Dreptul functiei publice. Raport de evaluare a functionarului public întocmit cu nerespectarea dispozitiilor art. 107 din Hotarârea de Guvern nr. 611/2008. Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


– art. 107 din Hotarârea de Guvern nr. 611/2008

– Legea nr. 188/1999

Trimiterile pe care recurenta le face la noile rapoarte de evaluare pe anul 2008, întocmite la 21 si 22.05.2010, nu au relevanta sub aspectul legalitatii sentintei recurate, întrucât actiunea pronuntata de reclamanta nu are ca obiect anularea acestor doua rapoarte, întocmite de pârâta ulterior sesizarii instantei si atacate de reclamanta pe calea unui actiuni separate (dosarul nr.35950/3/2009).

Trimiterile pe care recurenta le face la noile rapoarte de evaluare pe anul 2008, întocmite la 21 si 22.05.2010, nu au relevanta sub aspectul legalitatii sentintei recurate, întrucât actiunea pronuntata de reclamanta nu are ca obiect anularea acestor doua rapoarte, întocmite de pârâta ulterior sesizarii instantei si atacate de reclamanta pe calea unui actiuni separate (dosarul nr.35950/3/2009).

5. În mod corect instanta de fond a retinut nelegalitatea raportului de evaluare contestat de reclamanta, pentru nerespectarea prevederilor art.107 din HG nr.611/2008, în conditiile în care evaluarea activitatii nu s-a realizat de catre functionarii publici de conducere care au coordonat activitatea reclamantei în anul 2008, respectiv de dl. D. V. si de d-na S. R., ci de directorul institutiei – dl. R. I. si directorul adjunct al institutiei – dl. D. T.

5. În mod corect instanta de fond a retinut nelegalitatea raportului de evaluare contestat de reclamanta, pentru nerespectarea prevederilor art.107 din HG nr.611/2008, în conditiile în care evaluarea activitatii nu s-a realizat de catre functionarii publici de conducere care au coordonat activitatea reclamantei în anul 2008, respectiv de dl. D. V. si de d-na S. R., ci de directorul institutiei – dl. R. I. si directorul adjunct al institutiei – dl. D. T.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VIII-A ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR. 1550/14.06.2010)

Deliberând asupra recursului de fata, constata urmatoarele:

Prin actiunea înregistrata pe rolul Tribunalul Bucuresti – Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal, sub nr.10612/3/2009, reclamanta G. G. a chemat în judecata pe pârâta D. G. P. C. S. 1 Bucuresti, solicitând ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna anularea Raportului de evaluare pe anul 2008.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca are calitatea de functionar public în cadrul D. G. P. C. S. 1, ca este total nemultumita de respingerea contestatiei pe care a formulat-o împotriva Raportului de evaluare pe anul 2008, în ceea ce priveste respectarea legislatiei si obiectivitatea calificativului acordat.

Reclamanta a sustinut ca Raportul de evaluare pe anul 2008 nu respecta prevederile HG nr.611/2008 si ale Legii nr.188/1999, republicata, în sensul ca: lipseste informarea asupra continutului criteriilor de performanta, la începutul perioadei de evaluare, nu sunt incluse rapoartele de evaluare pentru perioadele în care apar modificari ale raporturilor sale de serviciu în cuprinsul anului 2008, nu s-a tinut cont de calificativul din Raportul de evaluare pe anul 2007, nu este inclusa perioada 01 – 31.12.2007, etapa interviului nu a existat, functionarul public de conducere care a semnat la rubrica evaluatorului, nu avea aceasta calitate, i-a fost restrictionat dreptul de a participa la cursuri de perfectionare, nu a avut abateri, sanctiuni sau reclamatii, si-a îndeplinit toate sarcinile legale ce i-au fost încredintate, atributiile detinute au fost asumate si respectate cu responsabilitate, volumul de lucru acoperea si chiar depasea timpul de lucru, pentru buna desfasurare a activitatii institutiei a colaborat cu colegii si cu alte institutii, nu a adus institutiei prejudicii materiale sau morale.

Reclamanta a considerat ca raportul de evaluare, aprecierile si calificativul aplicate acesteia încalca legislatia aplicabila în domeniu si nu reflecta realitatea.

Prin întâmpinarea formulata la data de 21.04.2010, pârâta a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii, sustinând ca reclamanta trebuia sa solicite anularea raspunsului la contestatia adresata conducatorului institutiei si nu anularea raportului de evaluare care nu poate fi privit ca un act administrativ unilateral, ci ca parte a unei proceduri care are ca rezultat emiterea unui act administrativ în anumite cazuri.

Pe fondul cauzei, pârâta a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata, sustinând ca motivele expuse de reclamanta nu sunt dovedite prin nicio proba utila, concludenta si pertinenta, ca Raportul de evaluare pe anul 2008 a fost întocmit cu respectarea tuturor conditiilor de forma si fond, prevazute de HG nr.611/2008, Legea nr.188/1999, tinându-se cont de activitatea profesionala desfasurata de reclamanta.

