Fond funciar. Anulare titlu de proprietate. Fondul funciar


Civil. Fond funciar. Anulare titlu de proprietate.

Conform art.8 alin.3 din legea 18/1991 „Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere”, iar conform art.11 alin.1 „Suprafata adusa în cooperativa agricola de productie este cea care rezulta din: … registrul agricol de la data intrarii în cooperativa”, iar potrivit alin.3 „Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, pe baza situatiei terenurilor detinute de cooperativa agricola de productie la 1 ianuarie 1990, înscrisa în sistemul de evidenta a cadastrului funciar general sau a registrului agricol, corectata cu înstrainarile legal efectuate de catre cooperativa pâna la data intrarii în vigoare a legii.”

Titlul de proprietate ,desi a fost emis in conformitate cu procesul-verbal tip fisa premergatoare emiterii titlului,nu este conform cu alte acte care au stat la baza emiterii lui.

Titlul de proprietate ,desi a fost emis in conformitate cu procesul-verbal tip fisa premergatoare emiterii titlului,nu este conform cu alte acte care au stat la baza emiterii lui.

La data de 15.12.2009 G.C. a chemat în judecata pe pârâtii G.T., G..I., G.M., Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar-Primaria P. si Comisia Judeteana de Aplicare a Legilor Fondului Funciar –Prefectura Dolj pentru ca instanta prin hotarârea ce o va pronunta sa constate nulitatea absoluta partiala a T.D.P. nr…… din 28.11.1993 deoarece a fost eliberat pentru o suprafata de teren mai mare decât cea care rezulta din registrul agricol.

In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca din eroare i-a fost eliberat pârâtei si sotului acesteia , G.G. – în prezent decedat – titlul de proprietate pentru o suprafata de teren intravilan mai mare cu 0,05 ha decât cea înscrisa în registrul agricol .

Din registrul agricol din anul 1961 reiese ca G.G. figura cu 0,50 ha teren arabil si 0,05 ha teren intravilan cu destinatia de curti iar prin titlul de proprietate atacat, acestuia i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru terenul intravilan în suprafata de 0,10 ha în loc de 0,05 ha .

Prin reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafata mai mare, acestia si-au depasit vechiul amplasament, fiind pusi în posesie pe o parte din suprafata de teren ce reprezinta vechiul sau amplasament , deci au fost pusi în posesie pe o suprafata de teren mai mare ,care nu le apartine si care de asemenea era ocupata de la data formularii cererii de reconstituire de reclamant ca si în prezent.

In drept a invocat art.III lit.a si pct.ii din legea 169/1997 modificata.

În scop probator, reclamantul a depus la dosarul cauzei înscrisuri în copie –cerere de reconstituire a dreptului de proprietate formulata de autorul G.G. ,T.D.P. nr…../29.09.1994, contract de vânzare – cumparare autentificat sub nr. …./04.09.2001 de BNP F.G.C., file din registrul agricol de la rolul lui G.G., anexa 2b , s.c.nr. …/20.01.2010 pronuntata în dosarul nr …./2008 de catre Judecatoria Craiova ,T.D.P.nr…. /23.11.1993, act de vânzare din 1940 , acte de stare civila, contract de întretinere autentificat sub nr…../04.02.1992, încheiere din 28.09.2010 din dosarul nr…../2008 al Tribunalului Dolj , extras de carte funciara si copie raport de expertiza din dosarul nr…./2008.

La data de 02.04.2010 s-a depus întâmpinare de catre pârâta G.T.

A aratat ca reclamantul este fiul sau si proprietarul unui teren învecinat cu el ,în parcela 216 ,iar terenul de 1000 mp.pârâta l-a detinut pâna în anul 2001 când l-a înstrainat celuilalt fiu al sau ,G.I., printr-un contract de vânzare – cumparare .Acest teren l-a folosit inca din anul 1960 , reprezentând curtea si gradina casei sale , fiindu-i reconstituit dreptul de proprietate si asupra acestui teren în baza Legilor 18/1991 .Reclamantul nu a avut nici o legatura cu acest teren fiind proprietarul suprafetei învecinate.

