Eroarea CNP- ului nu poate înlătura dreptul la pensie întrucât datele de identificare ale persoanei sunt numele, prenumele şi starea civilă cu atributele sale: locul naşterii , vârsta, sexul, filiaţia etc. Pensii


Secţia civilă. Sentinţa civilă nr.169 C/08.02.2011

Prin cererea înregistrată sub nr. 1700/103/4.06.2010, contestatoarea C.V. a chemat în judecată Casa Judeţeană de Pensii Neamţ pentru anularea deciziei de pensionare nr.228208 din 5.03.2010, întrucât nu au fost luate în considerare veniturile realizate în ultimii doi ani, respectiv 01.02.2008 – 01.02.2010.

A solicitat obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

Prin întâmpinare Casa Judeţeană de Pensii Neamţ, a menţionat că sumele contributive corespunzătoare celor doi ani, dovedite cu adeverinţa nr. 71746/24.02.2010 au fost valorificate în mod legal la stabilirea cuantumului pensiei şi a anexat Desfăşurătorul cuprinzând sumele preluate din adeverinţa respectivă.

Prin precizarea depusă la fila 23 din dosar contestatoarea a arătat că a studiat Desfăşurătorul depus de intimată la dosar şi din cuprinsul acestuia nu rezultă că s-a valorificat perioada înscrisă în adeverinţa 71746/24.02.2010 şi a solicitat efectuarea unei expertize contabile care să verifice corectitudinea modalităţii de calcul a pensiei raportat la adeverinţa invocată.

Prin raportul de expertiză efectuat de expert Todiraş Aurelia, s-a stabilit că prin recalcularea stagiului complet de cotizare realizat de contestatoare, rezultă că nu s-a luat în calcul o perioadă totală de 16 luni şi 7 zile.

Din oficiu, pe parcursul prezentei judecăţi, intimata a procedat la rectificare – prin emiterea Deciziei de recalculare nr.228208/ 10.12.2010, faţă de care şi-a modificat acţiunea, contestând-o.

Intimata nu a formulat obiecţiuni la această probă în schimb a depus concluzii scrise prin care a menţionat că eroarea constatată de expert provine din faptul că CNP-ul contestatoarei de pe declaraţiile nominale comunicate de AJOFM este greşit, obligaţia corectării revenind acestei instituţii.

Examinând actele şi lucrările dosarului, tribunalul constată că este întemeiată contestaţia formulată de C.V. pentru următoarele motive:

În fapt, prin Decizia nr. 228208/3.03.2008, începând cu data de 30.01.2008 au fost stabilite drepturile privind pensia anticipată parţială în cuantum de 510 lei, stagiul de cotizare realizat fiind de 30 de ani, 1 lună şi 8 zile.

Această decizie a fost anulată, contestatoarea continuându-şi contractul de muncă încă 2 ani.

La data de 4.02.2010, Cozma Veronica încetează activitatea şi depune cerere pentru pensionare anticipată. Conform deciziei nr.228208/5.03.2010 începând cu 4.02.2010, s-a stabilit alt cuantum al pensiei anticipate parţial, în valoare de 671 lei, pentru stagiu de cotizare realizat de 31 ani şi 7 luni.

Din raportul de expertiză întocmit în cauză şi care a avut ca obiectiv verificarea corectitudinii stabilirii cuantumului pensiei contestatoarei, rezultă că a fost omisă o perioadă de 16 luni şi 7 zile care se compune din:

a) 7 luni şi 7 zile omisă din eroare care cuprinde perioadele:

– 15.03.1975 – 26.04.1975 – 1 lună şi 11 zile, perioadă luată în plus în buletinul de calcul

– 15.07.1975 – 01.01.1976- 5 luni 16 zile perioadă lipsă

– 27.01.1976 – 29.04.1976- 3 luni 2 zile, perioadă lipsă.

b) 9 luni –neluate în calcul datorită CNP ului eronat din declaraţii care cuprinde şomajul de care a beneficiat contestatoarea, de la 1.04.2001 – 31.12.2001, perioadă în care a avut calitatea de asigurat.

