Fond funciar. Anularea parţială a titlului de proprietate. Obligarea comisiei locale şi a comisiei judeţene la eliberarea titlului de proprietate şi pentru restul suprafeţei de teren


 

Dosar nr. 96/317/2011 Cod operator 3924

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

fond funciar

Sentinţa Nr. 2615/2011

Şedinţa publică de la 22 Septembrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE N. M. P.

Grefier E. R.

Pe rol fiind pronunţarea asupra rezultatelor dezbaterilor ce au avut loc în şedinţa publică din data de 20.09..2011 privind cauza civilă formulată de reclamantul D.M. domiciliat în comuna V. , judeţul G. ,în contradictoriu cu pârâţii M. V. I. ,domiciliat în comuna V. ,sat F. ,judeţul G. , Comisia Locală de Fond Funciar V., cu sediul în V., judeţul G. şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar G. ,cu sediul în Târgu Jiu ,judeţul G..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura completă din ziua dezbaterilor.

Concluziile şi susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 20.09.2011 ce face parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA:

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Cărbuneşti sub nr. 2166/317/2009, reclamantul D.M., în contradictoriu cu pârâţii M. V. I., Comisia Locală V. de Aplicare a Legii 18/1991 şi Comisia Judeţeană G. de Fond Funciar, a solicitat instanţei să se dispună anularea parţială a titlului de proprietate cu nr. 202923 din data de 08.05.1995, precum şi obligarea comisiei locale şi a comisiei judeţene la eliberarea titlului de proprietate şi pentru restul suprafeţei de teren, respectiv 640 mp, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii a arătat că, în fapt, Comisia Locală de Aplicare a Legii 18/1991 V. i-a eliberat titlul de proprietate cu nr. 1326180 din data de 19.12.1996 pentru suprafaţa de 360 mp, din care suprafaţa de 132 mp, curţi construcţii, în tarlaua 11, parcela 579, cu vecinii: la N- M. V. I., la E- Drumul Comunal 44, la S- P.C., la V- rest proprietate; că, pârâtului în mod greşit i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 588 mp, fiind eliberat titlul de proprietate cu nr. 202923/08.05.1995 şi cuprinde o parte din terenul care a aparţinut autorului C. M. D. în baza contractului de vânzare-cumpărare cu nr. 915 din anul 1936, în suprafaţă de 1000 mp, cu vecinii: la răsărit- vatra satului, la apus- islazul comunal, la miazăzi- Ioana D. şi la miazănoapte- I. N. Sîrboiu.

A mai arătat reclamantul că a solicitat prin cererea de reconstituire suprafaţa de 1000 mp, dar i s-a reconstituit doar suprafaţa de 360 mp.

La data de 19.10.2009 reclamantul a depus la dosar o cerere de completare şi modificare a cererii de chemare în judecată, solicitând constatarea nulităţii parţiale a titlului de proprietate cu nr. 202923 din data de 08.05.1995 cu privire la suprafaţa de 468 mp şi obligarea comisiilor la eliberarea titlului de proprietate pentru diferenţa dintre 600 mp şi 360 mp, cu vecinii: la N- M. V. I., la S- P.C., la E- Drumul Comunal, la V- izlaz Primăria V..

Reclamantul, prin apărător a depus la dosar o precizare, arătând că solicită constatarea nulităţii parţiale a titlului de proprietate cu nr. 202923/08.05.1995 cu privire la suprafaţa de 98 mp identificată în raportul de expertiză, precum şi copie-extras din Borderoul populaţiei, proprietăţilor şi exploataţiilor agricole din comuna A., sat F., plasa Bibeşti, judeţul G., întocmit conform recensământului agricol şi al populaţiei din ianuarie 1948, cerere de autorizaţie pentru de lucrări, autorizaţie pentru executare de lucrări, plan de situaţie.

Prin sentinţa civilă nr. 2254 din data de 05.07.2010 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr. 2166/317/2009 a fost respinsă acţiunea, aşa cum a fost completată şi modificată la data de 19.10.2009, privind pe reclamantul D.M. şi pe pârâţii M. V. I., Comisia Locală V. de Aplicare a Legii 18/1991 şi Comisia Judeţeană G. de Fond Funciar.A

A fost obligat reclamantul la plata sumei de 300 lei, reprezentând cheltuieli de judecată către pârâtul M. V. I..

