Fond funciar. Composesorate. Dobândirea calitaţii de membru Fondul funciar


Fond funciar.Composesorate.Dobândirea calitatii de membru.

Singura forma în care se poate dobândi calitatea de membru asociat pentru cei care nu sunt membri fondatori ai composesoratului este aprobarea cererii lor de catre Adunarea Generala,a carei vointa este suverana în aceasta privinta si nu poate fi cenzurata de nicio instanta de judecata, câta vreme asociatia reprezinta un organism privat care s-a constituit si functioneaza pe principiul vointei majoritare a membrilor asociati.

(Tribunalul Arad,sectia civila,decizia civila nr.159/R/28 ianuarie 2011,dosar nr. 1438/246/R/2010)

Prin sentinta civila nr. 1410 din 1 septembrie 2010 pronuntata în dosar nr. 1438/246/2010, Judecatoria Ineu a respins actiunea formulata de reclamanta B.I. E. împotriva pârâtei Asociatia Urbariala Composesoratul Fostilor Urbarialisti din comuna Bocsig judetul Arad, pentru actiune în constatare si obligatie de a face,fara cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut în fapt ca prin sentinta civila nr. 874/22.11.2001, pronuntata în dosar civil nr. 1460/2001 al Judecatoriei Ineu a fost autorizata functionarea pârâtei Asociatia Urbariala Composesoratul Fostilor Urbarialisti din comuna Bocsig ca persoana juridica, cu durata de functionare nedeterminata, scopul si obiectul de activitate fiind prevazute în Actul de constituire si Statutul Asociatiei, iar pârâta este înscrisa în registrul privind persoanele juridice de la Judecatoria Ineu, la nr. 9/2001.

Potrivit Actului Constitutiv al pârâtei, autentificat sub nr. 1957/20.11.2001 la B.N.P. Lia Feier din Ineu, pârâta s-a constituit pe baza acordului de vointa al fostilor membri ai Composesoratului Fostilor Urbarialisti din comuna Bocsig sau mostenitorilor acestora identificati în tabelul anexat, scopul si obiectul de activitate constând în luarea în posesie, organizarea, administrarea si exploatarea padurii, pasunii ori a terenurilor arabile stapânite în devalmasie, care apartin membrilor asociati si care constituie patrimoniul Asociatiei, identificat în CF nr. 2811 Bocsig.

La art. 8 din Statutul pârâtei, autentificat sub nr. 1957/20.11.2001 la B.N.P. Lia Feier din Ineu, se arata ca: ,,membri ai Composesoratului sunt fostii membri ai Composesoratului Fostilor Urbarialisti si mostenitorii acestora, de terenuri cu vegetatie forestiera si pasuni, situate în raza de activitate a Composesoratului, care si-au manifestat vointa de a exploata în aceasta forma, fiind cuprinsi în tabelul anexa”.

La art.9 din acelasi Statut, se arata ca: ,,calitatea de membru se dobândeste prin subscriere la actul constitutiv, iar dupa constituire prin cerere de înscriere, care se aproba de catre Adunarea Generala”.

Ori, potrivit Statutului pârâtei, în acord cu prev. O.G nr.26/2000 prin care s-a abrogat expres Legea nr. 21/1924, calitatea de membru al pârâtei se realizeaza în doua modalitati : prin subscriere la actul constitutiv-caz în care acestia au si calitatea de membru fondator, ori, ulterior, prin formularea unei cereri de înscriere cu conditia aprobarii de catre Adunarea Generala.

Prima instanta a mai retinut ca reclamanta a solicitat pârâtei, ulterior constituirii, a fi înscrisa ca membru composesor, fara a face însa dovada detinerii cotei-parti devalmase în cadrul pârâtei, prin depunerea unui extras de carte funciara sau titlu de proprietate.

A apreciat ca prin extrasul privind ,,Tabloul proprietarilor asociatiei de pasune din comuna Bocsig” eliberat de Arhivele Nationale-serviciul Judetean Arad, aferent anului 1927, reclamanta nu a facut dovada calitatii sale de membru ori de mostenitor al membrilor asociatiei la nivelul anului 1927.

Instanta de fond a considerat actiunea nefondata, si în considerarea disp. art. 111 cod procedura civila, prev. O.G nr.26/2000 cu modificarile ulterioare si a dispozitiilor art. 28 din Legea nr. 1/2000 cu modificarile ulterioare, a respins actiunea.

