EXISTENŢA UNOR CLAUZE ABUZIVE. sANCŢIUNE Contracte


 

Prin cererea înregistrata la aceasta instanţă la data de 27.05.2010 reclamanta -ANPC ,a chemat în judecata pe pârâta SC V R SA Drobeta Turnu Severin solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să se constate existenţa clauzei abuzive din contractul de credit ,anularea clauzei de la pct. 5 lit. a privind comisionul de risc din secţiunea „Condiţii speciale” din convenţia de credit , restituirea sumelor încasate de bancă drept comision de risc şi să se dispună sancţionarea potrivit prev. Legii 193/2000 privind clauzele contractuale abuzive.

În dovedirea acţiunii a depus la dosar procesul verbal nr. ———.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii formulată de reclamantă.

Prin sentinta civila nr. ——- instanta de fond a admis sesizarea cu precizarea ulterioară formulată de ANPC ,în contradictoriu cu pârâta SC V SA Sucursala ——-.

A constatat existenţa clauzelor abuzive în contractul NR.—— şi contractul ——–,încheiat cu consumatorii G- G şi G D.

A dispus anularea clauzei de la punctul 5-lit.a privind comisionul de risc din secţiunea”Condiţii speciale” din contractul NR… şi contractul NR——,încheiat cu consumatorii. G- G şi G D

A dispus obligarea pârâtei SC V R SA să restituie sumele încasate de către aceasta cu titlu de comision de risc potrivit clauzei de la punctul 5-lit.a privind comisionul de risc din secţiunea”Condiţii speciale din contractul —— şi contractul ——,încheiat cu consumatorii G- G şi G D. A dispus aplicarea sancţiunii contravenţionale de 1000 lei contravenientei SC V R SA pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art 16 alin 1 din Legea 193/2000 , republicată şi constatată de ANPC Mehedinţi.

A obligat contravenienta să înlăture clauza abuzivă înserată la pct.5-lit.a din contractele ——– şi ————–,încheiat cu consumatorii, G- G şi G D urmând ca acest contracte să se deruleze cu dobânda de la data primei măriri până la încetarea raporturilor contractuale, potrivit graficului de rambursare,fără sumele ce s-au stabilit ca trebuind a fi achitate cu titlu comision de risc stabili prin clauza de la punctul 5-lit.a privind comisionul de risc din secţiunea”Condiţii speciale „.

Impotriva sentintei civile sus mentionate parata SC V R SA a formulat recurs ce a fost inegistgrat pe rolul Tribunalului Mehedinti sectia civila sub nr. ——–.

 Prin incheierea pronuntata in data de 28 septembrie 2010 Tribunalul Mehedinti Sectia Civila a dispus transpunerea cauzei la Sectia Comerciala si de Administrativ din cadrul Tribunalului Mehedinti.

Cauza a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Mehedinti   Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ sub nr.————.

Tribunalul Mehedinti a retinut ca prin sentinţa recurată prima instanţă nu analizează sub nici o formă dacă prevederile de la articolul 5 reprezintă sau nu o clauză abuzivă, menţionând că modificarea unilaterală a dobânzii contractuale atrage răspunderea contravenţională a băncii. Din conţinutul contractului se constată că dobânda este indicată în cuprinsul altui articol, respectiv la articolul 3, reprezentând un element distinct asupra căruia nu a purtat sesizarea făcută de ANPC

Procedând în acest fel, judecătoria a soluţionat procesul fără a cerceta fondul dreptului ( astfel cum a fost indicat prin actul de sesizare al instanţei) ceea ce atrage aplicarea art. 312 alin 5 Cod de procedură civilă, cu consecinţa casării sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă. Cu ocazia rejudecării prima instanţă va analiza în ce măsură existenţa comisionului de risc reprezintă sau nu o clauză abuzivă, în sensul menţionat de legislaţia în vigoare.

Prin decizia nr. —— aprilie 2011 Tribunalul Mehedinti a admis recursul formulat de recurenta petentă SC V R SA împotriva sentinţei civile nr.——- pronunţată de Judecătoria Drobeta Turnu Severin în dosarul nr.—— în contradictoriu cu intimata ANPC, a casat sentinţa civilă nr. —— pronunţată de Judecătoria Drobeta Turnu Severin în dosarul nr.——- si a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Drobeta Turnu Severin sub nr. ———-.

Pentru termenul de judecata din data de 08 septembrie 2011 numitul G- G a depus la dosarul cauzei cerere de interventie in interes propriu si copie sentinta civila nr. ——– pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin in dosar nr. ——–.

Parata SC V R SA a formulat intimpinare prin care a solicitat respingerea sesizarii formulate de CJPC Mehedinti, astfel cum a fost precizata. De asemenea parata SC V R SA a formulat intimpinare la cererea de interventie formulata de G G prin care a solicitat respingerea cererii de interventie, in principal ca inadmisibila iar insubsidiar, pe fond, ca neintemeiata.

La termenul de judecata din data de 22.09.2011 instanta a dispus disjungerera cererii de intervenţie formulată în cauză de către intervenientul principal G G, urmând a se forma un nou dosar, având ca obiect acţiune în constatare, părţi fiind G G– reclamant şi SC V R SA – pârâtă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal seria ANPC nr. —— încheiat la data de —- de către comisarii din cadrul ANPC- CJPC Mehedinţi, s-a reţinut în sarcina pârâtei că în convenţiile de credit nr. ——, în valoare de 48.190CHF, având ca obiect acoperire cheltuieli personale curente, la care se percepe un comision de risc, conform punctului 5 litera a din Condiţiile speciale ale Convenţiei de 0,1%, respectiv Convenţia de credit nr.—– din 25.02.2008 în valoare de 22.170 CHF, având ca obiect acoperire cheltuieli personale curente şi refinanţare credit acordat de BRD la care se percepe un comision de risc conform punctului 5 litera a din Condiţiile speciale ale convenţiei de 0,26%, ambele aplicate la soldul creditului, plătibile lunar în zilele scadente, pe toată durata de derulare a Convenţiei de credit.