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că prin titlul de proprietate nr. 202923/08.05.1995 s-a constituit dreptul de proprietate pârâtului M. V. I. pentru suprafaţa de 588 mp teren situat în intravilanul satului F., comuna V., judeţul G., în tarlaua 11, parcelele 581, 581/1 şi 581/2, având categoria de folosinţă arabil (240 mp) şi curţi construcţii (348 mp), cu vecinii: N- D.C. 582, E- D.C. 583, S- D. Mihai, V- Consiliul Local V., procedându-se la punerea în posesie conform procesului verbal din 25.01.1995.

De asemenea, prin titlul proprietate nr.1326180/19.12.1996 s-a reconstituit dreptul de proprietate reclamantului D.M. pentru suprafaţa de 360 mp teren situat în intravilanul satului Frasin, comuna V., judeţul G., în tarlaua 11, parcelele 579 şi 580, având categoria de folosinţă curţi construcţii (132 mp) şi arabil (228 mp), cu vecinii: N- M. V. I., E- DC 44, S- P.C. şi islaz Primăria V., V- izlaz Primăria V., procedându-se la punerea în posesie.

S-a mai reţinut că, conform contractului de întreţinere autentificat sub nr. 1582 din 3 iulie 1990 de Notariatul de Stat Local Tg-Cărbuneşti, judeţul G., încheiat între D. A., înstrăinătoare, reprezentată prin Ş. M. şi D.M., în calitate de întreţinător, acesta a primit în schimbul întreţinerii înstrăinătoarei un teren construcţii de 200 mp, precum şi o casă de locuit situată pe acest teren, construită din lemn, acoperită cu şiţă, formată în întregime din două camere, învecinate la răsărit cu drumul comunal, la apus şi miazănoapte cu teren C.A.P. şi la miazăzi cu P.C. şi aşa cum rezultă din certificatul de moştenitor nr. 334 din 17 iunie 1981, moştenitori legali acceptanţi ai succesiunii autorilor D. C. şi D. I., decedaţi la 13.01.1981 şi 01.01.1981 au rămas Ş. M. şi D. A., în calitate de fiice.

Că, în anul 1936 autorul D. C. a primit o bucată de pământ loc de casă de 1000 mp, învecinată la răsărit cu drumul vatra satului, la apus cu islazul comunal, la miazăzi cu Ioana D. şi la miazănoapte cu I. N. Sîrboiu.

S-a reţinut că prin raportul de expertiză a fost identificată suprafaţa de 640 mp (diferenţa dintre suprafaţa de 1000 mp şi suprafaţa reconstituită reclamantului) ca fiind compusă din suprafaţa de 98 mp cuprinsă în titlul de proprietate al pârâtului M. V. I. şi suprafaţa de 542 mp aflată la dispoziţia Primăriei V., suprafaţă care s-ar regăsi în registrul agricol 1959-1963 privind pe D. C.

Întrucât în cauză nu au fost depuse cererile formulate în baza Legii nr. 18/1991 şi nici anexa cu suprafeţele validate atât reclamantului, cât şi pârâtului M. V. I., legalitatea titlului de proprietate nr. 202923/08.05.1995 poate fi verificată doar în raport cu procesul verbal de punere în posesie, titlul de proprietate fiind eliberat întocmai cu procesul verbal de punere în posesie.

Instanţa a reţinut din adresa nr. 1187/12.03.2010 emisă de Primăria comunei V. reiese că pârâtului M. V. I. i-a fost atribuit teren din islazul primăriei, fără să afecteze proprietatea reclamantului şi nefiind făcută dovada validării în favoarea reclamantului a suprafeţei de 1000 mp, nu poate subzista obligaţia comisiilor de fond funciar cu privire la eliberarea titlului de proprietate pentru diferenţa de 640 mp.

S-a reţinut că reclamantul nu a dovedit îndreptăţirea la reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafaţă mai mare decât cea dobândită prin contractul de întreţinere autentificat sub nr. 1582 din 3 iulie 1990 de Notariatul de Stat Local Tg-Cărbuneşti, judeţul G. şi nu a făcut nici dovada calităţii de moştenitor al defunctului D. C., în cazul reclamantului nefiind incidente dispoziţiile art. 23 şi 24 din Legea nr. 18/1991.

Împotriva sentinţei a declarat recurs recurentul reclamant D.M., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. .

S-a arătat că instanţa de fond în mod greşit a respins acţiunea, deşi se impunea admiterea acesteia şi obligarea comisiei locale şi judeţene să elibereze titlu de proprietate pentru suprafaţa de 640 mp.

