Exequator Constituţionalitate


R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILA Nr. 223

Şedinţa publică de la 19 Octombrie 2010

S-a luat în examinare pentru soluţionare în primă instanţă cererea formulată

de petenta MS având ca obiect exequator (recunoaşterea înscrisurilor si hotararilor

straine).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat P.pentru

petentă.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că s-a depus la

dosar la data de 01.10.2010 cerere de preschimbare a termenului de judecată fixat

automat la data de 23.11.2010, formulată de petentă.

Tribunalul având în vedere că potrivit art.172 alin.2 din Legea nr.105/1992

nu se impune citarea părtilor, acordă cuvântul asupra cererii de preschimbare a

termenului de judecată formulată de petentă.

Avocatul petentei solicită admiterea cererii de preschimbare a termenului de

judecată aşa cum a fost formulată în scris, potrivit motivelor invocate. Arată că

pasaportul petentei expiră la data de 10.10.2010 şi fiind nu poate

circula liber în Canada.

Tribunalul având în vedere că din probele administrate s-a justificat urgenţa

pentru care se impune preschimbarea termenului de judecată, în raport de

dispoziţiile art.153 Cod procedură civilă, admite cererea şi preschimbă termenul de

judecată fixat automat, din data de 23.11.2010 la data de 19.10.2010.

Avocatul petentei arată că nu are cereri de formulat.

Tribunalul având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată cauza în

stare de judecată şi acordă cuvântul asupra cererii.

Avocatul petentei solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată,

respectiv recunoaşterea hotărârii de pronunţată de Curtea Superioară din

Canada, întrucât îndeplineşte condiţiile legale.

TRIBUNALUL

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 30.09.2010, sub

nr.3496/109/2010, petenta M.R. a solicitat recunoaşterea efectelor hotărârii de

divorţ nr.500-12-294843 din 17.04.2009 a Curţii Superioare din Canada, Provincia

Quebec, Districtul Montreal.

Quebec, Districtul Montreal.

În motivarea cererii s-a arătat că divorţul s-a pronunţat ca urmare a

acordului părţilor, arătându-se că se impune recunoaşterea hotărârii pentru a-şi

putea folosi numele anterior căsătoriei şi pe teritoriul României.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.167 din Legea nr.105/1992.

Tribunalul deliberând asupra cererii reţine următoarele:

Potrivit art. 167 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea

raporturilor de drept internaţional privat, hotărârile străine pronunţate în alte

procese decât cele privitoare la statutul civil al persoanelor în cauză sunt

recunoscute în România, pentru a beneficia de puterea lucrului judecat, sub rezerva

îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii: hotărârea să fie definitivă potrivit

legii statului unde a fost pronunţată; instanţa care a pronunţat-o a avut, potrivit

legii susmenţionate, competenţa să judece procesul; să existe reciprocitate în ce

priveşte efectele hotărârilor străine între România şi statul instanţei care a

pronunţat hotărârea. Prin “hotărâri străine” în sensul dispoziţiilor art. 165 din

Legea nr. 105/1992 se înţeleg “actele de jurisdicţie ale instanţelor judecătoreşti,

notariatelor sau oricăror autorităţi competente dintr-un alt stat.” Textul include

deci şi jurisdicţia graţioasă, reglementată în român în art.

331 – 339, prin care se permite instanţelor judecătoreşti sau altor organe – de

jurisdicţie sau administrative – soluţionarea unor cereri care nu au ca obiect să

stabilească un drept potrivnic în raporturile cu o altă persoană.

În cauză prin hotărârea de divorţ nr.500-12-294843 din 17.04.2009 a Curţii

Superioare din Canada, Provincia Quebec, Districtul Montreal (f.6-9) s-a dispus

desfacerea căsătoriei încheiată între petenta M. (S.) R. şi S. K. S. la data de

5.10.2000, prin acordul părţilor. Prin urmare, având în vedere că sentinţa

menţionată constituie o hotărâre străină, în accepţiunea art.165 din Legea

nr.105/1992, precum şi faptul că hotărârea de divorţ, fiind pronunţată cu acordul

părţilor nu se mai impunea citarea pârâtului, conform art.172 din Legea

nr.105/1992, tribunalul urmează a admite cererea şi a recunoaşte pe teritoriul

României a efectelor hotărârii de divorţ nr.500-12-294843 din 17.04.2009 a Curţii

Superioare din Canada, Provincia Quebec, Districtul Montreal.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de petenta M. (S.) . având ca obiect exequator

(recunoasterea înscrisurilor si hotararilor straine).

Dispune recunoaşterea pe teritoriul României a efectelor sentinţei de divorţ

nr.500-12-294843 din 17.04.2009 a Curţii Superioare din Canada, Provincia

Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 19.10.2010.

Preşedinte,

Grefier,

.