publicul” in functia de muncitor necalificat.

Pe lânga faptul ca la art. 77 al. 3 din Legea nr. 188/1999 nu este reglementata sanctiunea aplicata reclamantei, iar potrivit statutului functionarilor publici pot fi aplicate acestora decât sanctiunile prevazute de legea sus indicata, se mai retine ca functia de muncitor necalificat nici nu exista in anexa 1 a Legii nr. 188/1999, nefiind vorba de o functie publica ci eventual de un post pentru personal contractual.

Pe lânga faptul ca la art. 77 al. 3 din Legea nr. 188/1999 nu este reglementata sanctiunea aplicata reclamantei, iar potrivit statutului functionarilor publici pot fi aplicate acestora decât sanctiunile prevazute de legea sus indicata, se mai retine ca functia de muncitor necalificat nici nu exista in anexa 1 a Legii nr. 188/1999, nefiind vorba de o functie publica ci eventual de un post pentru personal contractual.

De asemenea nu au fost respectate nici dispozitiile art. 78 si 79 din legea sus indicata in sensul ca nu a fost constituita nici o comisie disciplinara, nu s-a facut o cercetare disciplinara, si nu exista o propunere a acestei comisii privind sanctionarea reclamantei, nefiind respectate nici dispozitiile HG nr. 1344/2007.

De asemenea nu au fost respectate nici dispozitiile art. 78 si 79 din legea sus indicata in sensul ca nu a fost constituita nici o comisie disciplinara, nu s-a facut o cercetare disciplinara, si nu exista o propunere a acestei comisii privind sanctionarea reclamantei, nefiind respectate nici dispozitiile HG nr. 1344/2007.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VIII-A ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.132/17.05.201)

Asupra recursului de fata;

Prin sentinta civila nr. 1981 din data de 15.12.2009 pronuntata de Tribunalul Calarasi, in dosarul nr 2961/116/2009, s-a admis actiunea formulata de A. S., s-a constatat nulitatea absoluta a dispzottieii nr. 333/30.09.2009 emisa de Primarul Com. Cuza Voda si a fost obligata pârâta la plata catre reclamanta a sumei de 404,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Pentru a se pronunta astfel instanta de fond a analizat cu prioritate conform art. 137 Cod pr.civila exceptia prematuritatii actiunii reclamantei invocata de pârâta prin întâmpinare, pe care examinând-o în raport de obiectul actiunii reclamantei si de dispozitiile legale aplicabile a respins-o, cu argumentatia ca în situatia contestarii sanctiunii disciplinare nu sunt incidente dispozitiile art. 7 din Lg.nr. 554/2004.

Pe fondul cauzei a retinut ca este întemeiata actiunea reclamantei, urmând a o admite ca atare, pentru urmatoarele considerente:

Referitor la motivul de nelegalitate a dispozitiei nr.333/30.09.2009 emisa de pârâtul Primarul com. Cuza Voda, respectiv lipsa vizei de legalitate a secretarului comunei, instanta îl constata întemeiat, având în vedere dispozitiile art. 68 din Lg. nr. 215/2001 care stabileste ca secretarul com. nu va contrasemna dispozitia primarului în cazul în care considera ca aceasta este nelegala.

Per a contrario, daca secretarul comunei apreciaza ca este legala, dispozitia emisa de primar, va contrasemna aceasta dispozitie.

In cazul în speta, secretarul comunei nu a contrasemnat dispozitia nr. 333/30.09.2009 emisa de pârâta primaria com. Cuza Voda, apreciind ca aceasta este nelegala.

Cum lipsa vizei de legalitate a secretarului comunei este sanctionat cu nulitatea absoluta a dispozitiei emise, tribunalul apreciaza întemeiata actiunea formulata de reclamanta A. S. urmând a o admite.

Urmeaza a constata nulitatea absoluta a dispozitiei nr. 333/30.09.2009 emisa de pârâtul Primarul com. Cuza Voda.

Cum pârâta se afla în culpa procesuala, tribunalul în baza dispozitiilor art. 274 Cod pr.civila, a obligat pârâta catre reclamanta la plata sumei de 404,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecata

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs pârâtul care a solicitat admiterea recursului in sensul modificarii in tot a hotarârii recurate si rejudecând sa respingeti actiunea formulata, ca neintemiata.

Recurentul a aratat ca prin Sentinta civila nr. 1981/15.12.2009, Tribunalul Calarasi a admis actiunea formulata de intimata-reclamanta A. S., constatându-se nulitatea absoluta a Dispozitiei nr. 333/30.09.2009, emisa de Primarul Comunei Cuza-Voda, totodata, obligând pârâta la plata sumei de 404,3 lei catre reclamanta, cu titlu de cheltuieli de judecata.

Instanta de fond a apreciat întemeiata cererea formulata de intimata-reclamanta, raportat la motivul de nelegalitate invocat, respectiv lipsa vizei de legalitate a secretarului comunei, conform dispozitiilor art. 68 din Legea nr. 215/2001.

In mod eronat instanta de fond a apreciat lipsa semnaturii secretarului pe dispozitia atacata, ca fiind o consideratie a acestuia privind nelegalitatea dispozitiei in cauza.