A invocat recurentul că sunt incidente în cauză dispoziţiile art. 23-24 din Legea 18/1991, precizând că nu s-a avut în vedere contractul de întreţinere autentificat sub nr. 1582/3.07.1990 şi astfel se impunea anularea parţială a titlului de proprietate nr. 202923/8.05.1995 pentru suprafaţa de 98 mp.

Prin decizia civilă nr.3042/17.12.2010 , pronunţată de Tribunalul G. în dosarul nr. 2166/317/2009 ,a fost admis recursul declarat de recurentul reclamant D.M. , fiind casată sentinţa civilă nr. 2254/05.07.2010 pronunţată de Judecătoria Târgu Cărbuneşti în dosarul nr. 2166/317/2019,iar cauza trimisă spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Instanţa de control judiciar a reţinut că prin cererea introductivă, reclamantul D.M., în contradictoriu cu pârâţii M. V. I., Comisia Locală V. de Aplicare a Legii 18/1991 şi Comisia Judeţeană G. de Fond Funciar, a solicitat instanţei să se dispună anularea parţială a titlului de proprietate cu nr. 202923 din data de 08.05.1995, precum şi obligarea comisiei locale şi a comisiei judeţene la eliberarea titlului de proprietate şi pentru restul suprafeţei de teren, respectiv 640 mp, cu cheltuieli de judecată.

Din probatoriile dosarului a rezultat că prin titlul de proprietate nr. 202923/8.05.1995 pârâtului M. V I. i s-a constituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 588 mp situată în intravilanul satului Frasin , comuna V. , în tarlaua 11 , parcelele 581,581/1, 581/2 şi curţi-construcţii (348 mp) cu vecinii la N- drum comunal 582 , la E- DC 583, la S- D. M. şi V- Consiliul Local V. , fiind pus în posesie pârâtul în baza procesului verbal din 25.01.1995.

Prin titlul de proprietate nr.1326180/19.12.1996 s-a reconstituit dreptul de proprietate reclamantului pentru suprafaţa de 360 mp situată în intravilanul satului Frasin comuna V. , în T 11 , P 579 şi 580 , având categoria de folosinţă curţi construcţii şi arabil ,cu vecini la N.-M. V I. , la E- Dc 44 , la S. P.C. şi izlaz primăria V. , la V- izlaz Primăria V. , reclamantul fiind pus în posesie .

S-a reţinut că prin contractul de întreţinere autentificat sub nr. 1582 din 3 iulie 1990 de Notariatul de Stat Local Tg-Cărbuneşti, judeţul G., încheiat între D. A., înstrăinătoare, reprezentată prin ?.M. şi D.M., în calitate de întreţinător, acesta a primit în schimbul întreţinerii înstrăinătoarei un teren construcţii de 200 mp, precum şi o casă de locuit situată pe acest teren, construită din lemn, acoperită cu şiţă, formată în întregime din două camere, învecinate la răsărit cu drumul comunal, la apus şi miazănoapte cu teren C.A.P. şi la miazăzi cu P.C. şi aşa cum rezultă din certificatul de moştenitor nr. 334 din 17 iunie 1981, moştenitori legali acceptanţi ai succesiunii autorilor D.C. şi D.I., decedaţi la 13.01.1981 şi 01.01.1981 au rămas ?.M. şi D.A., în calitate de fiice.

Deşi, prin raportul de expertiză efectuat în cauză a fost identificată suprafaţa de 640 mp, diferenţa dintre suprafaţa de 1000 mp şi suprafaţa reconstituită reclamantului ca fiind compusă din suprafaţa de 98 mp cuprinsă în titlul de proprietate al pârâtului M. V I. şi suprafaţa de 542 mp aflată la dispoziţia Primăriei V., nu s-a lămurit de unde provine suprafaţa de 1000 mp , care sunt limitele suprafeţei de 200 mp ce se regăseşte în contractul de întreţinere autentificat sub nr. 1582/3 iulie 1990, pentru a se vedea care a fost intenţia înstrăinătorului prin contractul de întreţinere şi dacă reclamantul este îndreptăţit la reconstituirea întregii suprafeţe de teren , din moment ce prin certificatul de moştenitor nr. 334/17 iunie 1981 apar ca moştenitori legali acceptanţi ai succesiunii autorilor D.C. şi D.I. ca fiind ?.M. şi D.A. în calitate de fiice, iar contractul de întreţinere a fost încheiat între D.A. reprezentată prin ?.M. pe de o parte şi D.M. pe de altă parte .

