Fond funciar. Inadmisibilitatea unei acţiuni directe la instanţă în condiţiile în care legea prevede o procedură specială de reconstiuire sau constituire a dreptului de proprietate. Fondul funciar


În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca, în baza Legii nr.18/1991, i s-a reconstituit, în indiviziune, alaturi de B. M., O. M. si B. G., dreptul de proprietate pentru suprafata de 1,42 ha teren (eliberându-li-se titlul de proprietate nr.102662/04.09.2002), din care 501 mp sunt situati în intravilanul municipiului Turnu Magurele.

Reclamantul a sustinut ca, în mod eronat s-a reconstituit dreptul de proprietate în indiviziune, pentru terenul intravilan, pentru ca numitii B. M., O. M. si B. G. nu erau îndreptatiti la reconstituirea dreptului de proprietate, deoarece conform disp.art.36 alin(3) si (6) din Legea nr.18/1991, conform carora terenurile atribuite în folosinta pe durata existentei constructiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluarii terenurilor aferente constructiilor, în conditiile dispozitiilor art.30 din Legea nr. 58/1974, trec în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinta a terenului, ai locuintelor.

Potrivit disp.alin(6) al aceluiasi articol, atribuirea în proprietate a terenurilor prevazute de alin(2) – (5) se va face prin ordinul prefectului, la propunerea primariilor, facuta pe baza verificarii situatiei juridice a terenurilor.

Reclamantul a mai aratat ca, în baza actului de autentificat sub nr.1363/28.05.1987 de fostul Notariat de Stat Local Turnu Magurele, a devenit proprietarul exclusiv al imobilului – constructie, imobil situat în Turnu Magurele, iar terenul aferent a trecut în proprietatea statului, în baza art.30 din Legea nr.58/1974, fiindu-i atribuita în folosinta suprafata de 250 mp, pe timpul existentei constructiilor.

Fiind unicul proprietar al imobilului – constructie, începând cu data încheierii contractului de donatie, a apreciat ca s-au încalcat prevederile art.36 alin(3) din Legea nr.18/1991 prin reconstituirea dreptului de proprietate în indiviziune cu fratii sai.

A precizat ca B. G. a decedat, ulterior decedând si fiul acestuia, B. A., iar pârâtii B. S., B. S. si B. A. sunt mostenitorii lui B. A., în calitate de copii, respectiv sotie supravietuitoare.

În drept si-a întemeiat actiunea pe disp.art.III din Legea nr.169/1997 si Legii nr.18/1991 modificata si completata.

Pârâta Comisia Locala pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a formulat întâmpinare, prin care a lasat solutia la aprecierea instantei.

În motivarea cererii, a aratat ca titlul de proprietate nr. 102662/04.09.2002 a fost emis urmare a cererii nr.994 din 14.03.1991, cerere formulata de numitul B. M., în calitate de mostenitor al defunctei B. S., cerere prin care acesta a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 1,42 ha teren. În aceasta cerere, numitul B. M. a mentionat ca mai au vocatie succesorala si numitii B. I. F, B. G. si B. M.

În procesul verbal de punere în posesie nr.610/21.08.2002 sunt mentionati, în calitate de proprietari, numitii B. M., O. M., B. G. si B. F., mostenitorii defunctei B. S.

Având în vedere cererea nr.994/14.03.1991, formulata de numitul B. M., precum si procesul verbal de punere în posesie nr.610/21.08.2002, pârâta a apreciat ca, în mod legal, a fost emis titlul de proprietate nr.102662/04.09.2002.

A mai precizat ca actul de donatie nu a fost avut în vedere de comisia locala deoarece, la data formularii cererii de catre numitul B. M., acesta nu a fost depus.

În drept, si-a întemeiat cererea pe disp.art.115 cod proc.civ. si Legii nr.18/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Din oficiu, instanta a solicitat pârâtei Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Teleorman sa comunice documentatia ce a stat la baza emiterii titlului de proprietate nr.102662/04.09.2002, documentatie ce a fost anexata dosarului.

Analizând materialul probator administrat în cauza, respectiv înscrisurile depuse la dosar de reclamant si pârâtele Comisia Locala pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a municipiului Turnu Magurele si Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Teleorman, instanta retine ca, în urma cererii formulate de pârâtul B. M. si înregistrata sub nr.994/14.03.1991 la Comisia Locala pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a municipiului Turnu Magurele s-a reconstituit în indiviziune, dreptul de proprietate pentru suprafata totala de 1,42 ha teren, din care 501 mp reprezinta teren intravilan curti-constructii, pe numele lui B. M., O. M., B. G. si B. F, în calitate de mostenitori ai defunctei B. S.

Acestia au fost pusi în posesie prin procesul verbal de punere în posesie nr.610/21.08.2002 si a fost emis titlul de proprietate nr.102662/04.09.2002 de catre pârâta Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Teleorman.

