Evacuare Bunuri şi valori imobiliare


Dosar nr.

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr.

Şedinţa publică de la

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamant CFM, şi pe pârât FE, având ca obiect evacuare

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de azi se constată absenţa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier în sensul celor de mai sus, după care:

Se constată că fondul cauzei a fost dezbătut la data de 21.01.2011 când părţile prezente au pus concluzii, consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, când în vederea deliberării şi pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise, s-a amânat pronunţarea pentru azi 28.01.2011, când

INSTANŢA:

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Oradea la data de 19 mai 2010, sub dosarul cu nr. de mai sus, astfel cum a fost precizată la fila 13, reclamantul CFM a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâta FE, să dispună evacuarea pârâtei din imobilul situat în Oradea, str. ……, imobil bun propriu al reclamantului in cotă de 1/1, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a acţiunii, reclamantul a invederat instanţei că imobilul indicat in petit este proprietatea sa, fiind dobândit cu titlu de moştenire in urma decesului părinţilor sai, iar in cursul lunilor februarie-martie 2010 sotia reclamantului, CS, a lăsat-o pe pârâtă să locuiască în imobil împreună cu copilul acesteia, facandu-i-se milă de situaţia precară a acesteia. Se mai arată de reclamant că acesta nu intentiona să inchirieze apartamentul deoarece dorea să îl vândă. Se mai sustine că i s-a pus in vedere pârâtei să achite costurile întreţinerii locuintei, iar în contextul în care aceasta nu a făcut acest demers, reclamantul s-a văzut nevoit să achite el însuşi aceste costuri.

Totodată, s-a mai arătat că, ulterior, pârâta a refuzat să deschidă uşa apartamentului şi să răspundă la telefon, fiind vizitată la apartament de reclamant şi sotia acestuia, context în care pârâta a început să urle la aceştia, susţinând că nu au niciun drept asupra apartamentului, sărind totodată la soţia reclamantului şi lovind-o in zona abdominală, context în care au fost chemate organele de politie care au sanctionat-o.

Se mai sustine că pârâta este un om al străzii, nu are nici un drept asupra imobilului, se comportă abuziv, nu a achitat nici cheltuielile de întreţinere, iar reclamantul nu poate nici măcar cunoaste starea imobilului, neavând acces in interiorul acestuia.

În drept, reclamantul a invocat dispoziţiile art. 480-483 Cod civil.

Prin precizarea de acţiune depusă la fila 35, reclamantul a solicitat şi evacuarea tuturor persoanelor care locuiesc împreună cu pârâta în imobil.

Acţiunea este legal timbrată cu 10 lei taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.

Pârâta a depus întâmpinare (f.28), solicitând respingerea acţiunii. Aceasta a motivat în esenţă că are un copil minor şi o situaţie financiară precară, fiind şomeră şi neavând unde locui cu acesta. S-a mai susţinut de pârâtă că nu a fost căutată niciodată de reprezentanţii asociaţiei de şi nu are cunoştinţă de faptul că trebuie să plătească cheltuieli către aceasta.

În cauză, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri şi interogatoriul pârâtei.

Analizând actele şi lucrările dosarului din perspectiva probelor administrate, instanţa reţine următoarele:

In fapt, reclamantul CFM este proprietar in cotă de 1/1 al apartamentului nr. 18 – uscătorie situat în Oradea, str…, conform extrasului CF depus la fila 46, dobândit de acesta prin de la părinţii săi, conform Certificatului de moştenitor nr. 41 (f.7).

Instanţa reţine că pârâta FE locuieşte în acest imobil începând cu perioada februarie-martie 2010, soţia reclamantului, CS, lăsând-o pe pârâtă să locuiască în imobil impreună cu copilul acesteia, facandu-i-se milă de situaţia precară a acesteia. În consecinţă, pârâta este un simplu tolerat în imobilul proprietatea reclamantului, situaţie de fapt pe care nici pârâta nu o contestă.