Cu ocazia rejudecării instanţa de fond urma să pună în discuţia părţilor necesitatea continuării probatoriilor , urmând a se identifica suprafaţa de 1000 mp , dacă s-a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru această suprafaţă de teren şi cine este îndreptăţit la reconstituirea dreptului de proprietate pe această suprafaţă, urmând a se identifica suprafaţa de 200 mp ce se regăseşte în contractul de întreţinere autentificat sub nr. 1582/1990 , care a fost intenţia înstrăinătorului prin contractul de întreţinere, avându-se în vedere totodată şi certificatul de moştenitor nr. 334/1981 în care apar ca moştenitori acceptanţi ai succesiunii autorilor D.C. şi D.I., în calitate de fiice ?.M. şi D.A.,dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. III alin. 1 lit. a din Leg. 169/1997 cu modificările şi completările ulterioare , determinându-se dacă în suprafaţa de teren de 588 mp ce se regăseşte în titlul de proprietate nr. 1326180/1996 eliberat pe numele pârâtului se află şi o parte din terenul la care este îndreptăţit la reconstituirea dreptului de proprietate reclamantul.

În rejudecare cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul 96/317/2011.

Prin nota de şedinţă din data de 08.02.2011, pârâtul M. I. a invocat excepţie lipsei de interes a reclamantului întrucât acesta din urmă nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul în litigiu şi nici nu a contestat actele premergătoare în baza cărora a fost emis titlul de proprietate contestat.

Prin încheierea de şedinţă din data de 08.03.2011 excepţia lipsei de interes a fost unită cu fondul cauzei.

Pârâta Comisia Locală de Fond Funciar V. a comunicat adresa nr. 922 /01.03.2011 prin care a invocat excepţia autorităţii de lucru judecat ,iar în subsidiar a solicitat respingerea ca neîntemeiată a acţiunii . Precizează că deşi nu se mai regăsesc în arhiva pârâtei cererile de reconstituire din anul 1991 ,prin HCJ nr. 54/1991, la poziţia 28 au fost validaţi , cu suprafaţa de 0,92 ha , moştenitorii autorului D. M C. , respectiv: ?.M. ,D.A., Cr. C şi D. M.

Pentru moştenitorul D.M. a fost eliberat titlu de proprietate pentru suprafaţa de 360 mp, în baza contractului de întreţinere 1582/1990,încheiat cu D.A..

Se mai precizează că terenul de 1000 mp cumpărat de autorul D.C. ,se află în altă locaţie respectiv la circa 1 km. Acest figurează la rolul agricol cu suprafaţa de 0,92 ha ,din care 600 mp curţi construcţii. De pe urma acestuia au rămas ca moştenitoare D.A. şi ?.M. .

În registrul cadastral din anul 1986 ,numita ?.M. figurează cu suprafaţa de 360 mp , din care 200 mp au fost transmişi reclamantului , 363 mp ,curţi construcţii ,69 şi respectiv 524 mp vie , terenuri intravilane ce provin de la autorii D. M C. şi D.I..

Se precizează că reclamantul nu este îndreptăţit la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 1000 mp , deoarece numitei ?.M. i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 1117 mp , conform adeverinţei nr. 22/2005 ,terenul fiind ulterior înstrăinat lui Ciugulea Nicolae.

Se arată că titlul de proprietate emis pe numele pârâtului a fost eliberat prin constituire din terenul primăriei (izlaz comunal), fără a fi afectată. proprietatea altor persoane.

A depus următoarele înscrisuri: HCJ nr. 54/1991 , anexa , fila de rol agricol având ca titular de rol pe autorul D.C., cadastrul funciar – registrul parcelar, cerere formulată de reclamant la data de 05.02.2009 , proces-verbal de punere în posesie din 08.09.1996, schiţa terenurilor ,, contract de vânzare-cumpărare , sentinţa civilă nr. 2254/05.07.2010 pronunţată de Judecătoria Tg. Cărbuneşti în dosarul nr. 2166/317/2009, schiţă măsurători , filă de rol agricol avându-l ca titular de rol pe pârât, contract de vânzare-cumpărare din data de 22.05.2011, planul cadastral al satului Scoica –F..

A mai depus adresa nr. 1361/23.03.2011 şi adresa nr. 2352/07.06.2011.

Prin încheierea de şedinţă din data de 08.03.2011 a fost respinsă excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de această pârâtă.