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs reclamanta B. I. E., solicitând instantei de control judiciar, ca urmare a admiterii caii de atac, modificarea hotarârii recurate în sensul admiterii cererii, respectiv sa constate calitatea sa de membru composesor si sa dispuna înscrierea în registrul actual al membrilor composesori.

În motivare recurenta apreciaza solutia nelegala, apreciind ca retinerea instantei de fond „desi s-a depus la dosar extrasul privind ,,Tabloul proprietarilor asociatiei de pasune din comuna Bocsig” eliberat de Arhivele Nationale-serviciul Judetean Arad, aferent anului 1927, reclamanta nu a facut dovada calitatii sale de membru ori de mostenitor al membrilor asociatiei la nivelul anului 1927”, ca nefondata. La pozitia( fara a indica numarul din Tablou), figureaza antecesorul reclamantei( fara a indica numele) si potrivit actelor privind deschiderea procedurii succesorale, are calitatea de mostenitoare a membrului asociatiei, la nivelul anului 1927.

Potrivit art.9 din Statutul pârâtei, autentificat sub nr. 1957/20.11.2001 la B.N.P. Lia Feier din Ineu, ,,calitatea de membru se dobândeste prin subscriere la actul constitutiv, iar dupa constituire prin cerere de înscriere, care se aproba de catre Adunarea Generala”.La data de 30 iulie 2009 a formulat cerere catre Adunarea Generala de primire în composesorat, fiind comunicata catre pârâta cu confirmare de primire, dar nu i s-a raspuns nici în prezent la aceasta cerere, fiind nevoita sa se adreseze instantei, considerându-se vatamata într-un drept care a apartinut antecesorului ei iar acum îi apartine ei.

Prima instanta a pronuntat solutia doar pe baza sustinerilor pârâtei care sunt nefondate si nu se coroboreaza cu înscrisurile de la dosar

Recurenta face referire la sentinta civila nr. 705/2010 pronuntata în dosar nr. 739/246/2010 al Judecatoriei Ineu, ramasa irevocabila prin care s-a admis o cerere asemanatoare, iar reclamantul a fost înscris în composesorat pe baza actelor depuse.

În final recurenta apreciaza ca abuziv si nelegal refuzul pârâtei de a raspunde cererilor formulate de persoane, încalcând astfel un drept fundamental cel de proprietate, si prin invocarea în drept a dispozitiilor art. 304 pct. 8 si 9 si art. 3041 si art. 312 cod procedura civila solicita admiterea recursului.

Intimatul nu a formulat întâmpinare dar depus concluzii scrise prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat. În motivare, a sustinut ca reclamanta nu se regaseste nici printre membrii fostului composesorat si nici printre membrii fondatori ai actualului composesorat, înfiintat în baza Legii nr.1/2000, fiind irelevanta calitatea sa de membru în comitetul ad-hoc. Invocând decizia civila nr.470 R a Tribunalului Arad pronuntata în dosar nr.2517/246/2009, pârâtul a sustinut ca activitatea comitetului ad-hoc a încetat dupa dobândirea personalitatii juridice de catre asociatie, iar reclamanta nu se afla între membrii composesori înscrisi în anul 2009, pe de alta parte, acesta neavând nici calitatea de composesor în fostul composesorat al localitatii.

Analizând sentinta atacata din prisma criticilor aduse prin motivele de recurs si ale prevederilor art.304 si art.3041 Cod proc.civ. tribunalul apreciaza ca solutia instantei de fond este legala si temeinica iar recursul declarat în cauza este nefondat pentru urmatoarele considerente.

Criticile si aprecierile recurentei nu se circumscriu dispozitiilor legale care reglementeaza înfiintarea si functionarea composesoratelor ori a altor forme asociative de exploatare a padurilor si pasunilor, fiind evident ca recurenta nu a înteles scopul legii, întinderea aplicarii si efectele ei.

Doua sunt actele normative care îsi gasesc incidenta în prezenta cauza: O.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii si Legea nr.1/2000, mai precis art.26 – 28 din acest act normativ.