Totodata, instanta de fond a apreciat “per a contrario” “daca secretarul comunei apreciaza ca este legala dispozitia emisa de primar, va contrasemna aceasta dispozitie” .

Asa cum am precizat prin întampinarea formulata si dovedit cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, la data la care a fost emisa dispozitia in cauza, Primaria Comunei Cuza-Voda, judetul Calarasi, avea postul de secretar al comunei vacant, fiind ocupat ulterior.

Asadar, nu se poate sustine ca lipsa semnaturii secretarului echivaleaza cu o apreciere a acestuia asupra nelegalitatii dispozitiei atacate, câta vreme, asa cum am precizat, la momentul emiterii dispozitiei, postul de secretar era vacant.

Totodata, având in vedere dispozitiile art. 116 din Legea nr. 215/2001, atributiile de secretar nu puteau fi exercitate in aceasta perioada de catre o alta persoana, având in vedere statutul de functionar public de conducere cu studii superioare juridice sau administrative.

Astfel, din motive obiective dispozitia atacata nu a fost contrasemnata de catre secretarul primariei, postul fiind vacant la acel moment. Fata de aceste aspecte, interpretarea instantei de fond este eronata, in speta nefiind vorba despre o apreciere a secretarului cu privire la nelegalitatea dispozitiei atacate.

A precizat ca dispozitia nr. 333/130.09.2009 este temeinica, întrucât in cadrul Comisiei Pentru Verifiarea Gestiunii din cadrul Primariei Comunei Cuza Voda, s-a constatat ca A. S. – referent III in cadrul compartimentului Relatii cu Publicul si Registratura Generala, a decontat in perioada iulie – decembrie 2008, suma de 642 lei, iar in perioada ianuarie – iunie 2009 suma de 976 lei, sume reprezentand contravaloarea timbrelor postale .

Asa cum rezulta din procesul – verbal nr. 4539/19.08.2009, a deconturilor 4537/19.08.2009, a documentului de depunere nr. 4538/ 19.08.2009 si a notei de relatii 4536/ 19.08.2009, A. S. a achitat contravaloarea corespondentei din sumele provenite din încasarile xerox, acestea nefiind depuse la casierie. Totodata A. S. a decontat contravaloare corespondentei însusidu-si suma de 1.618 lei din casieria unitatii cauzând astfel un prejudiciu in cuantum de 1.618 lei.

Având in vedere actele sus mentionate si constatarile Comisiei Pentru Verificarea Gestiunii din cadrul Primariei Comunei Cuza Voda, s-a formuat o plângere penala împotriva reclamantei, pentru savârsirea infractiunii de delapidare fapta prevazuta de art. 215 ind. 1 C.p. , iar conform adresei emise de Serviciul Investigare a Fraudelor, anexate in copie prezentei, s-a întocmit dosarul penal nr. 2965/ P/ 2009, efectuându-se cercetari fata de A. S. pentru savârsirea infarctiunii sus mentionate.

Toate aceste acte au stat la baza emiterii deciziei contestate de reclamanta, conditii in care apreciaza ca decizia nr. 333/ 30.09.2009, este temeinica si legala.

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 299, 301, 312 Cod procedura civila.

Intimata reclamanta a depus cerere de amânare a cauzei in vederea angajarii unui aparator, însa nu a invocat motive temeinice pentru care nu si-a angajat un aparator pâna la termenul acordat, desi a avut la dispozitie aproape doua luni de la primirea citatiei pentru a-si asigura apararea.

Analizând actele si lucrarile dosarului, in raport de dispozitiile art. 304 si 3041 Cod procedura civila, curtea constata ca recursul este nefondat pentru urmatoarele considerente.

Nu se pot retine sustinerile recurentului in sensul ca hotarârea nr. 333/2009 este legala si temeinica.

Astfel in mod corect instanta de fond a interpretat dispozitiileLlegii nr. 215/2001 in sensul ca lipsa unei semnaturi de pe un act administrativ duce la nulitatea respectivului act.

Nu au relevanta motivele pentru care lipseste semnatura secretarului comunei, astfel ca nu pot fi retinute sustinerile recurentului in sensul ca dispozitia atacata este legala din moment ce postul de secretar al comunei era vacant la momentul emiterii dispozitiei.

Desi instanta de fond nu a precizat, actul contestat de reclamanta este nelegal si prin prisma faptului ca nu au fost respectate dispozitiile art. 77 si urmatoarele din Legea nr. 188/1999, prevederi referitoare la procedura de sanctionare disciplinara a functionarilor publici, precum si sanctiunile ce pot fi aplicate acestora.

Prin urmare se constata ca exista o multitudine de motive de nelegalitate a actului administrativ contestat de reclamanta, astfel ca nu mai este necesara analizarea temeiniciei dispozitiei atacate, nr. 333/30.09.2009 emisa de pârâtul recurent.

Fata de cele retinute mai sus se constata ca sentinta civila atacata este legala si temeinica, fiind data cu aplicarea corecta a legii.

Drept urmare se constata nefondat recursul si in baza art. 299 si urmatoarele, 304, 3041 Cod procedura civila, îl va respinge ca atare.