A invocat exceptia lipsei de interes a reclamantului în promovarea actiunii

Astfel, reclamantul nu are un interes în a solicita anularea acestui titlu indiferent daca motivele mentionate in actiune sunt sau nu reale,ci Primarul este cel care daca constata nereguli în procesul de reconstituire poate sa promoveze o actiune în constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate mentionat si pentru aceste considerente invoca si exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului.

Reclamantul invoca un drept propriu de proprietate asupra unui alt teren scopul urmarit fiind de redobândirea posesiei bunului sau,obiect specific unei actiuni de drept comun ,nefiind aplicabila procedura de solutionare a contestatiilor prevazuta în legea speciala ,el putind exercita actiunea petitorie pentru valorificarea dreptului pretins in cadrul careia se vor opune titlurile ambelor parti ,în contradictoriu cu actualii detinatori ai terenului G.I. si G.M., pârâta neavând calitate procesuala intr-un asemenea proces.

In aceste conditii mentioneaza înca o data ca reclamantul nu face dovada unui interes legitim asa cum este reglementat de art.III alin.2 din legea 169/1997 deoarece admisibilitatea unei asemenea actiuni este conditionata de existenta unui drept constituit in favoarea celui care solicita aplicarea sanctiunii nulitatii absolute drept care nu a existat si nu exista în patrimoniul reclamantului.

A solicitat astfel sa se puna în vedere reclamantului sa precizeze daca întelege sa se judece în baza procedurilor speciale de fond funciar sau întelege sa invoce dispozitiile dreptului comun si in functie de aceasta precizare va sustine una dintre cele doua exceptii invocate (lipsa de interes sau lipsa calitatii procesuale pasive).

La termenul din 07.05.2010 instanta a constatat ca obiectul actiunii este suficient precizat ,iar pârâta G.T. a aratat ca invoca exceptia lipsei de interes a reclamantului si nu mai invoca exceptia lipsei calitatii procesuale pasive.

S-a depus precizare de actiune de catre reclamant la termenul din 10.09.2010 prin care a aratat ca terenul în litigiu este de 300 m.p. si este cuprins în T.D.P. nr. … al reclamantului, fiind vechiul amplasament al acestuia asa cum l-a dobândit de la autorii sai si cum rezulta si din registrele agricole ale comunei P .

In schimb, în ceea ce priveste terenul pârâtilor, in registrul agricol din anul 1961 autorul pârâtilor, G.G., figura cu 0,05 ha teren intravilan cu destinatia de curti .

Terenul în suprafata de 1000m.p. ce forma curtea se gaseste pe acelasi amplasament din anul 1940 când a fost cumparat si în aceeasi configuratie este detinut si în prezent , amplasamentul nefiind schimbat niciodata .

La acelasi termen pârâta a aratat ca nu mai invoca nici exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului la care s-a referit în întâmpinare .

La termenul din 05.11.2010 s-a depus precizare de actiune de catre reclamant prin care a aratat ca detine în intravilanul loc.B terenul intravilan în suprafata de 4300 m.p. situat în T 4 P 216 conform T.D.P. nr…../1994.

Din aceasta suprafata , terenul –curti constructii are 1000 m.p. din care pârâtii au trecut în titlul lor suprafata de 300 m.p. ,desi în registrul agricol autorul lor nu a detinut decât 0,05 ha respectiv 500 m.p.

Terenul reclamantului ocupat de pârâti are urmatoarele vecinatati : N- G.G. si L.B.; S – M.I.; E – Dc 313; V – DJ 307 si face parte din categoria de curti – constructii.

Prin încheierea de sedinta din data de 05.11.2010 s-a dispus suspendarea cauzei în baza art.155 indice 1 C.pr.civ. deoarece reclamantul nu a depus precizare de actiune,copie contract de întretinere, certificat de grefa privind dosarul nr…../2008 aflat în recurs ,neândeplinind astfel obligatiile stabilite de instanta prin incheierea anterioara-

La data de 05.11.2010 s-a formulat de catre reclamant cerere de repunere pe rol a cauzei ,fixindu-se termen la 10.12.2010.

