Faliment – contestatie Faliment


TRIBUNALUL BACAU

SECTIA COMERCIALA SI ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA Nr. 483

Sedinta publica de la 22 Aprilie 2010

Pe rol fiind pronuntarea cauzei Faliment privind pe creditor D.G.F.P.BACAU, creditor AVAS BUCURESTI si pe debitor SC”B.”SA, PRIN L.J. I.E. IPURL, având ca obiect contestatie.

Dezbaterile pe fond au avut loc în sedinta publica din data de 12.04.2010, fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea zi.

INSTANTA

-deliberând-

Asupra contestatiei de fata constata urmatoarele:

Prin sentinta civila nr.690/08.05.2009 pronuntata de Tribunalul Bacau în dos nr. */2003 judecatorul sindic a respins contestatia DGFP BACAU la raportul asupra fondurilor si planul de distributie, ca nefondata, formulata în contradictoriu cu debitoarea SC.B..SA PRIN L.J. I.E. IPURL BACAU, si aproba raportul si planul de distributie din 20.02.2009.

Pentru a se pronunta în acesta sens , judecatorul sindic a constatat ca

L.J. al debitoarei a depus, la data de 20.02.2009, raport asupra fondurilor obtinute din lichidarea bunurilor debitoarei si plan de distributie între creditori, care au fost afisate la usa instantei la data de 20.02.2009.

La data de 6.03.2009, creditoarea DGFP BACAU a formulat contestatie la raportul si planul de distributie.

În motivarea contestatiei, arata ca L.J. a propus pentru distribuire suma de 675 lei, cu titlu de cheltuieli reprezentând taxe U.N.P.I.R., prin aplicarea procentului de 1,5 % din creantele încasate, conform art.4 al.6lit.c din Lg.85/2006, actualizata de O.G. 173/2008.

Având în vedere ca suma supusa distribuirii a fost încasata în perioada 31.10.2008-26.01.2009, iar OUG nr.173/2008 a intrat în vigoare la 26.11.2008, (M.O. 792), considera ca nu se justifica aplicarea procentului de 1,5 % la întreaga suma, ci doar la cea încasata dupa data intrarii în vigoare a acestui act normativ.

Totodata, considera ca suma de 53.500,03 lei, retinuta de L.J. ca rezerva în contul de lichidare nu se justifica, fiind prea mare pentru eventualele cheltuieli de procedura ce urmeaza a fi efectuate, având în vedere iminenta închidere a procedurii.

Împotriva acestei sentinte contestatoarea declarat recurs iar prin decizia civila nr.762 pronuntata la data de 02.10.2009 de Curtea de Apel Bacau s-a admis recursul,s-a casat sentinta civila si s-a trimis cauza spre rejudecare.

În rejudecarea contestatia a fost înregistrata sub nr. */2009 iar dupa solutionarea cererii de abtinere a fost înregistrata sub nr. */2010.

Legal citate partile au fost reprezentate si au depus înscrisuri.

La termenul din 22.03.2010 reprezentantul lichid. jud. a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a A.V.A.S. având în vedere ca acesta nu a formulat nicio obiectiune a la raportul si planul de distributie a sumelor ci doar contestatoarea D.G.F.P.

Asupra acestei exceptii, judecatorul sindic retine ca este întemeiata, întrucât calitatea procesuala activa presupune justificarea îndreptatirii unei persoane de a participa, ca parte, în procesul civil . În speta,aceasta justificare presupune calitatea de titular al dreptului ce formeaza continutul juridic de drept material suspus judecatii.

În speta AVAS nu are calitatea de contestator întrucât nu a învestit judecatorul sindic cu o contestatie la raportul si planul de distributie din 19.02.2009, si pe cale de consecinta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale active AVAS.

Judecatorul sindic, analizând contestatia formulata si sustinerile partilor, constata neîntemeiata contestatia, pentru considerentele ce succed:

Prezenta contestatie poarta asupra trei motive

1. În mod nejustificat a aplicat lichidatorul judiciar procentul de 1,5% reprezentând taxa UNPIR pentru toata suma , în mod corect , în opinia contestatoarei având în vedere ca suma a fost încasata în perioada 31.10.2008-26.01.2009 , partial anterior intrarii în vigoare ,(26.11.2008 )a O.U.G. nr.173/2008 ,trebuia aplicat procentul în functie de data încasarii sumelor.

2.Suma de 53.500,03 lei constituita de lichidator ca rezerva în contul de lichidare este nejustificata si disproportionata fata de eventualele cheltuieli ce urmeaza a fi efectuate în cadrul procedurii având în vedere iminenta închiderii procedurii. În acest sens contestatoarea a solicitat refacerea raportului si a planului de distributie în sensul distribuirii a cel putin30.000 lei, diferenta fiind suficienta pentru acoperirea eventualelor cheltuieli de procedura.

3. Raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si din încasarea de creante , planul de distributie nu a fost prezentat Comitetului Creditorilor asa cum prevad dispozitiile art.122 alin1 din lg. nr.85/2006.

Din analiza actelor dosarului judecatorul sindic retine urmatoarele:

Cu privire la primul motiv judecatorul sindic retine ca, în urma operatiunilor de lichidare efectuate în perioada 31.10.2008-26.01.2009. s-au obtinut fonduri în cuantum de 48.287,84 Ron .Potrivit extrasului de cont nr.3 din 27.01.2009 totalul disponibilului existent în conturile deschise de lichidatorul judiciar la BCR Sucursala Bacau era de 154.075,45 Ron.

O.U.G. nr.173/2008 a intrat în vigoare la data publicarii în M.O. , respectiv la 26.11.2008, conform dispozitiilor art.11al.2 din Lg.24/2000 republicata, privind normele de tehnica legislativa .

Potrivit art.123 pct.1 raportat la art.4 al.6 lit.c) si al.9 din Lg.85/2006 modificata si completata cu O.U.G. nr.173/2008, planul de distributie întocmit de A.J./L.J. va cuprinde sumele reprezentând 1,5 % din sumele obtinute din vânzarea bunurilor debitoarei sau din recuperarea de creante ale acesteia ca sume destinate fondului de lichidare.

Judecatorul sindic nu poate primi sustinerea contestatoarei ca acest procent de 1,5 % se aplica doar pentru sumele încasate dupa data intrarii în vigoare a O.U.G.173/2008 întrucât nici o dispozitie din Lg.85/06, cum a fost modificata nu prevede ca sumelor obtinute anterior intrarii în vigoare a , dar distribuite dupa intrarea în vigoare a acestui act normativ, nu li se aplica procentul de 1,5% pentru F.L.

Având în vedere ca dispozitiile procedurale sunt de imediata aplicare si ca raportul asupra fondurilor trebuie sa cuprinda, potrivit art.122 al.11 lit.a) „soldul aflat în contul de lichidare dupa ultima distribuire”, judecatorul sindic considera neîntemeiat acest capat de cerere al contestatiei.

În ceea ce priveste suma de 53,500,03 Ron retinuta ca rezerva, L.J. a aratat în raportul asupra fondurilor ca aceasta suma a fost retinuta în vederea achitarii unui eventual impozit pe profit si al comisioanelor bancare, ce se vor calcula la sfârsitul exercitiului bugetar si ca sumele ramase vor fi distribuite creditorilor, prin planul de distributie finala.

Art.127 pct.4 din Lg.85/2006 prevede în mod expres ca rezervele destinate sa acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului cu ocazia distribuirilor partiale vor fi previzionate.

Judecatorul sindic retine ca legea nu stabileste criteriu de cuantificarea a cuantumului rezervelor ce urmeaza destinate sa acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului.

Faptul ca ,contestatoarea apreciaza ca suma de 23.000 lei ,reprezentând diferenta dintre suma previzionata de l.j ca rezerva si suma de 30.000 lei pe care contestatoarea o solicita a fi distribuita, ar fi suficienta pentru acoperirea eventualelor cheltuieli de procedura , nu duce la concluzia temeiniciei acestui capat de cerere al contestatiei.

Aceasta si în considerarea faptului ca debitoarea nu mai detine bunuri ce ar putea fi valorificate si ca, dupa acoperirea cheltuielilor viitoare ale averii debitoarei falite ,prin planul de distributie finala suma ramasa va fi distribuita creditorilor.

Cu privire la cel de-al treilea motivul invocat de contestatoare judecatorul sindic ,respectiv ca nu a fost comunicat comitetului creditorilor retine ca nu este întemeiat întrucât, pe de o parte în procedura falimentului nu a fost constituit un comitet al creditorilor, iar pe de alta parte atât raportul cât si planul de distributie au fost afisate la usa instantei , conform procesului verbal de afisare ori, termenul de contestatie este prevazut de la data afisarii. Contestatoarea nu si-a exercitat dreptul de a formula contestatie si în lipsa unei sanctiuni a legii, vatamarea trebuie dovedita.

Pentru aceste motive, în temeiul art.122 al.4 din Lg.85/2006, va respinge, ca nefondata, contestatia .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a A.V.A.S. BUCURESTI, cu sediul în Bucuresti.

Respinge ca nefondata contestatia la raportul asupra fondurilor si planul de distributie afisate la data de 20.02.2009, formulata de contestatoarea D.G.F.P.BACAU, cu sediul în Bacau, în contradictoriu cu debitoarea SC”B.”SA, PRIN L.J. I.E. IPURL Bacau, cu sediul în Bacau, jud.Bacau.

Definitiva.

Cu drept de recurs în 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica.

1