Pe baza probei cu înscrisuri administrata în cauza, Tribunalul Bucuresti – Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal a pronuntat Sentinta civila nr.24/05.01.2010, prin care a dispus: respingerea exceptiei inadmisibilitatii cererii, ca neîntemeiata, admiterea actiunii, anularea Raportului de evaluare privind activitatea reclamantei pe anul 2008, întocmit la 30.01.2009, precum si a raspunsului comunicat acesteia prin adresa nr.2098/05.03.2009, ca nelegale, obligarea pârâtei la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata reprezentând onorariu de avocat în valoare de 2000 lei.

Pentru a hotarî astfel, tribunalul a retinut, în esenta, urmatoarele:

Prin Raportul de evaluare asupra activitatii profesionale a reclamantei întocmit pentru perioada 01.01.2008 – 31.12.2008, la data de 30.01.2009 si comunicat reclamantei la data de 12.02.2009, sub semnatura, i-au fost acordate acesteia nota finala a evaluarii 1,77 si calificativul “nesatisfacator”.

Raportul s-a întocmit de catre dl. D. T. – director executiv al institutiei si a fost contrasemnat de catre dl. R. I. – director al institutiei.

Potrivit mentiunilor cuprinse în întâmpinare, criteriile de performanta avute în vedere la întocmirea raportului de evaluare rezida în fisa postului si înscrisurile – adrese întocmite de reclamanta si contrasemnate de catre sefii de serviciu si de directorii institutiei. Potrivit acestora, gradul de pregatire profesionala, precum si calitatea muncii îndeplinite de reclamanta au corespuns punctajului acordat: 1,77 si calificativului “necorespunzator”.

Aceste aspecte nu au fost sustinute, motivat, în fisa de evaluare, ceea ce denota o apreciere subiectiva asupra notelor si punctajului acordat.

De asemenea, desi s-au efectuat obiectiuni în cuprinsul raportului, la momentul luarii la cunostinta de rezultatul acordat, separat s-a formulat contestatie, care a fost respinsa prin adresa nr.2098/05.03.209, fara a exista nicio motivatie.

Din documentatia anexata raportului de evaluare rezulta ca nu au fost integral respectate etapele procedurii de evaluare, conform art.114 din HG nr.611/2008, lipsind etapa interviului.

Prin raspunsul dat contestatiei, fara motivare, pârâta nu a dovedit modalitatea de solutionare a contestatiei si nici nu a justificat întârzierea cu care s-a raspuns, respectiv peste termenul e 5 zile stabilit de HG nr.611/2008.

Cu privire la modul de apreciere a activitatii reclamantei s-a constatat ca nici una dintre notele acordate nu a fost justificata, ceea ce conduce la concluzia ca lipsesc motivele de acordare a calificativului nesatisfacator.

Din cuprinsul raportului de control întocmit de Agentia Nationala a Functionarilor Publici rezulta ca activitatea reclamantei a fost coordonata în perioada 01.01.2008 – 01.10.2008 de dl. D. V., iar în perioada 01.10.2008 – 31.12.2008 de d-na S. R., astfel ca acestia aveau atributii privind evaluarea reclamantei.

Prin întocmirea raportului de evaluare a activitatii reclamantei pe anul 2008 s-au încalcat, pe de o parte, prevederile art.114 din HG nr.611/2008 privind etapele obligatorii ale procedurii de evaluare, iar pe de alta parte dispozitiile privind calitatea si persoana evaluatorului, prevazute de art.107 din HG nr.611/2008.

Cu privire la exceptia inadmisibilitatii actiunii invocata de pârâta prin întâmpinare, instanta a constatat ca este neîntemeiata, întrucât prevederile HG nr.611/2008 se completeaza cu dispozitiile Legii nr.554/2004, republicata, în ceea ce priveste posibilitatea persoanei vatamate de a contesta un act juridic vatamator.

Împotriva Sentintei civile nr.24/05.01.2010, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal, a declarat recurs, în termen legal, pârâta D. G. P. C. S. 1 Bucuresti, sustinând ca este nelegala si netemeinica, pentru urmatoarele motive:

1. Instanta de fond nu a analizat cele trei noi Rapoarte de evaluare din 21 – 22.05.2009, de care avea cunostinta si care vizeaza aceeasi perioada, 01.01.- 31.12.2008, chiar daca s-a acordat acelasi calificativ “nesatisfacator”, ci a procedat la analiza superficiala a unui Raport de evaluare înlocuit;

2. În mod eronat instanta de fond a apreciat ca nu se impune conexarea dosarului nr.26299/3/299, având ca obiect anularea Deciziei nr.374/20.03.2009, prin care s-a dispus eliberarea reclamantei din functia de executie, dosar în care se critica, de fapt, trei Rapoarte din 21-22.05.2009, la dosarul nr.10612/3/2009, având ca obiect anularea Raportului de evaluare din 31.01.2009, ignorând astfel strânsa legatura între obiectul si cauza celor doua dosare;

3. Instanta de fond a realizat o analiza superficiala si eronata a întregului material probator administrat în cauza, retinând ca etapa interviului lipseste, fiind încalcate astfel disp. art.114 din HG nr.611/2008.