La termenul din 22.04.2011 s-a respins cea de-a treia exceptie invocata de pârâta GT în întâmpinare si anume cea a lipsei de interes.

S-a dispus in cauza efectuarea unei adrese catre Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar P. pentru a ne înainta actele care au stat la baza T.D.P.nr. …./28.11.1993 si copie de pe acest titlu , relatiile fiind comunicate cu adresa nr. ….25.03.2010 cu care s-au depus înscrisurile solicitate.

S-a dispus efectuarea unei adrese catre O.C.P.I.Dolj pentru a ne comunica fisa premergatoare emiterii T.D.P. nr. …./28.11.1993 si T.D.P.nr. …./29.09.1994, relatiile fiind comunicate cu adresa nr……/06.05.2010 .

S-a dispus efectuarea unei adrese catre Primaria P. –S.C.L.E.P. pentru a ne comunica extras din registrul de deces si anexa 23,24 – sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale notariale- dupa autorul G.G., relatiile fiind comunicate cu adresa nr…./30.09.2010 cu care s-a înaintat in copie extras din registru de deces.

S-a dispus emiterea unei adrese catre Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar P. pentru a ne comunica schitele anexate proceselor – verbale întocmite cu ocazia punerii în posesie a autorului G.G. in cazul in care s-au intocmit , relatiile fiind comunicate cu adresa nr…../29.09.2010 cu care s-au depus schitele solicitate.

Analizând actele si lucrarile dosarului,instanta retine urmatoarele :

Prin titlul de proprietate nr…../23.11.1993 s-a reconstituit numitului G.G. dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 6000 mp.situat în com.P. din care în T119 suprafata de teren intravilan curti,constructii de 1000 mp.

Potrivit extrasului din registrul de deces inaintat cu adresa nr…./30.09.2010 a Primariei P. –Serviciul de Stare Civila numitul G.G. a decedat la 07.09.2009 ,iar conform adresei respective nu s-a deschis procedura succesorala dupa acesta.

Conform actelor de stare civila pârâta G.T. este sotia supravietuitoare a defunctului,iar prin contractul de vânzare-cumparare cu clauza de întretinere autentificat sub nr…./04.09.2001 de BNP FGC autorul G.G. si pârâta G.T. au înstrainat pârâtilor G.I si G.M. terenul intravilan curti,constructii de 1000 mp.din T119 din titlul de proprietate nr…../23.11.1993.

Cu adresa nr…../25.03.2010 a Comisiei Locale s-au înaintat in copie actele de la baza titlului de proprietate nr…./23.11.1993 ,acestea fiind:cererea de reconstituire formulata de G.G. la 14.03.1991,registrul agricol din anii 1959-1963de la rolul acestuia si anexa 2b B. cuprinzând membrii cooperatori care au adus pamânt in CAP sub 0,50 ha de persoana îndreptatita (sot-sotie)si cu cooperatorii care nu au adus pamânt în cooperativa si care solicita în scris stabilirea dreptului de proprietate conform legii ,iar cu adresa nr…./06.05.2010 a OCPI Dolj s-a înaintat in copie procesul-verbal tip fisa premergatoare emiterii titlului.

Astfel ,prin cererea de reconstituire autorul a solicitat în baza legii 18/1991 suprafata totala de 0,50 ha in extravilan (arabil) ,netrecând nici o suprafata de teren intravilan.

In registrul agricol numitul G.G. a figurat cu terenul solicitat de 0,50 ha extravilan pe care l-a solicitat in cererea de reconstituire si care dealtfel i s-a si acordat prin titlul de proprietate,însa a mai figurat si cu un teren intravilan de 0,05 ha –curti,constructi-deci in total a figurat cu 0,55 ha,iar în anexa 2b validata a fost înscris cu o suprafata totala de 0,60 ha din care 0,50 ha teren extravilan si 0,10 ha teren intravilan curti,constructii,titlul de proprietate eliberându-se pentru aceste din urma suprafete.

