EVACUARE Locuinţe


A admis în parte si cererea reconventionala si a constatat ca pârâtii au realizat camerele C1, C2, C3, la corpul de cladire C1/1, identificat de expert tehnic judiciar D. T., a obligat reclamantii sa le plateasca pârâtilor suma de 1382 lei reprezentând c/val îmbunatatirilor facute de acestia la imobilul proprietatea reclamantului C. F.

Împotriva acestei hotarâri au formulat apel toate partile.

Pâna la solutionarea apelului, la data de 29 iunie 2009 a decedat reclamantul C. F. fiind introdusi în cauza, în calitate de succesori – fii, C. D., C. Gh. si C. I.

Prin decizia civila nr.37 A pronuntata la 17 martie 2010 Tribunalul Teleorman a admis apelurile declarate în cauza, a desfiintat hotarârea primei instante cu trimiterea cauzei spre rejudecare la Judecatoria Rosiorii de Vede.

În considerente a retinut, pentru a se pronunta în acest sens, ca instanta a omis sa puna în vedere pârâtilor sa-si precizeze capatul de cerere având ca obiect drept de superficie, a omis sa se pronunte asupra exceptiei prescriptiei pretentiilor formulate de pârâti.

În rejudecare, reclamantii si-au completat cererea introductiva, în sensul ca au solicitat: – ca pârâtii sa fie obligati sa le plateasca suma de 2.000 lei, reprezentând lipsa de folosinta a suprafetei de teren folosita de catre pârâti; – sa fie obligati sa le plateasca suma de 300 lei lunar reprezentând lipsa de folosinta privind suprafata de teren asupra careia se va constitui un drept de superficie.

Pârâtii, si-au completat, de asemenea, cererea reconventionala solicitând: – sa li se constituie o servitute de trecere pentru accesul la camerele realizate de acestia; – sa fie obligati reclamantii sa-i despagubeasca cu îmbunatatirile pe care le-au facut la camerele C4, C5, C6 din constructia C1/1.

Prin cererea depusa la data de 09 februarie 2011 si certificatul de grefa eliberat la 18 februarie 2011, reclamantii au facut dovada ca au pe rolul instantei înregistrata actiune la nr. 495/292/2011, ce are ca obiect constatarea dobândirii, prin accesiune, a încaperilor C1, C2, C3, din corpul de proprietate C1/1, cauza ce are termen de judecata la 21 martie 2011.

În motivarea cererii se arata ca aceste încaperi – C1, C2, C3, au fost realizate de catre pârâti pe terenul proprietatea reclamantilor, fara a exista o conventie cu fostul proprietar, în drept fiind invocate dispozitiile art.494 Cod civil.

Potrivit prevederilor art.244 al.1 pct.1 Cod procedura civila, instanta poate suspenda judecata când dezlegarea pricinii atârna în tot sau în parte de existenta unui drept care face obiectul unei alte judecati.

Cum cererea formulata de reclamanti privind acordarea de despagubiri pentru dreptul de superficie si pentru servitutea de trecere pretinse de catre pârâti privind camerele realizate de catre acestia din constructia C1/1 ca si atribuirea dreptului de superficie si a servitutii de trecere solicitate de catre pârâti privind aceleasi încaperi, prin cererea reconventionala formulata în cauza, cum a fost completata în rejudecare, sânt strâns legate de modul în care se va solutiona cererea formulata de catre reclamanti privind dobândirea, prin accesiune, a acelorasi încaperi – C1, C2, C3, ce formeaza obiectul dosarului nr. 495/292/2011, instanta prin încheierea din 23 februarie 2011 , în baza art.244 alin.1 pct.1 Cod procedura civila, a suspendat judecata pricinii, privind pe reclamantii C I, C G, , C A. F-decedat – prin succesori: C D, C Gh, si C I, , în contradictoriu cu pârâtii C Gh si C V, pâna la solutionarea, prin hotarâre irevocabila, a cauzei ce formeaza obiectul dosarului nr.495/292/2011.

Împotriva acestei încheieri, în termen legal au declarat recurs recurentii C Gh si V, criticînd încheierea pentru aceea ca,masura suspendarii dispusa de catre instanta este nelegala si netemeinica, întrucît obiectul dosarului civil 495/292/2011 prin care C I si G au solicitat sa se constate ca sunt prin accesiune imobiliara asupra constructiilor C! , C2 si C3 , este acelasi cu obiectul dosarului 2107/292/2010, prin care recurentii au solicitat sa li se constate lor calitatea de proprietari asupra acestor constructii.

Prima instanta a dispus aceasta masura fara sa fie întrunite dispozitiile art. 244 alin. 1 pct. 1 C.p.c.

Examinînd recursul declarat de catre recurenti,instanta de recurs apreciaza ca este întemeiat.

Potrivit art. 244 alin. 1 pct. 1 c.p.c., instanta poate suspenda judecata , atunci cînd dezlegarea pricinii atîrna în totul sau în parte de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul altei judecati.

În cauza, instanta a suspendat judecata cauzei 2107/292/2010, o cauza complexa, cu mai multe capete de cerere , între acestea fiind si cererea reconventionala formulata de catre recurentii C Gh si V, prin care au solicitat sa se constate ca sunt proprietarii constructiilor C1, C2 si C3 , pentru motivul ca, pe rolul instantei , ulterior, a fost introdusa o alta cerere, înregistrata sub nr. 495/292/2011, prin care partile adverse din prima cauza, reclamantii C I si G au solicitat exact acelasi lucru, anume sa se constate ca ei sunt proprietarii acestor constructii , C1, C2 si C3.

Instanta de recurs apreciaza ca, judecata în cauza suspendata nu atîrna de existenta sau inexistenta unui drept, ci este vorba despre acelasi drept de proprietate asupra camerelor C1, C2 si C3 , disputat de catre reclamanti si pîrîti, atît unii cît si ceilalti pretinzînd ca sunt proprietari asupra acestor constructii.

Avînd în vedere ca între cele doua pricini exista în mod evident, o strînsa legatura, ultima pricina avînd acelasi obiect cu unul dintre obiectele primei pricini, fiind între aceleasi parti , instanta trebuia sa faca aplicarea dispozitiilor art. 164 C.p.c., si sa ia masurile necesare în vederea întrunirii pricinilor, în vederea administrarii unitare a probelor.

Pentru aceste considerente,conforma art. 312 alin. 3 C.p.c., rap. la art. 304 pct. 9 C.p.c., va admite recursul declarat, va casa încheierea recurata si va trimite cauza aceleiasi instante, în vederea continuarii judecatii.