Scopul reglementarilor cuprinse în art.26-28 din Legea nr.1/2000 a fost acela de a reconstitui fostele forme de exploatare în comun a suprafetelor de paduri si pasuni comunale în favoarea fostilor proprietari ori a mostenitorilor acestora care doresc sa reia exploatarea în comun a fostelor suprafete detinute anterior în proprietate.

Legea nu a avut în vedere reînfiintarea fostului composesorat ori a fostei forme asociative, ci a permis fostilor composesori ori asociati sa constituie în temeiul Legii nr.1/2000 si al O.G. nr.26/2000 o noua forma asociativa, alcatuita din acei fosti composesori ori mostenitori ai acestora care vor sa reia exploatarea în comun a fostelor terenuri detinute în proprietate comuna. Sub nicio forma prevederile Legii nr.1/2000 nu au avut în vedere împroprietarirea noului composesorat cu întreaga suprafata de teren avuta în proprietate în trecut de fostul composesorat, ci numai cu acea suprafata care ar fi revenit acelora dintre membrii care, în baza Legii nr.1/2000, au înteles sa se constituie într-o noua forma asociativa, solicitând totodata comisiilor de fond funciar reconstituirea suprafetei ce li se cuvine în cadrul noii asociatii de exploatare în comun înfiintate. Asa se explica prevederile art.26 alin.22 din Legea nr.1/2000, conform carora suprafata restituita formelor asociative cuprinde numai terenurile pentru care s-au formulat cereri, respectiv suprafata rezultata din însumarea solicitarilor celor care au înteles sa se constituie într-o forma asociativa.

Prin urmare, împrejurarea ca cei mai multi dintre locuitorii comunei Bocsig au avut în proprietate parti din padurea si pasunea comunala, ei însisi ori antecesorii lor, este absolut irelevanta în prezent, în masura în care acestia nu au înteles sa participe la constituirea noii forme asociative ce a luat nastere prin actul constitutiv autentificat sub nr.1957/20 noiembrie 2001 de public Feier Lia din Ineu.

Numai aceia dintre fostii composesori ori mostenitorii acestora care au înteles sa constituie noua forma asociativa sunt în prezet membri în composesorat, având drepturile recunoscute membrilor asociatiei.

În ceea ce priveste tertii, cum este cazul reclamantei, acestia nu au niciun drept asupra terenurilor reconstituite în favoarea composesoratului atâta vreme cât nu au înteles sa se prevaleze de dreptul ce le-a fost conferit de lege si anume acela de a lua parte la constituirea composesoratului, de a deveni membru în noua forma asociativa si a dobândi astfel drepturi de exploatare asupra terenurilor forestiere ori agricole ce urmau a fi solicitate si apoi reconstituite în favoarea composesoratului.

Împrejurarea ca cererea reclamantei adresata asociatiei la data de 30 iulie 2010 a ramas fara raspuns poate constitui o forma a refuzului asociatiei de solutionare favorabila a acestei cereri, însa nici o instanta de judecata nu va putea suplini în aceasta privinta hotarârea adunarii generale a asociatilor, câta vreme conform art.9 din Statutul asociatiei calitatea de asociat, dupa constituire, se dobândeste prin cerere de înscriere, aprobata de adunarea generala.

Prin urmare, singura forma în care se poate dobândi calitatea de membru asociat pentru cei care nu sunt membri fondatori este aprobarea cererii lor de catre Adunarea Generala a carei vointa este suverana în aceasta privinta si nu poate fi cenzurata de nicio instanta de judecata, câta vreme asociatia reprezinta un organism privat care s-a constituit si functioneaza pe principiul vointei majoritare a membrilor asociati.

În raport de aceste aprecieri, tribunalul a constatat ca reclamanta nu este membru fondator al Asociatiei urbariale Composesoratul fostilor urbarialisti din comuna Bocsig si nici nu are vreo vocatie de a fi primit în cadrul asociatiei în lipsa hotarârii Adunarii Generale a acesteia, astfel ca solicitarea acesteia din cuprinsul cererii de chemare în judecata, precum si criticile formulate în cuprinsul cererii de recurs sunt pe deplin nefondate si neîntemeiate.

Având în vedere aceste considerente de fapt si de drept, în temeiul art.312 alin.1 Cod proc.civ. tribunalul a respins ca nefondat recursul declarat de reclamanta B.I.E.