Fond funciar. Constatare nulitate absoluta partiala a titlului de proprietate


Prin decizia civila nr. 953/22.07.2011 tribunalul a respins ca nefondat recursul declarat de recurentul reclamant B. F. , împotriva sentintei civile nr. 583 din 24 mai 2011 pronuntata de Judecatoria T. M., în contradictoriu cu intimatii pârâti Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor cu sediul în T. M., Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, Institutia Prefectului T., B. M., O. M., B. S., B. S. si B. A., având ca obiect – fond funciar.

Irevocabila.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, tribunalul a retinut:

Prin actiunea înregistrata sub nr. 1462/329/2011 din 22 aprilie 2011, la Judecatoria T. M., reclamantul B. F., în contradictoriu cu pârâtii: Comisia Locala pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a municipiului T. M., Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor T., Institutia Prefectului judetului T., B. M., O. M., B. S., si B. A., cu domiciliu necunoscut, solicitând instantei ca, prin hotarârea ce va pronunta, sa constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 102662/04.09.2002 eliberat de Comisia Judeteana T. pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor beneficiarilor B. M., O. M., B. G. si B. F. si sa dispuna modificarea acestuia, în sensul radierii suprafetei de 501 mp teren, categoria de folosinta curti – constructii, teren situat în T. M., precum si obligarea pârâtei Institutia Prefectului judetului T. sa emita ordinul prefectului, privind atribuirea în proprietatea sa exclusiva a terenului descris mai sus, în baza art.36 alin(3) si (6) din Legea nr.18/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca, în baza Legii nr.18/1991, i s-a reconstituit, în indiviziune, alaturi de B. M., O. M. si B. G., dreptul de proprietate pentru suprafata de 1,42 ha teren (eliberându-li-se titlul de proprietate nr. 102662/04.09.2002), din care 501 mp sunt situati în intravilanul municipiului T. M.

Reclamantul a sustinut ca, în mod eronat s-a reconstituit dreptul de proprietate în indiviziune, pentru terenul intravilan, pentru ca numitii B. M., O. M. si B. G. nu erau îndreptatiti la reconstituirea dreptului de proprietate, deoarece conform disp.art.36 alin(3) si (6) din Legea nr.18/1991, conform carora terenurile atribuite în folosinta pe durata existentei constructiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluarii terenurilor aferente constructiilor, în conditiile dispozitiilor art.30 din Legea nr. 58/1974, trec în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinta a terenului, ai locuintelor.

Potrivit disp.alin(6) al aceluiasi articol, atribuirea în proprietate a terenurilor prevazute de alin(2) – (5) se va face prin ordinul prefectului, la propunerea primariilor, facuta pe baza verificarii situatiei juridice a terenurilor.

Reclamantul a mai aratat ca, în baza actului de autentificat sub nr.1363/28.05.1987 de fostul Notariat de Stat Local T. M., a devenit proprietarul exclusiv al imobilului – constructie, imobil situat în T. M., iar terenul aferent a trecut în proprietatea statului, în baza art.30 din Legea nr.58/1974, fiindu-i atribuita în folosinta suprafata de 250 mp, pe timpul existentei constructiilor.

Fiind unicul proprietar al imobilului – constructie, începând cu data încheierii contractului de donatie, a apreciat ca s-au încalcat prevederile art.36 alin(3) din Legea nr.18/1991 prin reconstituirea dreptului de proprietate în indiviziune cu fratii sai.

A precizat ca B. G. a decedat, ulterior decedând si fiul acestuia, B. A., iar pârâtii B. S., B. S. si B. A. sunt mostenitorii lui B. A., în calitate de copii, respectiv sotie supravietuitoare.

În drept si-a întemeiat actiunea pe disp. art. III din Legea nr.169/1997 si Legii nr.18/1991 modificata si completata.

A anexat actiunii (în copie) : titlu de proprietate nr.102662/04.09.2002 emis de Comisia Judeteana T. pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor, act de donatie autentificat sub nr.1363 din 28 mai 1987 de fostul Notariat de Stat Local T. M., certificat de mostenitor nr.243/6 mai 1987 emis de fostul Notariat de Stat Local T. M. si împuternicire avocatiala.