Reclamantul a susţinut că a promovat prezenta acţiune deoarece pârâta are un comportament abuziv faţă de el şi soţie, nepermiţându-le să pătrundă în apartament şi, totodată, aceasta a agresat-o fizic pe soţia sa şi nu înţelege să plătească cheltuielile comune de întreţinere, tulburând liniştea locatarilor din imobil.

Instanţa reţine că susţinerile martorului ŢAI (f.45), ascultat în dosarul nr. ….. al Judecătoriei Oradea având ca obiect evacuare pe cale de ordonanţă preşedinţială, între aceleaşi părţi, se coroborează cu susţinerile reclamantului.

Astfel, acest martor a arătat că pârâta a săvârşit o serie de fapte de degradare a apartamentului în litigiu, dar şi a apartamentelor celorlalţi proprietari din scara blocului, cum ar fi inundarea atât a imobilului pe care pârâta îl foloseşte, dar şi pe cel de la nivelul inferior. De asemenea, pârâta interzice proprietarului imobilului în litigiu, reclamantul din prezenta cauză, accesul în imobil.

Martorul a mai arătat că sotia reclamantului a fost lovita de pârâtă cu piciorul în abdomen atunci cand s-a incercat obtinerea chiriei de la aceasta, existand potrivit declaratiilor necontestate ale reclamantului chiar o cercetare penală in desfăsurare cu privire la infracţiunea de loviri şi alte violenţe, aspect care reiese şi din adresa nr. 32690 (f.16), pârâta fiind de altfel şi sancţionată contravenţional.

Totodată, instanţa constată că pârâta nu a achitat cheltuielile folosinţei imobilului, conform adresei nr. 42 emise de către Asociaţia de Proprietari, din care rezultă că există o restanţă de 926,78 lei aferentă perioadei februarie-septembrie 2010 (f.18).

În drept, instanţa reţine că acţiunea în evacuare este o sancţiune civilă, aplicabilă raporturilor de locaţiune, caracterizată prin aceea că reclamantul urmăreşte eliberarea de către pârât a imobilului la care se referă litigiul.

Raportat la art. 480 Cod civil, dreptul de proprietate este dreptul pe care îl are cineva de a se bucura şi dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele determinate de lege. Astfel proprietarul are dreptul de a poseda, de a folosi şi de a dispune de bunul său în mod absolut şi exclusiv, fapt ce implică obligaţia corelativă a tuturor celorlate subiecte de drept de a respecta acest drept şi de a nu face nimic de natuă a împiedica exercitarea sa normală.

In cazul de fata reclamantul, in calitate de proprietar, este lipsit de doua dintre atributele dreptului său, respectiv posesia – care presupune exercitarea unei puteri de fapt asupra bunului şi folosinţa – atributul de a utiliza bunul in vederea satisfacerii unor nevoi şi interese personale.

Deşi pârâta a fost citată cu menţiunea de a se prezenta personal la interogatoriu, aceasta nu s-a prezentat, însă a recunoscut prin întâmpinare că locuieşte în imobilul proprietatea reclamantului, neputând prezenta vreun titlu locativ.

În considerarea acestor aspecte, reţinând că pârâta foloseşte apartamentul în litigiu fără a deţine un titlu locativ, instanţa apreciază că se impune evacuarea pârâtei FE din imobilul situat in Oradea, str…, înscris în CF nr. ….Oradea.

Raportat la precizarea de acţiune depusă la fila 35, prin care reclamantul a solicitat şi evacuarea tuturor persoanelor care locuiesc împreună cu pârâta în imobil, instanţa constată că reclamantul nu a indicat în concret cine sunt aceste persoane, astfel încât acestea să poată fi legal citate şi în contradictoriu cu care să se fi pronunţat prezenta cauză. De aceea, instanţa va respinge cererea reclamantului de evacuare a unor persoane neidentificate în concret.

Instanţa va lua act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamantul CFM, în contradictoriu cu pârâta FE şi, în consecinţă:

Dispune evacuarea pârâtei FE din imobilul situat in Oradea, str.., înscris în CF nr…..

Respinge celelalte cereri formulate de reclamant.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 28 ianuarie 2011.

Preşedinte: Grefier: