Fond dunciar Fondul funciar


– plângere HCJ –

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

T.C.

Sentinţa civilă nr. 1071

Şedinţa publică de la 11 Aprilie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE: A.A.

Grefier: M.V.

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe petentul G. Gh. C., domiciliat în T.C., sat M, nr. 25, judeţul Gorj, pe intimatele Comisia Locală T.C. de Fond Funciar, cu sediul în T.C., judeţul Gorj, Comisia Judeţeană Gorj şi Direcţia S. Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj şi pe intervenienţii G. S., domiciliată în T.C., sat M, judeţul Gorj şi V.O.N., domiciliat în T.C., str. M, bl. 35, sc. 1, ap. 17, judeţul Gorj, având ca obiect fond funciar.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns petentul şi intervenienta G. S., lipsă fiind reprezentanţii intimatelor şi intervenientul V.O.N..

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că a fost depusă la dosar adresa nr. 5861/09.04.2011 emisă de Primăria T.C., a fost luată o declaraţie petentului şi intervenientei G. S., după care nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, constatându-se cauza în stare de judecată, s-a acordat cuvântul pe fond.

Petentul a solicitat admiterea plângerii şi admiterea cererilor de intervenţie.

Intervenienta G. S. a solicitat admiterea cererilor de intervenţie şi a plângerii.

INSTANŢA

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei T.C. la data de 06.12.2010, sub nr. 5083/317/2010, petentul G. Gh. C. a contestat H.C.J. nr. ….., în contradictoriu cu intimatele Comisia Locală T.C. de Fond Funciar, Comisia Judeţeană Gorj şi Direcţia S. Gorj pentru terenul cu vegetaţie forestieră situat pe raza satului M.

Plângerea nu a fost motivată.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosar schiţa terenurilor cu vegetaţie forestieră, HCJ nr. …../07.04.2006 cu anexa de invalidare, adresa nr. …../29.11.2010 emisă de Primăria oraşului T.C. şi dovada de comunicare.

La solicitarea instanţei, cu adresa nr. 874/20.01.2011, Comisia Locală T.C. de Fond Funciar a înaintat în copie actele care au stat la baza emiterii H.C.J. nr. ……

În cauză au fost audiaţi sub prestare de jurământ religios martorii B.D., B.T., G.E., G.O.şi L.V.zis V., depoziţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar.

Au fost formulate cereri de intervenţie în interes propriu de către numiţii G. S. şi V.O.N., cereri încuviinţate de instanţă în principiu.

În adresele nr. 2104/11.02.2011 şi nr. 5861/09.04.2011 emise de Primăria oraşului T.C. s-a menţionat că HCJ Gorj nr. …../2006 i-a fost comunicată şi intervenientului V.O.N., dar nu s-a înaintat dovada de comunicare cu confirmare de primire.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin H.C.J. Gorj nr. …../07.04.2006 a fost aprobată propunerea Comisiei locale T.C. privind invalidarea reconstituirii dreptului de proprietate pentru terenurile cu vegetaţie forestieră, petentul G. C. şi intervenientul V.O.N. figurând la poziţia 12 cu suprafaţa de 11,75 ha.

Prin cererea înregistrată sub nr. 13102/16.09.2005 petentul G. C. a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenuri cu vegetaţie forestieră în suprafaţă de 11,75 ha provenite de la defunctul V.G.V..

Pentru terenurile cu vegetaţie forestieră provenite de la acelaşi a formulat cerere de reconstituire şi intervenientul V.O.N. şi înregistrată sub nr. 17751/30.11.2005.

Potrivit art. 6 alin. 1 din Legea nr. 1/2000 modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 la stabilirea prin reconstituirea a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi forestiere, comisiile comunale, orăşeneşti, municipale şi comisiile judeţene vor verifica în mod riguros existenţa actelor doveditoare.

Conform art. 6 alin. 13 din Legea nr. 1/2000 aşa cum a fost introdus prin titlul VI din Legea nr. 247/2005, în situaţia în care nu mai există înscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficientă în reconstituirea dreptului de proprietate când aceasta se face pe vechile amplasamente şi când martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau moştenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea, în cauză fiind audiaţi martorii B.D., B.T., G.E., G.O.şi L.V.zis V..

În baza atribuţiilor sale stabilite prin Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin H.G. nr. …./2005, Comisia Locală T.C. de Fond Funciar a procedat la identificarea terenului solicitat în funcţie de actele depuse în susţinerea cererii de reconstituire, fiind astfel stabilită suprafaţa de 6,7980 ha teren cu vegetaţie forestieră.

Deşi anterior Legii nr. 247/2005 petentului G. C. i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 1,55 ha prin HCJ nr. 3088, de la autorul V.G.V., instanţa reţine că acesta a fost bunicul matern al soţiei petentului, respectiv intervenienta G. S., precum şi al mamei intervenientului V.O.N., respectiv defuncta V.F..

Având în vedere că petentul nu face parte din categoria persoanelor îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul provenit de la autorul V.G.V., neavând calitatea de moştenitor, va fi respinsă plângerea formulată de acesta.

Potrivit art. 11 din HG nr. …./2005, stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulată de fiecare persoană îndreptăţită, personal sau prin mandatar. Când sunt mai mulţi moştenitori cererea se poate face şi în comun, fiind semnată de fiecare dintre ei.

Cum intervenienta G. S. nu a formulat şi nici nu a semnat o astfel de cerere cu privire la terenurile cu vegetaţie forestieră provenite de la autorul V.G.V., instanţa va respinge şi cererea de intervenţie formulată de aceasta.

În ceea ce priveşte pe intervenientul V.O.N., acesta a formulat o astfel de cerere şi nu s-a făcut dovada de comunicare a HCJ nr. …../07.04.2006 potrivit dispoziţiilor art. 53 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 cu privire la poziţia 12 din anexa de invalidare, acestuia fiindu-i reconstituit dreptul de proprietate după alţi autori, respectiv V. M. C. şi C. C..

Având în vedere dispoziţiile art. 49 şi următoarele Cod procedură civilă şi art. 53 din Legea nr. 18/1991, instanţa urmează să admită cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenientul V.O.N., să anuleze parţial HCJ Gorj nr. …../07.04.2006 cu privire la poziţia 12 din anexa de invalidare şi să dispună reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea acestuia pentru suprafaţa de 5,2480 ha teren cu vegetaţie forestieră situat pe teritoriul oraşului T.C., pe vechiul amplasament.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge plângerea formulată de petentul G. Gh. C., domiciliat în T.C., sat M, nr. 25, judeţul Gorj, în contradictoriu cu intimatele Comisia Locală T.C. de Fond Funciar, cu sediul în T.C., judeţul Gorj, Comisia Judeţeană Gorj şi Direcţia S. Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj

Respinge cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienta G. S., domiciliată în T.C., sat M, judeţul Gorj.

Admite cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenientul V.O.N., domiciliat în T.C., str. M, bl. 35, sc. 1, ap. 17, judeţul Gorj.

Anulează parţial HCJ Gorj nr. …../07.04.2006 cu privire la poziţia 12 din anexa de invalidare.

Dispune reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea intervenientului V.O.N. pentru suprafaţa de 5,2480 ha teren cu vegetaţie forestieră situat pe teritoriul oraşului T.C., pe vechiul amplasament.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 11.04.2011.

Preşedinte,

A.A.

Grefier,

M.V.

Red. A.A./tehnored. A.A.

8 ex./21 Aprilie 2011