Evacuare Cereri


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ODORHEIUL SECUIESC

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 126/2011

Şedinţa publică de la 17 Ianuarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE ________

Grefier ________

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta MUNICIPIUL O.S.R.P , cu sediul în mun. ….. nr …., judeţul ….. în contradictoriu cu

pârâta S.A., domiciliată în ………… str ….nr …., judeţul ……, având ca obiect evacuare.

Se con stată că acţiunea este scutit de taxă judiciară de timbru.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care:

Se constată că nu s-a depus la dosar răspunsul solicitat de la Municipiul ……………

Având în vedere lipsa părţilor, instanţa în baza actelor aflate la dosar trece la soluţionarea cererii în fond.

INSTANŢA

Prin acţiunea civilă înregistrată la această Judecătorie la data de 11 iunie 2010 municipiul ……….. reprezentat prin P. a

chemat în judecată pe pârâta S.A. solicitând:

-evacuarea pârâtei din imobilul închiriat, proprietatea reclamantului, imobilul fiind în administrarea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor,

situat în municipiul ………… str ….nr …., judeţul ….. ca urmare a expirării contractului de închiriere intervenit între părţi.

În motivele acţiunii reclamantul arată că apartamentul în cauză este proprietatea municipiului fiind în administrarea Casei de Ajutor

Reciproc a Pensionarilor din Odorheiu-Secuiesc şi a fost închiriată lui S.A. la data de 13 mai 2004 pe o perioadă de 5 ani.

Termenul pentru care a fost încheiat contractul a expirat la data de 1 mai 2009.

La data de 07.04.2008 a fost înregistrată la ……………… cu nr.4866 adresa chiriaşilor din ……….., în care au fost sesizaţi cu privire la comportamentul

nesociabil şi periculos al pârâtei.

În urma verificării situaţiei pe teren s-a constatat că pârâta suferă de tulburări psihice, astfel comportamentul ei pune în pericol grav atât

integritatea ei corporală, cât şi integritatea şi siguranţa vecinilor.

Pârâta a declarat de mai multe ori în faţa organelor de poliţie că relaţia ei cu vecinii s-a deteriorat deoarece aceştia vor să o îndepărteze

din locuinţă, este urmărită zilnic.

Reclamantul mai arată că a făcut mai multe demersuri pentru eliberarea locuinţei şi pentru internarea medicală nevoluntară a pârâtei

însă fără rezultat. Astfel consideră că singura soluţie este evacuarea pârâtei din apartament, datorită atât faptului că, contractul de închiriere a

expirat şi mai ales că pârâta prezintă pericol social.

În drept s-au invocat prevederile art.23 şi 25 din Legea 114/1996.

La acţiune s-au anexat: contractul de închiriere nr.273/13.05.2004, copie de pe adresa nr.4866/07.04.2008 a chiriaşilor din ……….., copie

de pe adresa nr.5099/2008 prin care se sesizează ……….., copie de pe adresa nr.50/R/2008 a Inspectoratului de Poliţie, copi de pe declaraţia pârâtei,

copie de pe adresa nr.79/2009 din ……….., copie de pe adresa nr.136/2009 a C.A.R.P., copie de pe procesul verbal de constatare nr.4185/2009,

copie de pe adresa nr.6343/2009 trimisă către Spitalul Municipal.

Prin întâmpinarea formulată pârâta a invocat excepţia lipsei de interes procesual a reclamantului arătând că în condiţiile în care ea s-a

achitat lunar de obligaţia de plată a chiriei şi a cheltuielilor de întreţinere şi după expirarea termenului închirierii iar reclamantul a acceptat plata părţile

se află în situaţia relocaţiei tacite, iar faptul că reclamantul prin adresa din 21 iunie 2010 se arată disponibil pentru aprobarea unui schimb de locuinţă

dovedeşte valabilitatea contractului de închiriere.

Pârâta mai arată că din adresele locatarilor din imobil depuse în probaţiune nu rezultă că, aceştia ar dori evacuarea ei din locuinţă,

problema bolii sale psihice cu care reclamantul justifică demersul pentru evacuare, fiind considerată pericol pentru siguranţa ei şi a vecinilor,

nu este dovedită prin nici un act medical.

Consideră că, în condiţia în care, s-ar adeveri că suferă de tulburări psihice, trebuie să fie protejată şi nu alungată pe stradă, cum se

urmăreşte prin prezentul proces. În Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, precum şi în convenţii şi alte tratate internaţionale, la care

România a aderat sau este parte, se statuează că, orice persoană care suferă de tulburare psihică are dreptul să exercite toate drepturile civile,

politice, economice şi culturale necunoscute. Nu este admisă nici o bazată pe tulburare psihică.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

Imobilul situat în municipiul ………… str ….nr …., judeţul Harghita este cu destinaţie specială, proprietatea ……….., aflat în

administrarea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, şi a fost închiriat chiriaşului S.A. la data de 13.05.2004 pe o perioadă de 5(cinci) ani

pe baza contractului de închiriere nr. 273/13.05.2004.

Ulterior expirării termenului contractual pârâta a respectat întocmai obligaţiile chiriaşului din contractul de închiriere, iar reclamantul

prin acceptarea plăţii lunare a chiriei şi a cheltuielilor de întreţinere a consimţit la reînnoirea contractului de închiriere, operând tacita relocaţiune

astfel art.23 din Legea 1996 nu este aplicabilă. Mai mult reclamantul a recunoscut valabilitatea contractului prin exprimarea acordului de a efectua

un schimb de locuinţă cu pârâta, astfel, pe motivul încetării contractului de închiriere evacuarea pârâtei este inadmisibilă.

Din adresele locatarilor din imobil nu rezultă că aceştia ar fi dorit evacuarea ei din locuinţă, problema bolii psihice cu care reclamantul

justifică demersul pentru evacuarea pârâtei fiind considerată pericol atât pentru siguranţa persoanei ei cât şi pentru vecini nu a fost dovedită prin

act medical emanat de un medic psihiatru. Însă şi în situaţia în care se confirmă existenţa bolii sau tulburării psihice evacuarea din locuinţă nu

este o soluţie justă şi legală, nefiind admisă nici o discriminare bazată pe tulburare psihică. În Declaraţia Universală a Drepturilor Omului se

statuează că orice persoană care suferă de tulburare psihică are dreptul să exercite toate drepturile civile, politice, economice şi culturale

recunoscute.

Pentru considerentele de mai sus instanţa văzând şi dispoziţiile art.1437 şi 1452 va respinge acţiunea reclamantului

Municipiul O.S.R.P împotriva pârâtei S.A. pentru evacuare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea reclamantului MUNICIPIUL O.S.R.P , cu sediul în mun. …………… ……………..i nr………., judeţul ……… împotriva

pârâtei S.A., domiciliată în ………… str ….nr …., judeţul ………. pentru evacuare.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 17 ianuarie 2011.

Preşedinte,Grefier,

________________