Pentru prima perioadă, intimata a procedat, din oficiu, pe parcursul prezentei judecăţi, la rectificare – prin emiterea Deciziei de recalculare nr.228208/ 10.12.2010.

Prin cererea depusă la data de 8.02.2011( f.54), contestatoarea îşi modifică acţiunea contestând noua decizie sub aspectul refuzului de rectificare şi cu privire la cele 9 luni de şomaj excluse pentru că CNP-ul a fost menţionat greşit în adeverinţa emisă de AJOFM către Casa de Pensii Neamţ şi nu este culpa sa.

Cu privire la acest aspect, în cuprinsul expertizei (f.42) se arată următoarele: conform scrisorii recomandate R2752361 din data de 22.12.2004, a transmis contestatoarei „Certificatul privind stagiul de cotizare şi punctajul anual realizat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în perioada 1.04.2001 – 31.12.2001, punctajul realizat fiind de 1,80608 puncte, punctaj mediu aferent fiind de 0,15051 puncte( 1,80608 puncte : 29 ani stagiul legal = 0,15051)”.

În acest certificat CNP-ul contestatoarei în calitate de asigurat este trecut eronat 2530730274798, în loc de 2530730274781, conform buletinului de identitate , ultimele cifre fiind eronate.

Apărarea intimatei sub acest aspect, deşi este susţinută şi prin lucrarea de expertiză, nu va fi luată în considerare de către instanţă, pentru următoarele motive:

Se propune contestatoarei soluţia obţinerii rectificării declaraţiilor cu CNP–ul corect la AJOFM Neamţ, în baza cărora, Casa Judeţeană de Pensii să procedeze la reactualizarea punctajului mediu şi stagiului de cotizare.

Or, aceste rectificări trebuiau realizate şi fără prezenţa contestatoarei deoarece fiind o corespondenţă obligatorie între aceste instituţii publice, intimata din prezenta cauză trebuia să procedeze la verificări directe, eventual telefonice, astfel încât remedierea situaţiei să se realizeze deîndată şi fără tergiversarea artificială a dosarului de pensie.

Aceasta era cu atât mai necesară cu cât, nu a existat nici un dubiu asupra identităţii contestatoarei, cele două instituţii au recunoscut că persoana asigurată era C.V. şi că doar CNP-ul conţinea o eroare materială, formală, asupra ultimelor 2 cifre.

Această împrejurare se constituie ca simplă eroare şi din perspectiva atributelor de identificare a persoanei, astfel cum sunt definite de Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă şi de Metodologia nr.1/1997 pentru aplicarea unitară a legii.

Aşadar, principalele atribute de identificare a persoanei fizice sunt numele, domiciliul şi starea civilă iar starea civilă include elementele distinctive şi de recunoaştere ale persoanei fizice în familie şi societate şi care contribuie la determinarea calităţii de subiect de drept a omului, respectiv: locul naşterii, vârsta, sexul, filiaţia, situaţia de adoptat, căsătorit, divorţat etc.

CNP-ul nu este prevăzut ca element de identificare publică a persoanei, de sine stătător ci, constituie o alternativă la nume, fiind util doar atunci cand mai multe persoane au acelasi nume de familie, prenume si initiala a prenumelui tatalui .

Interpretând altfel, Casa judeţeană de Pensii a încălcat nejustificat dreptul contestatoarei la identificare publică şi a tergiversat în mod artificial soluţionarea corectă a dosarului contestatoarei, ceea ce nu a putut conduce decât la admiterea acţiunii astfel cum a fost modificată, în sensul includerii şi a perioadei exclusă pe motivul erorii asupra CNP-ului acesteia.

Întrucât intimata a modificat prima decizie, pe parcursul judecăţii şi ca urmare a expertizei întocmită în cauză, data depunerii la instanţă a lucrării de specialitate fiind aceeaşi cu data noii decizii, Tribunalul a reţinut culpa procesuală a acesteia şi, în temeiul art. 274 Cod procedură civilă, a obligat-o la cheltuieli de judecată.