În ceea ce priveste capatul de cerere având ca obiect obligarea în baza art.36 alin(3)si (6) din Legea 18/1991 a pârâtei – Institutia Prefectului judetului Teleorman de a emite ordinul privind atribuirea, în proprietatea exclusiva a reclamantului, a terenului intravilan curti-constructii, în suprafata de 501 mp, inclus în titlul de proprietate nr.102662/04.09.2002, instanta retine ca, prin actul de donatie autentificat sub nr.1363/28 mai 1987 de fostul Notariat de Stat Local Turnu Magurele, B. F, B. C., B. G., O. M. si B. M. au donat reclamantului B. F., în deplina proprietate, cota de 15/24 dintr-un imobil casa din pamânt batut, acoperita cu tabla, patul si magazie imobil situat în Turnu Magurele.

Diferenta de cota (9/24) apartinea donatarului.

Ca urmare a acestei înstrainari si conform art.30 din Legea nr.58/1974, cota de 15/24 din terenul aferent, în suprafata de 250 mp, a trecut în proprietatea statului si a fost atribuit în folosinta dobânditorului, pe timpul existentei constructiilor.

Potrivit disp.art.36 alin(3) din Legea nr.18 /1991, modificata si completata, terenurile atribuite în folosinta pe durata existentei constructiilor dobânditorilor acestora,ca efect al preluarii terenurilor aferente constructiilor, în conditiile dispozitiilor art.30 din Legea nr.58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale, trec în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinta a terenului, proprietari ai locuintelor iar, confom disp.alin.(6) al aceluiasi articol, atribuirea în proprietate a terenurilor prevazute de alin(2) – (5) se face, prin ordinul prefectului, la propunerea primariilor, facuta pe baza verificarii situatiei juridice a terenurilor

Din interpretarea corelata acestor texte de lege cu disp.art.36 alin(51 )din acelasi act normativ ( care se refera doar la cererile de reconstituire a dreptului de proprietate, formulate în baza art.36 alin(5) interpretat per a contrario, rezulta ca, pentru transformarea dreptului de folosinta asupra terenului aferent constructiilor în drept de proprietate, trebuie formulata o cerere de catre proprietarul constructiilor la primariile localitatilor în raza carora se afla situat terenul.

Cererile se pot face oricând, fara a interveni sanctiunea decaderii iar atribuirea în proprietate a terenurilor prevazute la alin(2) – (5) se face, prin ordinul prefectului la propunerea primariilor, în urma verificarii situatiei juridice a terenului.

Dispozitiile legale prevad astfel o procedura speciala de transformare a dreptului de folosinta asupra terenului aferent constructiilor în drept de proprietate, procedura neurmata de catre reclamant.

În cadrul actiunii pentru constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate nu se poate solicita de catre reclamant ca instanta sa oblige Institutia Prefectului judetului Teleorman sa emita titlul de proprietate, respectiv ordinul prefectului, decât în situatia în care reclamantul a urmat procedura speciala reglementata de lege.

Fata de aceste considerente, instanta va admite exceptia inadmisibilitatii capatului de cerere privind obligarea Institutiei Prefectului Judetului Teleorman de a emite ordinul de atribuire, în proprietate, a terenului în suprafata de 501 mp, exceptie invocata din oficiu de instanta si va respinge ca inadmisibila cererea formulata de reclamant în contradictoriu cu pârâta institutia prefectului judetului Teleorman .

În ceea ce priveste capatul de cerere având ca obiect constatare nulitate absoluta partiala a titlului de proprietate nr.102662/04.09.2002, instanta retine ca, potrivit disp.art.III alin(1) lit.c din Legea 169/1997, sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate în favoarea persoanelor care nu erau îndreptatite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt actele de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate în intravilanul localitatilor, pe terenurile revendicate de fostii proprietari, cu exceptia celor atribuite conform art.23 din lege. ( art.24 în urma republicarii).

Încalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 se raporteaza fata de momentul emiterii titlului de proprietate iar, pentru a opera acest caz de nulitate absoluta a titlului de proprietate, este necesara întrunirea cumulativa a mai multor conditii, si anume: la data reconstituirii sau constituirii dreptului de proprietate, terenul sa fie revendicat de fostul proprietar, sa existe un act de reconstituire sau de constituire în favoarea unor persoane neîndreptatite si actele de reconstituire sa priveasca terenuri din intravilan.

Reclamantul nu a formulat cerere în baza art.36 alin(3) din Legea nr.18/1991, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului intravilan curti-constructii, asa cum acesta a recunoscut la interogatoriul luat din oficiu de instanta si cum rezulta si din sustinerile pârâtei Comisia Locala pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a municipiului Turnu Magurele.

Instanta mai retine si ca reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului, în suprafata totala de 1,42 ha, în care se include si suprafata de 501 mp teren intravilan, s-a facut în urma cererii depuse de Comisia locala de catre pârâtul B. M. si a procesului verbal de punere în posesie nr.601/21.08.2009.

Fata de aceste considerente, nefiind încalcate dispozitiile legale la momentul emiterii titlului de proprietate, instanta va respinge ca neîntemeiata cererea de constatare a nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr.102662/04.09.2002 emis de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Teleorman.