S-a dispus completarea raportului de expertiză , suplimentul fiind întocmit de expertul topograf Ghiţuică Liviu.

În cadrul probei testimoniale a fost audiată martora ?.M..

În temeiul art. 137 Cod de procedură civilă ,instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiei lipsei de interes a reclamantului ,excepţie invocată de pârâtul M. V. I..

Din răspunsurile formulate de pârâta Comisia Locală de Fond Funciar V. ,rezultă că cererile de reconstituire formulate în anul 1991 de persoanele domiciliate pe raza localităţii F. , nu se mai regăsesc în arhiva acestei pârâte.

Conform HCJ 54/1991 , moştenitorilor autorului D.M C. ,le-a fost validată cererea de reconstituire pentru suprafaţa de 0,92 ha ,teren ce provine de la acest autor, reclamantului fiindu-i eliberat titlu de proprietate pentru suprafaţa de 360 mp.

În aceste condiţii ,având în vedere faptul că şi în favoarea reclamantului au fost emise acte de reconstituire a dreptului de proprietate ,neputând fi analizate nici cererile de reconstituire formulate de părţi , nu se poate reţine apărarea pârâtului în sensul că reclamantul nu poate justifica nici un interes legitim în promovarea acţiunii pentru desfiinţarea titlului de proprietate , excepţia invocată de pârât urmând a fi respinsă ca neîntemeiată.

Analizând actele şi lucrările dosarului cu privire la fondul cauzei ,instanţa reţine următoarele:

Prin titlul de proprietate nr. 202923/08.05.1995 s-a constituit dreptul de proprietate pârâtului M. V. I. pentru suprafaţa de 588 mp teren situat în intravilanul satului Frasin, comuna V., judeţul G., în tarlaua 11, parcelele 581, 581/1 şi 581/2, având categoria de folosinţă arabil (240 mp) şi curţi construcţii (348 mp), cu vecinii: N- D.C. 582, E- D.C. 583, S- D. Mihai, V- Consiliul Local V..

De asemenea, prin titlul proprietate nr. 1326180/19.12.1996 s-a reconstituit dreptul de proprietate reclamantului D.M. pentru suprafaţa de 360 mp teren situat în intravilanul satului Frasin, comuna V., judeţul G., în tarlaua 11, parcelele 579 şi 580, având categoria de folosinţă curţi construcţii (132 mp) şi arabil (228 mp), cu vecinii: N- M. V. I., E- DC 44, S- P.C. şi islaz Primăria V., V- izlaz Primăria V..

Din contractul de vânzare – autentificat sub nr. 128/1936 , rezultă că numitul D. M C. a cumpărat suprafaţa de 1000 mp ,loc casă de construit , care formează lotul nr. 44 şi care se învecinează cu răsărit cu drumul vetrei satului ,la apus cu izlazul comunal , la miazăzi cu I. D. ,iar la miazănoapte cu I. N S.

Potrivit certificatului de moştenitor nr. 334/17.06.1981 , de pe urma autorilor D. C. şi I., au rămas ca moştenitori ?.M. şi D.A. fiecare cu cota de 1 , străini de succesiunea acestor autori ,prin renunţare potrivit art 700 ,fiind C. C. şi G.N.

Conform raportului de expertiză topografică şi suplimentului la raportul de expertiză , întocmite de expertul topograf G. L. , terenul de 1000 mp cumpărat de autorul D. M .C., se compune din suprafaţa de 360 mp ,pentru care s-a emis titlu de proprietate pe numele reclamantului , 98 mp ,teren în litigiu ,cuprins în titlul de proprietate nr. 202923/08.05.1995 emis pe numele pârâtului M. V I. şi 542 mp ce fac parte din izlazul comunal.

În aceste condiţii nu se poate reţine apărarea pârâtei Comisia Locală de Fond Funciar în sensul că această suprafaţă de 1000 mp ar avea amplasament .

Nu rezultă că suprafaţa de 542 mp teren vie ,tarlaua 11 ,parcela 581 , inclusă în titlul de proprietate contestat ,ar fi aparţinut autorului D. M C. .De altfel reclamantul a precizat acţiunea în sensul că în principal solicită anularea titlului de proprietate nr. 202923/08.05.1995 , doar pentru suprafaţa de 98 mp astfel cum a fost identificat de expert, respectiv teren situat în parcelele 581,581/1 şi 581/2 ,având ca vecini la Nord –M. I. (pârâtul)-49 ml , la E- Dc 563( 2 ml) ,S-terenul proprietatea reclamantului ,iar la E-izlaz ( 2 ml).

