Fond funciar Cereri


DECIZIA CIVILA Nr. 68

Asupra recursului civil de fata;

Prin cererea înregistrata la Judecatoria Macin, judetul Tulcea sub nr……, contestatoarea …….. a chemat în judecata pe intimata Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Tulcea precum si intimata Comisia comunala de fond funciar …….., solicitând anularea Hotarârii nr. 351/28.05.2003 si reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafata de 5 ha teren arabil.

Prin sentinta civila nr. 346/3.09.2003, Judecatoria Macin a admis contestatia, a dispus anularea Hotarârii nr. 351/28 mai 2003 a Comisiei judetene Tulcea pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor si a constatat ca …….. are dreptul în calitate de mostenitoare a autorului …….. la 2,2800 ha teren arabil extravilan situat pe raza comunei …….., judetul Tulcea.

Pentru a se pronunta în acest sens, prima instanta a retinut ca petenta …….. în sustinerea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul ce a apartinut defunctului …….., a facut dovada deplina cu martorii audiati despre faptul ca tatal acesteia a detinut o suprafata de 5 ha teren arabil care a intrat în patrimoniul C.A.P., conditii impuse de art. 8 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 republicata.

A aratat instanta de fond ca, întrucât în cauza defunctului …….. i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafata de 2,7200 ha teren prin titlul de proprietate nr. 20080/7.09.1993 din totalul celor 5 ha precizate, contestatoarei, în calitate de mostenitoare, îi revine o diferenta de 2,2800 ha teren arabil, extravilan situat pe raza comunei …….., judetul Tulcea, coditii în care s-a apreciat ca este pe deplin fondata contestatia formulata.

Împotriva acestei sentinte a formulat recurs, în termen legal, Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Tulcea, criticând-o ca netemeinica si nelegala întrucât, în opinia acesteia, solutia este gresita având în vedere ca reclamanta …….. nu poate deveni proprietara fara a prezenta documentele justificative, declaratiile martorilor, probând doar proprietatea autorului …….. dar numai cu titlu de informare, suprafata ceruta neputând fi identificata, acesta fiind si motivul pentru care Comisia Judeteana i-a reconstituit dreptul de proprietate doar pe 2,70 ha.

Recurenta solicita ca în situatia în care nu este admisa cererea, sa fie acordate despagubiri potrivit anexei 39 din Hotarârea Guvernului nr. 1172/2001 care aproba Regulamentul de aplicare a Legii nr. 18/1991.

Analizând legalitatea sentintei atacate în raport de criticile din recurs cât si din oficiu, în temeiul art. 3041 Cod pr civila, tribunalul constata ca recursul este neîntemeiat potrivit celor ce succed.

Potrivit extrasului din registrul agricol din anul 1955 al comunei …….. si cum însasi recurenta arata prin chiar motivele de recurs, tatal intimatei …….. figureaza înregistrat cu suprafata de 2,70 ha teren arabil în registrul agricol al comunei ………

Tot prin expunerea realizata în motivarea recursului, s-a recunoscut de asemenea, ca bunicul intimatei, care purta acelasi nume cu fiul sau (……..) a fost înregistrat în acelasi registru agricol cu suprafata de 5 ha teren arabil.

Martorii audiati nemijlocit de instanta de judecata, respectiv numitii …….. si …….. au relevat faptul ca si tatal contestatoarei-intimate a detinut în realitate o suprafata de 5 ha teren arabil în zona comunei …….., respectiv în locul numit ……., teren care odata cu cooperativizarea a fost preluat de C.A.P.

Potrivit art. 11 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, suprafata adusa în cooperativa este cea care rezulta din evidentele cooperativei, cererile de înscriere, registrele agricole de la data intrarii în cooperativa, actele de proprietate si cartea funciara sau în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori.

Astfel, este evidenta intentia legiuitorului de a acorda valoare probatorie prin coroborare, registrelor agricole si declaratiilor de martori, cu privire la întinderea suprafetei de teren preluate de la C.A.P. în lipsa înscrisurilor.

Întrucât în cauza, defunctului …….. i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafata de 2,700 ha teren prin titlul de proprietate nr. 20080/7.09.1993 din totalul celor 5 ha rezulta ca, în fapt, contestatoarei intimate, în calitate de mostenitoare, i se cuvine o diferenta de 2,2800 ha teren arabil extravilan situat pe raza comunei …….., judetul Tulcea.

Fata de toate aceste considerente, în baza prevederilor art. 312 al. 1 Cod pr. penala, instanta apreciaza ca recursul este neîntemeiat si urmeaza a-l respinge în acest mod.