Fond funciar. Constatare nulitate absoluta a titlurilor de proprietate


Prin actiunea înregistrata sub nr.2854/339 din 8 septembrie 2010 la Judecatoria Zimnicea, reclamantul Nistor Ion, a chemat în judecata pe pârâtii N. G., N. M., Comisia Judeteana de fond funciar Teleorman si Comisia Locala Suhaia solicitând instantei sa se constate nulitatea absoluta a titlurilor de proprietate nr.7600999/14.05.1997, 7601243/19.05.1999 si 7601201/9.04.1998 si obligarea pârâtei Comisia Judeteana de fond funciar Teleorman sa elibereze alte titluri, pentru aceleasi suprafete, însa pe numele reclamantului si al pârâtilor N. G. si N. M..

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca titlurile de proprietate sunt lovite de nulitate deoarece nu au fost emise pe numele tuturor persoanelor îndreptatite si anume, reclamantul si cei doi frati ai sai: pârâtii N. G. si N. M., desi terenul a apartinut tatalui lor, defunctul N. P..

Prin sentinta civila nr. 445 din 18 martie 2011, Judecatoria Zimnicea a admis actiunea formulata de reclamantul Nistor Ion si a constatat nulitatea absoluta a titlurilor de proprietate nr.7600999/14.05.1997,7601243/19.05.1999 si 7601201/9.04.1998 emise de pârâta Comisia Judeteana de fond funciar Teleorman.

De asemenea, a dispus eliberarea unor noi titluri de proprietate pe numele reclamantului si al pârâtilor Nistor Gheorghe si Nistor Marin.

Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut ca defunctul N. P. a detinut în anul 1948, suprafata de 8,62 ha teren, inclusiv 0,75 ha padure.

A mai retinut ca fata de prevederile art. 8 alin(2) din Legea nr. 18 /1991 si împrejurarea ca reclamantul a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, alaturi de fratii sai, în mod gresit s –au eliberat titlurile de proprietate doar pe numele a doi mostenitori ai defunctului N. P.

Ca atare, a apreciat ca actiunea este întemeiata conform art. III alin ) 1) lit. a din Legea nr. 18 /1991, reconstituirea dreptului de proprietate facându-se doar pe numele unora dintre persoanele îndreptatite.

Împotriva acestei sentinte, în termen legal, a declarat recurs recurentul – pârât Nistor Marin , acesta criticând sentinta ca fiind netemeinica si nelegala.

A motivat recurentul – pârât ca în mod gresit prima instanta a retinut ca sunt incidente dispozitiile art. 8 alin (2) din Legea nr. 18 /1991 întrucât intimatul – reclamant nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate în anul 1991, pentru suprafetele de teren înscrise în titlurile de proprietate a caror anulare s- a solicitat.

A aratat ca, chiar daca, ulterior, intimatul – reclamant a depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, reconstituirea se poate face numai în masura în care nu s –a emis deja un titlu valabil catre o alta persoana îndreptatita.

În drept, recursul a fost încadrat în prevederile art. 304 pct. 9 Cod procedura civila.

Intimatul – reclamant N. I. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului , ca nefondat.

A aratat ca în mod corect s –a admis actiunea întrucât terenul a apartinut autorului N. P., al carui mostenitor este si intimatul-reclamant.

În ce priveste titlul de proprietate nr. 7601243/19.05.1999 a aratat ca recurentul- pârât nu era persoana îndreptatita la reconstituirea dreptului proprietate.

A sustinut ca si titlul de proprietate nr. 7600999/14.05.1997 este nul deoarece intimatul – pârât N.G. nu a detinut nici o suprafata de teren în proprietate.

A mai aratat ca nu s –a facut dovada ca terenul pentru care s –a emis titlul de proprietate nr. 7601201/9.04. 1998 ar fi apartinut recurentului –pârât si intimatului- pârât N. G..

A concluzionat ca întrucât a îndeplinit toate cerintele legale pentru a beneficia de reconstituirea dreptului de proprietate, depunând cerere dupa aparitia Legii nr. 169/1997, în mod corect prima instanta a admis actiunea.

În recurs nu s –au administrat probe noi.

Tribunalul, analizând legalitatea si temeinicia hotarârii, fata de criticile formulate , constata recursul întemeiat.

Potrivit art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997, nulitatea actelor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate poate fi invocata de catre primar, prefect, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor si de alte persoane care justifica un înteles real.

Intimatul – reclamant a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate la data de 12. 01. 1998, respectiv, 19.01. 1998 (f.66 – 67 Dosar fond) în baza Legii nr. 169 /1997, pentru suprafetele de 6,50 ha teren , respectiv , 1, 25 ha padure si 1,50 ha teren arabil. În ce priveste titlul de proprietate 7600999 a fost emis la data de 14 mai 1997 , pentru suprafata de 5,200 ha teren.

Conform art. II din Legea nr. 169 /1997 dispozitiile modificatoare sau de completare ori abrogare ale prezentei legi nu aduc atingere în nici un fel titularilor si altor acte de proprietate eliberate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 18 /1991, la data întocmirii lor.

Or, acest titlu de proprietate a fost emis cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 18/1991, urmare a cererii depuse de intimatul – pârât N. G. si a mentiunilor din registrul agricol (f. 40,42 Dosar fond).

De altfel, la fond, intimatul – reclamant a solicitat anularea titlului pe motiv ca a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, respectiv, ca este fiu al defunctului N. P., solicitând înscrierea, alaturi de fratii sai, pe titlu de proprietate.

Sustinerile intimatului- reclamant din întâmpinarea depusa în recurs, în sensul ca titlul este nul întrucât termenul ar fi apartinut numitului J. St. I., nu pot fi primite, fata de mentiunile din registrul agricol si sustinerile anterioare ale acestuia în sensul ca terenul ar fi apartinut autorului sau N. P.

Ca atare, în mod gresit, prima instanta, fata de prevederile art. II din Legea nr. 169 /1997 a constatat nulitatea titlului de proprietate nr. 7600999 / 14 mai 1997.

Pe de alta parte, intimatului – reclamant nu i s –a reconstituit drept de proprietate pentru terenurile înscrise în titlurile nr. 7601243/19.05. 1999 si 760120 / 9.04.1998, prin hotarâre a comisiei locale, validata de comisia judeteana, respectiv , prin hotarâre a acesteia, în conditiile art. 5 lit. h si art. 6 lit. e si f din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, procedura administrativa nefiind finalizata.

Or, atâta timp ca nu i s-a reconstituit drept de proprietate asupra acestor terenuri, intimatul – reclamant nu justifica un interes legitim în a solicita constatarea nulitatii titlurilor de proprietate.

De asemenea , cum intimatului – reclamant nu i s –a stabilit un drept de proprietate, în conditiile art. 8 alin(1) din Legea nr. 18 /1991, prin reconstituirea dreptului de proprietate , în mod gresit prima instanta a dispus eliberarea de noi titluri de proprietate, inclusiv pe numele intimatului – reclamant.

În consecinta , pentru considerentele de mai sus, conform art. 312 alin (1) si (3) raportat la art.304 pct. 9 Cod Procedura Civila se va admite recursul declarat de recurentul – pârât N. M. si se va modifica, în tot, sentinta recurata în sensul respingerii, ca nefondata, a actiunii formulata de reclamantul N. I.