Fond funciar. Calitate procesuală activă pentru Comisia Locală de Fond Funciar. Emiterea unui titlu de proprietate doar pentru unii dintre moştenitorii îndreptăţiţi la reconstituire. Nulitate parţială a titlului de proprietate. Fondul funciar


În motivarea acţiunii reclamanta arată că autorii C.I. şi C.M. fraţi, au cumpărat prin actul autentic nr. 6510/13.08.1934 suprafaţa de 111 ha şi 7364 mp teren în comuna Nanov, judeţul Teleorman din care 35,5 ha teren arabil iar diferenţa păduri şi prundiş, teren asupra căruia cei doi au convenit să iasă din indiviziune conform actului de partaj voluntar, în cote egale.

La apariţia Decretului 83/1949, se arată în motivare, s-a expropriat întreaga suprafaţă de teren de la C.M. iar la apariţia legilor fondului funciar moştenitorii celor doi autori au formulat separat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate ajungându-.se astfel ca pentru moştenitorii autorului C.I. să li se reconstituie dreptul de proprietate pentru întreaga suprafaţă de 31 ha teren arabil (10 ha prin titlul de proprietate nr. 0600015/23.05.2002, 10 ha prin titlul de proprietate nr. 0600016/23.05.2002 şi 11 ha prin titlul de proprietate nr. 600027/16.08.2002).

Ulterior, prin sentinţa civilă nr. 1223/4 iunie 2008 s-a reconstituit dreptul de proprietate şi moştenitorilor autorului C.M. pentru cota de 1/2 din terenul expropriat (34,50 ha pădure şi 14 ha teren arabil) astfel că există o dublă reconstituire aşa încât reclamanta solicită să se constate nulitatea absolută parţială a celor 3 titluri de proprietate şi anume pentru 1/2 din suprafaţa de teren cuprinsă în fiecare titlu.

În dovedirea acţiunii reclamanta a depus în copie titlurile de proprietate nr. 0600015/23.05.2002 emis pe numele lui C.H.I., nr. 0600016/23.05.2002 emis pe numele lui C.A.L., nr. 600027/16.08.2002 emis pe numele lui C.I., C.D.M. şi C.H., sentinţa civilă nr. 1223/4 iunie 2008, act de vânzare – cumpărare nr. 6510/13.08.1934, act de partaj voluntar, certificat arhivele statului nr. 93-1719 din 28 martie 1998, copie referat primărie.

În cauză s-a formulat cerere de chemare în judecată a altor persoane respectiv intervenienţii, de către C.L.A., C.H.I., C.D.M. şi s-a depus întâmpinare prin care se solicită respingerea acţiunii ca nefondată deoarece prin sentinţa civilă nr. 85/15.01.2004 s-a stabilit că moştenitorii autorului C.I. sunt îndreptăţiţi la reconstituirea dreptului de proprietate pentru 10 ha teren cu vegetaţie forestieră iar prin sentinţa civilă pronunţată la 19.09.2007 li s-a reconstituit dreptul de proprietate şi pentru diferenţa de 24,50 ha şi consideră că nu poate fi încălcată autoritatea de lucru judecat a acest hotărâri.

Se mai arată că autorii C.I. şi C.M. şi-au împărţit şi terenul aflat pe raza comunei Liţa, judeţul Teleorman însă intervenienţii au solicitat reconstituirea pentru întreaga suprafaţă de teren.

Intervenienţii M.M., C.P.M., I.N., C.C., C.T.I. au solicitat să se admită cererea lor.

Cererea de intervenţie a fost admisă în principiu prin încheierea din 12 iulie 2009.

Pârâţii şi intervenienţii au depus în copie certificatul 93-1719/1998 emis de Arhivele Statului, actul de vânzare – cumpărare, actul de partaj voluntar, referatul nr. 828/21.09.2000, H.C.J. 9560/2000, tabel nominal nr. 639/25.07.2000, H.C.J. 9831/15.XII.2000, plan teren T 12, plan de situaţie, sentinţa civilă nr. 2407/1991, certificat de deces al defunctului C.T.I.

Instanţa a încuviinţat probele cu interogatoriu şi înscrisuri şi a solicitat relaţii la Comisia locală pentru fond funciar a comunei Liţa, judeţul Teleorman, relaţii comunicate cu adresa nr. 580/4.03.2010 la care s-au ataşat titlul de proprietate nr. 04-00030/5.09.2002, titlul de proprietate nr. 0400019/28.06.2002, titlul de proprietate nr. 0400028 din 28.06.2002, titlul de proprietate nr. 0401165/5.08.1999, titlul de proprietate nr. 0400653/29.01.1996, anexa la hotărâre 1233/19.02.1992.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa a reţinut următoarele:

Reclamanta Comisia locală de fond funciar a comunei Nanov a solicitat să se constate nulitatea absolută parţială a titlurilor de proprietate nr. 600027/16.08.2002, 600016/23.05.2002 şi 0600015/23.05.2002 emise pentru moştenitorii autorului C.I. , şi anume în cote de 1/2 din terenul cuprins în fiecare titlu.