S-a mai reţinut că, în ambele cazuri, în Condiţiile generale ale convenţiei, nu se specifică ce reprezintă comisionul de risc, numai că acesta poate fi calculat şi modul de calcul, iar pentru convenţiile de credit menţionate există garanţie imobiliară (ipotecă de prim rang în valoare de 89.293 CHF), fiind ipotecat un imobil care are o valoare de circa 22% mai mare decât valoarea creditelor şi care are încheiată cu un asigurător agreat de bancă.

Apreciază prin includerea acestui comision de risc, banca creditoare încalcă prevederile art. 4 pct. 1 şi 2 din Legea nr. 193/2000 şi art.1, pct.1, 2 şi 3 din acelaşi act normativ.

Contractele de credit bancar încheiate de pârâtă cu împrumutatul intră sub incidenţa Legii nr. 193/2000, întrucât împrumutatul au calitatea de consumatori, iar banca – de comerciant. În ceea ce priveşte comisionul de risc (punctul 5 lit. a din Condiţiile speciale ale convenţiilor analizate), instanţa apreciază că şi acesta intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 193/2000.

Conform art. 1 din acest act normativ, orice contract încheiat între comercianţi şi consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate. Potrivit lit. g din Anexa la lege, este considerată abuzivă clauza care dă dreptul exclusiv comerciantului să interpreteze clauzele contractuale.

Comisionul de risc se justifică în cazul creditelor acordate fără garanţii, pentru a acoperi riscul de neplată.

Or, în speţă, este vorba despre credit ipotecar (imobilul ipotecat având o valoare care depăşeşte cu cel puţin 33% valoarea creditelor – art. 8 din contracte). Mai mult, în vederea acordării împrumuturilor, s-au încheiat şi poliţe de asigurare pentru acoperirea tuturor riscurilor ( art.7 lit.b din contractele de credit).

De asemenea, instanţa mai subliniază că în momentul în care au fost încheiate aceste contracte, consumatorii au acţionat de pe o poziţie inegală, în raport cu banca, Contractele încheiate sunt de adeziune, clauzele fiind prestabilite de către împrumutător, fără a da posibilitatea contractantului de a modifica sau înlătura vreuna din aceste clauze. Astfel, consumatorii nu au avut posibilitatea să negocieze nici o clauză din contracte, actele juridice fiindu-le impuse, în forma respectivă, de către bancă, ceea ce a creat un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

Conform art. 4 alin. ultim din Legea nr. 193/2000, coroborat cu art. 1169 C. civ, pârâtei îi revenea obligaţia de a dovedi că a negociat în mod direct aceste clauze cu împrumutaţii, ceea ce nu s-a întâmplat în cauză.

Pentru toate aceste considerente, instanţa urmează să admită sesizarea formulată de reclamantul ANPC, în contradictoriu cu pârâta SC VR SA.

În temeiul dispoziţiilor inserate la pct. 5 lit. a din Condiţiile speciale ale convenţiilor menţionate, va constata existenţa clauzei abuzive în contractele de credit nr. ———– şi nr.——-, încheiate cu consumatorii G G şi G D şi pe cale de consecinţă va dispune anularea clauzei prevăzute la punctul 5 lit. a din Condiţiile speciale ale convenţiilor menţionate, încheiate cu consumatorii G G şi G D privind comisionul de risc.

Va obliga pârâta să înlăture clauza abuzivă înserată la pct.5 lit.a din contractele ———– şi ——–, încheiate cu consumatorii G G şi G D şi să restituie sumele încasate de către aceasta în temeiul clauzei constatate ca fiind abuzivă.

Va dispune aplicarea sancţiunii contravenţionale de 1000 lei contravenientei SC V R SA pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 16 alin. 1 din Legea 193/2000, republicată şi constatată de ANPC PRIN CJPC Mehedinţi.

Va disjunge cererea de intervenţie formulată în cauză de către intervenientul principal GG, urmând a se forma un nou dosar, având ca obiect acţiune în constatare, părţi fiind G G – reclamant şi SC V R SA – pârâtă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE  : 

Admite sesizarea formulată de reclamanta ANPC PRIN —MEHEDINŢI în contradictoriu cu pârâta SC V R SA.

Constată existenţa clauzei abuzive în contractele de credit nr. ———– şi nr.———, încheiate cu consumatorii G Gşi GD, inserată la pct. 5 lit. a din Condiţiile speciale ale convenţiilor menţionate.

Dispune anularea clauzei prevăzute la punctul 5 lit. a din Condiţiile speciale ale convenţiilor menţionate, încheiate cu consumatorii G G şi G D privind comisionul de risc.

Obligă pârâta să înlăture clauza abuzivă înserată la pct.5 lit.a din contractele ——— şi ——, încheiate cu consumatorii G G şi G D

Obligă pârâta SC V RSA să restituie sumele încasate de către aceasta în temeiul clauzei constatate ca fiind abuzivă.

Dispune aplicarea sancţiunii contravenţionale de 1000 lei contravenientei SC V R SA pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 16 alin. 1 din Legea 193/2000, republicată şi constatată de ANPC PRIN Mehedinţi.

Disjunge cererea de intervenţie formulată în cauză de către intervenientul principal G G, urmând a se forma un nou dosar, având ca obiect acţiune în constatare, părţi fiind G G – reclamant şi SC VR SA – pârâtă.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 22.09.2011.