Conform contractului de întreţinere autentificat sub nr. 1582/03.07.1990, D.A. , reprezentată de ?.M. , a înstrăinat reclamantului un teren construcţii cu suprafaţa de 200mp , precum şi o casă de locuit situată pe acest teren ,având ca vecini la răsărit –drumul comunal ,la apus şi miazănoapte – teren CAP ,iar la miazăzi cu P.C..

Chiar dacă în planul de situaţie de la fila 7 din dosarul nr. 2166/317/2009 , pentru terenul reclamantului s-a prevăzut lăţimea de 14 m ,acest înscris nu face dovada dreptului de proprietate.

Din declaraţia martorei Ş. A. , cea care în calitate de reprezentantă a numitei D.A. , a semnat contractul de întreţinere încheiat cu reclamantul ,rezultă că terenul vândut reclamantului face parte din suprafaţa de teren de un pogon , ce a aparţinut autorilor D.A. şi D.I..

Precizează martora că terenul său şi cel înstrăinat de sora sa D.A. fac parte din aceiaşi curea de teren ,fiind despărţite de drumul sătesc. Suprafaţa înstrăinată reclamantului prin contract este mai mică decât suprafaţa de teren pe care au deţinut-o autorii menţI.aţi anterior ,iar reclamantul foloseşte numai terenul dobândit de la D.A.. Chiar dacă martora a precizat că pârâtul a plantat vie pe o porţiune de teren ce ar fi trebuit să fie a surorii sale , nu rezultă că înţelegerea părţilor a fost ca în schimbul întreţinerii reclamantul să dobândească şi acest teren.

Din răspunsurile formulate de pârâta Comisia Locală de Fond Funciar rezultă că reconstituirea dreptului de proprietate pe numele reclamantului s-a făcut în baza contractului de întreţinere menţI.at anterior.

Proprietarul construcţiei are dreptul la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului aferent astfel cum a fost determinat în mod real de părţi la data înstrăinării , în acest sens fiind şi dispoziţiile ar 22 din Leg , nr. 18/1991 , cu modificările aduse prin Leg. nr. 247/2005.

În acest condiţii având în vedere faptul că intenţia reală a părţilor a fost de a înstrăina doar terenul pe care reclamantul în foloseşte în prezent , nu şi pentru terenul inclus în titlul de proprietate , instanţa reţine că reclamantul are calitatea de persoană îndreptăţită cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate pentru doar pentru suprafaţa de 360 mp teren pentru care de altfel i-a fot eliberat titlul de proprietate , nu şi pentru alte suprafeţe de teren ce i-au aparţinut autorului D. M C. ,nefiind incidente dispoziţiile art. 23 alin 1 şi 2 şi art.24 din Leg. nr. 18/1991.

Art. III alin. 1 lit. a din Legea nr. 169/1997 cu modificările şi completările ulterioare prevede că sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile, aplicabile la data încheierii actului, actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate în favoarea persoanelor care nu erau îndreptăţite la astfel de reconstituiri sau constituiri.

Pentru considerentele menţI.ate anterior ,întrucât în titlul de proprietate al pârâtului nu este inclus teren cu privire la care reclamantul să fi fost îndreptăţit la reconstituirea dreptului de proprietate , instanţa va respinge ca neîntemeiată acţiunea formulată de petent ,cu precizările ulterioare.

În temeiul art. 274 Cod de procedură civilă ,raportat la culpa procesuală a reclamantului ,instanţa îl va obliga să plătească pârâtului suma de 1300 lei , cheltuieli de judecată ,reprezentând onorariu avocat , conform dovezilor de la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂRŞTE

Respinge excepţia lipsei de interes a reclamantului ,excepţie invocată de pârâtul M. V. I..

Respinge acţiunea formulată reclamantul D.M. domiciliat în comuna V. , judeţul G. ,în contradictoriu cu pârâţii M. V. I. ,domiciliat în comuna V. ,sat F. ,judeţul G. , Comisia Locală de Fond Funciar V. ,cu sediul în V. ,judeţul G. şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar G. ,cu sediul în Târgu Jiu ,judeţul G. , cu precizările ulterioare.

Obligă reclamantul să plătească pârâtului M. V. I. suma de 1300 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 22.09.2011.

Preşedinte , Grefier

N. M. P. E. R.

Red. tehnored. N.M.P./6EX/ 30 Septembrie 2011