Prin urmare desi autorul a cerut 0,50 ha teren extravilan si a figurat in registrul agricol cu 0,55 ha din care 0,50 ha extravilan si 0,05 ha intravilan ,a fost validat cu o suprafata mai mare decât cea ceruta si decit cea la care era îndreptatit si anume de 0,60 ha din care 0,50 ha în extravilan si 0,10 ha in intravilan,fiindu-i eliberat în baza anexei validate titlul de proprietate.

De altfel in anexa validata si in titlul de proprietate s-a reconstituit autorului o suprafata totala mai mare decât cea de 0,50 ha care era limita maxima trecuta inclusiv in titlul anexei .

In registrul agricol de la rolul lui G.G. exista mentiunea „vine suprafata de 0,50 ha de la fila 22 conform procesului-verbal din 21.02.1961”,rezultând astfel ca suprafata de 0,50 ha de teren extravilan provine de la alt rol ceea ce nu schimba situatia din speta ,acest transfer fiind analizat in cadrul actiunii in revendicare promovata de pârâtii G.I si G.M. impotriva reclamantului G.C. cu privire la suprafata de teren de 300 mp.inscrisa în TDP …/23.11.1993 si in contractul de vânzare-cumparare cu clauza de întretinere autentificat sub nr…./04.09.2001, in care s-a pronuntat s.c…./20.01.2010 a Judecatoriei Craiova in dosarul …/2008 in prezent suspendat in recurs in baza art.244 alin.1 pct.1 c.p.civ.pâna la solutionarea dosarului de fata.

Conform art.8 alin.3 din legea 18/1991 „Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere”iar conform art.11 alin.1 „Suprafata adusa în cooperativa agricola de productie este cea care rezulta din: … registrul agricol de la data intrarii în cooperativa”, iar potrivit alin.3 „Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, pe baza situatiei terenurilor detinute de cooperativa agricola de productie la 1 ianuarie 1990, înscrisa în sistemul de evidenta a cadastrului funciar general sau a registrului agricol, corectata cu înstrainarile legal efectuate de catre cooperativa pâna la data intrarii în vigoare a legii.”

Fata de considerentele de fapt si de drept expuse rezultând ca titlul de proprietate s-a emis in neconformitate cu actele premergatoare in ceea ce priveste terenul intravilan curti,constructii de de 0,05 ha ,acesta nefiind solicitat prin cererea de reconstituire si nefigurând in registrul agricol al autorului ,sunt aplicabile prev.art.III alin.lit.a pct.i din legea 169/1997 modif.prin legea 247/20005 conform caruia sunt lovite de nulitate absoluta „actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptatite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt:(i) actele de reconstituire în favoarea unor persoane care nu au avut niciodata teren în proprietate predat la cooperativa agricola de productie sau la stat sau care nu au mostenit asemenea terenuri;”urmând a considera actiunea precizata întemeiata si o va admite,va constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr…../23.11.1993 în sensul ca se va radia suprafata de teren intravilan curti, constructii de 500 mp.din cea de 1000 mp.înscrisa in T119.

In baza art.274 c.p.civ.va lua act ca reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecata si va respinge cererea pentru cheltuieli de judecata formulata de pârâta G.T.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Admite actiunea precizata formulata de reclamantul G.C. domiciliat în …. împotriva pârâtilor G.T., G.I., G.M., toti domiciliati în …. , Comisia Locala de Aplicare a legilor Fondului Funciar –Primaria P. si Comisia Judeteana de Aplicare a Legilor Fondului Funciar –Prefectura Dolj .

Constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr…../23.11.1993 în sensul ca se va radia suprafata de teren intravilan curti,constructii de 500 mp.din cea de 1000 mp.înscrisa in T119.

Ia act ca reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Respinge cererea pentru cheltuieli de judecata formulata de pârâta G.T.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica de la 29.04.2011.

Presedinte,Grefier,