Recurenta a precizat ca evaluarea reclamantei a avut la baza si etapa interviului, fiind consemnate întocmai comentariile acesteia, nefiind privata de dreptul de a-si consemna eventualele comentarii în raport;

4. În mod netemeinic si nelegal instanta a constatat ca “niciuna dintre notele acordate în Raportul de evaluare nu sunt justificate, desi acesta contine rubrici special destinate, lipsesc motivele de acordare a calificativului “nesatisfacator”.

Recurenta a precizat ca atât primul Raport de evaluare din 31.01.2009, cât si celelalte trei Rapoarte din 21- 22.05.2009, pentru activitatea profesionala a reclamantei pe anul 2008, sunt întocmite legal si contin toate datele privind obiectivele de evaluare, criteriile de performanta pe care reclamanta avea obligatia sa le cunoasca si procentul realizarii acestora, în baza carora evaluatorul a stabilit notarea.

5. În mod eronat instanta a retinut ca, prin întocmirea Raportului de evaluare pe anul 2008 s-au încalcat dispozitiile privind calitatea si persoana evaluatorului prevazute de art.107 din HG nr.611/2008, câta vreme s-a respectat masura corectiva stabilita prin Raportul de control al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, refacându-se practic evaluarea performantelor profesionale ale reclamantei pe anul 2008, prin întocmirea celor trei Rapoarte din 21-22.05.2009, cu respectarea prevederilor art.107 din HG nr.611/2008.

În concluzie, s-a solicitat admiterea recursului, modificarea în tot a sentintei atacate, în sensul respingerii actiunii ca nefondata, mentinerii Raportului de evaluare a performantelor individuale ale reclamantei pe anul 2008 si adresei nr.2098/05.03.2009 ca temeinic si legal întocmite.

Prin întâmpinarea formulata la data de 01.06.2010, intimata a solicitat respingerea recursului ca nefondat si obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecata.

Curtea, examinând sentinta recurata, prin prisma criticilor formulate, în raport de actele si lucrarile dosarului si de dispozitiile legale incidente, constata ca recursul este nefondat, în considerarea urmatoarelor argumente:

1. În mod corect instanta de fond a analizat legalitatea Raportului de evaluare pe anul 2008, întocmit la data de 31.01.3009, precum si raspunsul comunicat reclamantei prin adresa nr.2098/05.03.2009, întrucât obiectul actiunii în contencios administrativ a fost reprezentat de anularea acestor doua acte administrative, iar disp. art.129 alin. ultim Cod procedura civila, instituie obligatia instantei de a hotarî numai asupra obiectului cererii deduse judecatii.

2. Dispozitia instantei de fond, în sensul respingerii cererii de conexare a dosarului nr.26299/3/2009 la dosarul nr.10612/3/2009, se bazeaza pe interpretarea corecta a disp. art.164 Cod procedura civila, întrucât obiectul si cauza celor doua actiuni sunt diferite, iar faptul ca cele doua pricini privesc aceleasi parti nu justifica masura conexarii solicitata de recurenta -pârâta;

3. Din documentatia ce a stat la baza emiterii Raportului de evaluare pe anul 2008, depusa de autoritatea pârâta la dosarul cauzei, nu rezulta ca procedura evaluarii a respectat etapa obligatorie a interviului, prevazuta de disp. art.114 si art.116 din HG nr.611/2008, astfel ca este neîntemeiata critica recurentei privitoare la acest aspect;

4. Din examinarea Raportului de evaluare pe anul 2008, întocmit la data de 31.01.2009 si comunicat reclamantei la data de 11.03.2009 se constata ca nu au fost motivate notele acordate, pe baza carora s-a stabilit calificativul “satisfacator”, ceea ce conduce la concluzia lipsei de obiectivitate a raportului de evaluare.

Nulitatea raportului de evaluare pentru nerespectarea dispozitiilor legale privitoare la calitatea de evaluator nu putea fi înlaturata prin întocmirea unor noi rapoarte de evaluare, ulterior sesizarii instantei, fara reluarea procedurii de evaluare, cu respectarea tuturor etapelor acesteia si a dispozitiilor legale privitoare la conditiile de forma si de fond ale raportului de evaluare.

În concluzie, pentru considerentele evidentiate, Curtea constata ca sentinta recurata este legala si temeinica, astfel ca va fi mentinuta, iar recursul va fi respins ca nefondat, conform disp. art.312 alin.1 Cod procedura civila.

În baza disp. art.274 Cod procedura civila, recurenta va fi obligata la plata sumei de 2000 lei cheltuieli de judecata catre intimata.