Pârâta Comisia Locala pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a formulat întâmpinare (filele 11-12), prin care a lasat solutia la aprecierea instantei.

În motivarea cererii, a aratat ca titlul de proprietate nr. 102662/04.09.2002 a fost emis urmare a cererii nr. 994 din 14.03.1991, cerere formulata de numitul B. M., în calitate de mostenitor al defunctei B. S., cerere prin care acesta a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 1,42 ha teren. În aceasta cerere, numitul B. M. a mentionat ca mai au vocatie succesorala si numitii B. I. F., B. G. si B. M.

În procesul verbal de punere în posesie nr. 610/21.08.2002 sunt mentionati, în calitate de proprietari, numitii B. M., O. M., B. G. si B. F., mostenitorii defunctei B. S.

Având în vedere cererea nr.994/14.03.1991, formulata de numitul B. M., precum si procesul verbal de punere în posesie nr.610/21.08.2002, pârâta a apreciat ca, în mod legal, a fost emis titlul de proprietate nr.102662/04.09.2002.

A mai precizat ca actul de donatie nu a fost avut în vedere de comisia locala deoarece, la data formularii cererii de catre numitul B. M., acesta nu a fost depus.

În drept, si-a întemeiat cererea pe disp.art.115 cod proc.civ. si Legii nr.18/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

A anexat cererii (în copie) cerere înregistrata sub nr.994/14.02.1991, titlul de proprietate nr.102662/04.09.2002 si proces verbal de punere în posesie nr.610/21.08.2002.

Pârâtii Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor T., Institutia Prefectului judetului T., B. M., O. M., B. S., B. S. si B. A. nu au formulat întâmpinare.

Din oficiu, instanta a solicitat pârâtei Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor T. sa comunice documentatia ce a stat la baza emiterii titlului de proprietate nr.102662/04.09.2002, documentatie ce a fost anexata dosarului.

Prin sentinta civila 583/24.05.2011, Judecatoria T. M. a respins ca inadmisibila cererea de obligare a Institutiei Prefectului de a emite ordinul de atribuire în proprietate a suprafetei de 501 mp, teren situat în intravilanul Municipiului T. M. si a respins ca neîntemeiata cererea reclamantului B. F., privind constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr.102662/04.09.2002, eliberat de Comisia Judeteana T. de fond funciar.

Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut ca, în urma cererii formulate de pârâtul B. M. în baza Legii 18/1991 si înregistrata la nr. 994/14.03.1991, s-a reconstituit dreptul de proprietate, în indiviziune, pentru suprafata de 1,42 ha. teren din care 501 mp curti-constructii, numitilor B. M., O. M., B. G. si B. F., în calitate de mostenitori ai defunctei B. S., care au fost pusi în posesie si carora li s-a eliberat titlul de proprietate.

Cât priveste capatul de cerere privind obligarea Institutiei Prefectului la eliberarea ordinului de atribuire în proprietate a celor 501 mp intravilan, a retinut prima instanta ca, prin actul de donatie depus la dosar, B. F., B. C., B. G. O. M. si B. M. au donat reclamantului B. F., cota de 15/24 din imobilul casa de pamânt si anexe situat în T. M., diferenta de 9/24 apartinând donatarului, B. F.. Urmare a înstrainarii, în conformitate cu art. 30 din Legea 58/1974, cota de 15/24 din terenul aferent constructiei, în suprafata de 250 mp, a trecut în proprietatea statului, fiind atribuita în folosinta dobânditorului, pe durata constructiei.

Coroborând aceste dispozitii cu dispozitiile art. 36, alin. 3 din Lega 18/1191 cu modificarile si completarile ulterioare, rezulta ca reclamantul trebuia sa formuleze cerere oricând, atribuirea în proprietatea facându-se prin Ordin al Prefectului, la propunerea primariei, în urma verificarii situatiei juridice a terenului. Concluzionând, s-a constatat ca reclamantul nu a urmat procedura legala de transformare a dreptului de folosinta asupra terenului aferent constructiilor, în drept de proprietate.

