Excepţia lipsei capacităţăii de folosinţă Chemare în judecată (acţiuni, cereri)


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BĂILEŞTI JUDEŢUL DOLJ

SENTINŢA CIVILĂ Nr.13

Şedinţa publică de la 11 ianuarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE – F.B.

Grefier – A.B.

x.x.x.x

Pe rol judecarea acţiunii civile pentru constatarea valabilităţii convenţiei de vânzare cumpărare şi pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare, formulată de reclamantul C.I. împotriva pîrîtului P.C.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamantul prin reprezentare de mandatar C.D. conform procurii judiciare autentificată sub nr.3779 din 13.12.2010 de BNP D.P , lipsă fiind pîrîtul .

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă ,învederîndu-se că Primăria com.Izvoare a înaintat adresa nr.3/2011

Avînd în vedere decesul pîrîtului intervenit la 18.01.2009 , instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a pîrîtului , excepţie prev.de art.41 c. pr.civ. şi a acordat cuvîntul cu privire la această excepţie .

Avînd cuvîntul, reclamantul prin mandatar , a declarat că este de acord cu admiterea excepţiei .

INSTANŢA

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă, constată următoarele :

Prin acţiunea formulată la 26.11.2010 reclamantul C.I.a chemat în judecată pe pîrîtul P.C., solicitând să se constate valabilitatea convenţiei de vînzare cumpărare din 7.02.2004 încheiată cu acesta şi să se pronunţe o hotărîre judecătorească care să ţină loc de act autentic de vînzare cumpărare pentru suprafaţa de 0,48 ha.situată în com.Izvoare , tarla 24, parcela 1, cu vecini la N- Np 171, E-De 18, S- De 182/1, V- L.A.şi să se pronunţe o hotărîre judecătorească care să ţină loc de act autentic de vînzare cumpărare .

A motivat că la 7.02.2004 a cumpărat de la pîrît terenul arabil extravilan menţionat , plătind integral preţul convenit de 200 lei şi a intrat în posesia terenului .

A mai arătat că deşi a convenit ca pîrîtul să se prezinte la notarul public în

vederea întocmirii contractului de vînzare cumpărare în forma autentică cerută de lege pentru valabilitatea vînzării , acesta în mod repetat a refuzat .

În drept, a invocat dispoziţiile art.5 alin.2 titlul X din legea 247/ 2005.

A depus antecontractul de vînzare cumpărare , adeverinţă de comasare pentru scutire de taxă judiciară de timbru conform art.6 titlul X din legea 247/2005 şi titlul de proprietate pentru pîrît.

In cauză părţile au fost legal citate ,iar la termenul de judecată din 11.01.2011 Primăria com.Izvoare a înaintat adresa nr.3/3.01.2011 în care a precizat că pîrîtul P.C.a decedat la 18.01.2009 conform actului de deces nr.7/20.01.2009 .

Avînd în vedere decesul pîrîtului , instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a persoanei chemate în judecată în raport de dispoziţiile art.41 alin.1 c.pr.civ.

Astfel, potrivit art.5 şi 7 din Decretul 31/1954 privitor la persoanele fizice şi juridice, persoana fizică are capacitate de folosinţă care începe de la naşterea persoanei şi încetează odată cu moartea acesteia.

In conformitate cu art.41 alin.1 c.pr.civ. poate fi parte în judecată orice persoană care are folosinţa drepturilor civile .

Intrucît pîrîtul este decedat , instanţa urmează să facă aplicarea dispoziţiilor legale menţionate şi admiţînd excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a pîrîtului chemat în judecată, decedat anterior introducerii acţiunii, să respingă acţiunea împotriva acestuia .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia lipsei capacităţii de folosinţă invocată din oficiu cu privire la pîrîtul P.C.,cu ultimul domiciliu în com.Izvoare , jud.Dolj , decedat la 18.01.2009 .

Respinge acţiunea formulată de reclamantul C.I. împotriva pîrîtului P.C. cu ultimul domiciliu în com. Izvoare , jud.Dolj .

Sentinţă cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 11 ianuarie 2011.

Preşedinte,

F.B. Grefier,

B.A.