Fond funciar. Cerere modificare titlu de proprietate admisa.


Prin cererea înregistrata la Judecatoria Videle sub nr. 1681/335/2011, petenta D. E. a chemat în judecata Comisia Locala de Fond Funciar M. si Comisia Judeteana de Fond Funciar T., precum si pe I.I., C. E. si P. G., pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se modifice partial titlul de proprietate nr. 48-00173/1994 astfel:

Pentru terenul intravilan în suprafata de 800 mp. situat în T-17, P- 612/1 sa se înscrie corect vecinatatile ca fiind la N- teren rezerva la dispozitia comisiei locale de fond funciar, la E- dr. str., la S- dr. str., la V- Enache Ion.

A mai solicitat de asemenea sa se constate identitatea dintre terenul de 800 mp cu amplasamentul ce va fi modificat prin sentinta de fata, cu terenul de 800 mp din sentinta civila nr. 999/2010 si din sentinta civila nr. 1294/1997 ambele ale Judecatoriei V.

În motivarea cererii sale petenta arata ca titlul de proprietate a fost eliberat pentru un teren de 4,0200 mp din care face parte si acest teren de 800 mp. intravilan.

Prin sentinta civila nr. 1294/1997 a Judecatoriei V. s-a consfintit tranzactia încheiata între partile cauzei privind printre altele si terenul de 800 mp intravilan.

Cu ocazia operatiunii de intabulare a acestui teren a constatat ca amplasamentul ca sola si parcela era gresit astfel ca s-a promovat actiune de modificare a titlului de proprietate fiind data sentinta civila nr. 999/2010 a Judecatoriei V..

Ulterior a constatat ca vecinatatea de la Nord era de asemenea gresita promovând astfel actiunea de fata.

Deoarece cu privire la acest teren au existat succesiv modificari solicita a se constata identitatea dintre terenul initial si cel ce a facut obiectul celor doua sentinte precum si al prezentei hotarâri.

A depus la dosarul cauzei în copii titlul de proprietate, hotarârile judecatoresti , certificat de mostenitor nr. 25/2005 si adeverinta nr. 809/2011 a Primariei M.

Intimatele nu au depus întâmpinare.

Având în vedere actele dosarului instanta retine urmatoarele:

Potrivit art. 27 alin 1 din Legea 18/1991, punerea în posesie si eliberarea titlurilor de proprietate sunt precedate de delimitarile în teren pentru stabilirea amplasamentului pe baza de masuratori specifice care sunt în sarcina comisiei locale de fond funciar.

Prin înscrisurile depuse la dosarul cauzei petenta a facut dovada interesului sau legitim de a cere modificarea titlului de proprietate precum si a erorii strecurate în acesta.

Deoarece pe cale administrativa titlul nu mai poate fi modificat ca urmare a intrarii sale în circuitul civil, instanta va admite cererea petentei sub aspectul modificarii partiale a titlului de proprietate si se va modifica astfel: pentru terenul intravilan în suprafata de 800 mp. situat în T-17, P- 612/1 se înscriu corect vecinatatile ca fiind la N- teren rezerva la dispozitia comisiei locale de fond funciar, la E- dr. str., la S- dr. str., la V- Enache Ion.

Cu privire la al doilea capat de cerere s-a invocat din oficiu exceptia de inadmisibilitate a actiunii în constatare.

Pe calea acestei actiuni se poate constata doar existenta sau neexistenta unui drept , nu si a unei situatii de fapt cum este cea de fata.

Stabilirea identitatii între terenurile respective este o astfel de situatie de fapt ce nu poate fi solutionata pe calea actiunii în constatare.

Pentru lamurirea acestei situatii s-ar putea promova o eventuala cerere de revizuire a celor doua sentinte civile.

Prin urmare actiunea se va admite doar în parte, se va modifica titlul partial, se va admite exceptia de inadmisibilitate si se va respinge cererea de constatare a identitatii ca inadmisibila

Se va lua act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.