Executare silită Contestaţie la executare


Şedinţa publică de la 25 August 2011

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 675/199/2011,terţul poprit C.R. a solicitat instanţei ca, în contradictoriu cu Administraţia Finantelor Publice a Orasului Buhusi să dispună desfiinţarea popririi asupra conturilor acestuia,poprire înfiinţată de către Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Buhuşi prin adresa nr.7126/28.04.2011 emisă în dosarul de nr.17453863/U.

În motivarea cererii, terţul poprit a arătat că în fapt, prin adresa nr.7126 /28.04.2011 emisă de AFP Buhuşi, i s-a adus la cunoştinţă că în baza art. 149 alin.5 din OG nr.92/2003 s-a înfiinţat poprire asupra sumelor de bani pe care le-ar datora debitorului urmărit SC E B SRL fără însă a se preciza care ar fi cuantumul sumelor datorate sau izvorul ori temeiul de drept al acestor pretinse datorii. În drept , invocă art. 150 din OG 92/2003 actualizată şi se impunea sesizarea instanţei judecătoreşti din raza domiciliului său, pentru a se decide menţinerea sau desfiinţarea popririi.

În dovedirea cererii, creditorul a depus la dosar, înscrisuri.

Administraţia Finantelor Publice a Orasului Buhusi, legal citată, a depus la dosarul cauzei intampinare. În aceasta se arată că invocă excepţia prematurităţii contestaţiei la executare , motivat de faptul că fiscal nu a solicitat instanţei de judecată menţinerea popririi în vederea realizării unui titlu de creanţă faţă de terţul CR. Pe fondul cauzei în privinţa susţinerilor ca poprirea a fost înfiinţată în mod greşit, solicită instanţei să înlăture aceste argumente din următoarele considerente: art.149 din OG nr.92/2003 rep. Prevede că sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile datorate debitorului cu orice titlu de care terţe persoane pe care aceştia le datorează sau le vor datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.

O dată cu întâmpinarea au fost anexat şi contractul de prestări servicii.

Ulterior a fost depus la dosarul cauzei dosarul de executare al Administraţiei Finantelor Publice a Orasului Buhusi,care conţine următoarele documente : adresa petentului către ANAF Buhusi, confirmarea de primire, adresa de înfiinţare a popririi , confirmări de primire, facturi, contract de prestări servicii nr. 5/01.05.2007.

La termenul din 25.08.2011 instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia prematurităţii invocată de Administraţia Finantelor Publice a Orasului Buhusi.

Analizînd actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

1)Privitor la excepţia prematurităţii cererii de chemare în judecată instanţa o consideră neîntemeiată.

Prematuritatea acţiunii este o excepţie dirimantă şi absolută constând în neefectuarea de către reclamant a unei anumite proceduri obligatorii stabilite de lege anterior promovării unei cereri de chemare în judecată.

Având o arie de manifestare atât de restrânsă, este, practic, admisibilă doar în acele situaţii în care legea prevede condiţii speciale de exerciţiu pentru exercitarea acţiunii.

Analizând excepţia faţă de acţiunea la care s-a raportat –desfiinţare poprire – instanţa constată că aceasta se soluţionează conform procedurii obişnuite, cale procesuală care nu presupune însă îndeplinirea nici unei condiţii prealabile speciale şi suplimentare.

Faptul că reclamantul a intentat prezenta cerere de chemare în judecată având ca obiect desfiinţare poprire fără să fi depus vreo cerere de menţinere a popririi nu înseamnă că aceasta este prematură.Pentru a verifica toate aceste aspecte invocate este necesar să se analizeze fondul cauzei.

Mai mult,conform art.150 al.1 din codul de procedură fiscală,terţul poprit are opţiunea de a solicita instanţei competente desfiinţarea poprii fără a exista expres menţionat condiţia prealabilă a înfiinţării popririi prin hotărâre judecătorească

De altfel practica CEDO este că întotdeauna o persoană se poate adresa direct unei instanţe,mai ales în astfel de cauze.

Faţă de aceste considerente, excepţia formulată apare ca neîntemeiată şi instanţa urmează să respingă excepţia prematurităţii.

2) Pe fondul cauzei instanţa reţine că prin adresa nr. 7126/28.04.2011 emisa de Administraţia Finantelor Publice a Orasului Buhusi i s-a adus la cunostinta terţului poprit ca in baza art. 149 alin.5 din OG nr.92/2003 s-a infiintat poprire asupra sumelor de bani pe care le-ar datora debitorului urmarit SC Ekal Bel SRL Lespezi, fara insa a se preciza care ar fi cuantumul sumelor datorate sau izvorul şi temeiul de drept al acestor pretinse datorii.

Debitoarea SC E Bel SRL Lespezi are obligaţii fiscale către bugetul consolidat al statului în sumă totală de 33.437 lei. S-a considerat de către organul fiscal şi de către debitoare că terţul poprit ar datora anumite sume provenind din contractul de prestări servicii nr.5/2007 aflat la fila 33 dosar.

Prin adresa inregistrata sub nr. 8059/09.05.2011 la Administratia Finantelor Publice a Orasului Buhusi,terţul poprit a informat ANAF Buhuşi ca nu datorează nicio suma de bani debitorului SC E B SRL si ca, desi in trecut au existat raporturi juridice intre terţul poprit si societatea debitoare, in prezent SC E B SRL Lespezi nu este titulara niciunei creanţe certe lichide si exigibile impotriva acestuia.

Potrivit art.150 Cod procedură fiscală, dacă terţul poprit înştiinţează organul de executare că nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit, precum şi în cazul în care se invocă alte neregularităţi privind înfiinţarea popririi, instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul terţului poprit, la cererea organului de executare ori a altei părţi interesate, pe baza probelor administrate, va pronunţa menţinerea sau desfiinţarea popririi.

În cauza de faţă terţul poprit a înştiinţat organul de executare că nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit, făcând dovada acestui fapt cu actele depuse la dosar.

De altfel din probele existente la dosarul cauzei rezultă că părţile au încheiat contractul de prestări servicii în urmă cu patru ani,adică în anul 2007.Facturarea unor lucrări este efectuată de debitoare abia pe data de 25.03.2011,conform file 27 dosar.Factura a fost trimisă prin poştă ,neexistând vreo dovadă de primire a acesteia.

Ca atare aşa zisa creanţă pentru care s-a dispus înfiinţarea popririi către terţul poprit nu este una certă şi nici exigibilă.

Pe de altă parte, creditoarea Administraţia Finanţelor Publice a Oraşului Buhuşi nu a putut face dovada că într-adevăr terţul poprit datorează vreo sumă de bani debitoarei.

Pentru considerentele ce preced, instanţa va admite cererea formulată de către C R în contradictoriu cu ANAF Buhuşi şi va desfiinţa poprirea înfiinţată de către Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Buhuşi prin adresa nr.7126/28.04.2011 emisă în dosarul de executare nr.17453863/U.

Red:ANT