S-a mai retinut ca, la data eliberarii titlului de proprietate în indiviziune, nu au fost încalcate dispozitiile legale pentru a opera nulitatea absoluta a acestuia în conformitate cu dispozitiile art. III, alin. 1, lit. c) din Legea 169/1997.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs în termen si legal motivat reclamantul B. F., solicitând admiterea lui si modificarea sentintei în sensul admiterii actiunii sale, asa cum a fost formulata.

Recurentul a aratat ca pentru suprafata de 501 mp s-a reconstituit dreptul de proprietate unor persoane neîndreptatite, singurul îndreptatit fiind acesta, în temeiul art. 36, alin. 3 si 6 din Legea 18/1191.

A mai aratat ca s-a adresat cu cerere pentru întocmirea documentatiei în vederea emiterii Ordinului Prefectului, însa aceasta cerere i-a fost respinsa, întrucât terenul figureaza si în titlul de proprietate eliberat celor în litigiu, în indiviziune.

S-a criticat motivarea instantei în sensul ca nu mai poate formula cerere în prezent si ca astfel, titlul de proprietate analizat este perfect valabil, sustinând recurentul ca, în mod eronat a constatat instanta ca nu au fost încalcate dispozitiile legale de la momentul emiterii titlului de proprietate, desi a facut dovada încalcarii dispozitiilor art. 36, alin. 3 din Legea 18/1991.

În drept, s-au invocat prevederile art. 304, pct. 9 C.p.c.

În sustinere, recurentul a depus adresa nr. 16637/15.06.2011, înaintata de Comisia Locala de fond funciar T. M. (f. 6) si a formulat concluzii scrise (f. 17).

Prin întâmpinare (f. 22) Comisia Locala de fond funciar T. M. a lasat la latitudinea instantei solutionarea caii de atac declarate, aratând ca titlul de proprietate analizat a fost eliberat în baza cererii lui Boata Marin, care la data respectiva nu a depus actul de donatie si astfel, nu a fost avut în vedere de comisie. Indicându-se si alte persoane cu vocatie succesorala la averea defunctei Boata Stefania, titlul de proprietate a fost eliberat în indiviziune.

Verificând legalitatea si temeinicia sentintei atacate, tribunalul constata ca recursul este nefondat.

Asa cum în mod corect a retinut prima instanta, raportat la dispozitiile art. 30 din Legea 58/1974 si art. 36, alin. 3 si 51 din Legea 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, recurentul-reclamant B. F. nu s-a conformat procedurii speciale de atribuire în proprietate a terenului aferent constructiilor dobândite în urma donatiei, astfel ca, în mod legal, Comisia Locala de fond funciar, respectiv Comisia Judeteana, a eliberat titlul de proprietate pentru acest teren, în indiviziune, pe numele tuturor mostenitorilor defunctei autoare a partilor, în baza unei cereri formulate pentru toti, de unul dintre mostenitori.

Astfel ca, la momentul emiterii titlului de proprietate, toti mostenitorii defunctei Boata Stefania, erau persoane îndreptatite la teren, neexistând nici unul din cazurile de nulitate prevazute de art. III, alin. 1, lit. c) din Legea 169/1997.

Cât priveste cererea de emitere a Ordinului Prefectului pentru terenul supus judecatii, fara parcurgerea procedurii speciale aplicabile prin asimilare doar în privinta conditiei de formulare a cererii, nu si sub aspectul vreunui termen, de care nu este legata o asemenea cerere, este inadmisibila cererea de obligare a institutiei abilitate sa elibereze ordinul de atribuire în proprietate a acestui teren, partile având la îndemâna procedura de drept comun a partajului judiciar (iesire din indiviziune) procedura in care se pot administra probele necesare dovedirii sustinerii recurentului privind dreptul exclusiv al sau asupra terenului in litigiu.

În mod legal comisia locala i-a respins cererea de întocmire a documentatiei în vederea emiterii ordinului de atribuire în proprietate a terenului, întrucât la momentul respectiv acest teren era atribuit în mod legal altor persoane, respectiv tuturor coindivizarilor de pe titlu.

Pentru aceste considerente si în conformitate cu dispozitiile art. 312, alin. 1 C.p.c., recursul declarat va fi respins ca nefondat.