Pârâţii au invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei motivat de faptul că aceasta nu poate solicita să se constate nulitatea absolută parţială a titlurilor de proprietate emise în procedura de constituire şi reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Art. VI alin. 2 din Legea 169/1997 prevede că nulitatea absolută a titlurilor de proprietate poate fi invocată de primar, prefect, Autoritatea Naţională pentru Restituirea proprietăţilor şi de alte persoane care justifică un interes legitim.

Din conţinutul acestui articol rezultă că orice persoană care justifică un interes legitim poate să invoce nulitatea unor titluri de proprietate iar reclamanta care în exercitarea atribuţiilor conferite de Legea 18/1991 şi Regulamentul de aplicare al legii (punerea în posesie) justifică un interes legitim constând în aceea că nu poate proceda la punerea în posesie a celor două categorii de moştenitori pentru acelaşi teren.

În consecinţă instanţa apreciază că reclamanta are calitate procesuală activă şi urmează să respingă excepţia invocată.

Pârâţii au mai invocat şi nulitatea acţiunii deoarece această acţiune este formulată atât de Comisia locală a comunei Nanov cât şi de Comisia judeţeană de fond funciar Teleorman însă nu este semnată şi ştampilată de aceasta din urmă.

Se mai invocă şi aspectul că acţiunea aflată la dosar este o copie şi nu originalul.

Analizând această excepţie instanţa are în vedere prevederile art. 112 din precum şi art. 133 din acelaşi cod şi constată că acţiunea cuprinde elementele prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute.

Acţiunea având ca obiect constatarea nulităţii absolute parţiale a unor titluri de proprietate este formulată de reclamanta Comisia locală a comunei Nanov împotriva pârâţilor printre care figurează şi Comisia judeţeană Teleorman, şi este semnată şi ştampilată.

Aspectul relevat de pârâţi în sensul că acţiunea este o copie şi nu originalul atât timp cât nu s-a arătat de reclamanta citată legal că nu a formulat o astfel de acţiune, nu poate constitui motiv de nulitate.

Faţă de aceste împrejurări excepţia nulităţii acţiunii invocată de pârâţi se va respinge ca nefondată.

Sub aspectul fondului cauzei instanţa are în vedere că autorii C.I. şi C.M. au dobândit prin vânzare – cumpărare suprafaţa de 111 ha teren din care 31 ha teren arabil şi 69 ha teren păduri , teren cu privire la care aceşti autori au convenit să iasă din indiviziune în cote de 1/2, conform actului de partaj voluntar.

La apariţia Decretului nr. 83/1959 întreaga suprafaţă de 100 ha teren se expropriază de la autorul C.M.( certificatul nr. 93-1719/28 martie 1998 fila 31 din dosar).

Constituirea şi reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor trecute în proprietatea statului prin Decretul nr. 83/1949, se face pe numele persoanelor fizice proprietari ai terenurilor sau moştenitorilor acestora, în limitele prevăzute în art. 3 lit. h din Legea 187/1945, aşa cum prevede art. 39 din Legea 18/1991.

Din actul emis de Arhivele Statului rezultă că suprafaţa totală de 100 ha teren a fost expropriată de la autorul C.M., fratele său, C.I. nefiind evidenţiat cu teren.

Acest aspect nu influenţează asupra dreptului de proprietate al autorului C.I. dobândit prin vânzare – cumpărare şi partaj în cotă de 1/2 prin actul de partaj voluntar.

Exproprierea suprafeţei totale de 100 ha teren de la autorul C.M. nu exclude dreptul moştenitorilor autorului C.I. la reconstituirea dreptului de proprietate pentru 1/2 din cele 100 ha teren , însă aşa cum s-a dispus prin sentinţa civilă nr. 1223 din 4 iunie 2008, s-a reconstituit moştenitorilor autorului C.M. dreptul de proprietate pentru 1/2 din 69 ha pădure – 34,50 ha pădure – şi 1/2 din 31 ha teren arabil – 14 ha teren, hotărâre rămasă irevocabilă în timp ce pârâţilor li s-a reconstituit în calitate de moştenitori ai autorului C.I. dreptul de proprietate pentru întreaga suprafaţă de teren de 31 ha teren arabil.

Pârâţii s-au apărat în sensul că prin sentinţa civilă 85/15 ianuarie 2004 li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 10 ha pădure iar prin sentinţa 1853/19 septembrie 2007 dreptul de proprietate pentru 24,50 ha pădure, total 34,50 ha pădure, la cât erau îndreptăţiţi, hotărârile rămân irevocabile.

Într-adevăr atât moştenitorilor autorului C.I. cât şi moştenitorilor C.M. li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 34,50 ha pădure, câte 1/2 din 69 ha pădure pe teritoriul comunei Nanov, judeţul Teleorman conform sentinţelor judecătoreşti arătate anterior şi cu privire la care instanţa constată că reconstituirea dreptului de proprietate s-a făcut în condiţii de legalitate.

Moştenitorilor autorului C.I. li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 31 ha teren arabil, întreaga suprafaţă de teren dobândită prin vânzare – cumpărare de autorul lor împreună cu autorul C.M. şi s-au emis titlurile de proprietate nr. 0600015/23.05.2002 pe numele C.H.I. pentru 10 ha teren, titlul de proprietate nr. 0600016/23.05.2002 pe num,ele C.A.L. pentru 10 ha teren agricol şi titlul de proprietate nr. 600027/16.08.2002 pe numele C.M., C.H. şi C.L., pentru 11 ha teren agricol, în extravilanul comunei Nanov, judeţul Teleorman, în total 31 ha teren agricol.

În calitate de moştenitori ai autorului C.I. aceştia aveau dreptul la reconstituirea dreptului de proprietate pentru 1/2 din 31 ha teren arabil.

Art. III din Legea 169/1997 prevede că sunt lovite de nulitate absolută actele emise cu încălcarea prevederilor Legii 18/1991 şi 1/2000, iar la lit. a) din acest articol se arată că sunt lovite de nulitate absolută actele de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate în favoarea persoanelor neîndreptăţite la această reconstituire.

Autorii moştenitorilor C.I. nefiind îndreptăţiţi la reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 1/2 din 31 ha teren agricol expropriat şi de la autorul C.M., cele 3 titluri de proprietate sunt lovite parţial de nulitate absolută.

Împrejurarea că pentru moştenitorii autorului C.M. s-a reconstituit în alte zone ale judeţului (Liţa, Turnu Măgurele) dreptul de proprietate pentru întreaga suprafaţă de teren care a aparţinut celor doi autori nu are relevanţă în cauză, titlurile de proprietate respective fiind şi ele susceptibile de a fi lovite de nulitate absolută parţială dacă sunt îndeplinite condiţiile legale.

Cum moştenitorilor autorului C.M. li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 14 ha teren agricol prin sentinţa civilă nr. 1223/4 iunie 2008 instanţa a admis acţiunea şi a constatat nulitatea absolută parţială a titlurilor de proprietate astfel: titlul de proprietate 0600015/23.05.2002, pentru suprafaţa de 5 ha situată în tarlaua 46, parcela 4,; titlul de proprietate 060016/23.05.2002 pentru suprafaţa de 5 ha situată în tarlaua 46, parcela 3, titlul de proprietate nr. 600027/16.08.2002 pentru suprafaţa de 4 ha, teren situat în tarlaua 42, parcela 7.

Se cuvine a se preciza că atât timp cât prin sentinţa civilă 1223/4 iunie 2008 moştenitorilor autorului C.M. li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 14 ha teren agricol se va constata nulitatea acestui ultim titlu de proprietate numai pentru 4 ha pentru ca împreună cu celelalte 10 ha să totalizeze suprafaţa reconstituită prin hotărâre judecătorească altfel ar contraveni efectelor sancţiunii nulităţii reglementată prin Legea 169/1997.

Cererea de intervenţie în interes propriu a intervenienţilor M.M., I.N., C.C., C.T.I., C.P.M. a fost admisă constatându-se că moştenitorilor autorului C.M. li s-a reconstituit dreptul de proprietate prin hotărâre judecătorească, iar comisia locală să fie obligată să-i pună în posesie cu suprafaţa de 14 ha teren arabil situat în extravilanul comunei Nanov, judeţul Teleorman în condiţiile stabilite prin sentinţa civilă nr. 1223/4 iunie 2008, irevocabilă.

Cu privire la cererea de chemare în judecată a altor persoane instanţa a dispus citarea acestora care de altfel aveau şi calitatea de intervenienţi principali, însă constată că această cerere nu are petit solicitându-se respingerea acţiunii ceea ce s-a arătat şi în întâmpinare precum şi respingerea cererii de intervenţie aspect care de asemenea are natură de întâmpinare şi a relevat autoritatea de lucru judecat a hotărârilor 85/2004 şi 2607/1991 precizând că nu invocă excepţia puterii lucrului judecat împrejurare consemnată în încheierea din 3.02.2010.

În atare situaţie instanţa a respins cererea de chemare în judecată a altor persoane formulată de pârâţi ca nefondată.